U, de petitionaris

Nieuws

Middelbare scholen gewoon weer volledig open

Een ondertekenaar vraagt u de petitie Middelbare scholen gewoon weer volledig open te ondertekenen:

"Ondanks versoepeling van de corona-maatregelen zijn de middelbare scholen, in tegenstelling tot de basisscholen, maar zeer beperkt open door het toepassen van de 1.5 meter regel in het voortgezet onderwijs. Omdat het nog lang zal duren voordat er een vaccin tegen corona is, dreigt voor middelbare scholieren dat ze ook na de zomervakantie, mogelijk nog jaren, maar zeer beperkt werkelijk contact op school zullen hebben."

middelbareschoolvolledigopen.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

14-06-2020

Actie 'make the world a better place' is van start!!!

Vandaag om 12.15 hebben drie kinderen van groep 7 van de Van Randwijkschool samen met een grote zus een online petitie gemaakt. Ze vonden het best hard werken.

+Lees meer...

We hopen met zijn allen dat iedereen mee wil doen met het verminderen van zwerfafval door papiertjes gewoon in onze zakken te stoppen (en thuis in de prullenbak te gooien) in plaats van op straat te gooien. Wij hebben die afspraak met elkaar in ieder geval wel gemaakt. Als u ook denkt: 'Heej, dat kan ik ook!' onderteken dan de petitie. Hoe meer mensen mee doen. Hoe schoner het wordt

20-11-2020 | Petitie Make the world a better place

reactie van Gemeente Haarlem gekregen

Vanmorgen hebben we een reactie gekregen van de Beleidsmedewerker afdeling BBOR van de Gemeente Haarlem. In antwoord op onze vragen, schrijft hij:

  • De afgelopen jaren is er in Nederland een toename van het aantal ratten geconstateerd.
+Lees meer...

Reden hiervan is klimaatverandering en een verbod op verkoop van rodenticiden (rattengif). Klemmen en vallen zijn derhalve de meest gebruikte middelen om overlast te voorkomen. De gemeente Haarlem is zich hiervan bewust van de problematiek.

  • De gemeente Haarlem is de eerste gemeente in Nederland die gestart is een pilot met zgn. smartvallen in het riool. De resultaten van deze pilot worden eind van dit jaar geëvalueerd. Daarnaast komt bij een melding de uitvoerende partij ten alle tijden kijken en zet een plan van aanpak uit.

  • De gemeente Haarlem neemt deze problematiek serieus en stopt veel tijd en kosten in een oplossing, zeker ten opzichte van andere gemeenten. De uitvoerende partij geeft ook adviezen aan de bewoners om zelf actie te ondernemen. Specifiek voor de Transvaalbuurt zijn veel kruipruimtes niet toegankelijk om inspectie te kunnen doen. Hier wordt dan ook geadviseerd om deze kruipruimte toegankelijk te maken. Ook de vertakking van het hoofdriool naar de woning is eigendom van de bewoner. Een rookproef wordt geadviseerd, maar de kosten hiervoor zijn voor de huiseigenaar.

  • Desalniettemin wordt reeds geruime tijd gekeken naar structurele oplossingen voor dit probleem. Tot op heden is er nog geen aanwijsbare structurele oplossing voor dit probleem.

  • Meldingen en klachten komen in een klachtenregistratiesysteem terecht en worden opgepakt door de daarvoor verantwoordelijke afdeling. Voor zover bekend worden deze altijd opgevolgd. De uitvoerende partij zet niet alleen klemmen, maar brengt ook advies uit over haar bevindingen.

  • In januari 2021 wordt de pilot van de smartvallen geëvalueerd en zal naar de Raad een advies uitgebracht worden.

Hoewel de antwoorden soms niet helemaal stroken met onze ervaringen (er zijn buren die hebben aangegeven al meer dan 18 jaar overlast van ratten te hebben - dat is langer dan "de afgelopen jaren"...) zien wij deze antwoorden toch als een eerste voorzichtige stap voorwaarts.

Wij gaan de afdeling BBOR van de Gemeente Haarlem vragen of wij op de hoogte gehouden kunnen worden van de evaluatie van de pilot met de smartvallen en het advies dat vervolgens aan de Raad wordt verstrekt. Dit zullen we doen samen met deze petitie , als deze op 1 december afloopt, zodat dit verzoek meegenomen kan worden bij de evaluatie in januari 2021. Op basis van deze uitkomst zullen we kijken welke stappen wij nog kunnen nemen.

Tot deze tijd blijft ons advies

1: laat buurtgenoten die deze petitie nog niet hebben ondertekent, die ajb tekenen voor 1 december as.

2: blijf meldingen van ratten(overlast) doorgeven aan de gemeente zodat dit probleem iig tot de evaluatie van januari 2021 vol op hun radar blijft

3: als je lid bent van een politieke partij en\of contacten hebt met lokale politici, blijf hen hier dan vooral op aanspreken en verwijs naar deze petitie en de aankomende evaluatie in januari 2021

Mocht je verder nog ideeën of plannen hebben mbt hiertoe, stuur dan even een e-mail naar yoeniversal@yahoo.com ovv "Transvaalbuurt Haarlem rattenvrij"

Iedereen ontzettend bedankt voor de interesse, deelname en inititatieven!

Vanavond (20 November) om 18:00 op Studio040

Studio040 heeft de petitie gespot, en is vanochtend komen filmen! Kijk om 18:00 naar Studio 040 voor een stukje over deze petitie! Ook terug te zien op Studio040.nl of Facebook.

OORZAAK van CORONA D666

Zolang de politieke partijen als D666 en GROEN LINKS IN onze regering zit zullen er nog meer rampen komen in Nederland. Dit is de oorzaak dat er pandemie's komen in deze wereld.

+Lees meer...

D666 partij voor demonen heeft al veel kapot gemaakt in ons land helaas. Dood en verderf partij is dit voor heel de wereld. Nederland wordt WAKKER A.U.B voor het te laat is

20-11-2020 | Petitie Uit de Europese Unie

Voortijdig levenseinde van 13 prachtige Canadese populieren

Met diepe verslagenheid en verontwaardiging moeten wij u kennis geven van de moedwillige en te vroege levensbeëindiging van onze geliefde, prachtige Canadese populieren op de Westerdijk ( *1950 - †2020 ). Deze daad van vooropgezet vandalisme - door B&W en gemeenteraad van Hoorn - kon plaatsvinden door het negeren van contra-expertise, die door burgers uit eigen zak gefinancierd werd, en door het terzijde schuiven van een petitie met 2905 ondertekenaars. De Kerngroep Westerdijkbomen In plaats van bloemen stellen wij u voor een donatie te doen aan de landelijke Bomenstichting via NL51 INGB 0002 1087 55 o.v.v.

+Lees meer...

'gift'.

optocht

Onze petitie en uw ondertekening en voor het behoud van 13 Canadese populieren in Hoorn heeft niet mogen baten. Afgelopen week zijn ze alle gekapt.

Opmerkelijk daarbij is de onjuiste manier waarop de gemeente de petitie heeft afgehandeld. Deze is aangeboden aan de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad, waaraan de petitie was gericht. Maar de petitie is vervolgens niet voor behandeling in een raadsvergadering geagendeerd. Deze is slechts als 'ingekomen stuk' aan de raad ter kennis gesteld met de aantekening: 'Wijze van afdoen: In handen college'. Geen enkel raadslid heeft hiertegen geprotesteerd (!).

Wel hebben drie partijen nog een motie ingediend om de bomen te 'redden', maar zij zijn in de raad totaal overspeeld waardoor ze zich feitelijk voor het karretje van de 'bomenkappers' hebben laten spannen. Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig. Van het college kregen nog wel een bericht:

"U heeft een petitie ingediend met het verzoek aan college en raad om af te zien van het kappen van de 13 Canadese populieren langs de Westerdijk, en het risico van takbreuk zo goed als mogelijk te beperken door vakkundig snoeien van de bomen. Wij willigen uw verzoek niet in."

Daarmee verdraait het college de situatie: de petitie was gericht aan de raad en niet tevens aan het college, integendeel zelfs. Maar met deze draai heeft het college de petitie binnenskamers weten te houden. Een laatste vertoon van een reeks onbehoorlijke bestuurshandelingen, die wij inmiddels aanhangig hebben gemaakt bij de Nationale Ombudsman.

Bestuur en Raad van de gemeente Hoorn hebben uw en onze petitie getorpedeerd. Daarmee hebben ze minachting getoond voor het instituut 'petitie', een democratisch middel bij uitstek voor burgers om hun stem te verheffen en zich direct te richten tot hun overheid.

In elk geval willen wij, mede namens u, de mensen achter petities.nl heel hartelijk danken voor hun inzet voor petities in het algemeen en voor de hulp die ze ons hebben geboden voor uw en onze petitie in het bijzonder.

Met vriendelijke groet,

De Kerngroep Westerdijkbomen

19-11-2020 | Petitie Stop Bomenkap Westerdijk Hoorn

Bedankje

Aan Iedereen die ondertekend heeft bedankt hiervoor. We zijn over de 350 heen maar ik zou heel graag nog meer handtekeningen hebben. Dus blijf deze petitie delen, doorgeven, vertel erover etc.

+Lees meer...

Als we elke dag 100 handtekening erbij krijgen dan zitten we over minder dan een week aan de 1000! En zo ben ik in gedachten al veel verder aan het tellen. Doen jullie mee.

Faunabeheerplan in Provinciale Staten

Beste supporters van de werkgroep Kunderberg-Natuur,

Op 11 december a.s. wordt in de Provinciale Staten het faunabeheerplan van de provincie Limburg besproken.

+Lees meer...

Wij hebben daarom de datum waarop de petitie bij de provincie wordt ingediend vervroegd naar 9 december 2020.

Zoals u misschien al is opgevallen is het aantal ondertekenaars enorm gegroeid. Mocht u nog iemand kennen die wel zou willen tekenen maar dat nog niet heeft gedaan, zou het fijn zijn als u deze vroegere termijn onder de aandacht bracht.

Wij zijn u zeer dankbaar voor uw ondersteuning!

19-11-2020 | Petitie Stop de jacht op de Kunderberg

Midvliet teleurgesteld in advies college om zendtijd aan LVTV te gunnen

Leidschendam - Eén keer in de vijf jaar wijst het Commissariaat voor de Media zendtijd toe aan een lokale omroep. In Leidschendam-Voorburg hebben 2 omroepen zich aangemeld: Stichting Voorburgse en Leidschendamse Lokale Omroep Midvliet (Midvliet) en Stichting Omroep Leidschendam-Voorburg (LVTV).

Het College van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om een gemotiveerde voorkeur uit te spreken voor Stichting Omroep Leidschendam-Voorburg en dit advies mede te delen aan het Commissariaat voor de Media.

+Lees meer...

De gemeenteraad neemt hierover naar verwachting begin januari 2021 een besluit.

Het bestuur en de meer dan 50 medewerkers van Midvliet zijn onaangenaam verrast met het advies en het onaangekondigde persbericht en hopen de gemeenteraad te kunnen overtuigen om een andere keuze te maken. “Het advies van het College is gebaseerd op een papieren exercitie en doet geen recht aan de werkelijkheid en is dan ook ondoordacht”, aldus Cees Siermann namens het bestuur van Midvliet.

De afgelopen 29 jaar is de licentie als publieke lokale omroep Midvliet gegund geweest in Leidschendam-Voorburg. Siermann: “Midvliet wordt gedragen en bemenst door meer dan 50 medewerkers die belangeloos journalistieke producties brengen, cultuur, educatie en entertainment op radio, TV en online. Midvliet voldoet aan alle formele wettelijke vereisten, van representativiteit van het PBO tot het toereikend media aanbod, van financiële huishouding tot multimedialiteit. Maar Midvliet is meer. Midvliet betekent wat voor de lokale samenleving. De omroep werkt nauw samen met de vele maatschappelijke organisaties, zoals onderwijsinstellingen en Omroep West die een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan met Midvliet. Verslaggevers van Omroep West zijn in huis bij de redactie van Midvliet. Omdat Midvliet een brede lokale omroep is en een maatschappelijke rol vervult die verder gaat dan het produceren van korte online filmpjes”.

“Midvliet is geen commerciële producent, maar een echte publieke lokale omroep”, vervolgt Siermann. “Een erkend leerbedrijf voor stagiaires; dagelijkse nieuwsvoorziening in coronatijd, livestreams van evenementen die door corona niet door konden gaan met publiek, achtergronden bij het nieuws, sport in de regio, een totaal muziekaanbod voor álle doelgroepen. Van klassiek tot hip-hop, van rock tot opera. Podcasts, Instagram stories, live radiotalkshows met gasten, documentaires, het is echt te veel om op te noemen”.

Het bestuur van Midvliet zegt het zuur te vinden te moeten constateren dat “al het bovenstaande met een pennenstreek dreigt te worden vernietigd ten faveure van een commerciële producent uit Rijswijk. In een klap alle opgebouwde waarden kwijt die een publieke lokale omroep zo uniek, relevant én noodzakelijk maken voor de lokale samenleving.”

“Het bestuur en de medewerkers rekenen op de wijsheid van de gemeenteraadsleden om het advies van het college niet over te nemen en Midvliet als brede, gedragen omroep ook voor de komende vijf jaar te kiezen. Dat hebben de inwoners van Leidschendam, Voorburg en Stompwijk verdiend”, aldus Siermann.

LVTV vijf jaar actief LVTV is van de Stichting Omroep Leidschendam-Voorburg, maar wel van dezelfde mensen als Omroep Rijswijk, Feel Good Radio en Pijnacker-Nootdorp TV. LVTV is nu vijf jaar actief in Leidschendam-Voorburg en richt zich tot dusverre met name op online nieuws en videofilmpjes op internet. “Daarnaast hebben we heel veel mensen die onze livestreams van raadsvergaderingen volgen”, voegt Joey Koeijvoets van LVTV toe. “We zijn er trots op dat we al een groot online bereik hebben met zo’n 6.000 vaste volgers. Jammer genoeg zijn er echter ook veel mensen die ons nog niet kennen.”

Tot op heden werkt LVTV vanuit Rijswijk. “Maar we willen er straks zijn voor en door de inwoners van Leidschendam-Voorburg”, aldus Koevoets. “We willen ook wel iets gaan doen vanuit een locatie in Leidschendam-Voorburg. Verder zijn ook wij een vrijwilligersorganisatie die met mensen uit de gemeente wil werken en gaan ons met LVTV puur richten op het lokale nieuws. Daarnaast zijn wij van plan om dan ook radio in Leidschendam-Voorburg te gaan verzorgen.”