U, de petitionaris

Nieuws

Open horeca en retail

De petitionaris van de petitie Open horeca en retail vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Mee eens? Teken dan de petitie!"

openhorecaenretail.petities.nl

"en nodig daarna anderen uit dat ook te doen."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

11-01-2022

2e gemeente inloopavond - Komt allen

Woensdag 10 Juni 2015 is er een tweede bijeenkomst tijdelijk appartementencomplex in Kuukven (Baarlo). Tijdstip: 19.30 - 21.30 uur Locatie: Zaal Unitas (Wilhelminastraat 11a in Baarlo). Aanmelden is niet nodig. De bewoners van de wijk zijn rechtstreeks geinformeerd over deze avond, en via dit nieuws willen we u oproepen om naast uw stem ook uw gezicht te laten zien op voornoemde avond. Bovenstaande afbeelding is het 'beeldmerk' zoals de bewoners van Baarlo de plannen van de gemeente ziet. Daarnaast aangezien het al enige tijd rustig is een korte update over de stand van zaken m.b.t.

+Lees meer...

het “bouw”plan in Kuukven/Heierhof, is hieronder een update. Hoe het begon De bouwplannen vloeien voort uit een vergunningsaanvraag voor camping BreeBronne in Maasbree. D.m.v. deze aanvraag wordt onder andere goedkeuring gevraagd om 750 (nieuwe) arbeidsmigranten (< 6 mnd) te mogen huisvesten in Maasbree. Als tegenprestatie moet de ondernemer 64 midstay-plekken (>6 mnd - <2 jaar) realiseren en moet hiervoor van de gemeente een complex bouwen of samenwerking zoeken met een andere huisvester (woningbouwverenigingen of zo). Van hieruit is het onzalige plan ontstaan om een tijdelijke opvang in Kuukven/Heierhof te “bouwen” in de vorm van een tweedehands containercomplex. Huidige Status De vergunningsaanvraag voor BreeBronne is op 14.04.2015 goedgekeurd, maar onder druk van de publieke opinie (de buurt en het dorp) is de koppeling met de bouwplannen in Kuukven/Heierhof losgelaten. Een eerste kleine succes. Er moet wel nog steeds compensatie voor zgn. midstay komen, maar dat hoeft niet (meer) per definitie in Kuukven/Heierhof, en mag dus ook elders. De gemeente houdt voorlopig echter nog steeds vast aan de locatie Kuukven/Heierhof voor wat betreft de bouw van een midstay-accommodatie, maar begrijpt door het tumult dat er een ander plan moet komen (kwalitatief beter gebouw, alternatieve ontsluiting van de wijk door een inrit vanaf de Napoleonsbaan etc. etc.). Wij blijven tegen deze locatiekeuze omdat je voor een periode van 10 jaar geen kwaliteit, passend bij de wijk, kunt bouwen. Dat verdien je met het huisvesten van woonurgenten nooit meer terug! We hebben inmiddels circa 1.400 handtekeningen tegen dit plan verzameld. Volgende Stappen De gemeente moet, zoals tijdens de 1e inloopavond toegezegd is, een 2e inloopavond organiseren waarin zij alle vragen die in de buurt leven, komt beantwoorden en toelichten. Deze is gepland op woensdag 10 juni. Belangrijke kanttekening Alle dorpsbewoners moeten zich goed realiseren dat camping De Berckt eenzelfde uitbreidingsvergunning heeft aangevraagd (huisvesten van arbeidsmigranten op het voormalige speedway-circuit) en tegen dezelfde compensatiemaatregel aanloopt als BreeBronne. Voor je het weet heb je dan een 2e gebouw in Kuukven/Heierhof (of elders in het dorp) en wordt het dorp “overspoeld” met arbeidsmigranten. Wij begrijpen dat deze mensen ergens moeten wonen, maar niet allemaal in Baarlo/Maasbree en niet op een wijze (in containers) zoals nu gepland.

2e Gemeente Inloopavond - komt allen!

Het Parool: Circus Elleboog start petitie tegen subsidiebezuinigingen

Medewerkers en sympathisanten van Circus Elleboog zijn gisteren een online petitie gestart tegen de subsidiebezuinigingen. Als de plannen van het college doorgaan,....

06-06-2015 | Petitie Red Elleboog

Ruim 200 handtekeningen opgehaald op de Vrijstadmarkt!

We hebben ruim 200 handtekeningen opgehaald op de Vrijstadmarkt..

Gemeente Delft: Verantwoordelijkheid naar buurtbewoners

Uit Persbericht Delftse Post 3 juni 2015:  Buurtparticipatie waterspeeltuin Tanthof Om de in 2014 heringerichte waterspeeltuin de komende jaren open te houden, stelt het college voor bewoners en ondernemers te benaderen die willen participeren in het openhouden en beheren van de waterspeeltuin. Hierbij zijn verschillende scenario’s denkbaar: van sleutelbeheer door de buurt tot beheer door een speeltuinvereniging.

+Lees meer...

Vooralsnog gaat de gemeente uit van een periode van 3 jaar. Omvormen tot dierenweide Het college van de Gemeente Delft stelt voor om de kinderboerderij Tanthof tijdelijk (3 jaar) om te vormen naar dierenweide. Het verschil tussen een kinderboerderij en dierenweide zit voornamelijk in het contact met de dieren. Het is bijvoorbeeld alleen mogelijk om naar dieren te kijken en niet mogelijk om contact met dieren te hebben. Met de omvorming wil de gemeente de mogelijkheid openhouden om de dierenweide aan de buurt of aan een (horeca)exploitant over te dragen. --------------------------------------------- Oproep: Geef jou mening op de facebook.com/gemeentedelft.kinderboerderijtanthof Wat wil en kan jij bijdragen?  

Persbericht Delftse post 3 juni

Meer ondertekenaars met een opiniestuk

Een petitie wordt vooral getekend door medestanders die er al van overtuigd zijn dat er iets moet veranderen. Maar de meeste mensen zijn nog niet overtuigd.

+Lees meer...

Als ze al van de petitie weten. Met een opiniestuk in de krant of online kun je mensen zowel informeren als overtuigen. Zo'n tekst leest bovendien veel prettiger dan een petitietekst. Een opiniestuk schrijven is niet zo moeilijk. De opinie staat centraal, en er moeten argumenten in staan. Die heeft u al met uw petitie. Op de website Opiniestukken.nl staan tips voor een goed opiniestuk. U kunt het daarna insturen naar een redactie, zodat u een groot publiek bereikt dat u zo kunt overtuigen van uw punt. U kunt het opiniestuk ook online publiceren op Opiniestukken.nl zelf. Uiteraard kunt u in de tekst verwijzen naar de petitie waar uw opiniestuk bij hoort. En u mag natuurlijk altijd met een opiniestuk aandacht vestigen op de petitie van iemand anders!

Opiniestukken
31-05-2015

Nederlandse Europarlementariers tegen octrooi op leven

Europarlementariër Bas Belder van de SGP,  Annie Schreijer (CDA), Jan Huitema (VVD) en Anja Hazekamp (Partij van de Dieren) hebben vandaag toegezegd zich in te gaan zetten om de Europese wetgeving rondom octrooien aangepast te krijgen. Inzet is dat het aanvragen van een octrooi op eigenschappen die in de natuur voorkomen, niet meer mogelijk is.

+Lees meer...

Deze toezegging deden ze na de overhandiging van de petitie ‘Hart voor Biodiversiteit, geen octrooi op leven’ door Bionext tijdens de Landbouwborrel in Brussel op 26 mei. In de petitie riep Bionext en de ruim 17.000 ondertekenaars de Europarlementariërs op om de Europese octrooiwetgeving aan te passen zodat veredelaars en boeren weer vrij kunnen beschikken over alle erfelijke eigenschappen van planten en dieren voor de ontwikkeling van nieuwe rassen. Om de oproep kracht bij te zetten ontvingen ze een doos met heerlijke octrooi-vrije paprika’s. Bij het overhandigen van de petitie benadrukte Miriam van Bree van Bionext dat heel veel mensen ongerust zijn over deze ontwikkeling. Niet alleen (biologische) boeren en de veredelaars, maar ook consumenten en burgers maken zich zorgen. Ruim 17.000 mensen hebben zich verdiept in dit toch redelijk ingewikkelde onderwerp en de petitie ondertekend. Ook op facebook lieten veel mensen van zich horen. Allemaal maken ze zich zorgen: van docent tot directeur van een groothandel, van student tot aan onderzoeker. Aan de Europarlementariërs is de taak om deze zorgen weg te nemen.  De aanbieding werd vooraf gegaan door een aantal korte presentaties. Maaike Raaijmakers, projectleider bij Bionext vertelde dat verandering van de Europese octrooiwetgeving de enige weg is die nog open staat om octrooien op planten tegen te gaan. Het Europees Octrooi Bureau heeft namelijk onlangs duidelijk uitgesproken dat de huidige wetgeving (waarin staat dat een octrooi op klassieke veredeling niet is toegestaan), toch ruimte biedt voor octrooien op natuurlijke eigenschappen. Het proces is niet octrooieerbaar, maar het eindproduct wel. Voor de biologische sector zijn de risico’s van octrooien nog groter dan bij de gangbare sector. Er zijn veel kleine(re) bedrijven actief in de biologische veredeling. Zij zijn bijzonder goed in veredelen, maar hebben niet de juridische deskundigheid om alles uit te zoeken rondom de octrooien. Tot nu toe was dat ook niet nodig. Met de juridisering zijn het vooral de grotere bedrijven die daar voldoende tijd en geld voor hebben. Nico van Ruiten, voorzitter LTO Glaskracht gaf kort en helder zijn standpunt: Boeren en tuinders kunnen het rooien zonder octrooien. Peter van de Pol, Schoneveld Breeding, een MKB-veredelingsbedrijf gaf namens brancheorganisatie Plantum aan dat innovatie tot stand komt daar waar veel mogelijkheden liggen. Octrooien op plantaardig materiaal maakt het aantal mogelijkheden kleiner. Hij vergeleek veredeling het met een legodoos, vol met allerlei steentjes. Innovatie is die zo stapelen dat er iets nieuws ontstaat. Maar als een hoeksteentje ontbreekt, haal je het gewenste eindresultaat niet meer. 

Bionext overhandigt petitie aan Europarlement

Op dinsdag 26 mei overhandigt Bionext de petitie ‘Hart voor biodiversiteit, geen octrooi op leven’ aan de Nederlandse Europarlementariërs in Brussel. Dit gebeurt tijdens de maandelijkse landbouwborrel, waar het thema ‘kwekersrecht versus octrooirecht’ centraal staat.

+Lees meer...

Ruim 17 duizend mensen ondersteunen de oproep van Bionext om de Europese octrooiwetgeving aan te passen, zodat veredelaars en boeren weer vrij kunnen beschikken over erfelijke eigenschappen van planten en dieren voor de ontwikkeling van nieuwe rassen. Nu kunnen deze eigenschappen via een octrooi geclaimd worden. Een internationale coalitie van maatschappelijke organisaties en brancheorganisaties, waar Bionext deel van uitmaakt, vindt dat octrooien op planten en dieren de innovatie in de veredeling beperken. Maaike Raaijmakers, Bionext: “Door de octrooien zal de diversiteit aan rassen voor de voedselproductie afnemen en dat leidt tot minder keuze voor veredelaars, boeren en consumenten. Op termijn komt hierdoor de voedselzekerheid en biodiversiteit in gevaar.” De actie van Bionext, tegen het octrooi van Syngenta op de rode paprika, heeft in een jaar tijd ruim 17 duizend handtekeningen en 500 giften opgeleverd. Raaijmakers: “Dit onderstreept dat veel mensen vinden dat er iets moet veranderen. Planten en diereneigenschappen moeten principieel niet octrooieerbaar zijn.” De noodzaak om de Europese wetgeving aan te passen, is nog groter geworden door een recente uitspraak van de Hoge Kamer van Beroep van het Europees Octrooi Bureau. Volgens de Hoge Kamer is het verbod op het octrooieren van essentieel biologische processen (klassieke veredeling) in het Europees Octrooi Verdrag niet van toepassing op de producten die daaruit voortkomen, zoals zaden, planten en vruchten. Bionext vindt deze uitspraak onbegrijpelijk en pleit voor snelle politieke actie. Inmiddels zijn er al 900 octrooien op dieren en 1.800 octrooien op planten verleend en zijn er duizenden in voorbereiding.

www.bionext.nl/hartvoorbiodiversiteit

De War op Lepeltje Lepeltje Festival

Dit weekeinde staat de War op het Lepeltje Lepeltje Festival in Amersfoort. Hier laten we zien wat de War allemaal doet en kunnen bezoekers bijvoorbeeld een 3-D printer zien werken.

+Lees meer...

Ook is deze petitie hier te tekenen.

De War
25-05-2015 | Petitie Toekomst voor de War