U, de petitionaris

Nieuws

Antwoord van NOC*NSF over Yuri naar de finale

Voor iedere sporter, en dus ook voor Yuri van Gelder is het erg prettig te merken dat zoveel mensen het je gunnen om aan een Olympische finale deel te nemen. Ik kan u uit mijn eigen verleden als topsporter vertellen hoe goed het je doet als er zoveel mensen zijn die zich met je verbonden voelen. Helaas kunnen we echter niet aan uw verzoek voldoen. Niet wat andere mensen van je vinden, maar je eigen gedrag is bepalend voor het vertrouwen dat anderen in je hebben. In onze ogen was het gedrag van van Gelder slecht voor zijn eigen prestaties en zeker ook voor die van het team waarmee wij op deze Olympische Spelen zijn. Yuri heeft de normen en waarden die gelden binnen TeamNL en de KNGU turnploeg op grove wijze overschreden. Zijn gedrag en de wijze waarop hij daar daarna zelf mee is omgegaan en met name het ontbreken van de bereidheid om daar intern aan de teamleiding volledige openheid van zaken over te geven, geeft de leiding van respectievelijk het turnteam, TeamNL, de KNGU en NOC*NSF geen zekerheid dat er tijdens het vervolg van deze Spelen geen nieuwe problemen zouden ontstaan. Yuri zelf heeft er veel voor gedaan om uit de dalen in zijn leven en in zijn sportcarrière te klimmen. Hij heeft met zijn prestaties veel voor de sport in Nederland betekend. Des te onbegrijpelijker is het dat hij deze dagen het vertrouwen van alle betrokkenen om hem heen heeft weten te verspelen. Ik dank u voor het met ons delen van uw standpunt en dat van 8100 anderen.

Met vriendelijke groet,

André Bolhuis, Voorzitter NOC*NSF

PERSBERICHT

Wierum, 5 december 2022

Bewoners Wierum benadrukken noodzaak van acute ingreep Petitie Red de Kwelder met bijna 1800 handtekeningen overhandigd

De projectgroep Red de Kwelder heeft op maandagmiddag 5 december een petitie aan de stuurgroep 1DYK* overhandigd. Met de petitie vraagt zij aandacht voor het afkalven van het unieke buitendijkse natuurgebied pal voor de kust van het Noord-Friese Wierum.

+Lees meer...

“De afkalving is desastreus en gaat steeds sneller. Het is vijf voor twaalf en het is noodzaak om nu acuut in te grijpen, willen we de kwelder behouden voor de huidige en toekomstige generatie”, benadrukt Pim de Wit, één van de trekkers van de projectgroep.

Meer handtekeningen dan vermoed De petitie, die officieel op 11 juni 2022 van start ging en op 1 oktober werd gesloten, heeft meer handtekeningen opgeleverd dan de projectgroep had vermoed. Maar liefst 1779 natuurliefhebbers hebben zich uitgesproken voor het behoud van de kwelder. Het resultaat van deze handtekeningenactie werd vandaag op het hoofdkantoor van Wetterskip Fryslân in Leeuwarden overhandigd aan voorzitter Bé de Winter. Dat gebeurde tijdens een vergadering van de stuurgroep 1DYK. Deze stuurgroep bestaat uit bestuurders van Wetterskip Fryslân, Rijkswaterstaat (namens de PAGW), Provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke, gemeente Noardeast-Fryslân, LTO (namens de landbouw) en It Fryske Gea (namens de natuurorganisaties).

De organisaties onderzoeken samen binnen 1Dyk alle initiatieven rondom de dijkverbetering Koehool Lauwersmeer. Bekeken wordt op welke manier deze initiatieven kunnen bijdragen aan de kwaliteitsverbeteringen in het gebied. Het gaat dan bijvoorbeeld om natuur, waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en leefbaarheid. Voorzitter Bé de Winter: “We werken nu de plannen voor een deel van de dijkverbetering verder uit. Dit initiatief komt op een mooi moment en kan een plek krijgen in de verdere verkenning die nog plaatsvindt in de deelgebieden.”

Landschappelijke waarde De projectgroep Red de Kwelder wil met de petitie duidelijk maken dat er grote urgentie bestaat om de wegkwijnende kwelder te beschermen. Dit unieke stuk natuurgebied met een grote cultuurhistorische en landschappelijke waarde dreigt verloren te gaan. Dit komt doordat de rijsdam en het historisch hoofd (de pier) vervallen zijn en de kwelder niet meer de nodige bescherming krijgt.

Een brede diversiteit aan sympathisanten heeft met de ondertekening van de petitie aangegeven de zorgen van de projectgroep te delen. Daaronder bevinden zich tal van wadlopers, vogelliefhebbers, recreanten die genieten van de rust op de kwelder, maar uiteraard ook inwoners van Wierum.

Voor meer informatie: www.reddekwelder.nl

*stuurgroep voor de dijkverbetering Koehool Lauwersmeer, Programmatische Aanpak Grote Wateren en Fries Programma Waddenzeekust

06-12-2022 | Petitie Behoud de kwelder bij Wierum

Een enquête is overhandigd aan Tweede Kamer op 22 november 2022

Op 22 november 2022 is een enquête overhandigd aan de Tweede Kamer, aan de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport die de noodzaak aantoont.

Ontvangers ervan waren:

  • B.M.G.
+Lees meer...

Smals (VVD) voorzitter - R.J. (Rudmer) Heerema (VVD) - V. Maeijer (PVV) - J.M.P. van der Laan (D66) - E.M. Westerveld (GroenLinks) - W.R. van Haga (Groep Van Haga) - M. van Nispen (SP) - I. (Inge) van Dijk (CDA) - M. Mohandis (PvdA) - F. Azarkan (DENK)

Bron: tweedekamer.nl

Petitie op 30 november 2022 aangeboden aan de minister

De petitie is woensdag 30 november 2022 aangeboden aan minister Adema van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit door Glastuinbouw Nederland voorzitter Adri Bom-Lemstra.

De petitie is 6.319 keer ondertekend. Een duidelijk signaal richting de overheid namens iedereen die de glastuinbouw een warm hart toedraagt.

Bij de overhandiging benadrukte Adri Bom-Lemstra het belang van de eerder die dag ondertekende Energieconvenant en de noodzaak om samen te werken in de energietransitie.

+Lees meer...

Zij liet niet na te benadrukken dat veel ondernemers in zwaar weer zitten als direct gevolg van de hoge energieprijzen. Doel van de petitie was niet voor niets het verzoek aan de overheid te komen met oplossingen voor de impact van de hoge energieprijzen voor de glastuinbouw. Ondernemers willen door met de energietransitie. Zonder oplossingen voor de korte termijn verdwijnen het perspectief voor de lange termijn, de energietransitie en een fossielvrije glastuinbouw uit beeld.

Verder met het burgerinitiatief Nicotinee.nl

Van petitie naar burgerinitiatief
De laatste tijd is er veel te doen rondom de e-sigaret (vapen). We zijn benaderd om aan te sluiten bij een burgerinitiatief.

+Lees meer...

Het betreft het Nederlandse initiatief, NicotiNee. Door deze samenwerking wordt onze roep om verandering en bescherming van de jongeren steeds krachtiger.

Een en ander houdt in dat we deze petitie op Sick of Smoking stop zetten en jullie nu willen vragen om steun te geven aan Nicotinee.nl

Waar staat dit Burgerinitief voor?
De essentie is nog steeds het beschermen van de jongeren tegen de verleiding van de tabaksindustrie, of beter de nicotine-industrie. De e-sigaret is in sterke opmars. Door nicotine in de e-sigaret raken jongeren tegen hun wil verslaafd. Soms al op hele jonge leeftijd. De meesten komen er vervolgens nooit meer vanaf. Dat moet stoppen. Met dit burgerinitiatief Nicotinee willen we bereiken dat jongeren niet meer worden verleid om te beginnen met vapen of roken. Wij willen niet alleen een rookvrije generatie maar een nicotinevrije generatie.

Hoe werkt het?

We willen dat de verkoop van alle nicotinehoudende producten wordt gekoppeld aan het geboortejaar 2012. Ben je geboren op of na 1 januari 2012? Dan mogen er aan jou geen nicotinehoudende producten meer worden verkocht. Die maatregel gaat effect sorteren vanaf 2030 als kinderen die in 2012 zijn geboren 18 jaar worden. Vanaf dat moment gaat elk jaar de leeftijdsgrens van het verkoopverbod met 1 jaar omhoog en ontstaat er een nicotinevrije generatie.

Toezicht noodzakelijk

Om te voorkomen dat zowel de huidige als de toekomstige generatie jongeren alsnog vroegtijdig verslaafd raakt aan nicotine, willen we ook dat veel zwaarder op het huidige en voorgestelde verkoopverbod wordt gecontroleerd. We pleiten daarom voor een aparte, nieuw op te richten toezichthouder, die zich specifiek op de bescherming van jongeren richt.

KNVB moet plannen beter onderbouwen

De gemeente Zeist heeft het bestemmingsplan dat door de KNVB is ingediend (nog) niet in procedure gebracht. De KNVB moet het plan aanpassen en beter onderbouwen.

+Lees meer...

Dat staat in een brief van het college van B en W van Zeist aan de KNVB. Zie: https://zeist.raadsinformatie.nl/modules/1/Ingekomen%20stukken/797476. Daarmee is voorlopig de druk van de ketel. Onze bezwaren blijven bestaan. Hier zijn plannen om onnodig duizenden bomen te kappen omdat er alternatieven in de omgeving voorhanden zijn. We zijn benieuwd hoe de KNVB de plannen gaat aanpassen en in gesprek gaat met de bewoners van Austerlitz. *Het blijft mogelijk de petitie de komende maanden te tekenen. *

advice from a musician with tinnitus

(https://youtu.be/EJNibPiasso).

links naar onze actie in het nieuws

nrc.

https://www.telegraaf.nl/entertainment/580639603/muziek-kun-je-ook-voelen-als-het-zachter-staat

https://www.ad.nl/buitenland/ooit-einde-aan-piep-in-oor-antwerpse-wetenschappers-trekken-conclusies-uit-tinnitus-onderzoek~ad54fa8b/

https://www.spreekbuis.nl/mister-tv-tunes-stephen-emmer-wil-de-impact-van-tinnitus-onder-de-aandacht-brengen/

https://www.broadcastmagazine.nl/radio-televisie/televisie/stephen-emmer-wil-meer-onderzoek-naar-tinnitus-en-gehoorverlies/

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/12/02/een-constant-gepiep-in-de-muzieksector-a4150319

https://gehoorschade.petities.nl/

https://petities.nl/petitions/luister-naar-artists-against-tinnitus?locale=NL

https://www.nu.nl/nu-uitgelegd/6237099/kwart-tot-helft-van-jongeren-wereldwijd-loopt-risico-op-gehoorverlies.html

https://nos.nl/l/2454073

https://stephenemmer.com/news/nos-journaal-interview-met-stephen-emmer .

Het onderwerp leeft momenteel als probleem

'Enorme knal' bij kerstpromo verergert tinnitus Wilfred Genee: 'Het is echt klote'

https://www.ad.nl/show/tinnituspatient-wilfred-genee-doet-in-oranjewinter-oproep-aan-jonge-kijker-pas-op-voor-gehoorschade~a5947227/.