You, the petitioner
Vcompilatie   omslagfoto

Geen windturbinepark in het Reichswald

2,152 signatures

Het Reichswald ligt net over de grens bij Groesbeek, Gennep en Nijmegen. Kranenburg (DE) wil in het bos 12 windturbines van 200 meter hoog plaatsen. Het unieke cultuurhistorisch waardevolle bos, gelegen in een heuvelgebied met stuwwallen uit de ijstijd, wordt geprezen om de natuur, het landschap, de rust en de vergezichten.

Petition

We

Bewoners van de provincies Gelderland, Limburg, bezoekers aan de regio en allen die tegen een windpark in het Reichswald zijn

 

observe

Dat het windpark schade toebrengt aan:

• De natuur en (beschermde) flora & fauna • De lokale economie, door afname van het toerisme en daling van huizenprijzen • Het bosgebied, door onomkeerbare schade door kap en aanleg van industrie • Het welzijn voor mens en dier door geluid, slagschaduw en lichtvervuiling • De cultuurhistorische-, archeologische- en landschappelijke waarde, mede door de omvang (van het windpark) en de hoogte van de turbines

 

and request

De omliggende gemeenten, de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant, de Nederlandse regering en de EU:

Zich duidelijk uit te spreken tegen de aanleg van het windpark in het Reichswald en al het mogelijke te doen om dit te verhinderen. De gemeente Kranenburg te wijzen op goede samenwerking met Nederlandse buurgemeenten volgens de EU-richtlijnen t.a.v. goed nabuurschap.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Petition desk:
Closing date:
2018-12-31 
Lead petitioner:
Burgerinitiatief Tegenwind Reichswald 
Organisation:
Burgerinitiative "Gegenwind im Reichswald / Tegenwind in het Reichswald" e.V. 
Website:

History

Signatures

Updates

**Is het Reichswald nu buiten gevaar?** - **Ist der Reichswald jetzt geschützt?**

NL

U heeft het wellicht al vernomen, de laatste maanden zijn er opmerkelijke vorderingen geboekt in de strijd om het behoud van het Reichswald. Allereerst wees Kreis Kleve in maart dit jaar de bouwaanvraag van ABO Wind af.

+Read more...

En zeer recent zijn drie voorkeurzones voor windturbines in het Reichswald geschrapt uit het nieuwe Regionalplan Düsseldorf. Na zo’n vijf jaar strijd doet dit ons natuurlijk deugd. De kans op turbines in dit kostbare bosgebied wordt hierdoor kleiner. Echter, de bedreiging is nog niet helemaal van de baan. In deze nieuwsbrief van augustus 2017 lichten we dat toe:

Hoe zat het ook al weer?

Regionalplan Düsseldorf (RPD) – Recentelijk zijn drie gebieden in het Reichswald uit het RPD geschrapt. Het betreft de zones bij de Kartenspielerweg, de B504 en bij Grunewald. Twee andere gebieden staan er echter nog in, bij Nierswalde en bij Reichswalde. Er komt een derde inspraakronde, van 4 augustus tot 4 oktober. De Regionalrat wil het nieuwe RPD tegen eind 2017 in werking laten treden.

Flächennützungsplan (FNP) Kranenburg – Gemeente Kranenburg wil de bouw van turbines in haar gemeente aan banden kunnen leggen door een concentratiezone aan te wijzen langs de Kartenspielerweg. Daarmee kan men afdwingen dat windturbines enkel in het bos gebouwd zouden mogen worden, niet op andere locaties binnen de gemeente. Nu echter de Regionalrat uit het nieuwe RPD de voorkeurzones verwijderd heeft, lijkt het onwaarschijnlijk dat de gemeente juist langs de Kartenspielerweg een concentratiezone kan toewijzen. Dat houdt op zich echter nog geen windturbines tegen! Het betekent simpelweg dat windturbines in principe ook elders in de gemeente zouden kunnen verrijzen. In de praktijk zal dat overigens nogal meevallen, aangezien onderzoek in 2009 al uitwees dat er behalve langs de Kartenspielerweg maar twee andere locaties geschikt zijn (en dan alleen voor kleine turbines). Punt blijft echter dat het uitblijven van een concentratiezone niet zal helpen om de turbines tegen te houden. Zelfs niet langs de Kartenspielerweg!

Bouwaanvraag ABO Wind – De aanvraag voor de bouw van twaalf turbines langs de Kartenspielerweg is door Kreis Kleve afgewezen. ABO Wind vecht dat besluit aan. Naar verwachting gaat de rechtszaak één tot drie jaar duren. Stel dat ABO Wind gelijk krijgt, dan moet nog een laatste stap gezet worden voordat er daadwerkelijk gebouwd kan worden: Kreis Kleve moet dan overwegen om industrie in het bosgebied toe te staan. Dat zou een wijziging in het Landschaftsplan nodig maken. De recente ontwikkelingen doen vermoeden dat de Kreis zo’n besluit niet lichtvaardig zal nemen.

Een slag gewonnen, de strijd nog niet Het goede nieuws eerst: het schrappen van de voorrangszones verkleint de kans dat aanvragen voor turbines worden goedgekeurd. Tevens verwachten we dat het signaal dat de Regionalrat hiermee afgeeft zal doorwerken in de besluitvorming van regionale organen, zoals Kreis Kleve. Dit verkleint de kans dat de Kreis industrie in het Reichswald zal toestaan nog verder.

Waaruit bestaat het gevaar? Het is weliswaar moeilijker geworden om turbines te bouwen, maar nog niet uitgesloten. Twee voorkeurzones zijn niet uit het RPD geschrapt. Deze zones liggen aan de oostzijde, dicht tegen het Reichswald, bij Nierswalde en Reichswalde. Als die in het RPD blijven staan, vormt dat een bedreiging voor het Reichswald. Zodra daar een turbine verrijst, geldt het gehele bosgebied als vorbelastet. Dat wil zeggen dat het gemakkelijker is geworden om daar vervolgens nog meer turbines bij te bouwen. In Duitsland zijn meerdere natuurgebieden op die manier te gronde gegaan. Dit is ook voor het Reichswald nog steeds een reëel gevaar. Die zones moeten daarom uit het RPD geschrapt worden. ABO Wind heeft een rechtszaak aangespannen tegen de afwijzing van de bouwaanvraag. Velen verwachten een goede afloop, maar die is nog niet zeker. Bedenk verder dat het RPD voorrangsgebieden aanwijst. Het legt geen daadwerkelijke verplichting op om ergens wel of juist geen turbines te bouwen. Lagere overheden maken hun eigen bestemmingsplannen, ondernemingen zien kansen. Daarin schuilen voordelen (Goch heeft tot nu toe steeds aangegeven geen turbines in het Reichswald te wensen), maar tegelijk blijft het mogelijk dat in de toekomst toch weer plannen ontwikkeld worden waarin turbines in of tegen het Reichswald voor schade zorgen. Zo is het theoretisch mogelijk dat ABO Wind (of een andere onderneming) in een later stadium simpelweg een nieuwe aanvraag indient, gesteld dat het zou lukken om alsnog tegemoet te komen aan de door Kreis Kleve geuite bezwaren. Indien ook die laatste twee gebieden uit het RPD verwijderd worden, is de kans dat er in de toekomst alsnog turbines komen vrijwel uitgesloten.

Wat kunt u doen? Gebruik uw stem in de derde inspraakronde. Dien uw zienswijze in en geef aan dat de bezwaren tegen voorkeurszones bij Nierswalde en Reichswalde dezelfde zijn als die tegen de geschrapte zones langs de Kartenspielerweg en Grunewald. Dit kan van 4 augustus tot 4 oktober. De relevante stukken vindt u op de site van het NRW: http://www.brd.nrw.de/planenbauen/regionalplan/rpd3bet_072017.html

Zie ook http://www.tegenwindreichswald.nl/nieuws

DE

Vielleicht haben Sie schon erfahren, dass in den letzten Monaten merkliche Erfolge im Kampf um den Erhalt des Reichswalds erzielt wurden. Zuerst wurde der Bauantrag von ABO Wind im März dieses Jahres vom Kreis Kleve abgelehnt. Und vor kurzem wurden drei Vorrangzonen für Windkraftanlagen im Reichswald aus dem neuen Regionalplan der Bezirksregierung Düsseldorf gestrichen. Nach fünf Jahren des Streitens und Kämpfens für den Reichswald ist das natürlich ein schöner Erfolg. Die Gefahr, dass in diesem kostbaren Waldgebiet Windkraftanlagen errichtet werden, wird dadurch kleiner. Allerdings ist diese Gefahr noch nicht endgültig gebannt. In diesem Infobrief August 2017 möchten wir dies erläutern.

Wie war das nochmal?

Regionalplan Düsseldorf (RPD) – Vor kurzem wurden drei im Reichswald gelegene Vorranggebiete aus dem Regionalplan gestrichen. Dies sind die Gebiete am Kartenspielerweg, an der B 504 und in Grunewald. Allerdings sind zwei andere Gebiete - bei Nierswalde und bei Reichswalde - dort noch als Vorrangzonen ausgewiesen. Demnächst wird es eine dritte Offenlage des Regionalplans mit Möglichkeiten zur Beteiligung und für Einwände und Stellungnahmen geben; der Zeitraum hierfür ist vom 4. August bis zum 4. Oktober 2017. Der Regionalrat plant ein Inkrafttreten des neuen Regionalplans am Ende des Jahres 2017.

Flächennützungsplan (FNP) Kranenburg – Die Gemeinde Kranenburg möchte den Bau von Windkraftanlagen auf ihrem Gemeindegebiet durch Ausweisung einer Konzentrationszone am Kartenspielerweg räumlich begrenzen. Dadurch wäre der Bau von Windkraftanlagen einzig in dem Waldgebiet und auf keinen anderen Flächen der Gemeinde möglich. Da der Regionalrat aber diese Vorrangzonen aus dem neuen Regionalplan gestrichen hat, ist es eher unwahrscheinlich, dass die Gemeinde Kranenburg eine Konzentrationszone entlang des Kartenspielerwegs einrichten kann. Das bedeutet allerdings nicht, dass es in Kranenburg überhaupt keine Windkraftanlagen geben kann! Es bedeutet lediglich, dass auch anderswo auf Gemeindegebiet Windkraftanlagen errichtet werden könnten. In der Praxis könnte das evtl. relativ einfach umgesetzt werden, da im Jahre 2009 bereits eine Untersuchung ergab, dass es außer der Fläche am Kartenspielerweg noch zwei andere geeignete Gebiete in Kranenburg gibt (eine davon nur für kleinere Anlagen). Wenn es keine Konzentrationszone gibt, ist das also nicht zwingend das Ende für den Bau von Windkraftanlagen, auch nicht entlang des Kartenspielerweg!

Bouwaanvraag ABO Wind – Der Bauantrag für die Errichtung von zwölf Windkraftanlagen entlang des Kartenspielerwegs wurde vom Kreis Kleve abgelehnt. ABO Wind will diesen Beschluss anfechten. Aller Erwartung nach kann dieser Rechtsstreit ein bis drei Jahre dauern. Falls ABO Wind Recht bekommt, dann ist vor dem Bau noch ein letzter Schritt erforderlich: Der Kreis Kleve muss dann entscheiden, diese Industrieanlage im Wald zu bewilligen. Dafür ist eine Änderung des momentanen Landschaftsplans erforderlich. Die kürzlichen Entwicklungen lassen vermuten, dass der Kreis Kleve einen solchen Beschluss nicht auf die leichte Schulter nehmen wird.

Eine Schlacht ist gewonnen, aber es geht noch weiter Vorab die gute Nachricht: Die Streichung der Vorrangzonen vermindert die Chancen auf eine Genehmigung für Windkraftanlagen. Das Signal, das der Regionalrat mit der Streichung gegeben hat, lässt hoffen, dass die Beschlüsse regionaler Organe, wie z. B. des Kreises Kleve, sich zukünftig daran orientieren. So wird die Chance auf Genehmigung eines Industriegebietes im Reichswald durch den Kreis noch geringer.

Was ist die Gefahr für die Zukunft? Der Bau von Windturbinen ist tatsächlich schwieriger geworden, aber noch nicht ganz ausgeschlossen. Die beiden kleineren Vorrangzonen sind nicht aus dem Regionalplan gestrichen worden. Diese Zonen liegen an der Ostseite am Rande des Reichswalds, bei Nierswalde und Reichswalde. Wenn dies so im Regionalplan bleibt, bedeutet das eine Bedrohung für den Reichswald. Sobald dort auch nur eine Turbine errichtet wird, gilt das Gebiet als “vorbelastet”. Das bedeutet, dass es einfacher wird, dort dann anschließend noch mehr Windkraftanlagen aufzustellen. In Deutschland sind bereits mehrere Naturgebiete auf diese Weise zerstört worden. Dies ist also für den Reichswald nach wie vor eine ernstzunehmende Gefahr. Daher müssen auch diese Zonen aus dem Regionalplan gestrichen werden! ABO Wind hat gegen die Ablehnung des Bauantrags Rechtsmittel eingelegt. Allgemein wird ein für den Reichswald positiver Ausgang erwartet, dies ist jedoch keinesfalls sicher. Außerdem ist zu bedenken, dass der Regionalplan Vorranggebiete ausweist. Durch den Regionalplan werden Flächen für den Bau weder verpflichtend festgeschrieben noch zwingend davon ausgenommen. Andere Behörden entwickeln ihre eigenen Flächennutzungspläne, und Unternehmen wittern ihre Chancen. Das kann vorteilhaft sein (Goch z. B. hat sich bisher stets gegen den Bau von Windkraftanlagen im Reichswald ausgesprochen), aber zugleich bleiben doch Möglichkeiten, in Zukunft Windkraftanlagen in oder am Reichswald zu planen und dem Waldgebiet dadurch Schaden zuzufügen. So ist es theoretisch möglich, dass ABO Wind (oder ein anderes Unternehmen) zu einem späteren Zeitpunkt einen neuen Antrag einreicht, für den Fall, dass es nachträglich doch noch gelingt, den durch den Kreis Kleve geäußerten Einwänden etwas entgegenzusetzen. Falls auch die beiden letzten zur Zeit noch bestehenden Vorrangzonen aus dem Regionalplan entfernt werden, ist die Möglichkeit, dass in Zukunft dort Windkraftanlagen errichtet werden können, allerdings nahezu ausgeschlossen.

Was können Sie tun? Geben Sie im Rahmen der dritten Offenlage Ihre Stellungnahme ab. Reichen Sie Ihre Meinung ein und argumentieren Sie, dass die Beschwerden gegen die Vorrangzonen bei Nierswalde und Reichswalde die gleichen sind wie die gegen die gestrichenen Zonen entlang des Kartenspielerwegs, der B 504 und in Grunewald. Der Zeitraum hierfür ist vom 4. August bis zum 4. Oktober 2017. Die Änderungen im dritten Entwurf des Regionalplans finden Sie auf der Website von NRW: http://www.brd.nrw.de/planenbauen/regionalplan/rpd3bet_072017.html

Siehe auch http://www.tegenwindreichswald.nl/aktuelles.html

2017-08-14