You, the petitioner

Updates

Geen nieuwbouw in het Borrebos bij Paleis Soestdijk

De petitionaris van de petitie Geen nieuwbouw in het bij Paleis Soestdijk gelegen eeuwenoude Borrebos vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Mee eens? Teken dan de petitie!"

behoudhetborrebos.petities.nl

"en nodig daarna anderen uit dat ook te doen."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

2021-05-18

Gevangenismedewerkers in actiePetitie voor goed sociaal beleid VenJ en DJI

  Nieuws » Rutger van den Dikkenberg » 5.3.2013 Een maand geleden oordeelde de Advies- en Arbitragecommissie (AAC) dat bonden en de overheidswerkgevers bij het uitblijven van een rijksbreed sociaal beleid de kwestie op departementaal niveau zouden moeten oppakken. De eerste stappen worden nu gezet: maandag boden de bonden bij de Dienst Justitiële Inrichtingen in Den Haag een petitie aan waarin gepleit wordt voor passend en veilig werk, maar bovenal voor een ‘fatsoenlijk en degelijk sociaal flankerend beleid’.

+Read more...

Ruim zesduizend ambtenaren zetten hun handtekening onder de petitie.De nieuwe secretaris-generaal Pieter Cloo van het ministerie van Veiligheid en Justitie stelde bij de overhandiging van de petitie alles op alles te willen zetten om boventallig gevangenispersoneel elders, bij de rijksoverheid of als dat gewenst is daarbuiten, een plek te kunnen geven. ‘Dat is ons allergrootste uitgangspunt,’ aldus de SG, die zei de zorgen van de ondertekenaars en indieners ‘zeer goed te begrijpen’. Deze maand wordt meer bekend over de bezuinigingen op de gevangenissen. Volgens uitgelekte plannen zijn die fors: een derde van de gevangenissen moet sluiten. En omdat het niet meer alleen de vestigingen van DJI in het noorden van het land betreft, zoals in eerdere plannen, is de onrust uitgewaaierd over heel Nederland.De plannen zouden ertoe kunnen leiden dat zo’n vijfduizend ambtenaren hun baan verliezen, zegt vakbondsbestuurder Frans Calbo van Abvakabo FNV. Ernstig, meent de bond, temeer omdat in het overleg over een rijksbreed sociaal beleid al enige tijd geen vooruitgang geboekt wordt. Bonden en het rijk hadden op hoofdlijnen een akkoord, met onder meer veel ruimte voor scholing en intensieve begeleiding van werk naar werk. De vakbondsleden namen het daarin zelfs voor lief dat het last-in-first-outprincipe dat gebruikt wordt bij ontslagrondes zou verdwijnen.Tot een definitief akkoord kwam het nooit omdat toenmalig minister Spies van Binnenlandse Zaken geen fiat kreeg van de ministerraad en ook haar opvolger Blok voor Rijksdienst geenszins van plan was zijn handtekening onder het document te zetten.Het overleg tussen Blok en de bonden over dat rijksbrede sociale beleid na de uitspraak van de AAC opnieuw opgestart. Ook deze maand volgen er gesprekken over het nieuwe akkoord, aldus een woordvoerder van Blok.Bij Veiligheid en Justitie en de DJI willen ze dat er een akkoord is voordat de bezuinigingsronde bij de gevangenissen bekend wordt gemaakt. Volgens een in september verschenen circulaire mogen departementen in specifieke gevallen eigen regelingen treffen. Bij de totstandkoming van het ministerie van Infrastructuur en Milieu was dat bijvoorbeeld het geval, omdat afdelingen daar door de fusie van Vrom en Verkeer en Waterstaat dubbel bezet waren.Cloo, officieel de werkgever van de ambtenaren bij Veiligheid en Justitie, heeft van Blok toestemming gekregen om het overleg over het beleid specifiek voor zijn departement over te nemen. Hij wil dat overleg ‘open en reëel’ ingaan, om de ‘pijn zoveel mogelijk te kunnen verzachten,’ maar voegt er aan toe dat het gaat om afspraken die specifiek gemaakt worden voor Veiligheid en Justitie. Cloo wil er wel voor oppassen dat het sociaal beleid dat hij vanwege de bezuinigingen op zijn ministerie sluit met de bonden door de vakbeweging als voorbeeld gebruikt zal worden voor andere ministeries. Zo ver reikt het mandaat niet dat Cloo van Blok gekregen heeft De bonden hopen wel op zo’n ‘olievlek’, zegt CNV-onderhandelaar Jorick de Bruin.

http://www.republic.nl/nieuws/2013/2512/petitie-voor-goed-sociaal-beleid-venj-en-dji

Voortgangsbericht 2 petitie: Bescherm christenen uit Pakistan

Beste mede-ondertekenaars, We hebben bericht ontvangen van de vaste kamercommissie van Veiligheid en Justitie dat zij onze petitie in ontvangst willen nemen. De overhandiging is gepland op dinsdag 12 maart a.s. Dat betekent dat er nog maar een paar dagen zijn om handtekeningen te verzamelen. Ik wil jullie vragen om komende week de petitie nogmaals binnen jullie eigen netwerk onder de aandacht te brengen. Mede namens de Pakistaanse vluchtelingen, hartelijk dank! Reacties en suggesties zijn welkom op: info@nietterug.nl Met vriendelijke groet, Johan van Groningen Christelijke gemeente Bunde / Meerssen.

2013-03-08 | Petition Bescherm christenen uit Pakistan

GGZ Nederland vreest voor gevaarlijke situaties

Een isoleercel (separatiecel) in een forensisch psychiatrisch centrum. © ANP. GGZ Nederland vreest voor gevaarlijke situaties op straat en binnen klinieken als gevolg van extra bezuinigingen op geestelijke zorg voor volwassenen met een veroordeling. Dat meldt het AD. GGZ Nederland heeft van ambtenaren van het ministerie van Veiligheid en Justitie te horen gekregen dat er nog eens 120 miljoen extra bezuinigd moet worden op zogeheten forensische zorg.

+Read more...

Die varieert van tbs tot en met poliklinieken die mensen ondersteuning bieden bij een verslaving of persoonlijkheidsstoornis. 'Dit is geen kaasschaaf meer, maar wegsnijden,' stelt bestuurslid Joep Verbugt, die namens GGZ Nederland onderhandelt met het ministerie, tegenover het AD. 'En dan te weten dat deze zorg meer oplevert dan dat ze kost. Behandelde mensen gaan minder vaak opnieuw de fout in en overlast, criminaliteit en leed nemen af.'De extra bezuiniging is voor hem onacceptabel. 'Zoveel minder geld betekent schrappen in begeleiding en behandeling, meer onrust binnen de klinieken, hogere werkdruk en toenemende risico's voor het personeel'.SP is verbijsterdDe SP reageert verbijsterd en gaat staatssecretaris Teeven vragen of de plannen kloppen. 'Wij willen toch een veiliger Nederland?,' zegt Kamerlid Nine Kooiman. 'Als je gaat hakken in de psychische zorg voor het gevangeniswezen, lukt dat helemaal niet.' Kooiman: 'Als iemand echt een behandeling nodig heeft, kun je diegene niet op straat knikkeren. Dan is het wachten tot het faliekant misgaat.'Een woordvoerder van Teeven wil niet reageren op het nieuwe bezuinigingsbedrag van 120 miljoen euro voor de forensische zorg. In april verschijnt er een masterplan DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen), waaruit moet blijken hoe de geplande ingrepen bij Veiligheid en Justitie gaan uitpakken.

http://www.ad.nl/ad/nl/4560/Gezond/article/detail/3403969/2013/03/05/Extra-mes-in-GGZ-leidt-tot-gevaarlijke-situaties.dhtml

9 MAART ACTIE VOOR DE GRITTENBORGH

07-03-2013 • Door de kabinetsplannen dreigt het doek te vallen voor penitentiaire inrichting (gevangenis) de Grittenborgh te Hoogeveen. Er worden al cellen gesloten en de mogelijke sluiting zal een forse klap betekenen voor de Hoogeveense werkgelegenheid, die steeds blijft groeien. Het personeel van de Grittenborgh maakt zich dan ook terecht zorgen over hun toekomst, de SP Hoogeveen deelt deze zorgen.

+Read more...

Daarom zal de Sp de actie van het personeel ondersteunen welke aanstaande zaterdag zal plaats vinden tijdens de Ronde van Drenthe. Het peloton doet namelijk op deze dag Hoogeveen aan en zal ook voor de Grittenborgh langs rijden. Tussen 12:00 en 13:30 uur zal het personeel, de SP en andere sympathisanten aanwezig zijn op de kruising Mr Harm Smeengelaan / Kinholtsweg. De SP roept, namens het personeel van de gevangenis, iedereen op om deze actie te ondersteunen. Laten we met zijn allen een vuist maken tegen de voorgenomen sluiting van de Grittenborgh.

http://hoogeveen.sp.nl/bericht/105434/tw

Actuele gegevens over de woningmarkt eerder ter beschikking

Tweehonderd huurders voerden gisteren actie in Den Haag en er gebeurde van alles aan het Binnenhof. Niet alleen stelde de Eerste Kamer het debat over de inkomensafhankelijke huurverhoging een week uit.

+Read more...

Ook moest minister Blok aan de Tweede Kamer beloven om de gegevens van het landelijke Woon Onderzoek Nederland (WoON) 2012 eerder ter beschikking te stellen.  Om die reden werd vanochtend opnieuw een Kamerdebat uitgesteld, dit keer van de commissie voor Wonen en Rijksdienst. Vandaag zou deze commissie eigenlijk debatteren over de verhuurdersheffing in relatie tot de andere maatregelen voor de woningmarkt en het woonakkoord (naar aanleiding van de brief die minister Blok kort voor 1 maart naar de Kamer heeft gestuurd). Dit debat is uitgesteld naar 13 maart. Minister Blok heeft gisteren aan de Tweede Kamer laten weten dat de gegevens van het WoON 2012, een driejaarlijks landelijk onderzoek naar alle mogelijke aspecten van de woningmarkt in Nederland, op 15 maart ter beschikking worden gesteld. Eerder zouden de cijfers 11 april gepubliceerd worden, tijdens een groot landelijk congres. WoON geeft inzicht in woningmarkt  Leden van zowel de Tweede als de Eerste Kamer hebben minister Blok de afgelopen weken herhaaldelijk gevraagd om inzage in de gegevens van WoON 2012. Zodat zij konden beslissen over de maatregelen voor de woningmarkt op basis van de meest actuele gegevens. Het vorige WoON stamt uit 2009. Bij de presentatie destijds werd al gezegd dat de gevolgen van de crisis nog niet goed zichtbaar waren in WoON 2009 en dat WoON 2012 wat dat betreft een waarheidsgetrouwer beeld zou gaan geven van de situatie op onze woningmarkt. Zorgvuldige afweging  De Woonbond is positief over dat de gegevens van WoON 2012 nu een maand eerder ter beschikking komen. Daardoor kunnen zowel de Tweede als de Eerste Kamer zorgvuldiger afwegen welke maatregelen de woningmarkt nodig heeft. Het ligt dan ook voor de hand dat besluitvorming over het huurbeleid en de verhuurdersheffing wordt uitgesteld tot de cijfers beschikbaar zijn, dus enig moment ná 15 maart. De Woonbond heeft de Eerste en Tweede Kamer daar vandaag in een brief om gevraagd.

Nederlandse Woonbond

Zonnige Actie Huuralarm oogst meteen succes

Zingend, toeterend en vooral 'alarmerend' liepen vandaag ruim 200 huurders en huurdersvertegenwoordigers in een korte demonstratie door het centrum van Den Haag. Bij het Dreesmonument op het Buitenhof overhandigden zij aan leden van de Eerste Kamer 61.759 handtekeningen tegen de kabinetsplannen voor de woningmarkt. Van de aanwezige huurders waren er 140 mensen van huurdersorganisaties die gezamenlijk tienduizenden huurders vertegenwoordigen.

+Read more...

Met grote spandoeken, ballonnen, borden, toeters, megafoons, fluitjes, een alarminstallatie en een gloednieuw actielied ontving het actiegezelschap Eerste Kamerleden van de VVD, SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie en de SP. Foto: Jan Reinier van VlietBij overhandiging van de twee koffers met handtekeningen voor de petitie Actie Huuralarm, complimenteerde Woonbonddirecteur Ronald Paping de Senatoren dat zij 'in hun wijsheid' alvast hadden besloten om het debat over de gluurverhoging een week uit te stellen. Daarop volgde luid applaus van de huurders en een roep om 'afstel!' en dat 'van uitstel altijd afstel' komt. 'Eerste Kamer redt ons!' riep een bedreven huurder erdoorheen. Die had al vaker op demonstraties geroepen en helemaal geen megafoon nodig. 'De PvdA verkwanselt het erfgoed van Drees', riep een ander. Alleen was de PvdA zelf niet aanwezig om de kreet te horen. Huurcommissie  Naast de handtekeningen voor de petitie werd ook een gezamenlijke verklaring van maatschappelijke organisaties tegen de kabinetsplannen overhandigd. Woonbondvoorzitter Jan Laurier benadrukte dat er simpelweg geen maatschappelijk draagvlak is voor de inkomensafhankelijke huurverhogingen en dat 'deze kerstboom die nu wordt opgetuigd zijn doel voorbij schiet.' 'En dan hebben we het nog niet eens gehad over het grote aantal bezwaarschriften dat de Huurcommissie te verwerken zal krijgen, want dat kan ik u garanderen', zei Laurier, waarop hij luid bijval kreeg van de huurders. Privacy  D66 senator Hans Engels nam alle aangeboden documenten namens de Eerste Kamer in ontvangst en reageerde met de opmerking dat zij vast van plan zijn om alles zorgvuldig te overwegen. Met name noemde hij daarbij de privacy. 'Doe er wat mee!', riep de huurder die geen megafoon nodig had hem toe. 'Doe er wat mee!'   Live op radio 1  Al in de ochtend was de stemming gezet. Twee huurdersvertegenwoordigers kwamen aan het woord in Lijn 1, een live programma op Radio 1. Wim Roos van de huurdersvereniging 3B gemeenten in Lansingerland: 'De gluurverhoging is bedoeld om scheefwoners de woning uit te pesten, maar als je gaat kijken naar waar die mensen heen moeten, dan hebben ze geen alternatief. Als je in onze regio met een inkomen van iets boven de € 43.000,- een koopwoning wil gaan kopen, dan wens ik je veel succes, dat lukt je niet.' Werkgroep huurders PvdA  Ook Anita Engbers, voorzitter van de Werkgroep Huurders van de PvdA, wond er geen doekjes om: 'Ik vind scheefwonen een scheldwoord en ik laat me niet uitschelden. Ik woon in een van de armste buurten van Gouda voor een huur van zo'n € 600,-. Ik zet me in voor de buurt en ik verdien meer dan € 43.000,-. De prijs van een woning moet gekoppeld zijn aan de kwaliteit van een woning en niet aan het inkomen van een bewoner.' Ratio en emotie  Engbers vindt dat haar partij het niet kan maken om de inkomensafhankelijke huurverhogingen door te voeren. Huiseigenaren worden veel minder hard aangepakt. Jacques Monasch, tweede kamerlid voor de PvdA, reageerde gebeten en verweet haar langs de feiten heen te redeneren. 'Dat hoort er nu eenmaal bij, hervormingen doen pijn', antwoordde Monasch op de vraag waarom hij kiezers van zich vervreemdde. Om zijn betoog staande te houden claimde Monasch de 'ratio' te beoefenen tegenover de 'emotie' van de anderen aan tafel.Opmaat Zo was de discussie voor Radio 1 alvast een levendige opmaat voor de rest van de actie. Huurders stroomden binnen in een aantal cafés rondom het Plein alwaar koffie, thee, broodjes, spandoeken, ballonnen, tasjes en borden werden uitgedeeld. Met de zon op het Plein was de kleurrijke stoet die richting Buitenhof liep een lust voor het oog en de vele camera's. Huurderslied  Huurders uit Lisse hadden in de bus naar Den Haag een huurderslied verzonnen en ingestudeerd. Bij het Dreesmonument zongen zij er luidkeels op los: 'Bestuurders luister goed , het volk zal u beminnen, betaalbaar wonen moet, ga daar maar eens mee beginnen.... Blok moet weer op stok, doe je oogjes nu maar toe, ga terug maar in je hok, we zijn jouw plannen moe.' 

Nederlandse Woonbond

Eerste Kamer stelt discussie over gluurverhoging uit

De Eerste Kamer heeft de discussie over de inkomensafhankelijke huurverhoging uitgesteld tot 12 maart. De Kamerleden vinden dat zij te weinig informatie hebben om de wetsvoorstellen te kunnen beoordelen en er over te besluiten. Het uitstel is een mooi  succes van de grote actiedelegatie die dinsdag 5 maart naar het Buitenhof toog om de petitie Huuralarm aan de leden van de Eerste Kamer te overhandigen.

+Read more...

‘Deze delegatie heeft haar eerste succes behaald’, reageerde directeur Ronald Paping. ‘Laten we hopen dat van uitstel afstel komt.’ De heer Engels, voorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken, nam in aanwezigheid van diverse Eerste en Tweede Kamerleden de petitie met meer dan 61.000 handtekeningen in ontvangst.  Hij merkte op een verantwoorde en zorgvuldige besluitvorming van groot belang te vinden,  omdat de huurverhoging grote gevolgen heeft voor de privacy van huurders. Verklaring Huuralarm  Behalve de petitie en de meer dan 61.000 handtekeningen ontvingen de Eerste Kamerleden ook nog een gezamenlijke verklaring Huuralarm. Woonbondvoorzitter Jan Laurier sprak daarbij namens een groot aantal maatschappelijke organisaties, zoals Aedes vereniging van woningcorporaties, FNV, FNV Bouw, de ouderenorganisaties ANBO en Unie KBO. Bijzonder is dat ook de handtekeningen van de Werkgroep Huurders in de PvdA en de CDA basisgroep sociale zekerheid onder de verklaring staan. Lees de petitie actie Huuralarm (pdf)Lees de gezamenlijke verklaring actie Huuralarm (pdf)

Nederlandse Woonbond

Huurders verzamelen duizenden handtekeningen voor petitie

Morgenavond 5 maart vergadert de Eerste Kamer over de gluurverhogingen en zal mogelijk direct stemmen. Overdag overhandigen huurders en de Woonbond de petitie Actie Huuralarm aan leden van de Eerste Kamer.

+Read more...

In de aanloop naar 5 maart hebben talloze huurdersorganisaties lokaal actie gevoerd en duizenden handtekeningen verzameld. Al halverwege februari waren er bij de Woonbond meer dan 50.000 handtekeningen binnen waarvan ongeveer een derde op papier. Dat zijn met name handtekeningen die huurdersorganisaties en bewonerscommissies lokaal hebben ingezameld. Ook de afgelopen twee weken hebben huurders in het hele land een grote creativiteit en energie aan de dag gelegd om nog zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen voor 5 maart. Persberichten en aankondigingen van lokale acties stroomden binnen. Te veel zelfs om alles op te noemen! Zandzakken  Om een indruk te geven van al die lokale acties, noemen we hier een paar recente. Vereniging Huurdersraad Albanianae hield onder de slogan Help de Huurder verzuipt op donderdag 28 februari aan het eind van de middag tot in de vroege avond een ludieke actie voor het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn. Voor de actie tegen de nieuwe kabinetsplannen voor de woningmarkt, legde de huurdersraad anderhalve kuub in zandzakken voor het gemeentehuis. De zandzakken stonden symbool voor het water (de huur) dat huurders naar de lippen stijgt. 700 in een paar uur  Albanianae maakt zich zorgen over de huurverhoging en de verhuurdersheffing en de effecten die deze plannen zullen hebben op het leven van huurders. De huurdersraad is voorstander van een meer gematigde huurverhoging voor alle huurders en ziet ook meer in een investeringsplicht dan in een verhuurdersheffing. Tijdens de actie werden 700 handtekeningen verzameld die aansluitend op een ludieke wijze en met een petitiebrief zijn aangeboden aan het college van B&W en de gemeenteraadsleden. Huizenbezitters solidair  Afgelopen vrijdag stond de Huurdersvereniging Geertruidenberg op de markt van het Brabantse stadje dat dit jaar 800 jaar bestaat. Ook zij verzamelden – ondanks de kou- enkele honderden handtekeningen. Bert van Ham van de huurdersvereniging vertelt dat vrijwel alle huurders de petitie ondertekenden en dat ook de eigenwoningbezitters in groten getale solidair waren en hun handtekening zetten. De actie was live op Radio 1 van de NOS. Eerder haalde de huurdersvereniging ook lokale kranten en tv. Rood Actiemobiel  De HuurdersBelangenVereniging Bollenstreek was de afgelopen weekenden in de weer in Lisse, Voorhout en Hillegom om handtekeningen te verzamelen. Daarbij maakten ze volop gebruik van alle actiematerialen die bij de Woonbond waren op te vragen. Met het 'rode actiemobiel' van voorzitter Yvonne Baas met een rood zwaailicht op het dak, en 'gewapend' met een noodklok en een megafoon, vroeg de  HuurdersBelangenVereniging aandacht voor Actie Huuralarm in het winkelcentrum. Ze deelden tasjes uit met daarin onder andere hun huurdersblad, een formulier om de petitie te ondertekenen, een rolletje snoep en een advertentie van de lokale ruilwinkel (in het kader van de krappe beurs). Jongeren gealarmeerd  Voor deze actie had de huurdersvereniging speciaal jongeren uitgenodigd om de tasjes te helpen uitdelen en handtekeningen te verzamelen. 'Jongeren schieten ook in actie als ze eenmaal doorhebben waar deze kabinetsplannen en Actie Huuralarm over gaan', weet Baas. En nog een mooie bijkomstigheid: 'Via deze actie hebben we ook weer een hoop emailadressen van geïnteresseerde bewoners kunnen verzamelen.'  Morgen komen de actievoerders uit Alphen aan den Rijn, Geertruidenbreg en de Bollenstreek ook naar Den Haag. 

Nederlandse Woonbond