U, de petitionaris

Nieuws

Hogere celstraffen voor brandstichting bij zendmasten

Een ondertekenaar vraagt u de petitie Hogere celstraffen voor brandstichting bij zendmasten te ondertekenen:

“Brandstichting bij vitale infrastructuur zoals zendmasten is een aanslag op de samenleving. De brandstichters zouden daardoor ook zwaarder bestraft moeten kunnen worden."

zwarestrafvoor5gbrand.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

20-04-2020

Rathenau Instituut adviseert Tweede Kamer over petities

De Tweede Kamer kan burgers eenvoudiger laten meepraten, is kort samengevat het advies van het Rathenau Instituut.

De Tweede Kamer vroeg: hoe functioneren petities en burgerinitiatieven in de praktijk? Kan een digitaal platform van de Tweede Kamer ervoor zorgen dat meer burgers er gebruik van maken?

Want weinig petities vanaf petities.nl bereiken de Tweede Kamerleden namelijk.

+Lees meer...

Ze komen er niet aan toe om hier te kijken, ze verwachten dat de petitie overhandigd wordt. Dan kunnen ze even praten met de petitionaris, vragen stellen, bedenken wat ze er politiek mee kunnen, de onderliggende emoties goed aanvoelen om te kunnen overdragen richting de regering.

In het rapport staat dan ook dat ze deze overhandiging enorm waarderen, dat kan zelfs op puntjes iets beter. Voor organisaties is het een bekende route, maar voor burgers niet. Hoe kan dit volgens u beter?

Mailt u uw gedachten over petities, reacties op wat u heeft gelezen in het rapport en eventuele ervaringen naar ons. We zullen reacties verzamelen en in eerste instantie geanonimiseerd plaatsen in het Handboek Petities.

04-11-2022

4 November 2022 : Antwoorden op vragen Fractie Samen Waalwijk van College B&W

Aan de fractie van Samen Waalwijk Ons kenmerk Uw brief Uw kenmerk Betreft Geachte fractie, 2022-055149 Behandeld door Documentnummer Datum verzonden E. de Vries D2022-10-012148 03-11-2022

Vragen art.47 beantwoorden inzake overeenkomst directeur Schoenenkwartier. U heeft het college op 3 oktober vragen gesteld op basis van artikel 47 van het Reglement van Orde.

+Lees meer...

Hieronder vindt u in cursief uw vragen met daaronder de antwoorden. Voor de duidelijkheid hebben we tussen de vragen en antwoorden de stukken tekst -vetgedrukt- opgenomen die ook in de schriftelijke vragen stonden. We vinden het opvallend dat het college zichzelf tegenspreekt in de beantwoording van onze vragen. Dat vraagt om een duidelijke motivering van uw college. Het college neemt het standpunt in dat het niet treedt in interne aangelegenheden bij het Schoenenkwartier. Dat verbaast ons, omdat het college medio 2017 wel intervenieerde in interne aangelegenheden bij het toenmalig SLEM. Vorig jaar nog intervenieerde het college in interne aangelegenheden bij De Tavenu. De portefeuillehouder kondigde publiekelijk aan een benchmarkonderzoek uit te laten voeren naar het loongebouw bij De Tavenu. Wat ons betreft is dit eveneens inmenging in een interne aangelegenheid, zeker bij een organisatie waarmee een budgetsubsidie overeenkomst bestaat, waarbij de gemeente op resultaten dient te beoordelen. Wij hadden vanuit onze zorg voor de continuïteit van het museum en vanwege eerdere interventies van uw college in interne aangelegenheden een actievere houding verwacht. De bij het team, de vrijwilligers, de lokale, regionale en landelijke schoenen- en lederbranche, is fnuikend voor het draagvlak voor het museum. Dat hoeft niet te betekenen dat uw college zelf als bemiddelaar optreedt, maar u kunt ook een ‘commissie van wijzen’ aanstellen, die onafhankelijk advies uitbrengt. Vraag 1: Waarom heeft u zich in de boven genoemde gevallen wel rechtstreeks geïntervenieerd in interne aangelegenheden, en weigert u nu -vanuit het oogpunt van het gemeentelijk belang (financieel risico, imagoschade en maatschappelijke onrust)- te interveniëren? Antwoord 1: Het College vindt de situaties niet vergelijkbaar. Bij de Tavenu betrof de discussie de prestatieafspraken versus de exploitatie. De kwestie – het aflopen van een tijdelijk arbeidscontract - bij het Schoenenkwartier betreft een aangelegenheid met een individu.

Vraag 2: Waarom stelt u in uw beantwoording dat het college geen verantwoordelijk draagt in het personeelsbeleid van het Schoenenkwartier, maar neemt u deze verantwoordelijkheid wel waar het gaat om de benchmark naar het loongebouw van De Tavenu, waar uw college niets mee van doen heeft? Antwoord 2: Het College heeft dit onderzoek laten uitvoeren om te bezien of het subsidiebedrag versus de prestatieafspraken passend zijn. Vraag 3: Waarom meet u met verschillende maten? Bent u met ons van mening dat dit leidt tot willekeur in benadering van organisaties? Antwoord 3: Er wordt niet met verschillende maten gemeten. Wij zijn het dan ook oneens met uw stelling. Vraag 4: Als u vindt dat de gemeente geen rol speelt in deze interne kwestie, waarom heeft u de raad dan geïnformeerd over het besluit van het bestuur om de overeenkomst met de directeur niet te verlengen? Dat is toch een taak van het bestuur? Bent u met ons van mening dat alleen al door deze bestuurdersbrief uw college de schijn van inmenging in interne kwesties oproept? Antwoord 4: Nee, het College heeft u, in overleg met het bestuur, pro actief geïnformeerd over deze kwestie. Het College is immers van mening dat, wanneer zij kennisneemt van een aangelegenheid als deze, transparant moet communiceren met uw Raad. Vraag 5: Heeft u overwogen om een ‘commissie van wijzen’ aan te stellen, die na het horen van alle partijen een advies uitbrengt om uit de ontstane, uiterst ongewenste impasse te komen? Zo ja, wat heeft u ervan weerhouden om een dergelijke commissie in te stellen? Zo nee, bent u bereid dit alsnog te overwegen? Antwoord 5: Nee, het College is hier niet verantwoordelijk voor. U geeft aan in de afgelopen tijd verschillende gesprekken te hebben gevoerd met betrokkenen. Vraag 6: Waarom heeft u deze gesprekken gevoerd als u zich afzijdig wilt houden van dit conflict? Antwoord 6: Het College hecht veel waarde aan de continuïteit van het Schoenenkwartier en heeft zich daarom laten informeren door het bestuur en de directeur van het Schoenenkwartier zonder inhoudelijk in te gaan op het arbeidsgeschil. Vraag 7: Kunt u de raad -met inachtneming van de privacy van betrokkenen- aangeven wat u uit deze gesprekken heeft opgehaald? Antwoord 7: De gesprekken gingen met name om de continuïteit van het museum, de laatste

bouwactiviteiten met betrekking tot het museum als lid van de stuurgroep en daarnaast, in relatie tot de continuïteit, informatie over het verlopen van het tijdelijke contract van de directeur en het proces rond het instellen van de Raad van Toezicht. Bij belangrijke ontwikkelingen hebben wij u direct geïnformeerd. Ondanks dat het college zich afzijdig wil houden in dit interne conflict, geeft u in uw beantwoording wel aan dat u geen redenen heeft om te twijfelen aan de besluiten van het bestuur. Met dit antwoord houdt u zich niet afzijdig, maar kiest u expliciet partij voor het bestuur. Vraag 8: Op grond van welke bevindingen komt u tot de conclusie dat u geen reden heeft te twijfelen aan de besluiten van het bestuur? Antwoord 8: We hebben de afgelopen 5 jaar goed samengewerkt met het bestuur. Zij communiceren altijd transparant en houden ons goed op de hoogte van de besluiten die zij nemen. Vraag 9: Bent u het met ons eens dat door deze zinsnede in uw beantwoording uw college de kant van het bestuur kiest en daarmee toch een standpunt inneemt in dit volgens u interne conflict? Antwoord 9: Nee, wij zijn het niet met u eens. Als uw college geen twijfels heeft over het huidige besluit van het bestuur om het contract met de huidige directeur niet te verlengen, mogen op zijn minst vanuit het college kritische vragen gesteld worden over de gevoerde selectieprocedure. Het gaat immers om een voor uw college prestigeproject dat na een ongelukkige aanloop een debacle als zich nu voordoet, uitermate onwenselijk is. Vraag 10: Heeft u met het bestuur gereflecteerd over de gevoerde selectieprocedure, waarbij ook is stilgestaan bij het beoordelingsvermogen van dit bestuur? Dit bestuur heeft de huidige directeur immers geselecteerd uit ’39 topkandidaten, waarbij de huidige directeur er met kop en schouders bovenuit stak; zo heeft het bestuur bij de aanstelling de directeur zelf gepresenteerd. Zo ja, welke conclusies zijn daaruit getrokken? Zo nee, waarom heeft u dit niet gedaan? Antwoord 10: Nee. Zoals bij geen enkele gesubsidieerde organisatie mengen wij ons als gemeente in te voeren selectieprocedures voor de eerdere of een nieuwe directeur. Die wordt gevoerd door het bestuur of door de toekomstige Raad van Toezicht. U geeft in de beantwoording aan dat zo spoedig mogelijk wordt overgegaan naar de nieuwe governance structuur. U voert daarover gesprekken. In de beantwoording van onze onderhandse vragen geeft u aan geen deadline aan het huidige bestuur gesteld te hebben voor de overgang naar een raad van toezicht. U geeft aan dat dit een taak van het bestuur is. Dit standpunt verbaast ons. Als opdrachtgever voor de bouw van het museum en subsidieverlener van het Schoenenkwartier heeft uw wel degelijk mogelijkheden om voorwaarden aan de governance te stellen, zeker gelet op het feit dat het mislukken van dit majeure project zijn weerslag heeft op het imago van de gemeente – dit nog los van eventuele financiële risico’s. Vraag 11: Waarom heeft u -gelet op de kwetsbaarheid van een tweekoppig bestuur- niet eerder aangestuurd op het instellen van een raad van bestuur? Dit zou immers al in 2021 gerealiseerd zijn?

Antwoord 11: Het bestuur bestond tot net voor de zomer uit 3 personen. De Raad van Toezicht zou na de opening opgericht worden. Na de opening zijn door het bestuur stappen ondernomen voor de selectie van de leden van de Raad van Toezicht. Vraag 12: Waarom houdt u zich afzijdig van het bespoedigen van de instelling van een raad van toezicht, terwijl uw college vanuit de rol van opdrachtgever voor de bouw van het museum en subsidieverlener wel degelijk de mogelijkheden heeft om hier actief in te acteren? Antwoord 12: De vorm van de aansturing van een stichting en/of vereniging is geen verantwoordelijkheid van de gemeente. Wij respecteren de besluiten van het bestuur. Vraag 13: Bent u zich ervan bewust dat als de continuïteit van het museum door de huidige onrust binnen en buiten het museum in het gedrang komt, dit direct zijn weerslag heeft op uw college? Graag een toelichting hierop. Antwoord 13: De reden dat het College in gesprek blijft met het bestuur en de directeur is in verband met het borgen van de continuïteit. In de beantwoording van onze onderhandse vragen geeft u aan dat de stuurgroep op 28 september jl. is opgeheven maar dat er nog een aantal werkzaamheden moeten worden gedaan, die onder de garantie vallen. Ook dit bevreemdt ons, omdat de stuurgroep door de gemeente als opdrachtgever voor de bouw van het museum is ingesteld en verantwoordelijk is voor het gehele bouw- en inrichtingsproces tot de definitieve oplevering. Zolang er nog werkzaamheden moeten worden uitgevoerd -of deze nu vallen onder de garantie of niet- kan er geen sprake zijn van een definitieve oplevering. Daarnaast hebben wij uit gesprekken met verschillende betrokkenen begrepen dat het huidige subsidiebudget ontoereikend is om de ambities van de gemeente waar te maken. Daarom de volgende vragen. Vraag 14: Wanneer moeten de werkzaamheden afgerond zijn? Wie is verantwoordelijk voor het toezicht op het ordentelijk uitvoeren van deze werkzaamheden? De gemeente als opdrachtgever, c.q. de stuurgroep of het museum? Antwoord 14: De basisopdracht, (ver)bouw en realisatie expositie, is afgerond. Het gebouw is op de gebruikelijke wijze in beheer overgedragen aan de vastgoedmedewerkers binnen het team TORV. Een stuurgroep in stand houden is dan ook niet langer zinvol. Vraag 15: Wie is er nu verantwoordelijk voor de definitieve oplevering? De gemeente of het museum? Wie maakt er aanspraak op de garantiebepalingen? De gemeente of het museum? Wie treedt op als er conflicten over de afrondende werkzaamheden ontstaan? De gemeente of het museum? Antwoord 15: Dit was een gezamenlijke opdracht van de gemeente en het museum. De gemeente blijft als opdrachtgever van de bouw van het Schoenenkwartier zodoende medeverantwoordelijk voor het afwikkelen van eventuele garantiekwesties.

3 oktober:Fractie Samen Waalwijk stelt schriftelijke vragen aan College van B&W

" Zeg John, zijn al die vragen van de Fractie Samen Waalwijk al beantwoordt "
" Daar zeg je me wat Timo " " Ik zou het echt niet weten" !

College van Burgemeester en wethouders Waalwijk, 3 oktober 2022 Onderwerp: schriftelijke vragen ex art. 47: vervolgvragen niet verlengen overeenkomst directeur Schoenenkwartier Geacht college, We hebben met belangstelling kennis genomen van de beantwoording van onze eerdere vragen.

+Lees meer...

We vinden het opvallend dat het college zichzelf tegenspreekt in de beantwoording van onze vragen. Dat vraagt om een duidelijke motivering van uw college. Het college neemt het standpunt in dat het niet treedt in interne aangelegenheden bij het Schoenenkwartier. Dat verbaast ons, omdat het college medio 2017 wel intervenieerde in interne aangelegenheden bij het toenmalig SLEM. Vorig jaar nog intervenieerde het college in interne aangelegenheden bij De Tavenu. De portefeuillehouder kondigde publiekelijk aan een benchmarkonderzoek uit te laten voeren naar het loongebouw bij De Tavenu. Wat ons betreft is dit eveneens inmenging in een interne aangelegenheid, zeker bij een organisatie waarmee een budgetsubsidie overeenkomst bestaat, waarbij de gemeente op resultaten dient te beoordelen. Wij hadden vanuit onze zorg voor de continuïteit van het museum en vanwege eerdere interventies van uw college in interne aangelegenheden een actievere houding verwacht. De bij het team, de vrijwilligers, de lokale, regionale en landelijke schoenen- en lederbranche, is fnuikend voor het draagvlak voor het museum. Dat hoeft niet te betekenen dat uw college zelf als bemiddelaar optreedt, maar u kunt ook een ‘commissie van wijzen’ aanstellen, die onafhankelijk advies uitbrengt. Dat leidt bij ons tot de volgende vragen: 1. Waarom heeft u zich in de boven genoemde gevallen wel rechtstreeks geïntervenieerd in interne aangelegenheden, en weigert u nu -vanuit het oogpunt van het gemeentelijk belang (financieel risico, imagoschade en maatschappelijke onrust)- te interveniëren? 2. Waarom stelt u in uw beantwoording dat het college geen verantwoordelijk draagt in het personeelsbeleid van het Schoenenkwartier, maar neemt u deze verantwoordelijkheid wel waar het gaat om de benchmark naar het loongebouw van De Tavenu, waar uw college niets mee van doen heeft? 3. Waarom meet u met verschillende maten? Bent u met ons van mening dat dit leidt tot willekeur in benadering van organisaties? 4. Als u vindt dat de gemeente geen rol speelt in deze interne kwestie, waarom heeft u de raad dan geïnformeerd over het besluit van het bestuur om de overeenkomst met de directeur niet te verlengen? Dat is toch een taak van het bestuur? Bent u met ons van mening dat alleen al door deze bestuurdersbrief uw college de schijn van inmenging in interne kwesties oproept? 5. Heeft u overwogen om een ‘commissie van wijzen’ aan te stellen, die na het horen van alle partijen een advies uitbrengt om uit de ontstane, uiterst ongewenste impasse te komen? Zo ja, wat heeft u ervan weerhouden om een dergelijke commissie in te stellen? Zo nee, bent u bereid dit alsnog te overwegen? U geeft aan in de afgelopen tijd verschillende gesprekken te hebben gevoerd met betrokkenen. 6. Waarom heeft u deze gesprekken gevoerd als u zich afzijdig wilt houden van dit conflict? 7. Kunt u de raad -met inachtneming van de privacy van betrokkenen- aangeven wat u uit deze gesprekken heeft opgehaald? Ondanks dat het college zich afzijdig wil houden in dit interne conflict, geeft u in uw beantwoording wel aan dat u geen redenen heeft om te twijfelen aan de besluiten van het bestuur. Met dit antwoord houdt u zich niet afzijdig, maar kiest u expliciet partij voor het bestuur. 8. Op grond van welke bevindingen komt u tot de conclusie dat u geen reden heeft te twijfelen aan de besluiten van het bestuur? 9. Bent u het met ons eens dat door deze zinsnede in uw beantwoording uw college de kant van het bestuur kiest en daarmee toch een standpunt inneemt in dit volgens u interne conflict? Als uw college geen twijfels heeft over het huidige besluit van het bestuur om het contract met de huidige directeur niet te verlengen, mogen op zijn minst vanuit het college kritische vragen gesteld worden over de gevoerde selectieprocedure. Het gaat immers om een voor uw college prestigeproject dat na een ongelukkige aanloop een debacle als zich nu voordoet, uitermate onwenselijk is. 10. Heeft u met het bestuur gereflecteerd over de gevoerde selectieprocedure, waarbij ook is stilgestaan bij het beoordelingsvermogen van dit bestuur? Dit bestuur heeft de huidige directeur immers geselecteerd uit ’39 topkandidaten, waarbij de huidige directeur er met kop en schouders boven uit stak; zo heeft het bestuur bij de aanstelling de directeur zelf gepresenteerd. Zo ja, welke conclusies zijn daaruit getrokken? Zo nee, waarom heeft u dit niet gedaan? U geeft in de beantwoording aan dat zo spoedig mogelijk wordt overgegaan naar de nieuwe governance structuur. U voert daarover gesprekken. In de beantwoording van onze onderhandse vragen geeft u aan geen deadline aan het huidige bestuur gesteld te hebben voor de overgang naar een raad van toezicht. U geeft aan dat dit een taak van het bestuur is. Dit standpunt verbaast ons. Als opdrachtgever voor de bouw van het museum en subsidieverlener van het Schoenenkwartier heeft uw wel degelijk mogelijkheden om voorwaarden aan de governance te stellen, zeker gelet op het feit dat het mislukken van dit majeure project zijn weerslag heeft op het imago van de gemeente – dit nog los van eventuele financiële risico’s. 11. Waarom heeft u -gelet op de kwetsbaarheid van een tweekoppig bestuur- niet eerder aangestuurd op het instellen van een raad van bestuur? Dit zou immers al in 2021 gerealiseerd zijn? 12. Waarom houdt u zich afzijdig van het bespoedigen van de instelling van een raad van toezicht, terwijl uw college vanuit de rol van opdrachtgever voor de bouw van het museum en subsidieverlener wel degelijk de mogelijkheden heeft om hier actief in te acteren? 13. Bent u zich ervan bewust dat als de continuïteit van het museum door de huidige onrust binnen en buiten het museum in het gedrang komt, dit direct zijn weerslag heeft op uw college? Graag een toelichting hierop. In de beantwoording van onze onderhandse vragen geeft u aan dat de stuurgroep op 28 september jl. is opgeheven maar dat er nog een aantal werkzaamheden moeten worden gedaan, die onder de garantie vallen. Ook dit bevreemdt ons, omdat de stuurgroep door de gemeente als opdrachtgever voor de bouw van het museum is ingesteld en verantwoordelijk is voor het gehele bouw- en inrichtingsproces tot de definitieve oplevering. Zolang er nog werkzaamheden moeten worden uitgevoerd -of deze nu vallen onder de garantie of niet- kan er geen sprake zijn van een definitieve oplevering. Daarnaast hebben wij uit gesprekken met verschillende betrokkenen begrepen dat het huidige subsidiebudget ontoereikend is om de ambities van de gemeente waar te maken. Daarom de volgende vragen. 14. Wanneer moeten de werkzaamheden afgerond zijn? Wie is verantwoordelijk voor het toezicht op het ordentelijk uitvoeren van deze werkzaamheden? De gemeente als opdrachtgever, c.q. de stuurgroep of het museum?
15. Wie is er nu verantwoordelijk voor de definitieve oplevering? De gemeente of het museum? Wie maakt er aanspraak op de garantiebepalingen? De gemeente of het museum? Wie treedt op als er conflicten over de afrondende werkzaamheden ontstaan? De gemeente of het museum? 16. Wij vernemen graag of de kosten voor realisatie van het museum binnen de door de raad beschikbaar gestelde kredieten zijn gebleven. Wij ontvangen van u graag een duidelijk kostenoverzicht. Mochten er (onvoorziene) kosten zijn weggeschreven op andere posten, dan ook hiervan graag een overzicht. 17 .Ook verzoeken wij u ons een berekening te overleggen waaruit blijkt of het beschikbaar gestelde subsidiebudget voor 2022-2025 voldoende is om te voldoen aan de door de gemeente gestelde ambities. Wij zien de beantwoording van onze vervolgvragen met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet,Samen Waalwijk Bea de Jongste en Luuk Ottens

Haantjes gedrag in de Politiek Waalwijk

Welke Haan slacht er nu een kip met de gouden eieren? Toch hopelijk niet ons haantje op onze monumentale kerk St. John the Baptist “ Waalwijk op zijn Smalst “

Waar wringt nu die schoen in schoenlapperslaand? Nog steeds is het mysterie rondom de onlangs niet meer werkzame directeur van het Schoenenkwartier, Anouk van Heesch, niet opgelost.Haar werkzaamheden heeft zij vervroegd gestaakt omdat haar de normale werksfeer werd ontzegd.

+Lees meer...

Geen gesprekken meer met haar team en vrijwilligers zonder het bijzijn van de in der haast aangestelde interim Mechtild van den Homberg? Het tweede jaarcontract, dat tegen de afspraak niet omgezet gaat worden naar het beloofde vast contract directeur-bestuurder, loopt af op 1 december 2022 Dit was geen werkbare situatie voor een directeur die zich meer dan 200% heeft ingezet met haar team en vrijwilligers. Een resultaat waar iedereen vol lof over spreekt.Haar verdiensten, tomeloze inzet, ambitie, kennis van zaken, openstaande mind, gastvrijheid, groot verbindend vermogen en oprechte interesse en bovenal haar zeer menselijke persoonlijkheid en creativiteit, zijn stuk voor stuk ingrediënten die nodig zijn om een museum neer te zetten op het hoogste niveau, én interessant te houden voor nu en in de toekomst! Een directeur die er niet is alleen voor haar eigen belang maar iedereen erin betrek om samen het museum te laten groeien naar het resultaat dat zij nu samen bereikt hebben!Ongelooflijk veel werk is er verzet om te komen tot het resultaat dat er nu staat! Een schoenenmuseum van internationale allure! Uitgeroepen tot publiek gebouw van het jaar 2022. En dat in Waalwijk!! Geen enkele van de meer dan 15.000 bezoekers is dit ontgaan! Door welke bril moet het bestuur en gemeente kijken om dit ook te kunnen zien! De 'voorzitter' van het bestuur, tevens secretaris en penningmeester (!) heeft gekozen voor radiostilte en blijf zich hier stellig aan vasthouden. Anouk daarentegen kiest daar niet zelf voor , zij is monddood gemaakt door het spreekverbod dat haar door het bestuur is opgelegd en kan zich tegen niets verweren. Gedwee moet zij nu vanaf de zijlijn, alles over haar kant laten gaan, en ondertussen begrijpt men niet waarom er van haar kant geen weerwoord komt, het antwoord is dus het spreekverbod! Hoe pijnlijk moet deze situatie voor haar zijn! Leve de democratie anno 2022 Het bestuur heeft heel wat uit te leggen maar wil niet spreken! Waarom wil het inmiddels, 2-koppige bestuur niet spreken en kiest voor die radiostilte? Heel vreemd, of misschien toch niet zo vreemd? Je zou haast gaan denken dat het bestuur ook een spreekverbod opgelegd heeft gekregen maar dan van hogerhand.......? Wie beschermt Wie? Niets lijkt meer ondenkbaar in deze hele ridicule slepende affaire rondom het Schoenenkwartier. De haan op de hoge toren van de Waalwijkse St.John the Baptist, neerkijkend op Waalwijk zal het vast weten... Een petitie die door meer dan 2000 verontruste, maar vooral verontwaardigde mensen, vanuit Waalwijk en verre omstreken is ondertekend, waaronder vele grote namen uit de Schoenenbranche en het bedrijfsleven en laten we de belangrijkste groep niet vergeten, de vele vrijwilligers die allen Anouk een warm hart toedragen. Een petitie die bewezen gerechtvaardigd is omdat er geen enkele tegen reactie hierop gekomen is van het bestuur? Dat zegt mij in ieder geval genoeg! Deze petitie wordt door De Raad en burgemeester en wethouders zonder pardon naast zich neergelegd. Door simpel weg te stellen dat ze zich niet met personeelszaken mogen bemoeien! Dat we hier nu nog steeds kunnen spreken over alleen personeelszaken, die het bestuur zelf op moet lossen, is wel heel kort door de bocht. Het College en de gehele gemeente raad, zijn gekozen door de burgers van Waalwijk en die verwachten dat hun zaken door goed bestuur behartigd worden! En daar wordt dus ook onder verstaan het zorgen dat de rust weer wederkeert in Schoenlapperslaand en wij allen weer kunnen gaan genieten van een museum waar heel veel gemeenschapsgeld per jaar naar toe gaat. Het niet verlengen van het contract van de directeur Anouk van Heesch heeft gezorgd voor alle commotie die is ontstaan. Waar zou dat dan toch vandaan komen? Dus de Gemeente behoort zich er wel degelijk mee te bemoeien! Sta als gemeente achter alle verontruste en verontwaardigen burgers , dat is wat er van u verlangd wordt. De vraag aan de Burgermeester, om te bemiddelen tussen bestuur en directeur , om nog eens opnieuw samen het gesprek aan te gaan in bijzijn van een mediator, was dat nu echt teveel gevraagd? Dat onze burgermeester zich wel hard wil maken voor 250 boze Ajax supporters , deze de ruimte geeft om in Waalwijk te demonstreren, en daar dan ook nog eens een kopje koffie uitserveert! Onbegrijpelijk dat hier wel haar aandacht naar uitgaat en niet naar de ondertekenaars van een petitie en alle andere medestanders om Anouk te behouden voor het Schoenenkwartier. Deze supporters actie verdient geen pluim! Vele brieven zijn verzonden naar Gemeente Waalwijk en het bestuur vanuit de Schoenenbranche waarin ze hun onbegrip en ongenoegen uiten over het handelen en het besluit van het 2- koppig bestuur en vragen met klem aan de gemeente hier iets aan te doen! Ook met deze brieven is niets gedaan! Het wordt de hoogste tijd voor openheid, eerlijkheid en gerechtigheid! Stop met deze achterkamertjes politiek, Stop met het schaden van een zeer geliefd directeur, Stop met het ten gronde richten van een prachtig Schoenenkwartier! Stel de belangen van de gemeenschap voorop en laat je eigen belangen varen! Dat getuigd van goed bestuur!! Daar kan iedereen zich in vinden en zou getuigen van goed leiderschap! Hopelijk komt de onderste steen heel snel boven ! Christine Vesters Petitionaris

Schoenontwerper Charles Bergmans haalt belangrijk deel van zijn collectie ui Schoenenkwartier

Waalwijks museum: 'Dit verhaal kent enkel verliezers’

WAALWIJK - Ook schoenontwerper Charles Bergmans haalt een deel van z’n collectie terug uit het Schoenenkwartier. Het is een nieuwe actie tegen het vertrek van directeur Anouk van Heesch.

+Lees meer...

Helpt zo'n protest het museum of niet? Michel Koster 01-11-22, 08:25 Bron: BD

De actie van de bekende schoenontwerper Zeynep Dag trok heel wat publiciteit. Zij haalde de door haar ontworpen gouden laarzen van zangeres Beyoncé uit de collectie van het Schoenenkwartier, als protest tegen het vertrek van directeur Anouk van Heesch. Charles Bergmans volgt haar voorbeeld. Of zijn actie ook zo veel aandacht trekt, is de vraag. Maar opvallend is het wel.

Bergmans heeft nauwe banden met het Schoenenkwartier, en is een bekende naam in de schoenenbranche. De zeventiger werkte tot twee jaar geleden bij zijn studio in een oude schoenenfabriek in Sprang-Capelle, maar heeft nog altijd contact met de internationale schoenenwereld. Zijn vader was de stuwende kracht achter het oude schoenenmuseum. Stemming omgeslagen

Bergmans toonde zich bij de opening van het nieuwe Schoenenkwartier nog zeer enthousiast over wat er in Waalwijk is neergezet. Enkele maanden later is die stemming bij hem flink omgeslagen. Zo is hij ook lid van het actiecomité Goed Bestuur Schoenenkwartier, dat strijdt tegen het vertrek van Van Heesch. Het is een hele stap om speciale spullen uit het nieuwe museum terug te halen. Waarom is deze actie nodig?

,,Geloof me, ik doe dit met pijn in mijn hart. Ik voel me nauw verbanden met het Schoenenkwartier. Maar het is gewoon tijd voor een duidelijke boodschap. Het is een grote fout dat het bestuur het contract met een goede directeur als Anouk van Heesch niet verlengt, en dat om heel schimmige redenen. En dan de gemeente die dit allemaal laat gebeuren. Mensen worden op deze manier gekwetst. Dit verhaal kent enkel verliezers.”

Wat is er precies uit de collectie gehaald? ,,Het gaat om mijn speciaal voor de opening gemaakte 1.2.3.D Design project, met onder meer een speciale leest en 3-d geprinte schoenen. Er staan nog meer ontwerpen van mij in het Schoenenkwartier, maar die zijn in het verre verleden al geschonken. Of ik ze anders ook weg had gehaald? Dat had ik zeker overwogen.” Eerst de gouden laarzen van Beyoncé, en nu dit. Is het niet slecht voor de toekomst van het museum als er nog meer uit de collectie verdwijnt?

,,Ik hoop eerlijk gezegd dat vele anderen dit voorbeeld volgen. De boodschap kan niet krachtig genoeg zijn. En ja, er heerst onrust onder vrijwilligers en sponsors. Maar dat ligt niet aan ons. Die ophef zal door deze actie niet minder worden, dat besef ik goed. Maar bij een protest moet je van je laten horen. Zwijgen heeft geen zin, dit gaat om de toekomst van het Schoenenkwartier.” Maar wat kan zo'n protest nog opleveren? Het contract met Van Heesch loopt 1 december af.

,,De tijd dringt, maar het is in mijn ogen nog niet te laat. Ik heb de hoop niet opgegeven dat Anouk van Heesch blijft, anders zouden we dit ook niet allemaal doen. Het zou in ieder geval helder moeten worden wat hier nu allemaal precies speelt. De stilte van het bestuur voedt geruchten, die mensen als Anouk van Heesch onterecht beschadigen. En het wordt hoog tijd dat de gemeente iets van zich laat horen. Dit protest is een extra oproep daartoe.”

Anouk van Heesch neemt gerechtelijke stappen.

Brabants Dagblad Michel Koster 07-10-22 WAALWIJK - Anouk van Heesch neemt gerechtelijke stappen tegen het bestuur van het Schoenenkwartier in Waalwijk. Ze is volgens haar gedwongen om per direct als directeur te stoppen, en is het daar niet mee eens.

De taken van Van Heesch zijn overgenomen door interim-directeur Mechtild van den Hombergh.

+Lees meer...

Van Heesch had eigenlijk nog een contract tot 1 december, maar deze week kwam een abrupt einde aan haar baan bij het museum. Volgens het bestuur had Van Heesch nog even kunnen blijven, maar koos ze er zelf voor om op te stappen. Dat beeld klopt volgens Van Heesch niet. ,,Ik ben het helemaal niet eens met het besluit dat ik per direct vervangen word als directeur en dat ik vrijgesteld ben van werkzaamheden”, benadrukt ze. ,,Er is mij geen keuze gegeven, omdat ik een volstrekt onwerkbaar voorstel voorgelegd kreeg." Spreekverbod Volgens haar kreeg ze een volledig spreekverbod richting externe partijen. ,,Ik zou alleen met vrijwilligers en personeel mogen praten na instemming van de interim-directeur”, stelt ze verder. ,,Daarmee plaatste het bestuur mij in een onmogelijke (werk)situatie. Daarop heeft het bestuur mij feitelijk op non actief gesteld. Ik ga dit aanvechten en zie de gerechtelijke procedure met vertrouwen tegemoet.” ‘Doet geen recht aan inzet’ De zaak doet haar pijn. ,,Het doet geen recht aan de inzet van alle medewerkers en vrijwilligers. Deze situatie berokkent het Schoenenkwartier en mij schade en de gemeenschap wordt onnodig op kosten gejaagd.” De woordvoerster van het bestuur zegt de mededeling van Van Heesch voor kennisgeving aan te nemen. ,,Er is aangeboden om echt samen met de interim-directeur op te trekken. Daar is niet op ingegaan.”

Comité Goed bestuur Schoenenkwartier geeft openheid van Zaken

‘Breuk’ Schoenenkwartier laat actiecomité niet los: ‘Wij willen ook rust in de tent’ WAALWIJK - Het vertrek van directeur Anouk van Heesch bij het schoenenmuseum lijkt een gelopen race. Maar het comité Goed Bestuur Schoenenkwartier geeft het verzet niet op.

+Lees meer...

Wat drijft deze groep Waalwijkers? Michel Koster 28-10-22, 12:03 Hans Brekelmans was ooit als wethouder nauw betrokken bij de plannen voor een nieuw schoenenmuseum in Waalwijk. Vijf jaar later houdt hij zich er weer mee bezig, al is zijn rol compleet anders. Hij vormt samen met een aantal anderen het (actie)comité Goed Bestuur Schoenenkwartier, dat zich keert tegen het gedwongen afscheid van directeur Anouk van Heesch. Pleuris uitgebroken ,,Ik nam me voor om me niet meer met gemeentezaken te bemoeien”, stelt hij. ,,Maar als bij zo’n mooi museum al na een paar maanden de pleuris uitbreekt, dan wordt het tijd voor actie. Ik snap niet dat het college en de politiek zo oorverdovend stil blijven. De gemeente stak bijna 11 miljoen euro in het Schoenenkwartier. Er gaat jaarlijks 1,1 miljoen subsidie naar toe. Hoe kun je dan als gemeente zeggen dat dit jouw zaak niet is, maar iets van het bestuur. Het is uiteindelijk gemeenschapsgeld?” Het comité, bestaande uit acht ‘verontruste’ inwoners, trekt ten strijde tegen het besluit om het tot 1 december lopende contract met Van Heesch niet te verlengen. Maar voert het geen achterhoedegevecht? De taken van Van Heesch zijn tegen haar zin al overgenomen door interim-directeur Mechtild van den Hombergh. Er wordt gewerkt aan een Raad van Toezicht, die een nieuwe directeur-bestuurder moet zoeken. 'Veel te ingrijpend besluit’ Toch ziet het comité kansen om de breuk te lijmen. Het vindt dat een veel te ingrijpend besluit is genomen door 'slechts’ een tweekoppig bestuur. ,,De toekomstige Raad van Toezicht zou nog eens goed naar het functioneren van Van Heesch moeten kijken”, stelt comitélid Kees Verschure. ,,Als die uiteindelijk ook iemand anders aanbeveelt, dan leggen we ons er uiteraard bij neer. De toekomst van het museum staat voorop.” De exacte reden van de breuk is voor de buitenwacht nog gissen. Het bestuur wil deze informatie niet op straat gooien, maar vindt het tijd voor een 'nieuwe fase.’ Allerlei verhalen doen de ronde: van botsende karakters tot financiële en creatieve meningsverschillen. Ook het comité zit met veel vragen. We zien we een schitterend museum, met een belangrijke rol voor Van Heesch”, stelt Nico Klerx van het bedrijf Klerx Schoenen. Hij wijst op de zo’n tweeduizend keer ondertekende petitie tegen haar vertrek. ,,Vrijwilligers, personeel, sponsors, de schoenenwereld: iedereen loopt met haar weg. Toch kan ze enkele maanden na de opening vertrekken. Dat levert grote onrust op.” Maar voeden ze de onrust niet met deze actie? ,,Ook wij willen rust in de tent”, benadrukt het comité. ,,We dragen onze boodschap uit, zonder met spandoeken de straat op te gaan.”

"Nu heb je een mooi museum, en dan gebeurt dit" Hans Brekelmans

De gemoederen rond het museum liepen al vaker hoog op. Stichting SLEM zag kansen voor een (internationaal) schoenencentrum in Waalwijk, maar ging in 2017 failliet. Brekelmans was destijds verantwoordelijk wethouder. ,,Dat klapte op onhaalbare ambities”, blikt hij terug. ,,Nu heb je een mooi museum, en dan gebeurt dit. Wat de huidige wethouders van deze actie vinden, houdt ons niet bezig. Wij willen het beste voor het museum. Dat is onze drijfveer.” Het bestuur kiest voor radiostilte.

Facebookpagina Comité Goed Bestuur Schoenenkwartier

Nieuwe facebookpagina is online: Comité Goed Bestuur Schoenenkwartier Een comté bestaande uit een groep verontruste burgers die alles in het werk stellen om de continuïteit van Het Schoenenkwartier te waarborgen en Anouk steunen waar mogelijk in deze oneerlijke strijd naar gerechtigheid. Bestaande uit: Hans Brekelmans - Kees Verschure - Nico Klerkx Jan Dumoulin- Charles Bergmans - Joep Hamburg - Jan Vesters - Christine Vesters ( petitionaris)

https://www.facebook.com/comitegoedbestuursk

Op deze pagina zijn alle belangrijke ontwikkelingen te volgen over het Schoenenkwartier. Iedereen die Anouk en het Schoenenkwartier een warm hart toedragen verwelkomen wij graag op onze pagina! Door ons te volgen bereikt u alle belangrijke informatie!.