U, de petitionaris

Nieuws

Noord-Holland een 100% vegan provincie

De petitionaris van de petitie Noord-Holland een 100% vegan provincie vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Mijn ideaal is namelijk dat 1 willekeurige provincie in Nederland 100% veganistisch ontworpen wordt. Dit allemaal om onrecht en onnodig leed te bestrijden en voorkomen. Onrecht en leed is niet meer van deze tijd. Wij hebben de perfecte vlees en zuivelvervangers. Maak daarom voorgoed een eind aan onrecht en leed!"

https://vegannoordholland.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

06-06-2022

Onderzoek vonds dode hond Groesbeek

Onderzoek vondst dode hond Groesbeek De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) onderzoekt de vondst van een dode hond in de bossen van Groesbeek. Na regionale media-aandacht is er een aantal tips binnengekomen die nu nader worden bekeken. Medewerkers van de Dierenambulance Nijmegen (DAN) troffen op 30 december de dode hond aan op een parkeerplaats in de bossen bij Groesbeek.

+Lees meer...

Het vermagerde dier was gewikkeld in een zwart laken. De overleden hond had geen chip en ook geen tatoeage. Tips Tips die kunnen leiden naar de eigenaar van de hond kunnen gemeld worden bij het meldnummer van de Dierenbescherming               0900-2021210         0900-2021210. Meer informatie over het melden van dierenleed. De overleden hond had geen chip en ook geen tatoeage

http://inspectiedienst.dierenbescherming.nl/nieuws/2372
07-02-2010 | Petitie dierenmishandeling

5900 stemmen bereikt,maar nog meer stemmen nodig

Ondertussen hebben we de 5900 stemmen bereikt met de petitie. Echter hebben we nog veel meer stemmen nodig,om ook maar de petitie in behandeling te krijgen bij de regering. Via de Nuishetgenoeghyves.nl en sinds kort via de Zorgtekortenhyves.nl wordt er veel opgeroepen om deze petitie te tekenen.Het is duidelijk dat velen het niet eens zijn met de verhogingen.Schrijnende situaties over de zorg,de zorgpremies zijn te lezen op beide hyves groepen. Ook is ondertussen het email verkeer gestart naar de leden van de politiek door mij zelf,maar ook de beheerders van beide hyvesgroepen.Reakties hebben we helaas nog niet mogen ontvangen op onze emails.We hebben de personen in kwestie uitgenodigd eens een kijkje te nemen op de hyvesgroepen en eens de moeite te nemen om een aantal verhalen te lezen,een blik te werpen op de petitie die is opgestart. Op twitter,msn,Facebook,hyves enz worden oproepen gedaan om de petitie te tekenen,heb jij nog niet getekend en bij jij het ook niet eens met de stijging van de zorgpremie? Teken dan zeker deze petitie want samen staan we sterker en kunnen we er iets aan doen....

Brief van arts-seksuoloog en maatschappelijk werker

<!--[if gte mso 9]> Normal/w:View 0/w:Zoom 21/w:HyphenationZone false/w:SaveIfXMLInvalid false/w:IgnoreMixedContent false/w:AlwaysShowPlaceholderText NL/w:LidThemeOther X-NONE/w:LidThemeAsian X-NONE/w:LidThemeComplexScript /w:Compatibility MicrosoftInternetExplorer4/w:BrowserLevel /m:mathPr/w:WordDocument <![endif]--><!--[if gte mso 9]> /w:LatentStyles <![endif]--> AFSCHRIFT VAN EEN BRIEF Van: Dr. Rik H.W.

+Lees meer...

van Lunsen, arts-seksuoloog NVVS Voormalig voorzitter bestuur ACSG/MR70 Marion E. Kreyenbroek , maatschappelijk werker Aan: Mw. Dr. J. Bussemaker, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Mw. Drs. M. Vos, Wethouder Zorg, Milieu, Personeel en Organisatie, Openbare Ruimte en Groen Amsterdam Betreft: hulpverlening seksuele gezondheid Amsterdam Amsterdam 4 februari 2010 Uwe Excellentie, In reactie op de berichtgeving in de media en de gebeurtenissen rond de financiële en ruimtelijke problemen bij het Amsterdams Centrum voor Seksuele Gezondheid ACSG(voorheen MR 70) en de Oosterparkkliniek vragen wij U aandacht voor onze grote bezorgdheid. Wij brengen in herinnering dat het in 1967 Prof. Dr. G.J.Kloosterman was, die als eerste in ons land in De Vrouwenkliniek van het Wilhelmina Gasthuis, overging tot het instellen van een “abortuscommissie” ter beoordeling van de aanvragen tot het afbreken van ongewenste zwangerschappen. Deze stap was even baanbrekend als de opening van een polikliniek voor geboorteregeling in 1965 om aankomend artsen te kunnen onderwijzen op het gebied van seksualiteit, vruchtbaarheid en anticonceptie. Niet lang daarna ontstonden de Oosterparkkliniek en het huidige ACSG vanuit de overtuiging dat deze zorg ook op een veilige, goed toegankelijke plaats buiten de muren van ziekenhuizen beschikbaar moest zijn, vooral ook om veiligheid, privacy en anonimiteit van vrouwen in nood te kunnen garanderen. Deze ontwikkelingen in Amsterdam hebben destijds een cruciale rol gespeeld bij de totstandkoming van een systeem van abortushulpverlening en seksuele gezondheidszorg dat Nederland een internationale voortrekkersrol heeft gegeven en heeft geleid tot de beste statistieken met betrekking tot vele aspecten van seksuele gezondheid ter wereld. Sinds vele jaren nemen de diverse extramurale eerstelijnsklinieken samen 90% van de abortushulpverlening voor hun rekening en hebben ziekenhuizen hierbij slechts een beperkte of aanvullende rol. Bij vragen en/of problemen op het gebied van seksuele gezondheid kan men zich bovendien veelal wenden tot dezelfde laagdrempelige extramurale instellingen, met veel zorg rond privacy en anonimiteit en met medewerkers die getraind en zeer ervaren zijn in het geven van adequate, empatische en niet-oordelende zorg, Dit model van zorg functioneert goed. Nog onlangs is een succesvolle aanvang gemaakt met specifieke seksualiteitshulpverlening voor jongeren onder de 25 jaar in de vorm van “Sense” hulpverlening, dat in Amsterdam naar volle tevredenheid en leidend tot wederzijdse deskundigheidsbevordering, georganiseerd is vanuit een samenwerkingsverband tussen GGD en ACSG. Het heeft er nu alle schijn van dat door het opheffen van de twee Amsterdamse klinieken en het “uit”plaatsen van abortushulpverlening naar één ziekenhuis een einde gaat komen aan de bestaande geïntegreerde en bovenal hooggekwalificeerde zorg rond seksuele gezondheid in Amsterdam. Het is onbegrijpelijk dat dit gebeurt juist op het moment dat u in uw beleidsbrief “seksuele gezondheid” d.d. 27 november 2009, waarvan wij met veel vreugde kennis hebben genomen, op afgewogen wijze en met veel kracht het belang heeft onderstreept van een geïntegreerd zorgaanbod rond seksuele gezondheid. De huidige ontwikkelingen in Amsterdam lijken echter een trendbreuk op te gaan leveren in een goed werkend zorgsysteem en zijn in flagrante tegenspraak met uw bovengenoemde beleidsbrief. Het exclusief onderbrengen van de abortushulpverlening in een ziekenhuis staat op gespannen voet met de eisen van keuzevrijheid, anonimiteit, veiligheid en laagdrempeligheid die aan deze hulpverlening gesteld moeten worden. Abortushulpverlening wordt hiermee bovendien geïsoleerd van de noodzakelijke recidivepreventie en daarmee samenhangende hulpverlening rond anticonceptie, seksueel functioneren en seksuele dwang. Het exclusief onderbrengen van abortushulpverlening in een ziekenhuis, waar per definitie de noodzakelijke expertise op het brede terrein van seksuele gezondheid ontbreekt, is een uiterst onwenselijke ontwikkeling met mogelijk grote gevolgen voor de abortushulpverlening in ons land. Als er één schaap over de dam is, volgen er ongetwijfeld meer die abortushulpverlening tegen commerciële tarieven gaan aanbieden ontdaan van de noodzakelijke randvoorwaarden voor vrouwengezondheid. Wordt een dergelijke ontwikkeling door het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) wellicht om economische redenen toegejuicht? Vrouwen in Amsterdam en wellicht in Nederland hebben hier echter weinig goeds van te verwachten, zoals ten overvloede geïllustreerd wordt door volkomen onoordeelkundige en ten hemel schreiende uitlatingen van de directeur van het betrokken Amsterdamse ziekenhuis in de pers. Wij verzoeken U dan ook dringend om er zorg voor te dragen dat er in Amsterdam een oplossing komt die het voortbestaan van samenhangende extramurale en hooggekwalificeerde zorg op het gebied van seksualiteit, vruchtbaarheid, anticonceptie en ongewenste zwangerschap garandeert. Hoogachtend, Rik van Lunsen en Marion Kreyenbroek Verontrustte Amsterdammers   

commissie Algemene Zaken op 10 februari 2010

Deze petitie zal ik, ReindeR Rustema, toelichten op woensdagavond 10 februari 2010 in de commissievergadering Algemene Zaken op 10 februari 2010 in de Boekmanzaal in de Stopera op Amstel 1. De vergadering begint om 20:00 en insprekers krijgen 3 minuten de tijd..

05-02-2010 | Petitie verkiezingsborden

raadsadres ontvangen in Noord en Zeeburg

De centrale stad heeft de petitie als raadsadres ontvangen en doorgestuurd naar alle stadsdelen. Vorige week is dit papier gestuurd naar het algemene postbusadres van de verschillende  stadsdelen.

+Lees meer...

Alleen Zeeburg en Noord hebben dit raadsadres inmiddels ontvangen en op de agenda geplaatst van de stadsdeelraad. Bij de andere stadsdelen is het klaarblijkelijk nog intern onderweg naar de griffie. Vandaag heb ik de stadsdelen Oud-Zuid, Baarsjes, Bos en Lommer, Zuid-oost, Slotervaart, Zuideramstel, Centrum, Osdorp opnieuw per e-mail gevraagd of het raadsadres inmiddels al binnengekomen is bij de griffie. Zo niet, of ze dan contact op zouden willen nemen met de raadsgriffie van de centrale stad.  De stadsdelen Westerpark, Geuzenveld, Oud-West en Oost-Watergraafsmeer.nl hadden nog niets laten weten en hebben opnieuw het verzoek van vorige week ontvangen.

vorige week ontvangstbevestiging gevraagd bij alle stadsdelen
05-02-2010 | Petitie verkiezingsborden

AVRO: De Praktijk

Ouderen die urenlang in hun eigen ontlasting moeten zitten, vastgebonden worden in een isoleerkamer, of zelfs geslagen worden door verplegers. Tegen dit soort misstanden in de zorg moeten ouderen beschermd worden.

+Lees meer...

Dat is het uitgangspunt van een nieuw burgerinitiatief: Meldpunt Ouderenbescherming Nederland. Podcast

AVRO: De Praktijk

Nu doorzetten

Het aantal digitale ondertekeningen is aanzienlijk gestegen nav de uitzending van eenvandaag op 1 febr. Kijk de uitzending nog eens na op www.eenvandaag.nl Daar doen we het voor, het aantal benodigde ( 40.000) ondertekeningen is nog lang niet in zicht.

+Lees meer...

Kijk ook eens op www.referendumalimentatie.nl Bedankt!!! Namens de vele alimentatieplichtigen

Tweedekamercommissie op 10 februari a.s.

http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/volgende_weken/details.jsp?parlisnummer=2010A00223&dayofweek=Woensdag&his=0   Op bovenstaande site van de Tweede Kamer staat te lezen dat de vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 10 februari a.s. om 11.30 uur (tot 12.30 uur) op zijn agenda met staatssecretaris Jet Bussemaker het punt van de abortusklinieken in Amsterdam heeft staan.

+Lees meer...

De vergadering is openbaar en is in de Suze Groenewegzaal, Tweede Kamergebouw. Kamercommissies kunnen zo maar opschuiven vanwege diverse redenen, als dat het geval is zal hier op 9 februari een bericht staan.