U, de petitionaris

Nieuws

Noord-Holland een 100% vegan provincie

De petitionaris van de petitie Noord-Holland een 100% vegan provincie vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Mijn ideaal is namelijk dat 1 willekeurige provincie in Nederland 100% veganistisch ontworpen wordt. Dit allemaal om onrecht en onnodig leed te bestrijden en voorkomen. Onrecht en leed is niet meer van deze tijd. Wij hebben de perfecte vlees en zuivelvervangers. Maak daarom voorgoed een eind aan onrecht en leed!"

https://vegannoordholland.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

06-06-2022

Voornemen B&W tot uitgifte in erfpacht van in landbodem omgezette waterbodem bij HK145B

In Gemeenteblad nr. 160020 dd 12 april 2024 geeft het College van B&W van Amsterdam kennis van het voornemen tot uitgifte in erfpacht van perceel grond (perceeluitbreiding) achter Hoogte Kadijk 145 B te Amsterdam ten behoeve van de uitbreiding/grenscorrectie van een bestaand erfpachtrecht

Adres: Hoogte Kadijk 145 B te Amsterdam.

+Lees meer...

Perceel bestaand erfpachtrecht: gemeente Amsterdam, sectie O, nummer 5203 Uit te geven perceel: gemeente Amsterdam, sectie O, nummers 4679 (gedeeltelijk) en 4757 (gedeeltelijk) Perceelgrootte uitbreiding: circa 34 m 2 waarvan circa 15 m 2 water Dossiernummer: E4751/4 Kenmerk: 2024-3184

Kort geding en vervaltermijn Nr. 160020 GEMEENTEBLAD 12 april 2024

Officiële uitgave van de gemeente Amsterdam 1 Gemeenteblad 2024 nr. 160020 12 april 2024

*Eenieder, die van mening is, dat hij of zij ook voor de uitgifte van vermeld perceel in aanmerking komt, dient uiterlijk 20 kalenderdagen na de publicatiedatum van het voornemen tot uitgifte in het Gemeenteblad een gerechtelijke procedure in kort geding aanhangig te hebben gemaakt met betrekking tot de voorgenomen uitgifte in erfpacht bij de afdeling privaatrecht van de rechtbank Amsterdam.

De termijn van 20 kalenderdagen is een vervaltermijn. Indien niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig is gemaakt kunnen er geen aanspraken jegens de gemeente Amsterdam ter zake van de uitgifte in erfpacht van vermeld perceel worden gemaakt.* Gemeenteblad nr. 160020 dd 12 april 2024

Omgevingsvergunning Waterschap AGV vervangen damwanden en demping oppervlaktewater

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) heeft een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit verleend op grond van de Omgevingswet. De vergunning betreft activiteiten ter hoogte van Hoogte Kadijk 145B 1018BH Amsterdam:

tot vervangen van een damwand en dempen van oppervlaktewater Vergunning is verzonden op 25-04-2024.

+Lees meer...

Bezwaar indienen is mogelijk tot 6 weken nadien.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2024-8211.html

Update v1.0

Iedereen moet een wetboek thuisgestuurd krijgen..

Petitie ingediend maar blijf vandaag zeker gewoon tekenen!

Beste ondertekenaars en geïnteresseerden,

Allereerst bedankt voor jullie overweldigende reacties!

Het blijkt dat de Gemeente Amstelveen een verkeerde keuze heeft gemaakt door voor het (verder) invoeren van betaald parkeren te besluiten zonder de plannen eerst voor te leggen aan haar bewoners en bezoekers en zonder een inspraakavond te organiseren.

Omdat er vandaag een aantal deadlines verlopen, heb ik vanochtend 677 handtekeningen met een begeleidend schrijven aangeboden aan het college van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen. Ik heb dat online gedaan via de bezwaarpagina van de Gemeente, per e-mail gericht aan de raadsgriffie en gericht aan Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amstelveen t.a.v.

+Lees meer...

Juridische zaken en ik heb de handtekeningen vanochtend uitgeprint en ingebonden persoonlijk overhandigd aan de Gemeente waarvoor ik een ontvangstbewijs heb ontvangen.

De petitie blijft vandaag nog de hele dag geopend dus blijf hem vooral verspreiden en onderteken de petitie als dat nog niet gebeurd is.

In de brief die ik heb ingediend bij de petitie, heb ik gevraagd om de inwoners van Amstelveen en de bezoekers op wie het besluit tot invoer en uitbreiding van betaald parkeren van toepassing is, uit te nodigen voor een inspraakavond. Zo kunnen alle argumenten om het besluit te heroverwegen of door te halen worden gehoord door de Gemeente, hopelijk resulterend in het terugdraaien van het besluit.

Zodra de Gemeente Amstelveen ons van een antwoord voorziet, zal ik u hiervan op de hoogte stellen en de inhoud met u delen.

Met vriendelijke groeten,

M. ten Hoope petitionaris

**Koningsdag handtekeningenactie succes!**

Afgelopen Koningsdag hebben wij op de de vrijmarkt nog eens 234 handtekeningen op papier erbij opgehaald voor deze petitie!

Allen dank voor jullie support! Bewoners Commissie Aalscholverstraat/Zultestraat.

Resultaat petitie Behoud Natuurpad Vianen en volgende stappen

Beste ondertekenaars van de petitie Behoud Natuurpad Vianen,

allereerst wil ik u bedanken voor het ondertekenen van de petitie en het delen van uw stem over de toekomst van het gebied ten noorden en ten zuiden van de Beukenlaan in Vianen. Donderdag werd de petitie overhandigd aan de burgemeester, Sjors Fröhlich, met een brief van mijzelf waarin ik uitlegde waarom dit gebied voor veel mensen in Vianen zo belangrijk is (denk aan de natuur, mentaal en fysiek gezondeheid, ontspanning, historie)

Het resultaat van het ondertekenen van de petitie heeft ertoe geleid dat verdere plannen voor dit gebied zijn stopgezet totdat de gebiedsvisie is vastgelegd.

+Lees meer...

Dit is een fantastische prestatie waar wij trots op mogen zijn.

Op 15 mei wordt er een participatiemiddag en -avond georganiseerd door de gemeente. Deze bijeenkomst is een gelegenheid voor de lokale bevolking om hun input te geven over de toekomst van Vianen. Dit is uw enige kans om deel te nemen en bij te dragen aan het vormen van de gebiedvisie Vianen. Hierin wordt onder andere de toekomst van het gebied rondom de Beukenlaan voor de komende 50 jaar bepaald. De gemeenteraad heeft unaniem besloten dat in deze specifieke situatie (het land rondom de Beukenlaan) de mening van de inwoners van Vianen bepalend is.

Als ondertekenaar van de petitie vind ik het gepast om informatie over deze bijeenkomst met u te delen, zodat we de volgende stap kunnen zetten in de bescherming van dit gebied.

Details van de participatie bijeenkomst:

Datum: 15 mei

Tijd: Schuif aan van 16.30 tot 17.00 uur of van 19.15 tot 19.45 uur

Locatie: Helsdingen Sport en Cultuur.

Voor wie: Iedereen die woont of werkt in Vianen of wel eens in Vianen komt en graag meepraat over de toekomst van Vianen.

Aanmelden is niet nodig. U kunt gewoon binnen lopen wanneer het u uitkomt.

Er zijn hapjes en een drankjes en neem vooral uw kinderen mee. Er is een leuke activiteit voor kinderen!

Zie: https://www.vijfheerenlanden.nl/projecten/gebiedsvisie-vianen

28-04-2024 | Petitie Behoud natuurpad Vianen

Stand van zaken

Beste Ondertekenaars,

Allereerst hartelijk dank voor het mede ondertekenen van de Petitie welke ik ben gestart in maart omdat ik niet kan verdragen dat er weer onnodig prachtige gezonde oude bomen omgekapt moeten worden in ruil voor economisch belang. Uw stem gaat er mede voor zorgen dat we zullen slagen om de 10 Eiken voor Heeze te behouden! Ik heb een verzoek ingediend om op maandag 3 juni 19:30 in de raadzaal van de gemeente Heeze-Leende de petitie te willen aanbieden aan het college van B & W en de leden van de Raad. Op dinsdag 25 juni zal de bezwaarschriftencommissie het ingediende bezwaar van het IVN gaan bespreken en in de weken erna zal achtereenvolgens deze commissie en hierna het College en de Raad hierover gaan beslissen.

Uw stem in deze petitie zal dus zeker invloed hebben op dit besluit.

Ik houd u op de hoogte!

Groet Peer Veldhuizen.