U, de petitionaris

Nieuwtjes

Het jaarverslag over 2016

Het is 1 juli, dus het jaarverslag over het voorgaande jaar moet beschikbaar zijn zegt de wet. Zie jaarverslag.petities.nl voor ons jaarverslag over 2016 en die over voorgaande jaren.

Als donateur, fonds of overheid kunt u zien wat we hebben gedaan met het geld wat binnen kwam. We waarderen vooral de donaties enorm omdat dit toont dat we gewaardeerd worden. Wist u dat u uw donatie ook als aftrekpost kunt opvoeren? Lees hierover of over alle betaalmiddelen die we ondersteunen op doneerpagina.

01-07-2017

'Herbouw' donjon gaat definitief niet door!

Goed nieuws! De 'herbouw' van de donjon gaat definitief niet door.

De Gelderlander .

Studentenclub wil graag samenwerken.

Hieronder het gespreksverslag dat ik had met de voorzitter van de studentenschaakvereniging op 27 november j.l..

Beste Christopher, Vandaag hebben we uitgebreid kennisgemaakt. Hieronder een beschrijving van hoe ik jullie situatie en ambitie interpreteer. Het studenteninitiatief is een formele stichting gelieerd aan UM Sport.

+Lees meer...

De stichting is begin dit academisch jaar opgericht (september 2018). Twee ervaren clubschakers met een rating van boven de 2000 nemen zitting in het bestuur: Christopher Brookes is de voorzitter, Laurids Stockert secretaris. Het derde bestuurslid, de penningmeester heb ik niet ontmoet. Wekelijks op dinsdagavond komen een handje vol studenten (ca. 6 leden) bij elkaar in een zaal van de moderne sportaccommodatie naast het ziekenhuis in Randwyck. De zaal wordt ter beschikking gesteld door de universiteit. Er zijn helaas geen barfaciliteiten en de accommodatie sluit om 23:30. De samenwerking met UM Sport is een uitdaging. Om van de schaakactiviteiten gebruik te kunnen maken moeten studenten namelijk eerst lid worden van UM sport voor ca. 100 euro per jaar. Voor de schaakactiviteit komt daar nog een bedrag bovenop. Voor studenten van HS Zuyd is het nog duurder. Een schakend studentenlid die enkel zou willen schaken is dus duurder uit dan bij een reguliere vereniging en is dan nog niet eens lid van de schaakbond en kan dus geen formele competitiewedstrijden spelen. Een bestuurslid van het studenteninitiatief heeft tijdens een oriëntatiefase kennisgemaakt met de schaakvereniging Maastricht in de Romein. De atmosfeer in de Romein sloot niet aan bij de schaakbeleving waar de studenten naar op zoek waren. Nu de mogelijkheid zich voordoet om zich mogelijkerwijs aan te sluiten bij schaakactiviteiten in de sporthal de Geusselt, is het een heel ander verhaal. Het studentenschaakinitiatief zou zich graag aansluiten bij schaakactiviteiten in de Geusselt. Bij voorkeur wanneer MagnusMosa en de schaakvereniging Maastricht de handen ineen zouden slaan. Daarmee zou een rijk en modern schaakaanbod, waar ook de studenten behoefte aan hebben gestalte kunnen krijgen. Het is de ervaring van het initiatief dat de huidige deelnemers het leuk vinden om les te krijgen, maar graag na afloop van een training een potje zouden willen spelen met de mogelijkheid om een drankje te nuttigen. Het studenteninitiatief spreekt de intentie uit om samen te werken met de initiatieven van MagnusMosa, waarbij het de voorkeur zou hebben wanneer ook de vereniging Maastricht zich hierbij zou voegen. De dinsdagavond heeft de voorkeur. Graag zouden de studenten afspraken maken met UM Sport, zodat deze zich als communicatiepartner van het studentenschaakinitiatief ontplooit. Verder is er geen behoefte aan ondersteuning, maar ook geen verplichting van studenten om een sportkaart af te nemen voor deelname aan de schaakactiviteiten. Dit werkt namelijk alleen maar drempelverhogend. Hans Hoornstra geeft aan dat er binnen de vereniging Maastricht diverse (bestuurs)leden zijn die lange staat van dienst hebben binnen de universiteit en mogelijk samen met de studenten het gesprek met UM sport zouden willen voeren. Immers, de universiteit heeft er wel baat bij dat er een studentenschaakvereniging of -aanbod is, maar moet ook onderkennen dat de faciliteiten en financiële constructies die ontworpen zijn voor fysieke sporten niet goed aansluiten bij een denksport als schaken. De gesprekken die de studenten met UM Sport zelfstandig voeren, leveren niet het gewenste resultaat op, omdat UM Sport vasthoudt aan de reguliere (financiële) constructies van fysieke sporten. Hans Hoornstra geeft aan dat hij zich binnen de vereniging hard zal maken voor het samenbrengen van de initiatieven in de Geusselt. Mocht dit niet lukken dan ligt altijd nog de mogelijkheid open voor MagnusMosa en de studenten om samen te werken. Maar dat is plan B. Mocht het tot een samenwerking komen dan zou het de intentie moeten zijn om studenten voor een zo aantrekkelijk mogelijke prijs deel te laten nemen aan de schaakactiviteiten in de Geusselt. Dat zou impliceren dat de studenten bijvoorbeeld geen lid worden van de bond. Mocht het lukken om UM sport als communicatiepartner naar studenten duurzaam aan te sluiten, is het de verwachting dat alle partijen hier baat bij hebben.

Naast het Marrakeshpact worden we ook het VN-Vluchtelingenpact ingerommeld

https://opiniez.com/2018/12/02/naast-het-marrakeshpact-worden-we-ook-het-vluchtelingenpact-ingerommeld/robertbor101/.

Informatieavond inpassing Railterminal

De Gemeente Overbetuwe houdt op 17 december van 19:00 tot 20:30 in Watergoed een informatieavond over de gebiedsmaatregelen waarmee moet worden geregeld hoe de inpassing van de door hen beoogde Railterminal in het landelijk gebied moet worden. Om dat politiek gunstig te laten overkomen noemen ze het dat ze "Maatregelen nemen voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van het gebied".

+Lees meer...

Niet echt verbetering als je er eerst een railterminal in toestaat.

Maar toch: Informeer u over hoe het proces gaat lopen en hoe u daar als het mee zit ook een beetje invloed op kunt uitoefenen. Bijvoorbeeld door deze petitie te tekenen!

Omvolking van Europa

https://gerard1945.wordpress.com/2018/09/27/de-omvolking-van-europa/.

Migratieverdrag van Marrakesh is niet alleen parlementair debat waard, maar zelfs een regeringscrisis'

https://www.knack.be/nieuws/belgie/migratieverdrag-van-marrakesh-is-niet-alleen-parlementair-debat-waard-maar-zelfs-een-regeringscrisis/article-opinion-1394373.html?cookie_check=1543953039.

We gaan de petitie aanbieden!

Beste ondertekenaars,

Het heeft even geduurd en misschien ben je alweer vergeten dat je deze petitie getekend hebt. Maar ons lange wachten en lobbyen wordt beloond! Op 18 december wordt het wetsvoorstel besproken omtrent de inzage van zorgverzekeraars van medische dossiers wanneer zij fraude vermoeden.

+Lees meer...

Deze bespreking vindt plaats in de Eerste Kamer, omdat het wetsvoorstel reeds behandeld is door de Tweede Kamer. Een maatregel met veel impact om een relatief zeer klein percentage van fraudes op te sporen, die ook weer een zeer klein deel uitmaakt van het volledige zorgbudget. Wat mij betreft is deze maatregel nog steeds buitenproportioneel en gaat het veel te ver in verhouding tot wat ermee gewonnen kan worden. Mocht er ingestemd worden met deze wet, mogen zorgverzekeraars op elk moment dat zij fraude vermoeden, jouw medische gegevens opvragen in dit kader. In de wet ligt echter in zeer vage bewoordingen vast wat er vervolgens met die informatie kan worden gedaan en hoe en hoe lang deze bewaard wordt. Het is niet ondenkelijk dat commerciële zorgverzekeraars deze informatie ook commercieel zullen (willen) gebruiken. Daarom pleiten we voor het zeer zorgvuldig handelen in deze, het beter kaderen van de inzage en wat er met deze informatie kan worden gedaan, als het niet mogelijk blijkt om dit wetsvoorstel überhaupt niet tot wet te laten ontwikkelen.

Mocht je het interessant vinden om de verslagen te lezen van de besprekingen over dit onderwerp, dan kun je hier alle informatie vinden: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33980verbeterenvan_toezicht

Ik ben blij dat er meer dan 26.000 mensen deze petitie hebben getekend en dat we nu als burgers daadwerkelijk de kans krijgen om onze stem te laten horen. Dank dat je de moeite hebt genomen om te tekenen en wellicht ook anderen te attenderen op deze petitie. 16 december zal de laatste datum zijn waarop deze petitie getekend kan worden. Dan kan via deze link: https://petities.nl/petitions/zorgverzekeraars-geen-recht-inzage-medisch-dossier-zonder-toestemming

Hartelijk dank voor jullie bijdrage!

Janine van Grevenstein - van der Vorst

We hebben nog één dag!

Geachte Ondertekenaars,

Nogmaals dank voor het ondertekenen. Woensdag 5 december is het zo ver, dan wordt de petitie 'Stop sloop Haarlemmerstraat - Stille Rijn in Leiden' ingediend bij de gemeente Leiden, als welverdiend Sinterklaascadeautje.

Inmiddels zijn de panden waar het om ging gesloopt, inclusief de muren uit het jaar 1400.

+Lees meer...

Maar we gaan door! Met deze petitie geven we een signaal dat we niet accepteren dat er op deze manier sloopvergunningen verleend worden in de oude Leidse binnenstad.

De teller staat nu op 349 ondertekeningen. Als u allemaal één iemand in uw omgeving wilt overtuigen om ook te ondertekenen, gaan we ruim over de 500 ondertekeningen heen! Meer mensen vertellen over de petitie mag natuurlijk ook. We hebben nog één dag!!!

De link is: https://stopsloopinleiden.petities.nl

Bij voorbaat dank,

Hartelijke groeten,

Tjalling Schuttenhelm

stopsloopinleiden-2018@yahoo.com