U, de petitionaris

Nieuws

Reactie op streep door Wet BIG-II

Verslag actiecomité BIG2 in de overgang m.b.t. BIG-II definitief van tafel

Zoals iedereen inmiddels weet heeft minister Bruins laten weten definitief een streep door het wetsvoorstel BIG-II te halen, hiermee is deze omstreden wet definitief van tafel! Hij heeft hierbij aangesloten op de bevindingen van Alexander Rinnooy Kan (Download 'Vraag & Antwoord wet BIG-II’) Helaas hebben wij als beroepsgroep moeten constateren dat wij als laatste hierover geïnformeerd zijn en pas na de berichtgeving in de media de brief hebben ontvangen. Hieronder onze bevindingen:

1. Geen Wet BIG-II

Allereerst zijn we natuurlijk ontzettend blij dat het ons, en vooral ook jullie, gelukt is om deze wet van tafel te krijgen! Het is een enorme denkfout geweest om complexere zorg op te hangen aan slechts een papiertje, dat betekende niet alleen een enorme miskenning voor vele verpleegkundigen en verzorgenden, maar je laat daardoor ook een enorme capaciteit liggen in een sector waar de werkdruk al enorm hoog is. Daarnaast is het zeer vreemd geweest dit te bedenken zonder de professionals van de werkvloer daarbij te betrekken! We willen iedereen die ons gesteund heeft via social media, de vele brieven (Alexander Rinnooy Kan was er erg onder de indruk van), het ondertekenen van de verschillende petities etc. enorm bedanken voor dit geweldige resultaat!

2. Ongerustheid

Is nu onze ongerustheid daarmee weg: nee, dat helaas niet. En wel om de volgende redenen:

 • Er zijn voorbeelden van werkgevers die de ingeslagen weg blijven vervolgen door het implementeren van de beroepsprofielen gebaseerd op slechts initiële opleiding i.p.v. ook kennis, ervaring, competenties. Er is enorm veel kwaliteit aanwezig op de werkvloer aan zowel MBO, HBO én inservice-verpleegkundigen (al dan niet gespecialiseerd) die in staat zijn te voldoen aan de steeds complexere zorg. Bovendien doen die ziekenhuizen/ instellingen zichzelf en vooral ook de patiënt tekort, omdat ze dan heel wat kwaliteit en capaciteit ongebruikt laten!

 • De “regieverpleegkundige” is van de baan. Echter, nog steeds staan er vacatures online waarbij regieverpleegkundigen gevraagd worden. Evenals opleidingen tot regieverpleegkundige, dit moet natuurlijk stoppen

 • Op dit moment zijn er nog steeds voorbeelden van veel mbo- en inservice- verpleegkundigen die gedegradeerd zijn in functie, te maken hebben gehad met lagere salarisinschaling (al dan niet met garantietoelage), niet meer toegelaten worden tot bepaalde specialistische opleidingen etc.

 • De voorloper van BIG-II voor de extramurale zorg: het normenkader is nog van toepassing waardoor heel veel mbo- en inservice-verpleegkundigen in de extramurale zorg problemen ondervinden (niet meer mogen indiceren, zich niet meer in kunnen schrijven in het LCR-register, lagere salaris-inschaling etc. Hier moet afstand van genomen worden!

 • Er is nog steeds geen HBO-erkenning voor de inservice-verpleegkundige, terwijl zij voorheen altijd op het 1e deskundigheidsniveau werkzaam waren

 • Ook de zorgverzekeraars hebben een te grote vinger in de pap

3. Vervolgacties

Zoals jullie hierboven zien, zijn we nog lang niet klaar met actie voeren voor alle verpleegkundigen en verzorgenden.

Wat moet er gebeuren:

 • Er moet nu vooral rust komen
 • Werkgevers moeten goed werkgeverschap tonen, zij hebben de sleutel om de onrust te stoppen! Luister naar de werknemers vanuit de patiëntenzorg.
 • Er zal per branche geïnventariseerd moeten worden door werkgevers samen met de professionals van de werkvloer wat nodig is aan functiedifferentiatie. Gekeken vanuit het oogpunt van de patiënt/ cliënt en vandaaruit opleidingen aanpassen voor de toekomst.
 • Er zal vooral gekeken moeten worden naar competenties, ervaring en intrinsieke motivatie in plaats van alleen initiële opleiding.
 • We zullen met z’n allen, verpleegkundigen en verzorgenden, bonden, beroepsvereniging, werkgevers, VWS, weer rond de tafel moeten om “samen” te komen tot professionalisering van ons mooie beroep om zo de zorg te garanderen op zowel korte als lange termijn!

4. Agenda

Onze agenda t.a.v. bovenstaande is derhalve als volgt:

 • In gesprek met de minister
 • Gesprekken met de politieke partijen
 • In gesprek met beroepsvereniging, bonden etc

Daarnaast beraden we ons over de opties die dhr Rinnooy Kan ons als actiecomité heeft voorgesteld. Ongeacht onze keuze blijven we als actiecomité in ieder geval gehoord/ betrokken worden in de besluitvorming met betrekking tot de toekomst!

Als laatste: Wij hebben jullie alsnog heel hard nodig om bovenstaande nog te bereiken. Gelijk een eerste vraag aan jullie: graag zouden wij zoveel mogelijk voorbeelden hebben, zowel positief als negatief m.b.t. ervaringen van verpleegkundigen en verzorgenden waar proeftuinen zijn geweest. Er zit namelijk een discrepantie tussen werkgevers en werknemers: daar waar de werkgever zegt dat deze proeftuin met succes is verlopen zeggen werknemers over diezelfde proeftuin dat dit een totale flop was! Graag jullie bevindingen naar mij: ckleijn@telfort.nl

Hartelijke groet, Rini en tevens het Actiecomité!

Blijf ons vooral steunen!

petitie aangeboden aan de gemeenteraad

Toelichting bij het aanbieden van de ondersteunende verklaringen bij het verzoek om handhaving van de inzamelcontainers voor huishoudelijk plasticafval nabij de supermarkten in Doesburg. Raadscommissie VROM, 20 september 2012.    Voorzitter, dames en heren raadsleden, Op 17 juli hebben wij ons tot de gemeenteraad gericht met het verzoek nog eens goed naar de praktische consequenties van het nieuw in te voeren systeem van afvalinzameling te kijken en om in elk geval de inzamelcontainers voor plasticafval nabij de supermarkten te handhaven. Ons werd gemeld dat onze brief in de raadsvergadering van 27 september en in de commissie VROM daaraan voorafgaand op 20 september behandeld zou worden. Onze brief ontbreekt echter op de raadsagenda van 27 september en in de lijst van ingekomen stukken voor die vergadering! Twee raadsfracties hebben uit zichzelf in enige vorm contact met ons opgenomen.

+Lees meer...

Om u allen goed te informeren over de achtergronden van ons verzoek is het dus nodig van het spreekrecht in de commissievergadering gebruik te maken. We werden uitgenodigd voor de informatieavond voor de raadsleden en wijkraden op 19 september over soortgelijke systemen van afvalinzameling elders. Heel veel dank voor die uitnodiging. Een van ons had de mogelijkheid aanwezig te zijn. De informatie vanuit Woudrichem was zeer verhelderend. Daar was vooraf energie gestoken in informatie en communicatie met de burgers. Zo had het hier verleden jaar ook moeten gebeuren, voorafgaand aan het maken van keuzes die achter elke Doesburgse voordeur ingrijpende gevolgen hebben. In de gemeente Westervoort start nu het traject om tot een nieuw inzamelsysteem te komen. Daar is de eerste stap een uitgebreide evaluatie van het huidge systeem, aan de hand van gebruikerservaringen en een onderzoek naar de voorkeuren bij de bevolking. Zo kan het dus ook: oriëntatie moet vooraf gaan aan het maken van keuzes. Ook in Doesburg zou dat gebruikelijk moeten zijn.  Wij constateren dat naar de praktische gevolgen van het gekozen systeem voor de Doesburgse huishoudens onvoldoende is gekeken. Als die gevolgen waren onderzocht bij alle alternatieven of varianten waaruit gekozen kon worden, was er vast iets anders uit gekomen. Het enige criterium lijkt de eis te zijn geweest van “kostenneutraal voor de burger”. Een vreemde eis en oncontroleerbaar, zolang de tarieven nog niet zijn vastgesteld. Het streven van de gemeente om afvalstromen zoveel mogelijk te scheiden tegen zo laag mogelijk kosten voor de burger is beslist lovenswaardig. Maar aan de leefbaarheid binnenshuis wordt blijkbaar voorbijgegaan. Het bewaren van plasticafval gedurende lange tijd heeft ook zo zijn negatieve kanten, nog los van de ruimte die het inneemt. De -eerder als goed voorbeeld genoemde gemeente Westervoort- is na enige tijd ervaring overgegaan tot het verhogen van de inzamelfrequentie van plasticafval aan huis van éénmaal per vier weken naar éénmaal per twee weken (jan. 2011). Naar de uitvoerbaarheid voor BM is goed gekeken, maar de uitvoerbaarheid voor ruim 5100 Doesburgse huishoudens lijkt van ondergeschikt belang. Het lijkt erop dat het belang van het bedrijf berkelmilieu vóór dat van de burgers gaat. Het moet toch zo zijn dat BM er is voor de inwoners (in dit geval van Doesburg) en niet andersom! Voorlichting en communicatie hadden centraal moeten staan vanaf het eerste begin van het proces. Nu lijkt voorlichting het sluitstuk en bovendien is de informatie zelfs gisteren, op 19 september, nog niet eenduidig en consistent,. Dit kan het vertrouwen van de inwoners in hun overheid en de door haar ingehuurde dienstverleners niet vergroten. Wel roept het veel ergernis en onrust op.   Burgers kregen een “infokalender container kunststof verpakkingen”: de bak wordt bezorgd, zonder dat je hem hebt besteld. Bij UPC kon je het pak tenminste nog retour afzender doen! De uiterste afmelddatum is vandaag, 20 september, terwijl de gemeenteraad pas op 27 september beslist over ons verzoek om de plasticcontainers nabij de supermarkten te handhaven. Voor veel mensen is die beslissing van belang bij hun keuze de aangeboden bak wel of niet te aanvaarden. Het lijkt alsof de communicatie tussen de gemeente en BM ook niet optimaal is. Nergens in de infokalender is te lezen of en onder welke voorwaarden je op je keuze kunt terugkomen. Wie de plasticcontainer accepteert, zit van eind september tot eind van het jaar in ieder geval met twee containers, waarvoor lang niet iedereen plaats heeft. Velen zal dit overkomen omdat ze verzuimd hebben zich af te melden.  De huidige gebruikers van city-bins krijgen gratis (hoe lang gratis?) zakken uitgereikt waarin zij op gezette tijden hun plasticafval aan de straat kunnen zetten. Een dergelijk systeem voor de hele gemeente zou een kleine ondernemer aan een boterham kunnen helpen en de stad een ronde met een grote vuilnisauto besparen of de mogelijkheid geven het gft- en restafval om de week op te halen. Is er niet gedacht om -zoals in Woudrichem gebeurt- het plasticafval in de hele gemeente in zakken op te halen, om een optimale afvalscheiding te stimuleren? Bovendien is bij een gesloten container, die niet doorzichtig is, moeilijk te beoordelen of het afval echt goed gescheiden is. Is gedacht aan een overgangsperiode, waarin de verzamelpunten bij de supermarkten blijven, zodat bij de evaluatie kan blijken of op sommige plaatsen het handhaven hiervan zinvol is?  Na de informatieavond op 11 juli over de mogelijk locaties van de ondergrondse containers hebben wij onze vragen over het nieuwe inzamelsysteem op een rij gezet. We hebben geconcludeerd dat de besluiten reeds waren genomen. Omdat tot dan toe geen behoorlijke informatie naar de inwoners was gegaan, hebben we onze brief geschreven en de publiciteit gezocht. Die publiciteit leverde ons veel -soms onthutsende- informatie op. De al gemaakte opmerking over gebrekkige informatie en communicatie is mede daarop gebaseerd. Wij kregen een aantal individuele kwesties gemeld. De wijze waarop vooral de gemeente vragen afhandelde was niet altijd even correct. Er werd met weinig empathie gereageerd. Ook kregen we uit verschillende plaatsen, waar de burgers het systeem met veel containers aan huis al kennen, hartverwarmende ondersteunende reacties.  Ons verzoek is ruim zevenhonderd keer ondersteund. De internetpetitie haalde bijna zeshonderd ondertekeningen en op papier kwamen ruim 130 handtekeningen binnen. De wijkraad “De Ooi” bood ons de handtekeninglijsten aan die deze wijkraad in januari bij de gemeente heeft ingediend als protest van ruim vijfhonderd huishoudens tegen het drie-container-systeem. De gemeente heeft daarop tot nu toe totaal niet gereageerd. Deze wijkraad heeft onze brief en de internetpetitie ook actief onder de aandacht van de bewoners gebracht.  Wij menen dat ons verzoek overtuigend gesteund is door veel inwoners van Doesburg en we doen dan ook een sterk beroep op de gemeenteraad om aan ons verzoek tegemoet te komen: stel u eens voor, wat dit alles in huishoudens teweeg gaat brengen, neem de bezwaren van de burgers serieus en handhaaf in elk geval de inzamelcontainers voor huishoudelijk plasticafval nabij de supermarkten.  Edwin Hagedoorn  Lo Cohen

20-09-2012 | Petitie Afval Doesburg anders

symposium over de thuisbevalling 25 september

Onze voorzitter spreekt ook in een van de panels die dag. Hopelijk is het symposium een goede aanleiding voor de pers om weer eens aandacht te besteden aan het grote goed dat een thuisbevalling is voor veel ouders. Voor meer informatie zie de website van de verloskunde academie Maastricht: http://www.av-m.nl/avm/symposia-amp-congressen. .

19-09-2012 | Petitie Baas over eigen bevalling

Stand van zaken rond de bezuinigingen op NME

Begin september startte Stichting Vrienden van NME-centrum De Woudreus de petitie 'Behoud NME in De Ronde Venen'. Op 18 september hebben twee bestuursleden van de Stichting een gesprek gehad met twee wethouders.

+Lees meer...

Er zijn inmiddels meer dan zeshonderd steunbetuigingen voor NME in De Ronde Venen binnen, waarvan ruim de helft digitaal. Zowel de Stichting als de wethouders zijn hiervan onder de indruk. Het geeft aan dat natuur- en milieueducatie breed gedragen wordt! Volgende week brengt het College van BenW een notitie uit over natuur- en milieueducatie en duurzaamheid in de gemeente. In deze notitie is een belangrijke rol weggelegd voor NME-centrum De Woudreus en zijn medewerkers. We kennen de inhoud nog niet, maar ons is verzekerd dat wat betreft het College NME niet wegbezuinigd wordt en dat het College ook die intentie niet heeft gehad. Op 8 november is de Raadsvergadering waarin de bezuinigingen vastgesteld worden. Als Stichting zullen we een en ander blijven volgen en indien nodig van ons spreekrecht gebruik maken. Als het nodig is, zullen we de resultaten van deze petitie overhandigen. Tot die tijd ondernemen we verder geen acties meer voor behoud van NME. Uiteraard kunt u nog wel steun aan deze petitie betuigen! Voor iedereen die al getekend heeft: hartelijk dank hiervoor. We zijn blij dat zoveel mensen, in en buiten de gemeente, natuur- en milieueducatie een warm hart toedragen.

Blog van Vrienden van De Woudreus

Nog 1 dag tekenen tegen de tunnel

Met de overhandiging in zicht staat de teller op 300 handtekeningen die pleiten vóór de alternatieven en tegen de aanleg van een 32 miljoen euro kostende autoweg in Hoorn (NH). Een kleine 150 digitaal en ruim 150 op papier.

+Lees meer...

De laatste dag gaan we nog de straat op voor 'papieren' handtekeningen, maar ook op internet kan er nog getekend worden. Tot 18.00, dan zullen we de lijsten gaan uitdraaien. De lijsten zullen dan allen naar de gemeenteraadszaal worden vervoerd. Daar zullen ze omstreeks 21.00 worden overhandigd aan de heer Louwman, de verantwoordelijk wethouder. In de vergadering zal er namelijk gesproken worden over de aanpak van het stationsgebied. Daarvan maakt de geplande autoweg met tunnel onder spoor deel van uit.

Lees meer over de alternatieven en de achtergronden van de petitie
18-09-2012 | Petitie Geen aanleg van de Carbasiusweg

Einde actie nadert; laatste oproep tot ondersteuning.

Doesburg, 17 september 2012. Donderdagavond 20 september vergadert de raadscommissie VROM, waarin het verzoek om heroverweging van onderdelen van het nieuwe inzamelsysteem voor huishoudelijk afval in Doesburg wordt behandeld. De indieners zijn van mening dat de praktische gevolgen van het nieuwe systeem voor de inwoners onvoldoende in de overwegingen zijn betrokken.

+Lees meer...

De indieners van het verzoek zullen in die vergadering de ondersteunende handtekeningen die zijn verzameld met de internetpetitie en met handelinglijsten en -formulieren aanbieden en het verzoek toelichten. Doesburgers die dat nog niet hebben gedaan, hebben nog tot donderdag 20 september de gelegenheid zich aan te sluiten bij de circa achthonderd ondertekenaars van dat verzoek aan de gemeenteraad.

17-09-2012 | Petitie Afval Doesburg anders

Peilers zaten er gemiddeld 23 zetels naast

Bolkestein ook voor verbod op peilingen   Bron: Nieuwsuur (11 september 2012).

Roemer: "Nadenken over tijdelijk verbod op peilingen"

SP-lijsttrekker Emile Roemer vindt dat er moet worden nagedacht over een verbod op peilingen in de laatste weken voor de verkiezingen, zoals in bijvoorbeeld Frankrijk bestaat. 'Daarmee haal je de hype weg', zei hij zondag in het tv-programma Buitenhof. (bron: Volkskrant)   .

Petitie aangeboden aan Stadsregio Amsterdam

Maandag 3 september 2012 was het zover: de petitie is aangeboden aan de Stadsregio Amsterdam en in ontvangst genomen door dhr Pim Kuipers, beleidsmedewerker Openbaar Vervoer voor de Stadsregio. Bovendien is de petitie verzonden aan B en W van Amstelveen, alsmede vervoersmaatschappij Connexxion, zodat de petitie meegenomen kan worden in het overleg wat tussen deze drie gevoerd gaat worden over de routekeuze van lijn 300 per december 2013. Bedankt in elk geval voor uw aller inzet..