U, de petitionaris

Nieuws

Een voldoende gebleken uiterste wil moet, ook zonder testament, worden gevolgd

De petitionaris van de petitie Een voldoende gebleken uiterste wil moet, ook zonder testament, worden gevolgd vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Straatfotograaf Theo Niekus dacht serieus na over de bestemming van zijn werk & huis na zijn dood. Theo was bezig zijn wensen in een notarieel document vast te leggen. Helaas stierf Theo 2 weken voordat hij de laatste hand op zijn testament kon zetten. Er is nu alleen sprake van een ‘informele wil’."

https://ookzondertestament.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

06-03-2023

petitie aangeboden aan de gemeenteraad

Toelichting bij het aanbieden van de ondersteunende verklaringen bij het verzoek om handhaving van de inzamelcontainers voor huishoudelijk plasticafval nabij de supermarkten in Doesburg. Raadscommissie VROM, 20 september 2012.    Voorzitter, dames en heren raadsleden, Op 17 juli hebben wij ons tot de gemeenteraad gericht met het verzoek nog eens goed naar de praktische consequenties van het nieuw in te voeren systeem van afvalinzameling te kijken en om in elk geval de inzamelcontainers voor plasticafval nabij de supermarkten te handhaven. Ons werd gemeld dat onze brief in de raadsvergadering van 27 september en in de commissie VROM daaraan voorafgaand op 20 september behandeld zou worden. Onze brief ontbreekt echter op de raadsagenda van 27 september en in de lijst van ingekomen stukken voor die vergadering! Twee raadsfracties hebben uit zichzelf in enige vorm contact met ons opgenomen.

+Lees meer...

Om u allen goed te informeren over de achtergronden van ons verzoek is het dus nodig van het spreekrecht in de commissievergadering gebruik te maken. We werden uitgenodigd voor de informatieavond voor de raadsleden en wijkraden op 19 september over soortgelijke systemen van afvalinzameling elders. Heel veel dank voor die uitnodiging. Een van ons had de mogelijkheid aanwezig te zijn. De informatie vanuit Woudrichem was zeer verhelderend. Daar was vooraf energie gestoken in informatie en communicatie met de burgers. Zo had het hier verleden jaar ook moeten gebeuren, voorafgaand aan het maken van keuzes die achter elke Doesburgse voordeur ingrijpende gevolgen hebben. In de gemeente Westervoort start nu het traject om tot een nieuw inzamelsysteem te komen. Daar is de eerste stap een uitgebreide evaluatie van het huidge systeem, aan de hand van gebruikerservaringen en een onderzoek naar de voorkeuren bij de bevolking. Zo kan het dus ook: oriëntatie moet vooraf gaan aan het maken van keuzes. Ook in Doesburg zou dat gebruikelijk moeten zijn.  Wij constateren dat naar de praktische gevolgen van het gekozen systeem voor de Doesburgse huishoudens onvoldoende is gekeken. Als die gevolgen waren onderzocht bij alle alternatieven of varianten waaruit gekozen kon worden, was er vast iets anders uit gekomen. Het enige criterium lijkt de eis te zijn geweest van “kostenneutraal voor de burger”. Een vreemde eis en oncontroleerbaar, zolang de tarieven nog niet zijn vastgesteld. Het streven van de gemeente om afvalstromen zoveel mogelijk te scheiden tegen zo laag mogelijk kosten voor de burger is beslist lovenswaardig. Maar aan de leefbaarheid binnenshuis wordt blijkbaar voorbijgegaan. Het bewaren van plasticafval gedurende lange tijd heeft ook zo zijn negatieve kanten, nog los van de ruimte die het inneemt. De -eerder als goed voorbeeld genoemde gemeente Westervoort- is na enige tijd ervaring overgegaan tot het verhogen van de inzamelfrequentie van plasticafval aan huis van éénmaal per vier weken naar éénmaal per twee weken (jan. 2011). Naar de uitvoerbaarheid voor BM is goed gekeken, maar de uitvoerbaarheid voor ruim 5100 Doesburgse huishoudens lijkt van ondergeschikt belang. Het lijkt erop dat het belang van het bedrijf berkelmilieu vóór dat van de burgers gaat. Het moet toch zo zijn dat BM er is voor de inwoners (in dit geval van Doesburg) en niet andersom! Voorlichting en communicatie hadden centraal moeten staan vanaf het eerste begin van het proces. Nu lijkt voorlichting het sluitstuk en bovendien is de informatie zelfs gisteren, op 19 september, nog niet eenduidig en consistent,. Dit kan het vertrouwen van de inwoners in hun overheid en de door haar ingehuurde dienstverleners niet vergroten. Wel roept het veel ergernis en onrust op.   Burgers kregen een “infokalender container kunststof verpakkingen”: de bak wordt bezorgd, zonder dat je hem hebt besteld. Bij UPC kon je het pak tenminste nog retour afzender doen! De uiterste afmelddatum is vandaag, 20 september, terwijl de gemeenteraad pas op 27 september beslist over ons verzoek om de plasticcontainers nabij de supermarkten te handhaven. Voor veel mensen is die beslissing van belang bij hun keuze de aangeboden bak wel of niet te aanvaarden. Het lijkt alsof de communicatie tussen de gemeente en BM ook niet optimaal is. Nergens in de infokalender is te lezen of en onder welke voorwaarden je op je keuze kunt terugkomen. Wie de plasticcontainer accepteert, zit van eind september tot eind van het jaar in ieder geval met twee containers, waarvoor lang niet iedereen plaats heeft. Velen zal dit overkomen omdat ze verzuimd hebben zich af te melden.  De huidige gebruikers van city-bins krijgen gratis (hoe lang gratis?) zakken uitgereikt waarin zij op gezette tijden hun plasticafval aan de straat kunnen zetten. Een dergelijk systeem voor de hele gemeente zou een kleine ondernemer aan een boterham kunnen helpen en de stad een ronde met een grote vuilnisauto besparen of de mogelijkheid geven het gft- en restafval om de week op te halen. Is er niet gedacht om -zoals in Woudrichem gebeurt- het plasticafval in de hele gemeente in zakken op te halen, om een optimale afvalscheiding te stimuleren? Bovendien is bij een gesloten container, die niet doorzichtig is, moeilijk te beoordelen of het afval echt goed gescheiden is. Is gedacht aan een overgangsperiode, waarin de verzamelpunten bij de supermarkten blijven, zodat bij de evaluatie kan blijken of op sommige plaatsen het handhaven hiervan zinvol is?  Na de informatieavond op 11 juli over de mogelijk locaties van de ondergrondse containers hebben wij onze vragen over het nieuwe inzamelsysteem op een rij gezet. We hebben geconcludeerd dat de besluiten reeds waren genomen. Omdat tot dan toe geen behoorlijke informatie naar de inwoners was gegaan, hebben we onze brief geschreven en de publiciteit gezocht. Die publiciteit leverde ons veel -soms onthutsende- informatie op. De al gemaakte opmerking over gebrekkige informatie en communicatie is mede daarop gebaseerd. Wij kregen een aantal individuele kwesties gemeld. De wijze waarop vooral de gemeente vragen afhandelde was niet altijd even correct. Er werd met weinig empathie gereageerd. Ook kregen we uit verschillende plaatsen, waar de burgers het systeem met veel containers aan huis al kennen, hartverwarmende ondersteunende reacties.  Ons verzoek is ruim zevenhonderd keer ondersteund. De internetpetitie haalde bijna zeshonderd ondertekeningen en op papier kwamen ruim 130 handtekeningen binnen. De wijkraad “De Ooi” bood ons de handtekeninglijsten aan die deze wijkraad in januari bij de gemeente heeft ingediend als protest van ruim vijfhonderd huishoudens tegen het drie-container-systeem. De gemeente heeft daarop tot nu toe totaal niet gereageerd. Deze wijkraad heeft onze brief en de internetpetitie ook actief onder de aandacht van de bewoners gebracht.  Wij menen dat ons verzoek overtuigend gesteund is door veel inwoners van Doesburg en we doen dan ook een sterk beroep op de gemeenteraad om aan ons verzoek tegemoet te komen: stel u eens voor, wat dit alles in huishoudens teweeg gaat brengen, neem de bezwaren van de burgers serieus en handhaaf in elk geval de inzamelcontainers voor huishoudelijk plasticafval nabij de supermarkten.  Edwin Hagedoorn  Lo Cohen

20-09-2012 | Petitie Afval Doesburg anders

symposium over de thuisbevalling 25 september

Onze voorzitter spreekt ook in een van de panels die dag. Hopelijk is het symposium een goede aanleiding voor de pers om weer eens aandacht te besteden aan het grote goed dat een thuisbevalling is voor veel ouders. Voor meer informatie zie de website van de verloskunde academie Maastricht: http://www.av-m.nl/avm/symposia-amp-congressen. .

19-09-2012 | Petitie Baas over eigen bevalling

Stand van zaken rond de bezuinigingen op NME

Begin september startte Stichting Vrienden van NME-centrum De Woudreus de petitie 'Behoud NME in De Ronde Venen'. Op 18 september hebben twee bestuursleden van de Stichting een gesprek gehad met twee wethouders.

+Lees meer...

Er zijn inmiddels meer dan zeshonderd steunbetuigingen voor NME in De Ronde Venen binnen, waarvan ruim de helft digitaal. Zowel de Stichting als de wethouders zijn hiervan onder de indruk. Het geeft aan dat natuur- en milieueducatie breed gedragen wordt! Volgende week brengt het College van BenW een notitie uit over natuur- en milieueducatie en duurzaamheid in de gemeente. In deze notitie is een belangrijke rol weggelegd voor NME-centrum De Woudreus en zijn medewerkers. We kennen de inhoud nog niet, maar ons is verzekerd dat wat betreft het College NME niet wegbezuinigd wordt en dat het College ook die intentie niet heeft gehad. Op 8 november is de Raadsvergadering waarin de bezuinigingen vastgesteld worden. Als Stichting zullen we een en ander blijven volgen en indien nodig van ons spreekrecht gebruik maken. Als het nodig is, zullen we de resultaten van deze petitie overhandigen. Tot die tijd ondernemen we verder geen acties meer voor behoud van NME. Uiteraard kunt u nog wel steun aan deze petitie betuigen! Voor iedereen die al getekend heeft: hartelijk dank hiervoor. We zijn blij dat zoveel mensen, in en buiten de gemeente, natuur- en milieueducatie een warm hart toedragen.

Blog van Vrienden van De Woudreus

Nog 1 dag tekenen tegen de tunnel

Met de overhandiging in zicht staat de teller op 300 handtekeningen die pleiten vóór de alternatieven en tegen de aanleg van een 32 miljoen euro kostende autoweg in Hoorn (NH). Een kleine 150 digitaal en ruim 150 op papier.

+Lees meer...

De laatste dag gaan we nog de straat op voor 'papieren' handtekeningen, maar ook op internet kan er nog getekend worden. Tot 18.00, dan zullen we de lijsten gaan uitdraaien. De lijsten zullen dan allen naar de gemeenteraadszaal worden vervoerd. Daar zullen ze omstreeks 21.00 worden overhandigd aan de heer Louwman, de verantwoordelijk wethouder. In de vergadering zal er namelijk gesproken worden over de aanpak van het stationsgebied. Daarvan maakt de geplande autoweg met tunnel onder spoor deel van uit.

Lees meer over de alternatieven en de achtergronden van de petitie
18-09-2012 | Petitie Geen aanleg van de Carbasiusweg

Einde actie nadert; laatste oproep tot ondersteuning.

Doesburg, 17 september 2012. Donderdagavond 20 september vergadert de raadscommissie VROM, waarin het verzoek om heroverweging van onderdelen van het nieuwe inzamelsysteem voor huishoudelijk afval in Doesburg wordt behandeld. De indieners zijn van mening dat de praktische gevolgen van het nieuwe systeem voor de inwoners onvoldoende in de overwegingen zijn betrokken.

+Lees meer...

De indieners van het verzoek zullen in die vergadering de ondersteunende handtekeningen die zijn verzameld met de internetpetitie en met handelinglijsten en -formulieren aanbieden en het verzoek toelichten. Doesburgers die dat nog niet hebben gedaan, hebben nog tot donderdag 20 september de gelegenheid zich aan te sluiten bij de circa achthonderd ondertekenaars van dat verzoek aan de gemeenteraad.

17-09-2012 | Petitie Afval Doesburg anders

Peilers zaten er gemiddeld 23 zetels naast

Bolkestein ook voor verbod op peilingen   Bron: Nieuwsuur (11 september 2012).

Roemer: "Nadenken over tijdelijk verbod op peilingen"

SP-lijsttrekker Emile Roemer vindt dat er moet worden nagedacht over een verbod op peilingen in de laatste weken voor de verkiezingen, zoals in bijvoorbeeld Frankrijk bestaat. 'Daarmee haal je de hype weg', zei hij zondag in het tv-programma Buitenhof. (bron: Volkskrant)   .

Petitie aangeboden aan Stadsregio Amsterdam

Maandag 3 september 2012 was het zover: de petitie is aangeboden aan de Stadsregio Amsterdam en in ontvangst genomen door dhr Pim Kuipers, beleidsmedewerker Openbaar Vervoer voor de Stadsregio. Bovendien is de petitie verzonden aan B en W van Amstelveen, alsmede vervoersmaatschappij Connexxion, zodat de petitie meegenomen kan worden in het overleg wat tussen deze drie gevoerd gaat worden over de routekeuze van lijn 300 per december 2013. Bedankt in elk geval voor uw aller inzet..