You, the petitioner

Updates

Gratis en snel een petitie starten

Petities.nl is de grootste en eerste Nederlandse site waar iedereen gratis en eenvoudig een petitie op kan starten. Onze neutrale website en ons handboek geven tips en adviezen. De ervaren vrijwilligers in de helpdesk denken met u mee.

Veel gemeenten hebben zich aangesloten op petities.nl en zorgen voor een goede ontvangst van uw petitie.

Zo krijgt uw petitie optimaal aandacht van media en overheid.

2017-12-06

Zelfs het AD heeft ons benaderd met vragen

Lees ons mooie bericht op de website van de AD

http://www.ad.nl/voorne-putten/roep-om-terugkeer-coffeeshop~a866337a/.

"Uitgenodigd" in raadsvergadering

Beste ondertekenaars,

Zojuist hebben wij contact gelegd met de gemeente. Wij hebben met de griffier kunnen afspreken dat wij morgenavond ( donderdag 22-12-2016) om 19:30 spreekrecht krijgen inzake onze standpunten m.b.t.

+Read more...

afval inzamelen.

Wij begrepen dat de fractievoorzitter van de PvdA een motie gaat indienen tegen het afschaffen van de afvalkalender. Hier kunnen wij mooi op aansluiten.

Wij houden u uiteraard op de hoogte. Wilt u zo vriendelijke zijn, deze petitie aan zoveel mogelijk mensen door te sturen, zodat wij veel handtekeningen kunnen verzamelen.

Vriendelijke groeten,

Johan Verduijn

2016-12-21 | Petition Weg met de oranje afvalzakken

Facebookpagina

Zojuist is er ook een Facebookpagina gelanceerd in navolging van deze petitie, zie https://www.facebook.com/schoterkwartier - een beter medium om op de hoogte te blijven. Handtekeningen verzamelen blijven via deze site doen.

We zijn bovendien in gesprek met de gemeente Haarlem om ervoor te zorgen dat wij ook écht gehoord worden..

Inloopavond?

Kennelijk is er op 6 december j.l. een inloopavond geweest over de nieuwbouwplannen op het "Schoterkwartier".

+Read more...

Ondanks dat ik mij had ingeschreven om op de hoogte te blijven, heb ik geen enkel bericht ontvangen hierover. Is er toevallig iemand aanwezig geweest die mij / ons wellicht even kan bijpraten?

Artikel in bn de stem

http://www.bndestem.nl/regio/oosterhout/kraaien-en-katten-in-afvalzakken-in-gemeente-geertruidenberg-1.6762739.

2016-12-20 | Petition Weg met de oranje afvalzakken

Teken ook de petitie Stop Brouwerseiland

We hebben met z'n allen een geweldig resultaat behaald. Ik help nu ook de petitie tegen het Brouwerseiland, dus ga naar stopbrouwerseiland.petities.nl en tekenen.

Gesprek met de verantwoordelijk wethouder (15-12-2016)

Afgelopen donderdag heb ik gesproken met wethouder Arjen Rijsdijk op het gemeentehuis, over de vondst aan de Duveltjesgracht. Aanwezig was ook de ambtenaar verantwoordelijk voor archeologie.

+Read more...

Ik zal hier proberen samen te vatten waar het gesprek over ging: 1. Onduidelijkheid over wat er nou eigenlijk is gevonden?

Onderzoekend archeoloog Antoine Mientjes noemde de ontdekking aan de Duveltjesgracht in de media een vondst van nationaal belang. In het voorlopig tussenrapport dat daarna uitkomt wordt het al wat voorzichtiger geformuleerd: er is meer onderzoek nodig om daar nu al een gefundeerde uitspraak over te doen, alhoewel de zeldzaamheid en informatiewaarde van de gevonden resten als hoog worden aangemerkt. Een begrijpelijke (wetenschappelijke) slag om de arm. Daarna is er met hem en de vaste adviseur van de gemeente voor archeologie Pieter Floore overleg geweest op het gemeentehuis met de verantwoordelijke ambtenaar. In dat gesprek is, aldus de gemeente, hebben ze de ‘archeologische nuances’ te pakken die nog niet in de voorlopige tussenrapportage stonden. Na dat gesprek geeft de gemeente een persbericht uit waarin wordt gesproken over lokaal in plaat van nationaal belang. Waarop deze deskundigen hun waardeoordeel baseren, is mij niet bekend. Op mijn vraag of de gevonden resten deel uitmaken van de voorburcht van de Blauwe Toren zegt de verantwoordelijk ambtenaar dat tijdens dat gesprek door de deskundigen is gezegd dat er geen enkel bewijs is dat de vondst deel uitmaakt van de voorburcht. Overigens, er is m.i. vooralsnog ook geen enkel bewijs dat de vondst geen deel uitmaakt van de voorburcht.

Ik heb aangegeven dat historicus Roel Mulder korte metten heeft gemaakt met het persbericht van de gemeente Gorcum, waarin dit wordt beweerd. Hij noemt het aantoonbaar onjuist. Roel Mulder heeft een brede kennis van de Gorcumse geschiedenis (hij zit o.a. in de redactie van het in 2017 te verschijnen boek, wat het standaardwerk moet worden over de geschiedenis van de stad) en beweert dat wat nu gevonden is volgens oude kaarten zowel stadsmuur als integraal onderdeel van het Blauwe Toren-complex is, dat als geheel met een slotgracht (!) van de rest van de stad was afgescheiden en noemt de conclusie in het persbericht op basis van een niet afgerond onderzoek veel te voorbarig (zie het bericht van 13-12-2016 elders in deze groep). [toevoeging Roel Mulder vermoedt zelfs dat de huidige vondst overeenkomt met het in de literatuur genoemde 'Hertogh Kaarls Toorntjen']

Ik heb gevraagd dat als Roel Mulders versie toch juist blijkt te zijn en het huidige opgegraven torentje aan te wijzen is op de maquette in het Gorcums Museum, dat er dan geen misverstand kan bestaan over het feit dat dit een integraal onderdeel is van het kasteelcomplex de Blauwe Toren (een voorburcht integraal door een slotgracht omgeven). Rijsdijk antwoordde dat hij van de archeologen wil horen hoe zij dat relateren aan bestaande oude kaarten. Hij gaat die conclusie niet trekken. Ik heb gezegd dat die slag om de arm houden, die voorzichtigheid, ervoor zorgt dat onder de bevolking het sentiment heerst dat de heipalen hoe dan ook erin gaan. Ik heb Arjen vertelt dat die voorzichtigheid (naast de zorgvuldigheid die ik begrijp) wordt uitgelegd als een rookgordijn en dat ik dat jammer vind. Zo schep je ruimte voor speculaties. Hij geeft aan dat hij denkt dat het niet zoveel uitmaakt of het wel of niet de toren van de tekening is. Hij wil nergens op vooruitlopen en wacht af wat er van de zijde van de archeologen en de bouwer komt.

Ik heb aangegeven dat ik hoop dat er snel duidelijkheid ontstaat in die discussie tussen deskundigen en dit helder wordt.

  1. Heeft het voldoende aantrekking voor toeristen?

Op het gemeentehuis is men blij met de vondst, omdat ze al heel graag zo’n stuk oude vestingmuur met toren wilden vinden. Arjen Rijsdijk twijfelt wel of hier veel toeristen op af zullen komen. Ik heb aangegeven dat ik dat zelf ook niet weet, maar dat dit ook afhangt van de presentatie of het verhaal eromheen gaat leven, tot de verbeelding gaat spreken, ervan uitgaande dat dit de voorburcht van de Blauwe Toren is. Wethouder Rijsdijk heeft wel met de projectontwikkelaar gepraat om mee te denken wat er met de gevonden archeologische resten gedaan zou kunnen worden en eventueel mee te nemen is het bouwplan.

  1. Communicatie naar de (Gorcumse) bevolking

Wethouder Arjen Rijsdijk geeft aan dat hij vanuit zijn functie uitermate voorzichtig moet zijn in wat hij wel en niet zegt, omdat hij daar meteen aan gehouden wordt en (financiële) consequenties met zich mee kan brengen (de projectontwikkelaar zou met een geleden schadeclaim kunnen komen). Maar ook wat betreft de verwachtingen die hij zou kunnen wekken naar mensen die wensen verder door te graven aan de Duveltjesgracht, ook buiten de huidige bouwlocatie. Helder. Dat maakt de communicatie naar buiten toe lastig, aldus Arjen Rijsdijk. Hij vraagt af te wachten en zegt dat we ons geen zorgen hoeven te maken, omdat de vondst in veilige handen is bij de gemeente. De gemeente zal niet onaangekondigd op een onbewaakt moment toestemming geven de bouw van het hotel te hervatten. Hij wijst op het verschil in dynamiek op het stadhuis, traag want zorgvuldig, en die in de stad, waar antwoorden worden verwacht en verwachtingen leven. Ik heb ondanks het begrip voor de zorgvuldigheid toch gepleit voor meer duidelijkheid naar inwoners en belangstellenden. Ik heb de wethouder op het hart gedrukt zijn verhaal in de media te doen en daar ook mensen met een andere kijk op de vondst aan het woord te laten.

  1. Hoe gaat het verder?

Ik heb gevraagd of de mogelijkheid bestaat dat er zelfs heipalen in de vondst geslagen zullen worden. Ja, die mogelijkheid bestaat weldegelijk. Er zijn grofweg twee mogelijkheden, aldus de gemeente: 1) de restanten worden gespaard en ingepast in het bouwplan, of 2) ze worden opgraven en verwijderd of er wordt toestemming geven dat de heipalen er doorheen worden geslagen en de vondst wordt vernietigd. Dat besluit nemen de vijf leden van het college van B&W, nadat het veldonderzoek is afgerond en het definitieve tussenrapport op tafel ligt. Dat wordt op z’n vroegst in januari, omdat er nog verder bodemonderzoek (proefsleuvenonderzoek) zal plaatsvinden . Het definitieve rapport van de archeologen komt pas vóór de zomer van 2017, maar daar wordt niet op gewacht. Wanneer het proefsleuvenonderzoek verder gaat, was nog niet bekend. Nu ligt dat even stil, omdat het gronddepot waar de afgegraven grond naartoe gaat vol is. In december gebeurt er niets meer, maar men hoopt in januari zo snel als mogelijk te beginnen.

De petitie zal in januari 2017 worden aangeboden aan de raad en het college, waarschijnlijk aan de burgemeester als voorzitter van beide organen.

Tot zover, Marcel

Reactie gemeente n.a.v. de petitie

De gemeente heeft naar aanleiding van deze petitie direct contact met me opgenomen en we zijn afgelopen donderdag in overleg gegaan. De belangrijkste uitkomst is dat de gemeente graag in samenspraak met de wijk(vereniging) een creatieve, tijdelijke (het definitieve plan volgt later) oplossing wil bedenken en realiseren.