U, de petitionaris

Nieuws

Een voldoende gebleken uiterste wil moet, ook zonder testament, worden gevolgd

De petitionaris van de petitie Een voldoende gebleken uiterste wil moet, ook zonder testament, worden gevolgd vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Straatfotograaf Theo Niekus dacht serieus na over de bestemming van zijn werk & huis na zijn dood. Theo was bezig zijn wensen in een notarieel document vast te leggen. Helaas stierf Theo 2 weken voordat hij de laatste hand op zijn testament kon zetten. Er is nu alleen sprake van een ‘informele wil’."

https://ookzondertestament.petities.nl

"Teken ook en nodig daarna anderen uit dat ook te doen."

01-10-2021

Raadscommissie RO: 09-02-2022 en Gemeenteraad van Amsterdam: 16-02-2022

Het College van B&W van Amsterdam poogt het bouwplan nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 door de Gemeenteraad van Amsterdam te krijgen. Het komt nu als onderwerp op de Raadsagenda!

Op woensdagmiddag 9 februari 2022 vergadert de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening (RO) over het ontwerp-Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B, de ontwerp-omgevingsvergunning, MER-notitie en ontwerpbesluit Geluid in de Commissiezaal (Willem Kraanzaal) in de Stopera vanaf 13.30 uur.

Op woensdag 16 februari 2022 en donderdag 17 februari 2022 vergadert de Gemeenteraad.

+Lees meer...

Dan komt Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B met de hieraan gekoppelde ontwerpbesluiten van B&W op de agenda van de Gemeenteraad, bij bespreking van de agendapunten uit de portefeuille Ruimtelijke Ordening (wethouder Marieke van Doorninck, GroenLinks): het College van B&W vraagt de Gemeenteraad Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B vast te stellen om zo dit bouwplan vergunbaar te maken. Stelt de raad Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B vast, dan kan enkel beroep op de Raad van State de bouw nog stoppen.

De Raadscommissie Wonen en Bouwen (WB) vergadert woensdagochtend 9 februari 2022, vanaf 09.00 uur, ook in de Commissiezaal (Willem Kraanzaal); voorafgaand aan de raadscommissie RO.

In de Gemeenteraad kunnen burgers niet inspreken, in de Raadscommissies WEL. Wilt u zich aanmelden als inspreker, moet u dit uiterlijk 48 uur vantevoren doen.

Op 25 januari a.s. houdt de gemeente Amsterdam een digitale informatieavond. Daarin wordt niet inhoudelijk over de plannen gesproken, maar alleen uitleg gegeven over de bestuurlijke stappen, die zijn gezet en de a.s. vergaderingen van de Raadscommissie RO en Gemeenteraad, die over de plannen gaan besluiten.

Aanmelding als belangstellende voor de digitale informatieavond op 25 januari 2022 kan tot maandag 24 januari 2022, 10.00 uur per email aan Karim Bouanane van de gemeente Amsterdam. Zie ook besluitvorming B&W dd 12 januari 2022:

https://www.amsterdam.nl/bestuur-en-organisatie/college/nieuws/nieuws-12-januari-2022/

Belofte voor kandidaat gemeenteraadsleden

DOE MEE: Nodig gemeenteraadsleden die aan de verkiezingen meedoen, uit om deze belofte te doen:

Hierbij beloof ik, als ik in de gemeenteraad of het college van B&W kom, dat ik niet alleen de belangen van mijn kiezers en mijn partij behartig, maar ook die van alle jongeren, kinderen en toekomstige generaties van mijn gemeente of stadsdeel. Ik ga mijn best doen dit met andere raadsleden in mijn gemeente op te pakken.

HELP ONS: Stuur je deze link aan de lokale politieke partijen in jouw gemeente: https://www.ministerievandetoekomst.nl/belofte/

.

Gedeputeerde wil door zonder maatregelen tegen extra verkeer!

Afgelopen week is in de Statencommissie vergadering gebleken dat de gedeputeerde door wil met de het Provinciaal InpassingsPlan N207 Zuid terwijl aan de voorwaarden om bv het extra verkeer te kunnen afhandelen, niet zijn voldaan. Dat betekent dat de tijdelijke maatregelen Hazerswoude-Dorp permanent dreigen te worden.

+Lees meer...

Dus 50% meer verkeer dan vandaag over de kruising. Het zelfde geldt voor Boskoop. 10% meer dan vandaag omdat een echte oplossing volgens de gedeputeerde te duur wordt en de provincie niet gaat betalen. Het Molenberaad zegt: eerst de knelpunten oplossen, dan pas denken aan een nieuwe weg. Besteedt het belastinggeld aan de goede dingen! Dus schuif het budget Verlengde Bentwoudlaan naar oplossingen Hazerswoude en Boskoop.

We zien dat onze beïnvloeding waarschijnlijk niet voldoende zal zijn de provincie op andere gedachten te brengen. De plannen van de provincie worden daarom ook juridisch onderzocht. Dat is een kostbare zaak. Er is door de verenigingen die het Molenberaad vormen de "stichting Het Kan Anders" opgericht om de fondsen werving voor de juridische ondersteuning te doen. Wij hebben naast uw morele ook uw financiële steun nodig. Dat kan via de website https://stichting-hetkananders.nl waar u via QR-codes kunt bijdragen of via overmaking op de rekening van "Stichting Het Kan Anders" NL03INGB0008252241. Op de website staat ook verdere informatie over de stichting zoals het Beleidsplan. De stichting heeft inmiddels van de belastingdienst de ANBI-status gekregen.

IJs van Ans blijft op haar plekje!

Beste Aanhangers van IJs van Ans,

Op 26 november 2021 heb ik de petitie met 1634 ondertekeningen afgesloten en verzonden naar de bezwarencommissie van de Gemeente Texel. Ans zelf heeft een verweerschrift geschreven en moest daarna afwachten. Op 19 januari 2022 hoorde ik dat Ans bericht heeft gehad van de Gemeente Texel: Ze mag haar standplaatsvergunning aan de Jan Aye weg behouden én het aangetekende bezwaar tegen deze standplaats is ongegrond verklaard.

+Lees meer...

Een geweldige uitkomst! Jullie ondertekening heeft absoluut bijgedragen aan het behouden van dit iconische plekje, ontzettend bedankt daarvoor!!

Vriendelijke groet, Esther van Zeijlen

Petitie Stop Smart City Apeldoorn is al meer dan 600 keer getekend!

Bedankt voor uw handtekening! Het is fijn om te zien dat onze petitie al meer dan 600 maal is ondertekend en daarmee op de agenda van het Apeldoornse presidium kan worden gezet. Hopelijk komt er nog veel meer aandacht voor dit onderwerp.

+Lees meer...

Dus verspreid de petitie zoveel mogelijk zodat wij als Apeldoornse bezorgde burgers daadwerkelijk gehoord worden en een stem krijgen in deze ontwikkelingen!

Gesprek met de Rector magnificus, vrijdag 21/1

Dit bericht stuurde ik:

Inzake ons gesprek op vrijdag 21 januari: Ik representeer ruim 23.000 ondertekenaars. Daarom zou ik graag zien dat het besprokene wordt genotuleerd. Na rijp beraad besloot ik alleen te komen. Ik zou graag de volgende onderwerpen bespreken:

 1. Het einde van de twijfel
  a. Wetenschap volgens Timmermans
  b. De namen in het korte stapeltje (Zie bijlage)

 2. Stoppen met stoken
  a. Na 25 jaar groen ploeteren pas 5% groen
  b. Focus op kernenergie: 100% doelmatig

 3. Politisering van de TU
  a. Klimaatonderwerpen Delft Integraal-4
  b. Gebrek aan overzicht Prof. Blok
  c. Het gevolg van politisering en settled science

Uiteraard zal ik hier de uitkomst van het gesprek melden..

Gezocht! Handtekening-verzamelaars

Wie wil met een lijstje langs de deur voor handtekeningen te verzamelen. Voor de zienswijze MOETEN er naam, adres en handtekeningen bijgevoegd worden.

+Lees meer...

De petitie is daarvoor niet genoeg. Graag deze lijst (pdf) uitprinten en laten tekenen.

Daarom heb ik uw hulp heel hard nodig;

Ik heb 27 gebiedjes, die kan ik onmogelijk met 1 of 2 man allemaal belopen vóór 30 januari. Graag mail met nummer naar gftdeurne@gmail.com, de cursieve straten worden al belopen!

1 Zeilbergsestraat, Arenbroek, Berkmortel, Pijnacker (1,2 km)

2 Peelklamp, Duiker, Hagelkruisweg,Parallelweg(1.6 km)

3 Donge, Reusel (0.8 km)

4 Maassingel vanaf de Donge (1 km)

5 Zijpe, Botlek, Eendracht (1,1)

6 Deltasingel ( 0.9)

7 Weerijs (0,8km)

8 Beerse, Dommel (0,9km)

9 Schelde (0,7 km)

10 Dieze, Gender, Leigraaf (1,0 km)

11 Amstel (0,8 km)

12 Zaan , Spaarne, Vecht (1,3 km) Rijn, Eems, Hunze Hoendiep,

13 Oude Liesselseweg , Wiegershof, Peppel (1,5 km)

14 Derpsestraat, Het Derp, Oranjestraat (1,0 km)

15 Julianastraat, Nassauplein, Prinsenhof, Romeinstraat (1,8 km)

16 Tramstraat, Wilhelminahof (0,9 km)

17 Emmalaan, Stationslaan, Spoorlaan ( 1 km)

18 Leembaan ( 1 km)

19 Jan van Goyen, Ad van Ostadestraat, Paulus Potterstraat (1,3 km)

20 Rogier vd Weijden, Jeroen Bosch , Dirk Boutsstraat (0,7 km)

21 Rembrandt van rijn, Govert, Vincent v Gogh, Jozef Israelstraat (1,4 km)

22 st Jozefstraat, Jan van Eijk, Paul Rubensstraat, ( 0,9km)

23 Ferdinand Bol, Frans Hals, Jan Vermeer (1,1 km)

24 Beukenstraat, Wilgenhof (1,5 km)

25 Potbosstraat, Ouwerlingstraat (0,7 km)

26 Keltenstraat, Esdoornstraat ( 1 km)

27 Berkenstraat, St Jozefplein, Eikelstraat (1 km)

Samenwerkingsovereenkomt met Syntrus Achmea / Rabo Pensioenfonds en de Gemeente Uithoorn

Na een gesprek met de Wethouder Jan Hazen is duidelijk geworden dat hij de aanstaande raadsvergadering van 2 februari a.s. als het belangrijkste beslismoment in dit project ziet.

+Lees meer...

Daarnaast werd duidelijk dat de ondertekening van deze petitie weinig indruk maakte op de aanwezige Ambtenaar Projectontwikkelingen, er waren vele handtekeningen anoniem (maar ja dat mocht natuurlijk bij zo'n petitie) en ze had op Facebook ook andere geluiden gehoord.....

Op 2 feb zal besloten worden of er een samenwerkingsovereenkomst met het Rabo Pensioenfonds zal worden gesloten of niet. In de woorden van Jan Hazen; "dit doet de Gemeente natuurlijk niet als we niet ook voornemens zijn het bestemmingsplan ook aan te passen aan de huidige plannen...." aldus Jan Hazen in een persoonlijk overleg op 11 januari met Marco van der Does.

Dit is zover ik kan nagaan niet correct en waarschijnlijk is deze gang van zaken geheel onbekend bij de raadsleden.

Daarom zal ik dit ook onder de aandacht brengen bij de raadsvergadering 20 januari a.s. en hen verzoeken deze overeenkomst nooit goed te keuren, of minimaal uit te stellen tot na de verkiezingen, zodat deze voorgenomen hoogbouw eventueel onderdeel kan uitmaken van de te kiezen partij, maar ook de gang van zaken tot nog toe verder kan worden uitgelegd door de wethouder of zijn ambtenaren.