U, de petitionaris
Panta rhei gebouw van hetenstraat deventer

Studio's Panta Rhei Van Hetenstraat niet slopen

720 ondertekeningen

Het Panta Rhei schoolgebouw aan de Van Hetenstraat geeft de straat haar ruime en statige aanblik. De lindebomen en de plantsoenen voor het gebouw geven ruimte en lucht. Bovendien wordt het gebouw duurzaam beheerd met werkplekken voor kunstenaars en creatieve beroepen. Dit moet zo blijven.

Petitie

Wij

de werkgroep van het Panta Rhei-gebouw, bewoners van de Van Hetenstraat en Tuindorp-Keizerslanden, huurders van het Panta Rhei-gebouw en andere medestanders

 

constateren

  • Het Panta Rhei-schoolgebouw geeft de Van Hetenstraat haar ruime en statige aanblik.
  • De lindebomen en de plantsoenen voor het schoolgebouw geven ruimte en lucht.
  • De school is bovendien duurzaam in gebruik door kunstenaars en creatieve beroepen. Deze maken van Deventer een aantrekkelijke stad. Met cursussen, tentoonstellingen, lezingen, therapie, illustratie, en fotografie.
  • De school staat op nominatie om gesloopt te worden voor flats en woningen.
  • Door de coronacrisis zijn de kunstenaars en creatieve beroepen hard geraakt. Ze vallen meest buiten de corona-steunpakketten en hebben geen reserves. Door hen hier een blijvende, betaalbare werkplek te bieden kan Deventer hen behouden en een aantrekkelijke stad met een goed cultuuraanbod blijven.

 

en verzoeken

Het gebouw te behouden in de toekomstige stadsplanning en zo de groene, statige aanblik van de straat met zijn ruimte voor recreatie en groen, en de werkplekken voor kunstenaars en creatieve beroepen.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Deventer 
Petitieloket:
Einddatum:
02-07-2021 
Petitionaris:
Werkgroep Panta Rhei; contact persoon dhr. Devedzic & dhr. Kruse 
Organisatie:
Werkgroep Panta Rhei 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Kunstenaars blijven mogelijk toch in Studio's aan Van Hetenstraat

In het zogeheten Phanta Rhei-Studiogebouw hebben 23 kunstenaars en creatieve beroepsbeoefenaars al een jaar of tien hun werkplek.

Met een petitie en steun van buurtbewoners probeerden ze hier een stokje voor steken.

+Lees meer...

Met succes, zo blijkt nu. Verantwoordelijk wethouder Rob de Geest (PvdA) maakte recent bekend dat het behoud van enkele ateliers onderdeel gaat uitmaken van het lopende onderzoek naar de bouwmogelijkheden op de Van Hetenstraat.

Bron: https://www.destentor.nl/deventer/deventer-kunstenaars-blijven-mogelijk-toch-in-ateliers-aan-van-hetenstraat-voor-gevochten-en-gestreden~a5a7be4be/

31-07-2021

Aanbieding van de petitie aan de Gemeenteraad van Deventer op 28 mei 2021

Geachte Raadsleden en Raadsfractieleden,

Hierbij bieden we U de petitie: ‘het Panta Rhei Studio-gebouw aan de Van Hetenstraat 59 in Deventer behouden als studiogebouw’ aan. De petitie is door ons als werkgroep gestart en werd gedragen door buurtbewoners van Tuindorp/Keizerslanden, Deventernaren en inwoners uit de omgeving van Deventer, cursisten en klanten van de huurders, de huurders zelf en collega’s en opdrachtgevers van de huurders uit Deventer en uit het land.

De aanleiding voor de petitie is het ontwikkelingsperspectief van de gemeente voor het gebied van de oude schoolgebouwen aan en rond de Van Hetenstraat.

+Lees meer...

Dit betreft ook het Panta Rhei Studio-gebouw aan de Van Hetenstraat nummer 59. Dit voorstel heeft het college van B&W voorgelegd aan U als gemeenteraad en wanneer U ermee in zou stemmen zou de maatschappelijke functie van het gebouw, als werkruimten voor kunstenaars en creatieve beroepen, verdwijnen. Op 9 juni wordt dit voorstel besproken aan de raadstafel. Op 7 juli is voorgenomen dat de Raad hierover gaat besluiten.

In 2020 verscheen het Onderzoeksrapport ‘Geen Stad Zonder Kunst’ van Kunstenbond en Platform BK. Een van de conclusies in het rapport is dat mede als gevolg van landelijke wetgeving de aantallen ruimten voor kunst en creatieve beroepen zijn gedaald en de bewegingsruimte van gemeentes en woningbouwcorporaties om nieuwe betaalbare ruimten te realiseren is versmald. Door de invoering van de Wet Markt en Overheid moeten gemeentes een kostprijs dekkende huur rekenen en bij verkoop van gemeentelijk vastgoed de marktprijs vragen.

Directeur van het Deventer Kunstenlab, mw. Mieke Conijn zei het U op 24 maart zo: “Kunstenaars (hebben – red.) weinig keuze; de prijzen (…) stijgen nog steeds gigantisch, waardoor deze met name voor de onderkant van de markt onbetaalbaar worden. (Want – red.) zoals u ongetwijfeld bekend is, behoren kunstenaars tot de zwaarst onderbetaalde beroepsgroepen in het land, alle ambities van Fair Pay ten spijt. En dit maakt deze boodschap extra zuur in een tijd waarin cultuurmakers (al) zwaar getroffen zijn door (de corona-crisis – red.). (…) In het kader van vastgoedbeleid hebben kunstenaars (echter – red.) ook een economische functie. Kijk naar het Havenkwartier waar dankzij (…) pionierende kunstenaars een levendige, aantrekkelijke en inmiddels erg populaire wijk is ontstaan. Met sterk gestegen grondprijzen waarvan iedereen profiteert, … met uitzondering van de kunstenaar die het niet langer kan betalen.“

Door het verdwijnen van maatschappelijk vastgoed komen kunstenaars en creatieve beroepsbeoefenaars in de knel, en verdwijnen kunst, creatieve therapie en amateur kunstbeoefening steeds verder uit de stad. Terwijl juist deze domeinen een stad aantrekkelijk maken als vestigingsplaats voor bedrijven en burgers. Zie daarvoor verschillende onderzoeken en studies, zoals bijvoorbeeld ‘De aantrekkelijke stad’ van OCW gemeente Den Haag, ‘De aantrekkelijke stad’, onderzoek van B. Scholten voor Radboud Universiteit Nijmegen, of ‘De aantrekkelijke stad’ van Gerard Marlet (bij VOC uitgevers).

Kunstenaars (beeldend kunstenaars, schrijvers, componisten) hebben een zeer beperkt verdienmodel uit marktactiviteiten, en hebben meestal een zogenaamde ‘gemengde beroepspraktijk’. Dit laatste wil zeggen dat zij met bijbaantjes en neveninkomsten hun praktijk zelf meefinancieren. Zie voor onderzoekgegevens bijvoorbeeld: ‘Slechts 5% van de beeldende kunstenaars in Nederland zit boven de armoedegrens’ van de Creatieve Coalitie en de ‘Collectieve Selfies’ van BKNL. In het Panta Rhei Studio-gebouw worden door kunstenaars creatieve therapie (vanuit de WMO), creatieve cursussen (schilderen, tekenen, schrijven, fotografie en keramiek), lezingen en tentoonstellingen aangeboden. Maar ook projecten voor het primair en voortgezet onderwijs worden er verzorgd. Naast de kunstenaars zijn er creatieve beroepsbeoefenaars in het Panta Rhei-gebouw: fotografen, ontwerpers (in brede zin) en illustrators. Zowel de creatieve beroepen als de kunstenaars van het Panta Rhei gebouw, werken met verschillende cliënten en opdrachtgevers van binnen en buiten de stad.

Het onlangs verschenen advies van de Raad voor Cultuur, ‘Investeer in cultuur voor iedereen’ (Den Haag, 14 april 2021) schrijft dit:

“Cultuur is van onschatbare waarde voor de samenleving. De coronacrisis maakt dat duidelijker dan ooit. (…). De kracht van cultuur om het leven zin, waarde, duiding en plezier te geven, werd het afgelopen jaar explicieter onderstreept dan sinds tijden. (…) Al vele onderzoeken hebben aangetoond dat cultuurparticipatie en -consumptie in positieve zin bijdragen aan de sociale cohesie, de mentale gezondheid, de creatieve ontwikkeling, de leefbaarheid van (binnen)steden en het vestigingsklimaat in land en regio. Cultuur vergroot de expressiemogelijkheden voor kinderen en jongeren en het vermogen naar de ander te luisteren en de eigen standpunten op waarde te wegen. Cultuur draagt in hoge mate bij aan de vorming van onze gedeelde identiteit en aan het beslechten van conflict. (…) In economisch opzicht is de waarde van cultuur veel groter dan vaak gedacht. De culturele en creatieve sector (inclusief media) draagt jaarlijks 25,5 miljard euro bij aan het bruto nationaal product (3,7 procent). De totale sector is goed voor zo’n 320 duizend banen, 4,5 procent van de totale werkgelegenheid. (…)

Provincies en gemeenten investeren samen 2,3 miljard euro. Een snelle rekensom leert dat dit een minimale investering is in verhouding tot de meetbare en niet-meetbare opbrengst van cultuur voor de samenleving. (…) We zien dat juist de meest kwetsbare spelers in de sector – zij die het minst profijt hebben van overheidsinvesteringen – de hoogste tol betalen voor de coronacrisis. Van alle sectoren leed de culturele sector met 62 procent relatief de grootste omzetderving, met groot verlies van werkgelegenheid en kennis tot gevolg. Dit verlies treft vooral de vele niet (of nauwelijks) gesubsidieerde (…) werkenden in de sector. Denk aan (…) de vele kleine én grote cultureel ondernemers die niet (structureel) worden gesubsidieerd en de talloze zzp’ers. De sector heeft een grote potentie, maar is te zeer verzwakt. Om te innoveren en sterker uit de crisis te komen, zijn daarom structurele extra investeringen nodig voor een duurzame versterking van cultuur.”

Door de coronacrisis zijn de kunstenaars en creatieve beroepen van het Panta Rhei Studio-gebouw hard geraakt, zoals mw. Conijn van het Kunstenlab U reeds zei en de Raad voor Cultuur (hierboven geciteerd) onlangs bevestigde. Ze vallen meest buiten de corona-steunpakketten en hebben geen reserves. Door hen hier een blijvende, betaalbare werkplek te bieden kan Deventer hen behouden en een aantrekkelijke stad met een goed cultuuraanbod blijven.

En het behoud van ruimten voor kunst en creatieve beroepen in het voormalige schoolgebouw aan de Van Hetenstraat, hoeft een verdere ontwikkeling van het stadsgebied ook niet in de weg te staan. Om het gebouw heen is volop ruimte om verder te ontwikkelen naar woningen. Het gebouw behouden kan bijvoorbeeld ook zonder de gymzaal die ernaast staat. Bovendien stellen buurtbewoners en omwonenden veel prijs op het behoud van het gebouw met de werkruimten voor kunstenaars en creatieve beroepen. Uit de petitie blijkt dat men het gebouw met de plantsoenen en monumentale linden aanzien, ruimte en lucht vindt geven aan hun straat en hun buurt. In de stentor zeiden enkelen dit: "Ik heb liever dat de kunstenaars er zitten dan dat ik tegen huizen of appartementen moet aankijken." En: “We hebben dit huis vorig jaar gekocht en straks wordt (na uitvoering van de plannen van het College van B&W – red.) het wel een stuk minder waard." Bij de petitie schreef een andere buurtbewoner bijvoorbeeld dit: “Op deze locatie gebeuren fantastische dingen en het zou echt jammer zijn om dit te slopen. Trouwens ik vind het Panta Rhei-gebouw en de omgeving prachtig.”

De ondertekenaars van de petitie willen graag dat de huidige huurders de kans krijgen om te blijven werken aan en vanuit de Van Hetenstraat nummer 59. De ruimten ervan zijn daar zeer geschikt voor. De locatie is goed te bereiken van binnen en van buiten de stad. Een bibliotheek en een winkelcentrum liggen ernaast. U kunt als gemeenteraad besluiten (een deel of het geheel) van het gebouw aan te blijven wijzen als maatschappelijke bestemming. En dit kan als huur, en als koop worden ingezet. De huidige huurders kunnen dan als eerste benaderd worden als toekomstige huurder of als potentiële koper. Mevrouw Conijn van het Kunstenlab stelde U ook voor: “Onderzoek (…) Huurkoop als optie; een investering in geld, betrokkenheid (en) aarden op een plek levert wat op. En daardoor wordt een eigen vaste plek misschien ook voor hen mogelijk.” Die mogelijkheid zouden de huurders graag willen hebben, maar buurtbewoners, Deventernaren, cliënten en cursisten, opdrachtgevers en collega’s van de huurders, willen blijkens de petitie dit ook graag voor hen. Want zij vinden de plek en het huidige gebruik ervan ook belangrijk voor henzelf.

Als gemeenteraad gaat U uiteindelijk over de bestemming van het Panta Rhei Studio-gebouw aan de Van Hetenstraat, of over een eventuele sloop. De ondertekenaars van de petitie vragen U dringend na te denken over het behoud van de huidige bestemming van het schoolgebouw aan de Van Hetenstraat 59, en daarmee over de toekomst van de stad als aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven en burgers. De toekomst van de huidige huurders hangt daar mede vanaf. Want bij een gedwongen verhuizing in deze corona-crisis zullen er zeker kunstenaars en creatieve beroepsbeoefenaars onder de huurders zijn die dan moeten besluiten hun praktijk (al dan niet definitief) te beëindigen of die faillissement zullen moeten aanvragen.

Hoogachtend,

De Werkgroep Panta Rhei

Vind de petitie online via: https://deventer.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/864961/Raadstafel 09-06-2021

02-06-2021

Kunstenaars: ‘Er wordt over ons heen gewalst’

Verhuizen of misschien zelfs stoppen, kunstenaars Fikret Devedzic en Lies Kortenhorst zien het totaal niet zitten. Al tien jaar schilderen, beeldhouwen of geven ze cursussen in het Panta Rhei studiogebouw, een kunstzinnige broedplaats aan de Van Hetenstraat 59.

+Lees meer...

Dat kan volgend jaar zomaar klaar zijn: de gemeente wil er huizen gaan bouwen. (Castor van Dillen 12-05-21, onder redactie van Werkgroep Panta Rhei)

Achter de lindebomen en de grasveldjes is het Panta Rhei-gebouw niet te missen. De teksten op de gevels - een werk van Kortenhorst - maken meteen duidelijk waar het kunstwalhalla van Keizerslanden is. Schilder Kortenhorst (68) en beeldend kunstenaar Devedzic (‘60+’) zijn samen met zo’n twintig andere kunstenaars en creatieve beroepen verknocht geraakt aan de Van Hetenstraat. Jonge, startende beroepsbeoefenaars, enkele oudere, en veel op de leeftijden van de werkzame beroepsbevolking.

Na tien jaar kan het zomaar klaar zijn. Recent ontdekten ze dat er plannen zijn bij het college van Burgermeester en Wethouders om hun werkplekken te slopen, of dat er appartementen in komen. De klappen van corona voelen ze extra hard. Bovendien is het niet de eerste keer dat dit gebeurt, weet Kortenhorst.

,,Ik vind het vreselijk. Ik ben ontzettend gehecht aan mijn atelier. Ik voel me hier thuis. Dit was in de Rollecate-tijd precies hetzelfde.’’ Want ook in 2011 moesten kunstenaars deze ateliers waar ze al jaren werkten verlaten. ,,Een verhuizing van een atelier is een hele ingrijpende gebeurtenis. Het kost veel tijd. En ook veel tijd om op andere plek in te burgeren.’’

Devedzic knikt en vult aan: ,,Stel je voor: je bent een jonge vluchteling die naar Nederland komt. Dat is voor een bepaalde tijd. Maar op een of andere manier wordt het steeds verlengd. Na tien jaar ben je volledig geïntegreerd hier. Je spreekt perfect Nederlands. Je hebt vrienden hier, maar van je oorspronkelijke land weet je niets. En dan komt de brief: je mag niet meer hier blijven. Zoiets maken wij nu ook mee. Men beseft niet dat je na tien jaar vastgegroeid bent aan de omgeving.’’

Het is niet gek dat Devedzic met dit voorbeeld komt. De kunstenaar vluchtte zelf in 1992 voor de oorlog in het voormalige Joegoslavië naar Nederland. Devedzic kwam in 1996 in de Houtmarktschool terecht, tegenover het huidige winkelcentrum Boreel. Daar moest hij weg. Daarna naar Nieuw Rollecate, maar ook die werkplek kreeg een andere bestemming.

En zo worden ze steeds verder weg gedreven uit de Deventer binnenstad. Devedzic: ,,Jan Slijkhuis, een andere kunstenaar die hier werkt, zegt: ‘Als ik naar Colmschate moet, stop ik ermee!’’’ Devedzic kan dat gevoel begrijpen. Telkens opnieuw bouwde hij zijn ateliers vanaf nul op, maar dat moet niet te vaak gebeuren. ,,Het is absoluut een inbreuk op mijn ontwikkeling als kunstenaar. Een verhuizing kost kapitalen. Het heeft mij telkens twee à drie jaar gekost om te acclimatiseren.’’

In het Panta Rhei-studiogebouw gebeurt sowieso meer dan alleen kunst maken. Devedzic begeleidt bijvoorbeeld wekelijks tien zorg-cliënten, mensen met bijvoorbeeld een zware vorm van autisme. ,,Die wonen allemaal om mij heen. Op fiets- of loopafstand.’’ Juist die nabijheid waarderen ze, volgens hem. En ook worden er cursussen gegeven. De resultaten vallen op in zijn atelier.

Kortenhorst en Devedzic hebben het gevoel dat de gemeente bij de ontwerpplannen geen rekening houdt met de wijkfunctie van het Panta Rhei gebouw. Kortenhorst: ,,Er wordt over ons heen gewalst. Dat is heel kwalijk.’’

De kunstenaars van het Panta Rhei-gebouw laten de laatste maanden op meerdere manieren van zich horen. Er gaat een online petitie rond, die op het moment van schrijven 700 keer ondertekend is (Zie bovenaan deze pagina hoever de teller nu staat). Eerder bleek al dat ook de buurtbewoners liever niet hebben dat de kunstenaars hun studio's moeten verlaten.

lees het hele artikel op: https://www.destentor.nl/deventer/deventer-kunstenaars-fikret-en-lies-dreigen-hun-ateliers-te-verliezen-er-wordt-over-ons-heen-gewalst~ae8504c2/

21-05-2021