U, de petitionaris

Nieuws

Extraparlementair kabinet nu

De petitionaris van de petitie Extraparlementair kabinet nu vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Nu is het moment. Meerderheidscoalitie lukt niet, minderheidscoalitie moeilijk, nieuwe bestuurscultuur nodig. Daarom, een extraparlementair kabinet nu!"

https://extraparlementairnu.petities.nl

"Teken ook en nodig daarna anderen uit dat ook te doen."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

20-05-2021

Diverse media aandacht voor de positieve Vóór petitie!

In verschillende media is er de afgelopen dagen al aandacht geweest voor het positieve geluid wat de petitie moest opleveren. NH nieuws met zowel online artikel en een interview in de 'ontbijttafel' op NH-Radio en op woensdagochtend 8 februari ook in de Gooi en Eemlander (https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf2023020783861808?utmsource=google&utm_medium=organic)

We gaan voor een positief geluid met alle mensen die dit plan zien zitten.

+Lees meer...

Als iedereen binnen de perken en door gemeente en landelijke gestelde regels blijft passen en meten komen we er samen uit!

Schiedam doneert 1 euro per inwoner aan Giro555

Na Amsterdam en Rotterdam, volgt Schiedam dezelfde actie na! Geweldig! .

08-02-2023 | Petitie Utrecht, help Turkije en Syrië

Naar de 100 ondertekenaars!

Beste inwoners van Amstelveen! Het ziet er uit dat wij wel de 100 handtekening kunnen halen!

Ik wil u vriendelijk verzoeken om deze verder te delen zodat wij de 100 gaan halen.

Heb vertrouwen in dat de gemeente dit voorstel eindelijk zal toekennen ( Er is vaak discussies over geweest)

Erg bedankt voor uw handtekening!

Hartelijke groet,

Omran Baikari .

LCB schaart zich achter de petitie

Datum 07-10-2020

Op 8 oktober 2020 start Logistics Community Brabant (LCB) met de bewustwordingscampagne ‘Breng me terug’. Met deze campagne zet LCB in op een hoger percentage retourmedicatie bij apotheek of milieustraat.

+Lees meer...

Op deze manier draagt LCB bij aan het verminderen van de enorme verspilling van medicatie in Nederland. De campagne loopt tot en met maart 2021.

Jaarlijks verdwijnt er in Nederland voor honderden miljoenen euro’s aan medicijnen in de vuilnisbak. Uit onderzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt dat meer dan 80% van de ondervraagde Nederlanders na gebruik wel eens medicatie over houdt. Een studenten-vervolgonderzoek van Breda University of Applied Sciences en LCB toont aan dat tweederde van de medicijngebruikers hun overtollige medicatie niet retourneert bij apotheek of milieustraat. Dit heeft schadelijke gevolgen voor het milieu.

Waterkwaliteit Ons milieu leidt onder de hoeveelheid aan medicatie die in het riool terecht komt. Medicijnresten vervuilen het water en brengen schade aan in het waterleven. Bovendien wordt het moeilijker om water goed te zuiveren als deze resten toenemen. Daarnaast worden er veel medicijnen verspild, die mogelijk ook in het milieu terecht komen. Voor veel mensen is dit een onbekend probleem.

Bestemmingsplan vastgesteld

Op 20 december 2022 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan Stationsplein Zuid (ondergrondse fietsenstalling) vast. Lees het vastgesteld raadsvoorstel: https://raadsinformatie.eindhoven.nl/document/12230996/1 .

Besluiten die de raad heeft genomen 2021-2022

(kopieer de linkjes in uw browser om de documenten te lezen)

Op 28 april 2021 stelde de gemeenteraad het raadsvoorstel 'Uitbreiding Eindhoven Museum - VONK*' vast. Hiermee besloot de raad dat er uitbreiding komt.

+Lees meer...

Inhoudelijk ging dit over: 1. Instemmen met de uitwerking locatiekeuze en het verder uitwerken van de uitbreiding van Eindhoven Museum (plan VONK) in Genneper Parken, op een gedeelte van de locatie aan de Boutenslaan 161a en het voormalig baggerdepot, binnen de door de gemeente geformuleerde kaders en randvoorwaarden (zie bijlage). 2. Op basis van het (later uit te werken) voorlopig ontwerp extern te valideren of plan VONK voldoet aan de gestelde kaders en randvoorwaarden, alvorens de bestemmingsplanwijzigingsprocedure in gang te zetten, die de definitieve basis vormt voor realisatie.

https://raadsinformatie.eindhoven.nl/document/11743441/1/Raadsvoorstel+Uitbreiding+Eindhoven+Museum+-+VONK

Op 21 december 2021 stelde de gemeenteraad het voorlopig ontwerp van de uitbreiding vast. Inhoudelijk ging dit over: 1 In te stemmen met het Voorlopig Ontwerp voor de beoogde locatie in Genneper Parken dat volgens de externe validatie voldoet aan de op 28 april 2021 in de raad vastgestelde kaders/randvoorwaarden en de bestemmingsplanwijzigingsprocedure in gang zetten. 2 Nieuwe eisen aan VONK* moeten vergezeld gaan van een compleet dekkingsvoorstel binnen de gemeentelijke begroting, om te voorkomen dat de financiële consequenties ten laste komen van de exploitatie- en/ of investeringsbegroting van VONK* of doorgeschoven worden naar een later moment.

https://raadsinformatie.eindhoven.nl/document/11697759/1/RaadsvoorstelUitbreidingEindhovenMuseum-VONK

Op 20 december 2022 nam de raad het raadsvoorstel 'Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied (Museumpark VONK)' aan. Hiermee is de benodigde bestemmingsplanwijziging goedgekeurd. https://raadsinformatie.eindhoven.nl/document/12230994/1

Diverse brieven en raadsvoorstellen over Muziekgebouw 2019-2021

(kopieer de linkjes hieronder in uw webbrowser om de documenten te lezen)

Op 13 december 2019 informeert het College van burgemeester en wethouders de gemeenteraad met de volgende brief: Binnenstadsontwikkeling De Heuvel en gezondmaking Muziekgebouw https://raadsinformatie.eindhoven.nl/document/11753689/1/RaadsinformatiebriefBinnenstadsontwikkelingDeHeuvelengezondmakingMuziekgebouw

Op 28 januari 2020 besloot de gemeenteraad: 1. Instemmen met een financiële bijdrage aan het Muziekgebouw Eindhoven van € 300.000,- voor het aanpakken van de huidige financiële tekorten van het Muziekgebouw conform bovenstaande propositie en deze kosten ten laste te brengen van de Algemene reserve in 2020. Raadsvoorstel: https://raadsinformatie.eindhoven.nl/document/11734335/1/Raadsvoorstel+Gemeentelijke+bijdrage+gezondmaking+Muziekgebouw

Op 14 juli 2020 informeert het College van burgemeester en wethouders de gemeenteraad met de volgende brief: Vervolgstappen proces De Heuvel – Muziekgebouw Eindhoven. https://raadsinformatie.eindhoven.nl/document/11758949/1/BriefaandeledenvanderaadoverVervolgstappenprocesDeHeuvel___MuziekgebouwEindhoven

Op 28 april 2021 informeert het College van burgemeester en wethouders de gemeenteraad met de volgende brief: Voorkeursscenario in het kader van de gezondmaking van het Muziekgebouw en de binnenstadsontwikkeling van De Heuvel.

+Lees meer...

https://raadsinformatie.eindhoven.nl/document/11762658/1/RaadsinformatiebriefStandvanzakenMuziekgebouw

Op 30 november 2021 besloot de gemeenteraad: 1. Vaststellen van het ontwikkelplan Verbinden en Verbreden van het Muziekgebouw, d.d. 15 oktober 2021 (bijlage 2). 2. In boekjaar 2022 het Muziekgebouw een bedrag van €1.056.000,- (excl. Btw) aan achterstallige huur kwijt te schelden ten laste van de reeds in dit kader gevormde voorziening voor dubieuze debiteuren onder voorwaarde dat de Stichting Brainport positief besluit op de vervolgaanvraag Regio Deal. 3. De gemeenteraad van Eindhoven spreekt zich uit voor een procesvolgorde waarin inhoud leidend is en dat later gekozen wordt voor een mogelijke locatie van een eventueel te vormen Muziekcluster (A2A). 4. Het Muziekgebouw en De Effenaar bij de uitwerking van het Ontwikkelplan de ruimte geven om het toekomstige Muziekcluster daar te laten landen in de stad waar het de meeste kans van slagen heeft (A2A). Raadsvoorstel: https://raadsinformatie.eindhoven.nl/document/11697712/1/RaadsvoorstelOntwikkelplanroute_Muziekcluster

07-02-2023 | Petitie Toekomst Muziekgebouw Eindhoven

Rechtszaak Albert Heijn-gemeente Blaricum woensdag 8 februari

Albert Heijn Blaricum verzet zich tegen een besluit van de gemeente Blaricum om laden- en lossen vóór 07.00 uur te bestraffen met dwangsommen. Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek heeft op 12 oktober geluidsoverlast vastgesteld t.a.v.

+Lees meer...

het laden en lossen en de koelinstallaties. Hiermee overtreedt AH artikel 2.17 Activiteitenbesluit milieubeheer . De behandeling van de voorlopige voorziening vindt plaats op woensdag 8 februari a.s. om 09.00 uur bij de Rechtbank Utrecht op het Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht. De zitting is openbaar.