U, de petitionaris

Nieuws

Rathenau Instituut adviseert Tweede Kamer over petities

De Tweede Kamer kan burgers eenvoudiger laten meepraten, is kort samengevat het advies van het Rathenau Instituut.

De Tweede Kamer vroeg: hoe functioneren petities en burgerinitiatieven in de praktijk? Kan een digitaal platform van de Tweede Kamer ervoor zorgen dat meer burgers er gebruik van maken?

Want weinig petities vanaf petities.nl bereiken de Tweede Kamerleden namelijk. Ze komen er niet aan toe om hier te kijken, ze verwachten dat de petitie overhandigd wordt. Dan kunnen ze even praten met de petitionaris, vragen stellen, bedenken wat ze er politiek mee kunnen, de onderliggende emoties goed aanvoelen om te kunnen overdragen richting de regering.

In het rapport staat dan ook dat ze deze overhandiging enorm waarderen, dat kan zelfs op puntjes iets beter. Voor organisaties is het een bekende route, maar voor burgers niet. Hoe kan dit volgens u beter?

Mailt u uw gedachten over petities, reacties op wat u heeft gelezen in het rapport en eventuele ervaringen naar ons. We zullen reacties verzamelen en in eerste instantie geanonimiseerd plaatsen in het Handboek Petities.

04-11-2022

Onze petitie op de Reuvensdagen in Breda

Afgelopen donderdag en vrijdag stonden we met de petitie HOUT! op de Reuvensdagen in het mooie Breda. Dankzij een plaatsje in het programmaonderdeel "Leven langs de Nedergermaanse Limes" konden we onze actieposter ook mondeling toelichten.

+Lees meer...

We hebben levendige discussies gehad bij onze poster en er hebben al heel veel mensen getekend. Dank daarvoor!

U zou ons nog meer kunnen helpen door de petitie verder te verspreiden, zodat iedereen in het archeologische werkveld en aanverwante velden zoals de bouw, museumwereld en natuurbescherming ervan hoort.

Petitie en Politiek liggen op koers!

1000 handtekeningen binnen bereik! In de afgelopen tijd met alle partijen in de Gemeenteraad overleg gevoerd. Hoogbouw moet passen bij de bestaande omgeving vindt men.

+Lees meer...

Nu afwachten of dit (met de petitie) leidt tot gunstige besluiten as donderdag 24 nov

TUSSENSTAND: MEER DAN 2000 HANDTEKENINGEN

1632 Digitale handtekeningen pus 390 fysieke handtekeningen in Den Dolder opgehaald, maakt bij elkaar 2022!! In den Dolder en omgeving leeft het. Zowel ouderen die de historie van de WA Hoeve kennen, als jongeren ondertekenen.

+Lees meer...

Jongeren willen wonen, maar niet ten koste van de natuur

IN DE AD EN DE NIEUWSBODE, 9 november 2022

AD: ALTERNATIEF WONINGPLAN VOOR DOLDERSE WA HOEVE NIEUWSBODE: MINDER BOUWEN EN MEER GROEN

Lees meer op onze site .

sluiting van de Genneper Watermolen

English below. Beste ondertekenaars van de petitie ‘Laat de Genneper Watermolen zichtbaar malen’.

Helaas. Wij zijn uit de molen en hebben de sleutels ingeleverd.

+Lees meer...

De winkelier heeft de sleutels weer.

In oktober hebben heel veel mensen hun steun betuigd on de Genneper Watermolen te behouden in de staat zoals die op dat moment was: vrij toegankelijk en malende. Zoals u weet heeft het Gerechtshof in Den Bosch in september besloten dat de vorige huurder, een winkelier in diervoeding en fabrieksmeel, terug mag keren in de molen. De Gemeente heeft, gesterkt met 4057 elektronische handtekening en nog eens 1138 handmatige, een gesprek aangegaan met betreffende winkelier. Deze bleek niet onontvankelijk om te worden uitgekocht, maar het ongefundeerde bedrag dat hij vroeg was exorbitant. Het bedrag oversteeg de grens voor de wethouder om vrij te handelen zonder dit aan de Raad voor te leggen. Die grens is €1.000.000,-. Hiermee overspeelde hij zijn hand. Het bedrag werd als ‘te gortig’ beschouwd, met als gevolg dat de winkelier per 1 november weer de beschikking heeft over het Rijks Monument. Eindhoven is een schitterend stuk geschiedenis, ambacht en educatie kwijt. Ook is een lokaal, biologisch product met een lage voetafdruk verloren. Eindhoven is binnenkort een winkel in diervoeding rijker….. Uiteraard willen wij iedereen die ons, en daarmee de Gemeente, heeft gesteund enorm bedanken. We hebben niet kunnen bereiken wat we zo graag wilden, maar de reacties waren een enorme steun in de rug voor ons als vrijwilliger en voor de Gemeente.

Hans, Annemieke, Bas, Silke, Stijn.


Dear signatories of the petition ‘Laat de Genneper Watermolen zichtbaar malen’.

Unfortunately. We left the mill and handed over the keys. The shopkeeper has the keys again.

In October, many people expressed their support for maintaining the Genneper Watermill in the state as it was at the time: freely accessible and grinding. As you know, the Court of Appeal in Den Bosch decided in September that the previous tenant, a shopkeeper in animal feed and factory flour, may return to the mill. The Municipality has started, strengthened with 4057 electronic signatures and another 1138 manual, a discussion with the retailer. He, the shopkeeper, turned out not to be inadmissible to be bought out, but the undocumented amount he asked for was exorbitant. The amount exceeded the limit for the alderman to act freely without submitting it to the Council. That limit is €1,000,000,-. With this he overplayed his hand. The amount was considered 'too high', with the result that the shopkeeper will have access to the National Heritage again as of 1 November. Eindhoven has lost a wonderful piece of history, craft and education. Also, a local, organic product with a low footprint has been lost. Eindhoven will soon have a shop in animal nutrition..... Of course, we would like to thank everyone who has supported us, and therefore the Municipality. We have not been able to achieve what we wanted so badly, but the reactions were a huge support for us as volunteers and for the Municipality.

Hans, Annemieke, Bas, Silke, Stijn.

Maandag 21 november 19:30 bewoners info avond bij Aventus

Maandag is het zover. Half acht start, kwart over zeven koffie, bij Aventus.

+Lees meer...

Zal goed zijn om veel vragen te stellen. 1. Hoe is er rekening gehouden met de overlast voor bewoners? 2. Hoeveel maal per jaar wordt er uitgerukt? En met hoeveel lawaai en snelheid gaat dat gepaard? 3. Waarom is er bijna een jaar gewacht om de bewoners te informeren en zegt wethouder Willems dat dat niet eerder kon op een moment dat de aankoop van het pand Ter Hoeven Verf al 10 maanden geleden was geëffectueerd. 4. Is er bestemmingsplan weiziging nodig voor een extra brug over het kanaal en een extraspoorwegovergang? 5. Hoe kunnen we er voor zorgen dat de kazerne op een plek komt waar veel inder er last van ondervinden?

Weg door spoorzone, stand van zaken

Beste lezers,

Het is even stil geweest vanuit onze kant. Niet omdat er niets te melden viel – integendeel juist - , maar omdat we als groep druk zijn geweest in de participatie in het onderzoek dat de gemeente in het voorjaar gestart is.

+Lees meer...

. In het kort: het onderzoek uitgevoerd door een extern advies- en ingenieursbureau, is afgerond. Vertegenwoordigers van BOOMM, net als partijen voor en tegen een weg door de spoorzone, zijn geïnterviewd. Komende maanden zal de eindrapportage verschijnen en zal de verantwoordelijk wethouder, dhr Rodoe, zijn visie hierop naar de Raad sturen

Het onderzoek naar de verkeerssituatie tussen Groesbeek en de A73 is uitgevoerd in opdracht van het oude college van Burgemeester & Wethouders, vlak voor de verkiezingen. In de opdracht stond dat het niet realiseren van de weg door de spoorzone (variant 5a) de kern van het ‘verkeersprobleem’ zou zijn. BOOMM vernam dit in de zomer en heeft het nieuwe college hierover om opheldering gevraagd, dat in september reageerde met de opmerking dat de opdracht veel breder was uitgezet.

In dat onderzoek, dat in het voorjaar liep, was BOOMM een van de stakeholders. Vanaf mei 2022 zijn wij als participant betrokken geweest en hebben wij onze visie gegeven op de verwachte effecten van het nieuwe tracé op leefbaarheid, verkeersveiligheid, natuur en milieu. BOOMM was hiertoe uitgenodigd, naast andere stakeholders. Link naar start onderzoek.

De eerste bevindingen gepresenteerd door het adviesbureau zijn voorzichtig positief te noemen. In het kort: de huidige verkeersdruk in Molenhoek valt binnen de normen en een nieuwe verbindingsweg zoals variant 5a, zou geen directe oplossing bieden. Bovendien zou het verkeersluw maken van de ene route resulteren in sluipverkeer en overlast elders. Mogelijke oplossingen worden dus gezocht binnen de huidige infrastructuur daarmee de aanpassingen en verbeteringen van leefomgeving van direct omwonenden. Het adviesbureau moet nu nog haar eindrapportage opleveren, waarna de wethouder en de Raad weer aan zet zijn. Een recente nieuwsbrief over het onderzoek, zie hier.

De partijen die zich voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen tegen variant 5a hebben uitgesproken kunnen dus nog met een gerust hart hun belofte blijven steunen. Hier de link naar het artikel.

BOOMM blijft het proces en de advisering en het politieke proces nauwgezet volgen, met het doel strak in het vizier: GEEN NIEUWE VERBINDINGSWEG ACHTER HET SPOOR.

BOOMM - Belangengroep Onze Omgeving Mook Molenhoek -

Cyan in de media