U, de petitionaris

Nieuws

Haal yoga uit de lockdown

De petitionaris van de petitie Haal yoga uit de lockdown vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Deze petitie wil verruiming van de coronamaatregelen zodat yogadocenten snel aan de slag kunnen. Juist in deze pandemie kan de kracht van yoga en meditatie een wezenlijk verschil maken. Yoga en meditatie verbeteren de geestelijke gezondheid, kwaliteit van leven en welzijn. Wij constateren dat de bevolking lijdt onder spanningen, angst en overprikkeling. Daarnaast vinden wij het verbijsterend dat de fysieke en mentale gezondheid naast Corona geen prioriteit heeft. De geestelijke gevolgen van de lockdown zijn alom merkbaar maar het aanbod om te ontspannen schiet tekort. Wij zien dat fysiotherapeuten en andere paramedische beroepen wél aan de slag mogen. In feite zorgen zij net als wij voor beweging, bewustwording en ontspanning. Iedereen kan yoga doen. Het is laagdrempelig en past in een gezonde leefstijl. Wij hopen dat het besef ontwaakt, dat yoga méér is dan sport en dat wij de yogalessen kunnen hervatten met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM en het protocol zoals door de overheid is goedgekeurd."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

19-02-2021

Livestream bekijken overhandiging petitie en betoog oproep aan college & B&W

De live uitzending van de Podiumavond overhandiging van de petitie, en het betoog van Dhr.Joep Hamburg, is te volgen via de agenda in Notubiz. U komt bij deze agenda via onderstaande link: https://waalwijk.notubiz.nl/vergadering/951054

Maandag 12 sept. zal deze naar alle waarschijnlijkheid niet meer te bekijken zijn!.

Oproep aan College, Gemeenteraad Waalwijk en bestuur Schoenenkwartier

Oproep aan College, Gemeenteraad van Waalwijk en Bestuur Schoenenkwartier.

Eindelijk was er dan de opening van het nieuwe museum in het hart van Waalwijk. Het bezoek van grote aantallen zeer enthousiaste bezoekers overtrof alle verwachtingen.

+Lees meer...

De lovende persberichten in landelijke - en regionale kranten en op sociale media werden versterkt door de verhalen van trotse Waalwijkers over het prachtige nieuwe museum. De loftrompet werd gestoken over een alom aanwezige, zeer toegankelijke en enthousiaste directeur met haar energieke team, ondersteund door een groot aantal gemotiveerde vrijwilligers. Geen wanklank was er te horen. Een mooier begin van een uitdagende functie als directeur en staf is er niet te bedenken. Het bestuur heeft destijds uit een groot aantal kandidaten deze directeur gekozen, waarschijnlijk om haar goede kwaliteiten. Visie, doortastendheid en creativiteit zijn eigenschappen die in de omgeving van een leder- en schoenen Kwartier niet misstaan. Directie en haar team hebben bewezen daarover in hoge mate te beschikken. Bij musea zijn de bezoekersaantallen van eminent belang, ze vormen de basis voor een gezonde bedrijfsvoering. Ook daar is de directie meer dan in geslaagd, getuige de indrukwekkende aantallen bezoekers (10.000) in de eerste maanden na de opening. Ook uw Raad heeft in het verleden veel terechte vragen over de te verwachte aantallen bezoekers gesteld. Om deze aantallen ook in de toekomst veilig te stellen is er creativiteit en daadkracht vereist. Bezoekers moeten blijven komen en daar is de huidige directeur de juiste persoon voor om dat ook waar te maken. Er is dus op de plek van de directeur geen persoon gewenst die alleen maar op de winkel past. Een museale achtergrond en een hoge mate van creativiteit zijn essentieel!

En dan na de geweldige opening van het Schoenenkwartier, als een donderslag bij heldere hemel, verschijnt er een persbericht dat de directeur na 1 december a.s. niet meer gewenst is. Dat moet toch zeker een vergissing zijn! Niemand begrijpt deze beslissing van het bestuur. Dus wordt het speculeren: Toch niet genoeg kwaliteiten? Te weinig financieel onderlegd? Het botert niet tussen Bestuur en Directie? De vele vragen zonder duidelijke antwoorden roepen alleen maar reacties en onbegrip op.

Ook bij ons, een groep verontruste burgers, die tijdelijk het ‘Comité Goed Bestuur Schoenen-kwartier’ hebben gevormd, zijn er veel vraagtekens over de werkelijke reden van het niet verlengen van het contract van de directeur.

Het blijkt onmogelijk te achterhalen wat er werkelijk speelt. Het bestuur geeft geen opening van zaken vanwege privacy, maar dat versterkt nu juist de onrust. Ook al blijven de verschillende bronnen gesloten, het beeld wordt bij het comité steeds helderder. We constateren feiten, hebben vragen en een voorstel. We hebben voor U alles op een rij gezet:

• Er is een bestuur dat uit slechts twee personen bestaat. Dat bestuur neemt dan in deze kwestie voor de directeur verregaande stappen zonder dat voor betrokkene helder is hoe dit besluit tot stand is gekomen. • Het bestuur wil het bestaande model van een bestuur met een directeur transformeren naar een raad-van-toezicht model. De invoering van dat besluit werd uitgesteld en is nu nog ‘in voorbereiding ‘. Daardoor is al te lang sprake van een onzuivere situatie. Hoe staat het nu met deze transitie? Wie bereidt dat voor? Wie stelt de nieuwe statuten vast? • Er is naast het bestuur ook sprake van een stuurgroep met onder andere een wethouder, gemeentesecretaris, ambtenaren, bestuursleden en directeur die in de bouw- en startperiode het bestuur en/of de directeur adviseerde bij zaken die rond de opening konden spelen. In deze heikele kwestie tussen bestuur en directeur is de stuurgroep niet gehoord. Gaat dat alsnog gebeuren? • Inmiddels zijn kandidaten voor de nieuwe RvT geworven. Hun namen zijn nog niet bekend, terwijl de code voor goed bestuur juist transparantie en openheid propageert. Hoe kan de nieuw te vormen raad van toezicht voldoende vertrouwen en draagvlak creëren? • Er is een vertrouwensbreuk in het bestuur (gezamenlijke bevoegd) en de directeur ontstaan. Ook over deze kwestie is meer transparantie en betere verantwoording gewenst. • Er is inmiddels niet alleen onrust bij museummedewerkers maar ook een groot aantal vrijwilligers overweegt te vertrekken als de huidige directeur wordt ontslagen. Datzelfde gaat gebeuren met een aantal sponsoren, die ook aangeven de sponsoring te zullen stoppen. Hoe gaat u deze leegloop opvangen in een cruciale periode voor het Schoenenkwartier zo kort na de opening? • Ook daarbuiten komen vrienden van het Schoenenkwartier in actie. De directeur wil zich formeel verweren tegen de motieven waarop haar contract niet wordt verlengd en beroept zich op afspraken en toezeggingen waaraan geen gevolg is gegeven. • Recent is deze directeur nog door de gemeente uitgenodigd voor een gesprek over de meest actuele cijfers. Deze cijfers kwamen op de gemeente helder én positief over.

Kortom: Als er geen oplossing wordt gevonden dreigt er niet alleen escalatie, maar ook een juridische procedure die voor het museum en daarmee de Waalwijkse gemeenschap grote financiële gevolgen kan hebben. Bovendien zou dat schadelijk zijn voor de reputatie van het Schoenenkwartier en voor alle personen die bij deze zaak betrokken zijn. In deze belangrijke opstartperiode dient er rust en saamhorigheid te zijn. De wankele bestuurdersconstructie voldoet volgens ons Comité niet aan de eisen voor goed bestuur en heeft een groot afbreukrisico. Het is van belang dat hieraan snel een eind komt en dat de kwestie tussen bestuur en directeur opnieuw wordt beoordeeld.

Zowel het college als de raad hebben hierin hun verantwoordelijkheid om de besteding van het jaarlijkse subsidie ad € 1,16 miljoen (2022) bij een stichting waar conflicten zijn, goed te controleren en bij te sturen als dat nodig is. Het gaat uiteindelijk om veel gemeenschapsgeld.

Wij vragen de bestuursleden van het Schoenenkwartier om ruimte te maken voor een oplossing en geven het college, de raad en het bestuur van het museum de volgende procedure in overweging:

• De voorzitter van de stuurgroep nodigt op korte termijn betrokkenen uit voor een bijeenkomst, waarbij namens elke raadsfractie een vertegenwoordiger als auditor aanwezig kan zijn. Het inzetten van een mediator is gewenst. Daarvoor lijkt, naar onze mening, de Nederlandse Museumvereniging, die de belangen van 450 brancheorganisaties behartigt, de meest aangewezen instantie. Die bijeenkomst heeft als doel om de procedure vast te stellen om tot een helder bestuursmodel en bestuurlijke invulling te komen Dus graag een oplossingsgerichte actie. In die bijeenkomst kunnen dan de beoogde raad van toezicht kandidaten zich presenteren. • De huidige bestuursleden benoemen direct daarna de beoogde raad van toezichtleden in het bestuur en dragen hun taken en verantwoordelijkheden per direct aan hen over. • Het nieuw gevormde bestuur zal de omvorming van het bestuursmodel naar het raad van toezichtmodel oppakken en vormt zich na een informatieronde bij gemeente/politiek, personeel, vrijwilligers, directeur en andere direct betrokkenen. Bovendien zal zij een oordeel formuleren over de invulling van de bestuursfunctie (nu nog: de directiefunctie) na de omvorming. Naar verwachting komt het doen en laten bij het Schoenenkwartier dan snel in een rustiger vaarwater en kan het museum gaan doen waar het goed in is: het tentoonstellen van prachtige museale objecten, het ontwikkelen van een breed programma voor de Maaklabs en het Kenniscentrum. Kortom een Museum Plus, waarmee vele nog te verwachte bezoekers een onvergetelijke dag in Waalwijk kan worden bezorgd. Moge deze wens snel waarheid kunnen worden.

Dank voor uw aandacht, namens het (ad hoc) Comité “Goed Bestuur Schoenenkwartier”,

Christine en Jan Vesters, Jan Dumoulin, Nico Klerx, Hans Brekelmans, Kees Verschure, Charles Bergmans, Joep Hamburg.

Tekst Overhandiging Petitie aan voorzitter van de Raad!

Geachte Leden van de gemeenteraad, Waalwijk; 8 sept.2022

Namens alle meer dan 1900 betrokken en verontruste ondertekenaars van de petitie, “ Verleng contract Anouk als directeur Schoenenkwartier”, wil ik de Raad de voorlopige tussenstand van deze petitie op papier overhandigen.

Graag wil ik u toelichten wat de redenen zijn geweest waarom we deze petitie te zijn gestart.

Het nieuws in het Brabants dagblad, “Directeur Schoenenkwartier vertrekt tegen haar zin in” Waarom? Dat weet je zelf ook wel zeiden ze tegen Anouk, en daarmee moest ze het doen ?

Dit kwam niet alleen bij mij in als een donderslag bij heldere hemel, maar ook bij de personeelsleden , de vrijwilligers en een groot aantal inwoners van Waalwijk en ver daarbuiten. Een directeur die door iedereen op handen gedragen wordt en er samen met haar team en vrijwilligers heel hard aan heeft gewerkt om te komen tot het uiteindelijke resultaat…….

+Lees meer...

Een museum, Het Schoenenkwartier waar wij als Waalwijk heel trots op zijn.

Om een zeer capabel gebleken directeur, twee maanden na de opening, nu zomaar aan de kant te zetten omdat één bestuurslid van het voltallige tweekoppige bestuur besluit dat er nu een nieuwe fase is bereikt, wat dat dan ook in mag houden, wordt door een groot gedeelte van de gemeenschap niet geaccepteerd.

Het museum is van de hele samenleving! De verantwoordelijkheid voor dit museum zou gezamenlijk gedragen moeten worden door, museumbestuur, directie, en de gemeente Waalwijk.

De Waalwijkse samenleving die 11 miljoen heeft toevertrouwd aan een bestuur om dit museum in stand te houden. Veel gemeenschapsgeld en waar jaarlijks ook veel gemeenschapsgeld naar toe gaat!

Het kan daarom toch niet zijn, dat de gemeente zich volledig afzijdig houdt, en zich niet zou mogen bemoeien met de ontstane situatie, die het imago van het museum zo enorm schaadt?

Waarom wordt de nieuwe bestuursstructuur met de Raad van Toezicht niet ingesteld? Dat had veel eerder, nog voor de opening van het museum moeten gebeuren. Misschien ligt daar de oplossing voor de impasse en het conflict dat is ontstaan!

Alle redenen dus, ook aan u, om onze bezorgdheid te uiten middels een petitie die voor het bestuur en andere geïnteresseerden zichtbaar is onder de naam: “ Verleng contract van Anouk als directeur van het Schoenenkwartier op de site: petities.nl

Wij vragen de Raad, het college, en de burgemeester, namens alle ondertekenaars van de petitie een bemiddelende rol te spelen en hopen dat het signaal, dat uit deze petitie wordt gegeven, bijdraagt tot een goed einde voor alle betrokkenen in deze voor Het Schoenenkwartier en Waalwijk negatieve situatie!

Ondergetekende, Met vriendelijke groet, Christine Vesters, Petitionaris

Delta gaat glasvezel aanleggen, meld u aan, en help tegelijkertijd een goed doel

Beste ondertekenaars

Scouting Olav is druk bezig met de plannen voor een nieuw onderkomen na de verwoestende brand in voorjaar 2021.

Om deze plannen mogelijk te maken werken we de komende weken samen met Delta glasvezel. Delta is t/m 23 november bezig met het werven van nieuwe klanten voor het nieuwe aan te leggen glasvezelnet in Naarden, Muiden en Muiderberg.

+Lees meer...

Indien u zich via onderstaande link aanmeld als nieuwe klant, krijgt u 25 euro korting én krijgt de Olav 50 euro per aanmelder.

Een win-win situatie: U snel internet en korting, wij een mooie donatie voor ons nieuwe gebouw.

Daarnaast bespaart u potentieel ca. 650 euro, want dat zijn de kosten als u zich later bedenkt en alsnog glasvezel wilt nadat de werkzaamheden zijn afgerond.

Mocht u nog meer informatie willen kunt u kijken op de website van Delta glasvezel, of naar het tijdelijke servicepunt op de Cattenhagestraat in Naarden-Vesting.

Wilt u zich meteen aanmelden én ons helpen, klik dan op onderstaande link.

http://aklam.io/oFdPfC

Namens scouting Olav alvast bedankt

Facebook groep Zuiderbos Dedemsvaart gemaakt (nieuwsvoorziening).

Voor de omwonenden en gebruikers van het Zuiderbos Dedemsvaart, is een Facebook groep gemaakt, dit zodat nieuws over het Zuiderbos makkelijker te vinden is en onderwerpen voorgelegd kunnen worden.

Facebook groep Zuiderbos Dedemsvaart .

Rectificatie doelgroep

Beste allemaal,

Een korte rectificatie op de petitie, we hebben dit inactief genomen vanuit de studenten van de opleiding niet vanuit de leerraren. .

Verzoek om de petitie te mogen aanbieden is verstuurd.

Donderdag 08 september 2022 is contact opgenomen met de gemeente Hardenberg, met het verzoek om de petitie 'Onderhoud parkbos Zuiderbos Dedemsvaart beter', te mogen aanbieden aan de gemeenteraad van Hardenberg. De belangrijkste redenen om dit te doen zijn, het bepleiten van het beter onderhouden van het Zuiderbos en het bepleiten dat het Zuiderbos officieel de status van parkbos krijgt..

Ambtenaren gemeente Hardenberg zijn bereid het Zuiderbos beter te onderhouden.

Maandagmiddag 05 september 2022 is de tijdelijke vervanger van Ben Bakkenes mee geweest op een wandelafspraak door het bos / parkbos / park Zuiderbos. Tijdens deze wandelafspraak constateerde deze ambtenaar samen met de petitionaris en een aanwonende, dat inderdaad het onderhoud van het Zuiderbos voor verbetering vatbaar is.

+Lees meer...

Deze ambtenaar gaf aan dat hij dit intern gaat bespreken. Aandachtpunten zijn dan met name de begaanbaarheid van de paden, en het voorkomen dat het Zuiderbos overgroeid. Daarnaast zijn er nog andere punten besproken zoals de onderhoudstoestand van het Tijdpad, het onderhoud van gezichtbepalende bomen, het verdwenen bruggetje, de verzakte bermen naast het fietspad en de vraag of er wellicht vrijwilligers willen helpen. Dat laatste kan al als een ieder geen rommel meer achterlaat in het Zuiderbos (zoals lege wietzakjes) en als hondenbezitters hun honden gebruik laten maken van de hondenuitlaatstroken.