U, de petitionaris

Nieuws

Nieuwe petities ook via Mastodon

Vanaf nu worden nieuwe petities ook via Mastodon aangekondigd, zie @petities@mastodon.nl.

31.10.2022

Uw hulp nodig: benader anderen!

Er zijn meer dan 200.000 uitkeringsgerechtigde en om die te kunnen bereiken hebben wij uw hulp nodig. Maakt u gebruik van sociale media of werkt u in de media, het zal erg fijn zijn dat dit meer bekendheid krijgt.

+Lees meer...

Want hoe meer petities, hoe groter de kans dat het uitstel word afgeblazen of de extra dagen vergoed worden. Bij voorbaat dank! 

20.05.2011 | Petitie verwijderen

‘Ik weet je te vinden….dag en nacht.’

 http://petities.nl/petitie/stop-stalken http://feeds.nps.nl/hollanddocradio Wat is de impact van een stalker op het slachtoffer? Zijn het psychopaten in spé of zijn het controlefreaks die uiteindelijk de controle over zichzelf verliezen? Documentairemaker René Oomen reconstrueert het huiveringwekkende verhaal van Lucienne en stelt zichzelf de vraag of we in de psyche van een stalker kunnen kijken om deze ernstige vorm van belaging af te stoppen. Eén op de vier vrouwen krijgt in Nederland te maken met stalking (hoewel ook mannen slachtoffer kunnen worden). Dat varieert van nachtelijke telefoontjes tot het ontvangen van begrafeniskransen en kogels, "maar ik heb ook wel een verhaal van iemand gehoord die een brandend kruis in haar tuin aantrof", zegt onderzoek-ster Suzan van der Aa van de Universiteit Tilburg, die ook aan het woord komt in de documentaire.

+Lees meer...

"De meeste stalkers bedienen zich van hetzelfde scala aan mid-delen; voortdurend aanbellen, telefoneren, sms?en en achtervolgen. Maar doordat stalken vaak hand in hand gaat met huiselijk geweld heeft het een enorme impact op het slachtoffer." Door de opkomst van de sociale media, zoals facebook en twitter, is daar het digi-tale stalken bijgekomen. *********     René Oomen (Breda 1956) maakt inmiddels bijna 25 jaar culturele radioprogramma’s voor StadsRadio Breda. Hij is eindredacteur en presentator bij het kunst & cultuurpro-gramma GrensGeluiden. In die hoedanigheid maakte hij de afgelopen decennia diverse radiodocumentaires waarvan verschillende producties werden bekroond in RTV festi-vals van de OLON (Organisatie Lokale Omroepen Nederland). Vanaf 1999 werkt hij enkele jaren als freelancer voor de Humanistische Omroep en maakt daar specials en documentaires voor de programma?s „Spektakel? en „Dinsdag Desmet?. Ook levert hij regelmatig een bijdrage voor Het Radioverhaal, een rubriek van één kwartier waarin geëxperimenteerd mag worden met het medium. Zijn eerste documentaire voor Holland Doc Radio (NTR/VPRO) ‘Het Jaar van Leon’ werd in 2009 genomineerd voor de Prix Europa in Berlijn (categorie radiodocumentai-re). De documentaire is een egodocument over een klasgenootje van de maker die in 1966 verongelukte bij een viaduct in aanbouw (in die tijd werd de zuidelijke rondweg in Breda werd aangelegd). Maker en getuigen vertellen over de stilte na het ongeluk, in een tijd waarin de katholie-ke moraal het dagelijks leven nog bepaalde     De radiodocumentaire ’Ik weet je te vinden..dag en nacht’ wordt uitgezonden op zondag 29 mei om 21.00 uur, Radio 1 in het programma Holland Doc Radio. Over René Oomen: ‘Ik weet je te vinden….dag en nacht.’ Ik maak jullie graag attent op mijn 5e documentaire voor Holland Doc Radio en de NTR. Wie mijn vorige productie ‘Het Briefje’ gehoord heeft, zal merken dat ‘Ik weet je te vinden..’ ongeveer in dezelfde sfeer zit; mijn aandacht voor hoofdrolspe-lers in een slachtofferrol is, overigens niet opzettelijk, een rode draad in mijn werk aan het worden (‘Het Briefje’, uitzenddatum 10-10-2010, is nog terug te horen via www.hollanddoc.nl). Nog voordat er ook maar één letter was opgenomen wist ik dat de muziek van de Noorse trompettist/componist Nils Petter Molvaer (CD re-vision) de themamuziek zou worden. Het past precies in de beklemmende sfeer van het verhaal van de hoofdpersoon en wat de andere personages vertellen. Na een relatie van zestien jaar valt Lucienne als een blok voor een nieuwe liefde. Hij is stoer, knap en charmant en overlaadt haar met bloemen en lieve sms’jes. Lucienne krijgt de aandacht die ze al die tijd gemist heeft. Maar na drie weken bekruipt haar het gevoel dat zijn liefde nogal afwijkend is. De nieuwe romance is het begin van een jarenlange nachtmerrie. Haar nieuwe vriend ontpopt zich als een obsessieve stalker. Lucienne raakt verstrikt in een relatie waarin ze gecontroleerd wordt en op allerlei mogelijke manieren mishandeld. Nachtenlang aanbellen bij haar flat, haar auto met ba-mi besmeurd, gevaarlijke achtervolgingen in de auto, bedreigingen en fysiek geweld…totdat het uiteindelijk escaleert.

http://petities.nl/petitie/stop-stalken
29.05.2011 | Petitie Stop Stalken

Petitie klopt niet volgens Groen Links/ PvDA

Petitie ‘Stop de bouw Gemeentekantoor’: ’t klinkt goed, maar ‘t klopt nietMarian van der Linden uit Leersum en Anne van Doorn uit Doornzijn uit onvrede met de gang van zaken een actie begonnen omde bouw van het Gemeentekantoor alsnog tegen te houden.Omdat veel van de argumenten en kreten logisch en sympathiekogen (‘bescherm onze portemonnee’, ‘behoed de burger en hunkinderen voor een financiële ramp’, ‘een op hol geslagenHeuvelrugtrein dendert door’, ‘geen geld voor Tafeltje-Dek-je en sport, wel voor de duurstehuisvesting van ambtenaren in heel Nederland’) zal er vast veel belangstelling bestaan voor deactie.Stevige discussie geweest in onze achterbanOok in onze achterban is er steeds discussie gevoerd over de eisen voor een adequaatonderkomen voor ambtenaren aan de ene kant en de vrees voor megalomane plannen aan deandere kant. In ‘Sociaal en Groen’ van 9 oktober 2010 heeft Joost Scheltinga, lid van desteunfractie GroenLinks/PvdA, en specialist op het terrein van overheidsfinanciën, uitgebreid devraagtekens die door onze leden werden gezet bij de plannen voor het nieuwegemeentekantoor, voorzien van kanttekeningen en een antwoord.

+Lees meer...

Samengevat: Ja , het is eenduur plan, maar het is bovenal een duurzaam plan. Ja, het is een flinke investering, maar weverwachten een veel efficiënter energieverbruik, een forse daling van de steeds verderoplopende onderhoudskosten van de oude gebouwen én een sterke daling van kosten van hetinterne verkeer tussen verschillende locaties.3FractieDe fractie heeft niet op een achternamiddag ingestemd met de voorstellen, maar heeft er, óókmet geïnteresseerde leden van onze partijen, veel tijd en aandacht aan besteed. De discussieging niet in de laatste plaats over nut en noodzaak van een parkeergarage onder het kantoor enover de omvang van het gebouw. Het eerste levert een bijdrage aan de landschappelijke,groene uitstraling; over het tweede was de fractie van meet af aan duidelijk: mocht het gebouwte groot worden, dan kan een deel afgeschermd en verhuurd worden. Leegstand inkantorenland doet zich voor in grootschalige kantoorwijken in de steden, niet of nauwelijks in dedorpen in Midden-Nederland.Ook de discussie over het wijzigen of aanpassen van de plannen is tijdens decampagneperiode voor de gemeenteraadsverkiezingen uitgebreid aan de orde geweest. In juni2010 zei Hans Waaldijk, fractievoorzitter, daarover in ‘Sociaal en Groen’: “Als we de plannenwillen aanpassen, dan moeten we alle aanbestedingen opnieuw uitbrengen. En de bedrijvenwaaraan een werk is gegund moeten schadeloos gesteld worden. Wij zien dit liever als eengoed voorbeeld: de overheid investeert, ondanks de crisis, in de economie.”Reactie B&WDe fractie verwijst op dit moment vooral naar de uitgebreide reactie diehet college van B&W heeft gegeven op de aangekondigde petitie.Kern van de boodschap: veel van de vooronderstellingen van deprotestactie zijn niet juist of niet geheel juist. Er nu al van uitgaan dat de bouw € 27 miljoen zalkosten, terwijl de gemeente de kosten berekent op € 25 miljoen is zo’n voorbeeld. Er van uitgaan dat de gemeente kosten per definitie overschrijft, verwerpt het college ook. Eerder al werdhet argument aangedragen dat bv het Cultuurhuis in Doorn goedkoper is gebouw dat begroot.BezorgdHet college van B&W toont zich vooral bezorgd over het feit dat de ondertekening van de petitieop dit moment gebeurt op basis van onjuiste of onvolledige informatie en dat het advies vanstopzetting alleen maar leidt tot lastenverzwaring voor de inwoners.De volledige tekst van de reactie van het college staat op www.gemeenteutrechtseheuvelrug.nl Uit Sociaal en Groen nr.4 mei 2011

Bericht Nieuwsbode over aanbieden petitie

Ruim 5.000 inwoners tegen gemeentekantoor Burgemeester Naafs heeftde petitie tegen de bouw vanhet gemeentekantoor in ontvangstgenomen.Op het moment van deaanbieding hadden 5296mensen hun handtekeninggezet.Maandag overhandigdende initiatiefnemers, Marianvan der Linden en Annevan Doorn, de petitie aanburgemeester Naafs. hetaantal handtekeningen kannog stijgen.

+Lees meer...

De actie looptnamelijk door tot het momentdat de gemeenteraadformeel bevestigt dat de petitiein behandeling wordtgenomen. Dan vindt de bekendmakingplaats van hetaantal handtekeningen dat opdat moment is gezet.Bij de aanbieding gingen deinitiatiefnemers nader in op deachtergrond van de petitie ende reactie die de gemeente totnu toe heeft gegeven. Zo warenzij verbaasd over de initiatievenvan de gemeente om de burgerservan te overtuigen om de petitieniet te ondertekenen, ondermeer door te stellen dat de initiatiefnemerszich zouden baserenop onvolledige, onjuiste enachterhaalde informatie. Verderonderkennen zij dat de petitieweliswaar aan de late kant is,maar dat door feiten en omstandighedendie pas later optafel zijn gekomen de burgerszich voor een voldongen feit geplaatstzagen. Ondersteunddoor de grote hoeveelheidhandtekeningen roepen zede gemeente op haar standpuntte overwegen in hetlicht van de ontwikkelingenin de vastgoedmarkt, de fi -nanciële situatie van de gemeenteen de rapporten overde verkeersveiligheid.In een reactie op de aanbiedingvan de petitie nodigdeburgemeester Naafs de initiatiefnemersuit voor eenoverleg op korte termijn.Deze uitnodiging werd aanvaard.Na afl oop brengenbeide partijen de uitkomstvan dit overleg in de openbaarheid.(Marianne Leenderse

Persbericht CDA

    Utrechtse Heuvelrug   PERSBERICHT   BURGERPARTICIPATIE IN OPTIMA FORMA   De fractie van het CDA Utrechtse Heuvelrug is blij met de betrokkenheid die burgers tonen bij belangrijke onderwerpen waarover de raad een beslissing neemt, zoals de nieuwbouw van het gemeentekantoor. De fractie is zeer tevreden met de raadsbrede afspraak om de dialoog met de initiatiefnemers van de petitie tegen nieuwbouw van het gemeentekantoor aan te gaan.

+Lees meer...

´Het CDA gaat ervan uit dat we in gezamenlijkheid, en in alle openheid, de argumenten voor en tegen de bouw van dit nieuwe gemeentekantoor kunnen bespreken. Het CDA is niet voor niets de initiatiefnemer van de motie burgerparticipatie die dit voorjaar door de raad is aangenomen´, aldus fractievoorzitter Henk Veldhuizen. ´Het CDA vindt de petitie meer dan de moeite waard om over met de inwoners van gedachten te wisselen. Deze discussie past overigens ook prima bij ons lang uitgesproken verlangen tot het voeren van de kerntakendiscussie. Want zoals het spreekwoord zegt´Zuinigheid met vlijt, bouwt huizen als kastelen!´     Voor informatie: Fractievoorzitter CDA Utrechtse Heuvelrug Henk Veldhuizen Tel: 06-13169555  

U kunt nog steeds ondertekenen!

20 mei stopt de mogelijkheid de petitie te ondertekenen.

Speciale gespreksavond leden VVD 23 mei 2011

Uitnodiging voor een gespreksavond betreffende het gemeentehuis Utrechtse Heuvelrug

Het is de fractie en het bestuur van de VVD niet ontgaan dat de geplande bouw van het nieuwe gemeentehuis van de Utrechtse Heuvelrug de gemoederen behoorlijk bezig houdt. Uit reacties van leden, o.a.

+Lees meer...

op de laatste uitleg van de fractie, is gebleken dat een gedeelte van de achterban de mening is toegedaan dat er niet genoeg rekening is gehouden met hun visie. De VVD fractie en bestuur hechten grote waarde aan de standpunten van haar achterban en heeft om deze reden een gespreksavond georganiseerd op maandag 23 mei. Op deze avond is het de bedoeling, onder leiding van Hans van Zetten, oud bestuursvoorzitter van de gemeente Leersum, de achterban in de gelegenheid te stellen hun visie te laten horen en vragen te stellen aan de leden van de fractie en de aanwezige wethouders. Het bestuur nodigt hierbij haar leden uit voor deze gespreksavond, de hoop uitsprekend op een grote opkomst zodat we een breed debat kunnen voeren over dit thema. De avond zal, in de vorm van een politiek café,  plaatsvinden in het complex van de  tennis academy van Bogstra en Kempers op de mariniersweg 3 te Doorn. Aanvang 20:30 uur. Met vriendelijke groet, Edward Lind, Voorzitter VVD afdeling Utrechtse Heuvelrug

Tekst bij het aanbieden van de petitie maandag 16 mei 2011 aan de burgermeester F. Naafs

Tekst bij aanbieden Petitie bewoners Gemeente Utrechtse Heuvelrug: Stop de bouw van het Gemeentekantoor in Doorn nu het nog kan! Datum: 16 mei 2011 Tijdstip: 16.45 uur Petitie aangeboden aan: De voorzitter van de Gemeenteraad, burgermeester G.F. Naafs Goedemiddag heer Naafs, burgermeester van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, voorzitter van de gemeenteraad, geachte aanwezigen, Zoals aangekondigd zijn wij hier om de petitie: “Stop de bouw van het Gemeentekantoor nu het nog kan” aan te bieden.

+Lees meer...

Twee verontruste burgers namen het hiertoe het initiatief en heel veel andere inwoners herkennen zich blijkbaar in onze onrust. Helaas heeft onze gemeente nog geen digitaal loket voor petities, gevolg is dat wij de petitie, geheel milieuonvriendelijk, op papier hebben moeten afdrukken om deze te kunnen aanbieden. Maar op papier of via een digitaal loket, deze petitie heeft in dit huis veel stof doen opwaaien, zo hebben wij inmiddels vernomen. Alvorens tot het voorlezen van de petitie over te gaan , gevolgd door een korte toelichting, moet ons, initiatiefnemers, van het hart dat wij verbaasd zijn over het feit dat de communicatiemachine van de Gemeente reeds weken op volle toeren draait om inwoners te overtuigen dat zij er verstandig aan doen de petitie niet te tekenen.  Afgezien van het feit dat wij hier procedurele vraagtekens bij plaatsen ( het “smoren” van een burgerinitiatief), zijn wij ook geschrokken van de badinerende en dreigende toon(u gaat dit betalen!) die tot uitdrukking kwam in de vele mediamomenten van de heer Pamboer. Eveneens zijn wij geschrokken van het feit, dat de wethouder zegt, dat hij niet op een petitie zit te wachten en zegt dat hij niet weet wat ie met een petitie moet.   Op zijn opmerking : ”Burgers maken denkfouten” hebben 166 lezers van een landelijke krant in niet mis te verstane bewoordingen gereageerd. Het maakt allemaal geen indruk op de wethouder: Illustratief voor de voelbare afstand tot de burger. De situatie waarin we nu verzeild zijn geraakt, toont aan dat een bewoner die vraagtekens heeft bij het beleid van de gemeente kan kiezen tussen: Er mee leven en zwijgen of.. Verhuizen als mosterd na de maaltijd een andere keuze maken bij de volgende verkiezingen. Een petitie is een moment van bespiegeling, daar zult u als Gemeenteraad kennis van moeten nemen, ook als het spiegelbeeld u niet bevalt. Meer dan 6000 inwoners hebben zich gemeld voor ondertekening van de petitie een aantal heeft de ondertekening nog niet definitief bevestigd, daar krijgen ze nog tot 20 mei a.s. de gelegenheid voor. Wij bieden vanmiddag de petitie met de tussenstand aan: 5296 Op het moment dat initiatiefnemers van de Gemeenteraad de formele bevestiging krijgen dat de petitie in behandeling wordt genomen, zal  mogelijkheid tot ondertekening worden afgesloten en zal het definitief aantal ondertekenaars openbaar bekend gemaakt worden. Wij lezen u nu graag de petitie voor, waarna mede-initiatiefnemer Anne van Doorn een aantal punten de revue zal laten passeren die wij graag als toelichting op de petitie aan u meegeven.   naam petitie: Stop de bouw van het Gemeentekantoor in Doorn nu het nog kan!   korte beschrijving   Van de geplande bouw van het Gemeentekantoor te Doorn dient te worden afgezien. Het pand is op tekening al de duurste ambtenarenhuisvesting van Nederland en met actuele tegenvallers is geen rekening gehouden. Voor alle gemeenschappelijke belangen gaat de hand op de knip, behalve voor dit prestigeobject!   Petitietekst: Gericht aan: Gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug Wij Bewoners van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug Constateren Dat het in het huidige tijdsgewricht niet gepast is deze exorbitante uitgave te doen ten koste van allerlei zaken die wel het gemeenschappelijk belang dienen. De burger mag het verschil in de toekomst bijpassen. Daarnaast zijn er tal van andere aanleidingen om van de bouw af te zien: Gebrek aan service andere kernen (Leersum, Maarn, Driebergen etc) de voorziene parkeerchaos, de door deskundigen als gevaarlijk aangemerkte verkeersituatie etc. Verzoeken De Gemeente af te zien van haar voornemen de bouw van het pand "koste wat het kost" door te zetten. Met de kennis van vandaag (inzake financiële middelen/tegenvallers, verkeer en de servicebehoeften van andere kernen) zou dit besluit nooit genomen zijn. De burger heeft onvoldoende inspraak gehad bij de vraag OF er een Gemeentekantoor moest komen, onder welke condities en op welke plek. Het is zaak dat de belangrijkste "stakeholder" gehoord wordt!     Ik herhaal de woorden van mijn mede initiatiefnemer nog maar eens: Wij zijn verbaasd over de harde, enigszins dreigende uitlatingen van Gemeentezijde alsmede en het verwijt dat initiatiefnemers zich baseren op “onvolledige, onjuiste en achterhaalde informatie”. Het feit dat de Gemeente met veel spektakel reeds op voorhand een standpunt inneemt , en bovendien van gemeenschapsgeld dure pagina’s in de krant opkoopt heeft ons geschokt. De petitie, die daar de oorzaak van is, naar de prullenmand verwijzen ervaren wij als neerbuigend. Twee interviews met dezelfde wethouder in één krant om de visie van de gemeente toe te lichten, een echte en een door de gemeente geregisseerde,je gelooft je ogen niet…. Voor de gemeenteraad de petitie in de prullenbak deponeert en u daarmee aangeeft dat u  duizenden inwoners, deels uw eigen achterban niet serieus neemt, willen wij nog een aantal punten aanvoeren die in onze ogen hout snijden als het gaat om het ten halve keren, i.p.v. het ten hele dwalen. Wij onderschijven de opinie van de Gemeente als het gaat om de tijdigheid van de petitie. Het is aan de late kant, maar niet te laat! Er is een eenvoudige verklaring voor onze late reactie: Pas na de besluitvorming krijgt de burger stukje bij beetje zicht op de (allerlei) feiten en omstandigheden die bijzonder relevant waren/zijn voor een deugdelijke afweging van de genomen beslissing, mogelijk de belangrijkste beslissing die ooit door deze gemeenteraad is of zal worden genomen.  Die feiten en omstandigheden laten zich opsplitsen in drie categorieën: 1) Procedurele aspecten rond het Gemeentekantoortraject  2) financiële aspecten van onze Gemeente en die van het Gemeentekantoor in het bijzonder  3) overige argumenten om niet, of niet op deze plek, te bouwen. 1) Procedurele argumenten De burger heeft nooit inspraak gehad in de opmaat van dit avontuur. Het besluit tot bouwen van een Gemeentekantoor is na afstemming met een kleine klankbordgroep van geselecteerde Doornaars genomen. Inwoners beschouwen dit gemeentelijk besluitvormingsproces over het gemeentekantoor dientengevolge als ‘een proces van ambtenaren voor ambtenaren’, waarbij onvoldoende aandacht is geweest voor burgerparticipatie. Het college en de raad hebben blijkbaar gemeend dat op basis van het gegeven ‘mandaat’ dit ook niet nodig was. Het uitgangspunt om alle ambtenaren van de gemeente in Doorn te concentreren wordt door de burgers als kostbaar, weinig dienstverlenend, en niet passend in deze tijd gezien. Kostbaar omdat bestaande gemeentekantoren in de ander kernen moeten worden afgestoten in een slechte vastgoedmarkt. Weinig dienstverlenend omdat er geen gemeentelijke ondersteuning en servicepunten overblijven in de dorpskernen buiten Doorn. Weinig passend omdat fysieke concentratie van werknemers op één locatie door de digitale wereld al lang niet meer nodig is. Dankzij Vereniging Leefbaar Doorn konden de plannen nog een beetje worden bijgestuurd, waar het uiterlijk van het geplande kantoor betreft en daar ging uiteindelijk alle aandacht naartoe. Er is de burger nooit gevraagd OF er een Gemeentekantoor moet komen, tegen welke kosten en op welke locatie! Door alle relevante feiten en omstandigheden die pas later op tafel zijn gekomen, hebben de inwoners het gevoel voor een voldongen feit gesteld te zijn na een soort winterslaap.  Er zijn stappen overgeslagen. Door alle discussie over het uiterlijk van het pand, werd de vraag over nut, noodzaak, kosten locatie, veiligheid simpelweg overgeslagen en vertrok de Heuvelrug trein. Inmiddels in veel ogen een op hol geslagen trein.   2) Financiële argumenten Het huishoudboekje van onze gemeente: Hoewel het bij een gemiddeld gezin het kloppende hart is van de mini-economie waar alle gezinsleden zich naar moeten schikken, lijkt het huishoudboekje van de gemeente niet op orde te zijn/of lijkt het of de gemeente bij een specifiek onderdeel een gat in zijn hand heeft. Soms is het Huishoudboekje even open, dan gaat het weer dicht, soms staat iets er in en dan is het weer weg. Een aantal voorbeelden: In De Kaap van 5 mei jl beweert de wethouder dat het Gemeentekantoor 25 miljoen euro gaat kosten en geen cent meer… Helaas moeten initiatiefnemers constateren dat deze gemeente vrijwillig heeft meegewerkt aan een onderzoek van Binnenlands Bestuur waaruit blijkt dat de bouw  26.100.000 euro gaat kosten. Het is Binnenlands Bestuur die constateert dat het in Doorn om de duurste m2 per ambtenaar gaat.  26.1 miljoen: de eerste overschrijding, van 1.1 miljoen is hiermee officieel geboekt! Bovendien is er in de specificatie geen rekening gehouden met de externe aankleding/landschapsarchitectuur ( zoals een tegelpad.) , wat de reden is dat  initiatiefnemers gemeend hebben het bedrag naar boven te kunnen afronden, maar dat is uiteraard discutabel. Dat het een flinke kostenpost kan zijn heeft het Cultuurhuis ons geleerd. De geraamde kosten voor een tegelpad van 600.000,- euro werden uiteindelijk 1.200.000,-…. De Wethouder doet het onderzoek van Binnenlands Bestuur af als een appels en peren verhaal, omdat voor ons Gemeentekantoor, in zijn beleving de aankoop van de grond ten onrechte is meegeteld. In de situatie van Doorn moesten deze grondkosten wel worden vermeld, in veel andere gemeenten is een gemeentekantoor nl gebouwd op reeds aldaar in bezit zijnde grond.                                                                    Ook hier komt het huishoudboekje weer even om de hoek: de grond waarop het Gemeentekantoor moet verrijzen was ook ooit gemeente-eigendom! Enkele jaren geleden is echter besloten de grond te verkopen voor een onbekend gebleven bedrag. Dat resulteerde in spijtoptant en de gemeente wilde het graag weer terugkopen en heeft er vervolgens 5,7 miljoen euro voor op tafel gelegd! Burgers worden denkfouten toegeschreven, maar onze volksvertegenwoordigers die het huishoudboekje beheren lijken zich toch ook ernstig te kunnen vergissen. 5,7 miljoen, minus onbekende winst,  verspeelt aan de roulettetafel! Als een gemiddeld huishouden bestaat uit 1,6 persoon en , als we daarbij uitgaan van een gemiddelde WOZ bijdrage van 400 euro jaarlijks per huishouden, dan is in één klap de WOZ bijdrage van 8900 huishoudens verdampt met deze “transactie”. Is het vreemd dat maatschappelijke instellingen die nu ,en de komende jaren procentueel nog veel sterker, worden geraakt door de bezuinigingen, zich afvragen waarom juist zij het gelag van verkwist gemeenschapsgeld moeten betalen?. Dit punt, het meetellen van de grond in de rapportage, wordt in de krant door de wethouder betiteld als een scheef beeld, een vergissing van Binnenlands Bestuur. Helaas: het beeld van BB is objectief en kaarsrecht. Wie informeert wie onjuist, onvolledig en achterhaald? Zelfs de eigen achterban van de VVD wordt deze week via de website zand in de ogen gestrooid over het exorbitante aankoopbedrag van voormalige gemeentegrond, citaat: “De grond in onze gemeente is nu eenmaal duur” Inderdaad je doet in een onbewaakt moment afstand van je bezit, krijgt spijt en betaalt vervolgens de hoofdprijs aan lachende derden. De grond is dus niet “eenmaal” duur, maar andermaal duur, voor alle duidelijkheid: het betreft hier bijna 24% van de totale kosten van het Gemeentekantoor! De wethouder spreekt van lagere exploitatiekosten voor de drie, nieuw te bouwen panden t.o.v. de te verlaten gemeentekantoren. Insiders van deze locatie spreken echter over een toename van kosten van 6%.  Zonder wederom de feiten te kennen, kunnen wij er niets over zeggen. De praktijk zal uitwijzen, tenzij er open kaart gespeeld wordt en het huishoudboekje transparant wordt. Het huishoudboekje is ook niet transparant over de dekking van de te verlaten gemeentekantoren. Voor welke waarde of opbrengsten staan ze ingeboekt? En waarvoor gaan ze uiteindelijk van de hand? Niemand die het weet, of zal weten. Wees transparant. Over dure grond moet rente worden betaald ? Over leegstaande panden niet?. Als er informatie wordt verstrekt, waarom slechts gedeelten van de beschikbare informatie? Wat de Arboregels van de te verlaten panden betreft: sommigen zijn recent nog opgeknapt, (ook hier in Driebergen weer een overschrijding van 75%) wij gaan er vanuit dat er bij deze opknapbeurt ook naar de Arbo aspecten is gekeken? Transparantie s.v.p. Wekelijks neemt de burger kennis van bezuinigingsmaatregelen die met name maatschappelijke doelen hard raken: Tafeltje Dekje mag haar subsidie (3.500 euro) inleveren en voor het leerlingen vervoer i.k.v. WMO is het budget (150.000 euro) geschrapt. In De Kaap van 4 mei week lezen we dat er een te kort is op de jaarrekening over 2010, het in november getaxeerde tekort van 13.000 is plotseling 2.3 miljoen! Oorzaak volgens verantwoordelijk wethouder Homan: “Dat is gevolg van onuitvoerbare plannen of zaken duurder dan begroot”. Wederom een voorbeeld van een financiële tombola,  een “frappez toujours” dat  past in de lijn van overschrijdingen in het recente verleden bij Cultuurhuis, Aula van de begraafplaats en de reeds aangekondigde overschrijdingen: zoals bijvoorbeeld bij het Station in Driebergen: 440.000 per jaar komt men jaarlijks te kort op die begroting. Daar komt nog bij dat Den Haag jaarlijks 2 miljoen minder gaat bijdragen en er derhalve op termijn minder mensen gebruik zullen maken van het beoogde complex.…. Het zal u niet verbazen dat als deze wethouder zegt: er is de afgelopen paar maanden onderweg 2,3 miljoen zoekgeraakt  “maar u kunt rustig gaan slapen”, dat deze door hem in de mond genomen zinsnede met name op de oudere inwoners geen geruststellende uitwerking heeft.   Overige argumenten Wie rond de spits dit dorp moet doorkruisen is niet blij. Een leek ziet dat het hier zeker niet drukker moet worden. In haar voorbarige reactie op de petitie gaat de Gemeente volledig voorbij aan de aangedragen aspecten rond de Verkeersveiligheid, het enorme parkeerprobleem dat zal ontstaan en het door deskundigen aangekondigde verkeersinfarct bij het dorpskruispunt. Rapportages van (interne) verkeersdeskundigen, die een rampzalige en vooral onveilige verkeerssituatie voorspellen worden schaamteloos achtergehouden in verband met onwelgevalligheid.                                                       Slechts  bij toeval vinden die  hun weg, door “Heuvelrug-leaks”, naar de publiciteit en de Gemeenteraad. Als zich in de toekomst onverhoopt (wederom) een noodlottig ongeval voor doet is correctie van de infrastructuur niet meer mogelijk. De situatie rond het kruispunt Doorn wordt ook zonder Gemeentekantoor al gekwalificeerd als zeer onveilig.                                                                                                                                                                                       De verkeersdeskundigen voelen zich door de gang van zaken geschoffeerd, sommigen hebben gedesillusioneerd het Verkeersberaad verlaten. Het is ook hier wederom de vraag wie zich kan beroepen op onjuist, onvolledig en op basis van achterhaalde informatie geïnformeerd zijn. Deze gang van zaken mag op de Gemeenteraad weinig indruk gemaakt hebben, bij de inwoners heeft het een verbijsterende indruk achter gelaten.   Al met al heeft de burger het gevoel slecht geïnformeerd te zijn en wordt dat gevoel alleen maar sterker door alle informatie die, stukje bij beetje, nu wel boven tafel komt. Wij verwonderen ons over het feit dat de leden van de Gemeenteraad dit gevoel niet met de burgers lijkt te delen. Ook zij beschikken blijkbaar vaak niet over juiste, volledige en  actuele informatie(begroting), maar lijken zich niet te bekommeren om essentiële rapportages die niet tijdig op tafel mogen komen. Slechts enkele malen zijn wij(initiatiefnemers) door mensen op straat aangesproken over het nut van deze petitie. In hun ogen was er toch namelijk sprake van een democratisch genomen besluit en een besluit is een besluit, dat draai je niet terug…. Wij zijn van mening dat dit standpunt niet zondermeer kan worden in genomen, en wel in het licht van drie vragen die je jezelf kunt stellen: 1)  Kun je spreken van een democratisch proces als veel burgers zich niet herkennen in het besluit dat door de gemeenteraad op basis van het verkregen mandaat wordt genomen, en het gevoel hebben dat ze er op geen enkele wijze aan te pas zijn gekomen en het niet zien zitten? 2)Kun je spreken van een democratisch proces als ter zake doende informatie, die van belang zou kunnen zijn voor een beslissing van de raad, pas ter tafel komt, of mag komen, als het besluitvormingsproces is afgerond? 3) Kun je spreken van een democratisch proces als er vervolgens gaande weg  veel relevante nieuwe feiten en omstandigheden ter tafel komen(economische crisis, vastgoedmalaise), die mogelijk ingrijpende gevolgen hebben voor de afloop van het avontuur, maar geen rol meer mogen spelen omdat het besluit nu eenmaal genomen is…   De Heuvelrugexpres rijdt door naar de voorgenomen bestemming, maar wie wil er nog mee? Geachte Gemeenteraad: Stop de bouw van het gemeentekantoor; dat is goed voor uw imago,  uw huishoudboekje, onze maatschappelijke instellingen en onze verkeersveiligheid. Wij roepen de gemeenteraad/ de partijen op om hun standpunt te heroverwegen in het licht van alle gewijzigde omstandigheden, de vastgoedmarkt, de financiële situatie en verborgen rapporten over onze veiligheid. Elke partij zal zich afzonderlijk moeten afvragen of het voortschrijdende inzicht invloed heeft/of gehad zou hebben op het standpunt dat ze eerder in heeft ingenomen. Het is te makkelijk om te zeggen dat een besluit nu eenmaal genomen is. Mogelijk kan de top van ING u op dit punt inspireren als het om het heroverwegen van genomen besluiten. De ondertekenaars en de initiatiefnemers van de petitie houden van hun dorp, en misschien zelfs wel van hun heuvelruggemeente, ze zouden alleen heel graag door uw bomen hun bos weer zien!   Getekend d.d. 16 mei 2011 Initiatiefnemers:   Marian van der Linden   Anne van Doorn Namens   >6000 inwoners van de Gemeente Utrechts Heuvelrug