U, de petitionaris

Nieuws

Apps voor petities.nl: lancering application programming interface

Tijdens het evenement 'versterk de petitie' op 12 oktober 2018 demonstreren we hoe andere systemen kunnen communiceren met Petities.nl.

Dit biedt mogelijkheden voor apps, voor campagnewebsites en vooral voor interne overheidsites die petities willen koppelen aan interne processen, zoals de beantwoording van een petitie (de doelstelling van Petities.nl).

Aarzel niet om uw voornemen te melden bij webmaster@petities.nl (of bel 020-7854412).

Voor de technici staat de documentatie op Github.com.

12-10-2018

Algemeen dagblad

  ‘Coschappenkostenme45.000euro’   AMSTERDAM • Studente geneeskunde Pauline Appelboom is een petitiegestart omdat ze 45.000 euro moet betalen om coschappen telopen. ,,Ik betaal zo veel omdat ik eerst een andere gezondheidsstudieheb gedaan.

+Lees meer...

Terwijl iemand die eerst rechten heeft gestudeerdmaar een fractie moet ophoesten.’’ Inmiddels hebben zich 800 bozemedestudenten en medisch specialisten achter haar geschaard.SUZANNE DOCTER Minister Jet Bussemaker van Onderwijszei het vorige maand nog.Ambitieuze studenten die twee studiesdoen, moeten niet worden gestraftdoor ze enorm veel collegegeldte laten betalen. Maar PaulineAppelboom (28) moet 45.000 euroneertellen om coschappen te kunnenlopen tijdens haar studie geneeskunde.De VU vraagt zo veel ‘inschrijfgeld’aan Pauline omdat een normaaltarief alleen telt als je twee studiestegelijkertijd doet. Voor geneeskundebestaat wel een uitzondering,mits je eerst iets heel anders heb gestudeerd.,,Jaargenoten die eerstrechten of bedrijfskunde deden, betalenhet gewone tarief. Ik betaal15.000 euro per jaar en dan heb ikmazzel. In Maastricht vragen ze32.000 euro.’’ De Amsterdamse legtuit dat ze dit voor aanvang allemaalniet had kunnen weten. Bijna 10jaar geleden besloot de oud-Nederlandskampioene karate haar topsportcarrièrein te ruilen voor geneeskunde.,,Ik heb speciaal eentweede vwo-diploma gehaald metbètavakken.’’Het mocht niet baten: ze werdtwee keer uitgeloot. Toch gaf ze haardroom niet op. Ze studeerde gezondheidswetenschappenom zichtegen het einde aan te melden voorselectie bij de VU, waarbij de beste140 kandidaten werden toegelatenvoor geneeskunde.Tot haar grote vreugde zat Paulinedaarbij. ,,Er waren geluiden dat studentenin de toekomst meer moestenbetalen voor een tweede studie.Maar volgens de VU kon ik mijn bachelor-fase probleemloos doorlopen.Over de master wisten ze nog niets.’’Korte tijd later werd haar vertelddat ze haar diploma gezondheidswetenschappenkon aanvragen.,,Had ik mijn diploma maar nooitopgehaald of een paar tentamensgemist zodat ik later klaar was. Danwas er niets aan de hand.’’ASTRONOMISCHIn januari 2011 sloeg het financiëlenoodlot toe. De VU besloot astronomischecollegegelden te vragen aanstudenten zoals Pauline, die in paniekraakte. Waar haalde ze de45.000 euro vandaan die ze voorhaar 3-jarige master zou moeten betalen?,,Bij DUO, de organisatie die destudiefinanciering regelt, kon ik hetniet lenen. En de bank wil tot25.000 euro gaan, tegen 7,2 procentrente.’’ Meerdere studiegenoten zijnondertussen al gestopt uit financiëlenood. Eén zelfs in haar laatste jaar.Doodzonde.’’Pauline begrijpt niet dat een uitzonderingwordt gemaakt voor bedrijfskundigenen anderen zondermedische achtergrond. ,,Worden datbetere artsen dan bijvoorbeeld verpleegkundigendie al veel ervaringin de gezondheidszorg hebben?’’Ook gokt ze dat over 20 jaar geenkaakchirurg meer te vinden is. ,,Omkaakchirurg te worden moet je ookgeneeskunde doen. Wie is zo gek,tegen betaling van 15.000 euro perjaar?’’De Amsterdamse studente heeftinmiddels bijval van 800 medestudentenen medisch specialisten dieallemaal de petitie hebben ondertekenddie ze is gestart. Daarmee wilze bereiken dat geneeskunde betaalbaarwordt voor iedereen, ongeachtiemands vooropleiding. Ook wordthaar pleidooi ondersteund door studentenorganisatiesals het ISO en deLandelijke Studenten Vakbond.,,Minister Plasterk gaf de collegegeldenvrij, maar riep dat die nooittienduizenden euro’s zouden bedragen.Moet je nu zien,’’ zegt LSVBvoorzitterKai Heijneman. ,,Metdeze maatregel straf je ambitie entalent juist af.’’Pauline Appelboom: Studie veelte duur. FOTO UNITED PHOTOSNIEUWS vrijdag 17 mei 2013

Arts in Spe

Geneeskundestudent Pauline Appelboom moet bijna een halve ton instellingsgeld betalen om coschappen te kunnen lopen. Met een petitie hoopt zij steun te verwerven tegen deze hoge instellingsgelden voor studenten die al een diploma van een zorggerelateerde studie op zak hebben.   © Thinkstock   De petitie ‘Studie geneeskunde voor iedereen’ is op moment van schrijven 450 keer ondertekend.

+Lees meer...

Appelboom is de petitie gestart omdat zij zelf 45.000 euro moest betalen om haar coschappen te kunnen lopen. Zij had al een diploma Gezondheidswetenschappen op zak, een studie die zij volgde in afwachting van de toelating tot de studie geneeskunde, en werd in 2011 geconfronteerd met het hoge instellingengeld van de VU van jaarlijks 15.000 euro. Drie jaar coschappen zullen daarmee 45.000 euro kosten. Studenten die een studie buiten de gezondheidszorg hebben gevolgd, zoals rechten of economie, hoeven dit verhoogde bedrag niet te betalen. Dat is niet eerlijk, vindt Appelboom: ‘Waarom zou ik na uitloting voor geneeskunde een studie buiten de gezondheidszorg gaan doen? Ik voel me gediscrimineerd op basis van diploma.’ De langstudeerboete is inmiddels teruggedraaid, en ook twee studies tegelijkertijd volgen mag voor het lagere wettelijk collegegeld van 1835 euro. Wie al een diploma heeft, valt echter buiten de boot. Appelboom: ‘Het aanvragen van mijn diploma is de grootste financiële dwaling in mijn leven tot nu toe.’ Het instellingsgeld varieert tussen de faculteiten. Heleen Croonen

Nieuwsbron (Duits) over Bulgarije

Muzyk Maskelyn moet blijven

Het programma Muzyk Maskelyn dreigt te verdwijnen. Tot 15 augustus kunnen we echter de petitie tekenen voor het behoud van dit unieke programma met een zeker zo unieke database aan muziek/cultuur.   Jarenlang heeft Muzyk Maskelyn audio-opnames gemaakt van grote blaasevenementen.

+Lees meer...

Zo kon de Omrop altijd over actueel materiaal beschikken voor hun uitzendingen en konden de muzikanten, familieleden, vrienden en kennissen de optredens terug beluisteren op radio of CD. De laatste jaren kwam hier ook nog de live-uitzending via omroplive.nl bij.Hier komt nu met het stoppen van Muzyk Maskelyn een einde aan.De bezuiningen van Omrop Fryslân is een direct gevolg van de bezuinigingen door de Provincie Fryslân. Fryslân is een blaasmuziekprovincie bij uitstek met meer dan 10.000 muzikanten met een nog veel grotere achterban. Nergens in Nederland doen zoveel orkesten mee aan concoursen dan in Fryslân. Ook worden de Nederlandse Brassband-en Fanfarekampioenschappen, het Gouden Spiker Festival en Euro Brass Drachten vanuit Fryslân georganiseerd, tot nu toe in goede samenwerking met Muzyk Maskelyn.Natuurlijk stellen wij het op prijs dat de Omrop het doel heeft om in meer programma’s aandacht te willen besteden aan cultuur en blaasmuziek en om Koperkanaal.nl online te willen houden. Maar tegelijk vragen wij ons dan af, wat zal er worden uitgezonden als er geen opnames meer worden gemaakt.Wij kunnen het ons niet voorstellen dat Muzyk Maskelyn en haar medewerkers niet langer meer betrokken zullen zijn bij onze blaasmuziekevenementen en dat deze evenementen niet meer de aandacht zullen krijgen die ze verdienen. Daarom roepen wij de Friese politiek op om dit niet te laten gebeuren. Dit kan en mag niet gebeuren!!   Muzyk Maskelyn wordt niet alleen via de ether beluisterd, maar buiten Fryslân ook via internet of via live-stream op omroplive.nl. Begin april 2013 deden de volgende organisaties reeds een persbericht de deur uit, waarin de Fryske politiek werd opgeroepen dit niet te laten gebeuren:   OMF – Organisatie Muziekverenigingen Fryslân, http://omfryslan.nlNBK – Nederlandse Brassband Kampioenschappen, http://www.enbk.nlONFK – Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen, http://www.onfk.nlGouden Spiker Festival, http://www.goudenspikerfestival.nlEurobrass Drachten, http://www.eurobrassdrachten.nl

02-07-2013 | Petitie Muzyk Maskelyn moet blijven

Geboorteplaats is niet nodig om in te vullen

In een vandaag verzonden e-mail aan de ondertekenaars werd ook een korte samenvatting gegeven van de tot nu toe geregistreerde gegevens. Daarin stond voor iedereen ook een leeg veld 'geboorteplaats'.

+Lees meer...

Dat is erg verwarrend, want dat is iets dat hier niet gevraagd wordt en waar dus ook geen veld voor is open gezet in dit formulier. Onze excuses voor het misverstand en we danken de honderden mensen die dit per e-mail meldden vandaag voor hun betrokkenheid en oplettendheid.  We gaan in het vervolg voor dit soort e-mails een koppeling maken met wat het formulier aan gegevens vraagt. Namens de stichting Petities.nl, de webmaster en de programmeur.  

30-06-2013 | Petitie Referendum erfpacht Amsterdam

De teller staat op ruim 1500

Terwijl we met de online petitie eigenlijk nog een officiele start moeten maken, staat de teller in 1 week tijd al op ruim 1500 handtekeningen. Die zijn allemaal in het dorp opgehaald.

+Lees meer...

Maar dat is helaas niet genoeg gebleken. Want in de gemeenteraad was afgelopen donderdag geen meerderheid voor onze wens om voor gebied Scapino/Nieuwe Brink een alternatief plan te (laten) ontwikkelen.  Ondanks de toezegging van de wethouder om zich niet doof te houden voor de argumenten van ruim 1500 dorpsgenoten, gaat Hart voor Bussum gewoon door. Want eerst zien en dan geloven. En hoe meer Bussumers tekenen, hoe sterker we staan. Het plan voor het centrum komt na het zomerreces weer onder de ogen van de raadsleden. Hart voor Bussum zit er samen met u met een zeer kritisch oog bovenop. Want we verdienen een mooi, groen, leefbaar en levending centrum!

Blijf op de hoogte via Facebook
28-06-2013 | Petitie Hart Voor Bussum

APV WIJZIGING STRAATARTIESTEN AMSTERDAM

APV WIJZIGING STRAATARTIESTEN AMSTERDAM VANAF 13 MAART 2013 Artikel 2.49 Straatartiest en muziek (algemeen -géén vergunningsplicht) 1. Het is verboden op door de burgemeester aangewezen wegen en tijden op of aan de weg als straatartiest op te treden of muziek ten gehore te brengen. 2.

+Lees meer...

Het is verboden op andere dan krachtens het eerste lid aangewezen wegen of plaatsen zonder vergunning van de burgemeester als straatartiest of straatmuzikant op te treden. 3. Het bepaalde in het tweede lid is niet van toepassing indien:a. met ten hoogste zes personen wordt opgetreden; b. geen draaiorgels, geluidversterkende apparatuur of slaginstrumenten zoals trommels, bongo's en dergelijke worden gebruikt; c. het optreden niet langer duurt dan een half uur achtereen op dezelfde plaats en d. het optreden niet plaatsvindt tussen 23.00 en 09.00 uur. 4. Onder dezelfde plaats als bedoeld in het derde lid onder c wordt verstaan iedere plaats die ligt op minder dan 100 meter afstand van een plaats die eerder die dag door de betreffende straatartiest of straatmuzikant is ingenomen. 5. Onder straatartiest en straatmuzikant worden mede verstaan groepen straatartiesten en straatmuzikanten. 6. De burgemeester kan op daartoe aangewezen wegen of plaatsen beperkingen stellen aan het aantal optredens van straatartiesten of straatmuzikanten of aan het aantal straatartiesten en straatmuzikanten dat gelijktijdig optreedt. Hij kan daarbij onderscheid maken naar categorieën straatartiesten en straatmuzikanten. 7. Het is verboden te handelen in strijd met een krachtens het vierde lid gegeven aanwijzing. 8. Artikel 2.43 is van overeenkomstige toepassing. (TOELICHTING:Het criterium een half uur achtereen op dezelfde plaats geeft aan dat eenoptreden niet tussentijds een of meerdere keren mag worden onderbroken om het vervolgens voort te zetten totdat de totale speeltijd van een half uur is bereikt.Verder moet voor een volgend optreden een afstand van minimaal 100 meter in acht worden genomen. Een straatartiest mag dus maar 1 x per dag 30 minuten per locatie optreden, en moet zich daarna minstens 100 m verplaatsen. Ook mag hij/zij na zich 100 m te hebben verplaatst, niet weer terugkomen op een plek waar hij/zij eerder die dag heeft opgetreden.) Artikel 2.43 Bijzondere weigeringsgronden De burgemeester kan de vergunning weigeren als naar zijn oordeel:a.het evenement gevaar oplevert voor de openbare orde, de gezondheid, de veiligheid, de brandveiligheid of voor het ontstaan van wanordelijkheden; b.een onevenredig groot aantal bezoekers te verwachten is; c.het evenement zich niet verdraagt met het karakter of de bestemming van de plaats op waar het wordt gehouden; d.het evenement een onevenredig groot beslag legt op de beschikbare ruimte of tijd dan wel de inzet van hulpdiensten; e.het evenement een belemmering vormt voor het verkeer of het scheepvaartverkeer; f.van het evenement een onevenredige belasting voor het woon- of leefklimaat in de omgeving te verwachten is; g.het evenement verontreiniging tot gevolg heeft, afbreuk doet aan het uiterlijk aanzien van de omgeving dan wel schade toebrengt aan groenvoorzieningen of voorzieningen van openbaar nut; h.de organisator onvoldoende waarborgen biedt voor een goed verloop van het evenement, gelet op de hiervoor genoemde belangen of i.de organisator onvoldoende waarborgen biedt om schade aan het milieu als gevolg van het evenement te voorkomen of te beperken.  http://www.regelgeving.amsterdam.nl/algemeneplaatselijkeverordening2008 Aanvullende regels voor VERSTERKTE straatmuziek  (vergunningsplicht!) 1 Alleen van 1 maart tot 1 november 2013; 2 Alleen op donderdag, vrijdag en zaterdag; 3 Alleen van 12-13 uur, van 15-16 uur, van 18-19 uur en van 20-21 uur 4 Let op: men mag tijdens deze vensteruren op deze dagen maximaal 1 x 30 minuten per locatie optreden (zie ook de algemene regels hierboven!) en moet daarna 100m opschuiven (en men mag niet meer terugkomen). Men mag dus niet ALLE vensteruren 30 minuten optreden! 5 Het geluidsvolume mag niet boven het omgevingslawaai uitkomen en niet boven het omgevingslawaai hoorbaar zijn buiten een straal van 8 meter rond de plek van optreden 6 Er mag alleen worden opgetreden met een versterker als men hiervoor een vergunning heeft. Er zijn dit jaar 10 vergunningen afgeven. Deze zijn persoonsgebonden. Het gebeurt dat er meerdere muzikanten optreden met versterker, terwijl er maar 1 een vergunning heeft. Vraag handhaving/politie daarom altijd of zij hun vergunning willen controleren Zie ook: <a href="http://www.centrum.amsterdam.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuwsberichten-2013/artikel-5/#h33">http://www.centrum.amsterdam.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuwsberichten-2013/artikel-5/#h3_3 http://www.centrum.amsterdam.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuwsberichten-2013/artikel-16/ http://www.centrum.amsterdam.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuwsberichten-2013/artikel-16/vragen/ Melden van overlast "De medewerkers van de afdeling Handhaving van het stadsdeel zullen geregeld controleren of de nieuwe regels worden nageleefd. Heeft u last van straatmuzikanten? Meld het dan via het digitaal formulier melding openbare ruimte, of via tel. 14 020."   Voor vragen neemt u gerust contact op via overlast-versterkte-muziek@hotmail.com    

Gemeenteraad van Zuidplas stemt vóór behoud stedenband

De gemeenteraad van Zuidplas heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 juni 2013 met ruime meerderheid vóór het behoud van de stedenband met Bückeburg gestemd. Alle ondertekenaars van deze petitie ontzettend bedankt, mede door jullie zichtbare steun is dit mooie resultaat bereikt. Jullie hebben de stedenband weer een toekomst gegeven. Volg de ontwikkelingen de komende tijd via de facebook pagina Vrienden van Bückeburg.  .