U, de petitionaris
Werf hoogte kadijk 145b aan entrepotdoksluis en nieuwevaart.huidig zicht en toekomst

Red historisch stadsgezicht op Nieuwevaart, Entrepotdoksluis en Oosterkerk

1.423 ondertekeningen

Het fraaie open uitzicht vanaf de draaibrug bij Artis over de Entrepotdoksluis met de grote ophaalbrug in de Hoogte Kadijk (1903) langs Museumwerf ‘t Kromhout naar de Oosterkerk, 3 rijksmonumenten, verdwijnt door vergunning van kolossale nieuwbouw (20 meter hoog) op de werf aan Hoogte Kadijk 145B

Petitie

Wij

liefhebbers van Amsterdam, bezorgd om verlies van cultureel erfgoed op de Kadijken in de Binnenstad

 

constateren dat:

  • dat B&W inbreekt op de bescherming door Bestemmingsplan Oostelijke Binnenstad van het rijksbeschermd stadsgezicht aan de Nieuwevaart op Oosterkerk, Museumwerf 't Kromhout, Entrepotdoksluis met ophaalbrug en pakhuis Vriesseveem
  • dat doet B&W via twee mini-ontwerpbestemmingsplannen voor de vergunning van een lucratief bouwproject.
  • dat dit bestaat uit een 20 meter hoge flat: Corten-roestplaat gevel, met 79 campuscontracten en 9 senior middenhuur en er vóór een 10 meter hoog vrije sector wooncomplex.

 

en verzoeken

Ontwerp-Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B met 'Eerste Partiële Herziening Bestemmingsplan Oostelijke Binnenstad' af te keuren;

  • Bestem Museumwerf 't Kromhout niet tot 'industrie',
  • vergun geen hoogbouw in de bufferzone rond de grachtengordel als UNESCO werelderfgoed;
  • behoud de historisch gegroeide open zichtlijn op dit uniek stadslandschap, de laatste herinnering aan het maritiem verleden van de Kadijken en Oostelijke Eilanden.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Gemeenteraad Amsterdam stemt **SCHRIFTELIJK**: uitslag pas op 28-02-2022 bekend

De conclusie, dat de Gemeente van Amsterdam Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B al heeft vastgesteld, was voorbarig. Al (b)leken de meeste raadsleden vóór.

Echter, onvoorstelbaar: de Amsterdamse gemeenteraad heeft nog NIET GESTEMD.

+Lees meer...

Want de raadsleden stemmen nu vanwege Corona schriftelijk en hebben daartoe tot a.s. maandag 28 februari 2022 de tijd. 's Middags maandag 28 februari 2022 wordt de uitslag gepubliceerd. Tot 28-2-2022 kunt u de raad nog beïnvloeden.

Moet je hier als burger naar raden? We zagen geen stemmingen, maar uitleg stond nergens gepubliceerd. Dit is een aantasting van onze democratische grondrechten.

Daaronder valt overigens – bovenal – de openbaarheid van volksvergaderingen. Dit houdt in, dat alle stemgerechtigden daar fysiek aanwezig mogen zijn, niet digitaal.

21-02-2022

GEMEENTERAAD AMSTERDAM STELT BESTEMMINGSPLAN HOOGTE KADIJK 145B VAST; PROTEST GAAT DOOR!

De Gemeenteraad van Amsterdam stelde BESTEMMINGSPLAN HOOGTE KADIJK 145B vast in de raadsvergadering op 17 februari 2022. B&W zal hierna snel volgen met verlening van een omgevingsvergunning voor het bouwproject aan de private projectontwikkelaars BLVG/Hubstudios en BSA, met erfpacht op dit perceel grond.

+Lees meer...

Maar ons protest gaat door! De petitie blijft ondertekenbaar. We gaan in BEROEP bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Doet u ook mee?

In de laatste raadsvergadering, 16/17 februari, voor de gemeenteraadsverkiezingen stelde de Gemeenteraad van Amsterdam dit Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B vast op voordracht van het College om verlening door B&W, dat Bestemmingsplan Oostelijke Binnenstad wijzigt om zo de omgevingsvergunning mogelijk te maken.

Vrijwel zonder inhoudelijke discussie, als hamerstuk, was bijna iedereen akkoord.

Diederik Boomsma (CDA) en Wil van Soest (Ouderenpartij; Hart voor Amsterdam) poogden de besluitvorming uit te stellen tot na de gemeenteraadsverkiezingen, maar kregen geen enkele steun van de andere raadsleden. Erg teleurstellend.

De Amsterdamse gemeenteraad nam voor lief, dat B&W NIET de ONTWERP-omgevingsvergunning met onderliggende documenten (bouwtekeningen, die de bouwvolumes tonen, onderzoek bodemvervuiling, gevolgen voor flora en fauna) overlegde bij de voordracht aan de raad om dit Bestemmingsplan vast te stellen.

Die weigering door B&W druist in tegen het besluit van B&W dd 8 juni 2021 om de gemeentelijke coördinatieregeling toe te passen, dwz. besluitvorming over dit bestemmingsplan door de raad te combineren met ontwerpbesluiten van B&W over MER, geluidwaarden en de ontwerp-omgevingsvergunning. Dan wordt alles als één samengesteld besluit behandeld, ook in beroep (art. 3.8 en 3.30- 3.31 Wro).

Zeeger Ernsting (GroenLinks) stelde alleen de vraag:  "Wat zijn de gevolgen voor de gemeente van uitstel van de besluitvorming over dit bestemmingsplan?"  Doelend op mogelijke schadeclaims.

Wethouder RO Marieke van Doorninck (GL) antwoordde, dat uitstel oplopende bouwkosten met zich brengt en problemen met subsidieafspraken voor de realisatie van 'sociale' huurwoningen en bij erfpachtafspraken. De wethouder stelde, dat 'voor dit bestemmingsplan' al meerdere onderzoeken zijn gedaan en onderzoeken met korte geldingsduur opnieuw gedaan zouden moeten worden.

Er is hier GEEN sprake van planschade, want woningbouw op deze grond was en is verboden door het huidige Bestemmingsplan Oostelijke Binnenstad. Het zou enkel vergunbaar kunnen WORDEN, ALS de gemeenteraad bereid is dit hiertoe beoogde Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B vast te stellen. De raad is er absoluut NIET toe verplicht! Doet de raad dit niet, is schade voor rekening van de erfpachters.

Schade blijft voor rekening van de investeerders, die zelf het risico namen om de erfpacht van een perceel grond te kopen voor commerciële woningbouw, terwijl ze weten -  horen na te gaan en dit ongetwijfeld hebben gedaan - dat het vigerende Bestemmingsplan Oostelijke Binnenstad deze werf de bestemming 'industrie' geeft en hierop geen enkele soort woningbouw toestaat, enkel kleine bedrijfsgebouwen tot max. 4 m. hoog en tot max. 50% van het grondoppervlak. Zo blijven de open zichtlijnen over de werf heen behouden, het vrije doorzicht op de Oosterkerk en vanaf de Nieuwevaart op de monumentale ophaalbrug en pakhuis Vriesseveem.

Ze kunnen alsnog kiezen voor kleinschalige echt sociale woningbouw tot max. 50% van het perceel, mits de open zichtlijnen over de werf heen intact blijven, vrij zicht.

TENZIJ: het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Centrum namens B&W, met name de wethouders RO en WB, al harde toezeggingen deed aan de projectontwikkelaars, VOORDAT de Raad besloot! Dan stellen B&W de raad zo ten onrechte voor het blok.

Hierover hadden de raadsleden de wethouders RO en WB moeten ondervragen. Maar ze zwegen, lieten B&W begaan, onder de pretentie, dat het hier om 'sociale woningbouw' gaat. Mag/moet het rijksbeschermd stadsgezicht hier voor wijken?

In het 20 m. hoge werfgebouw (22,5 m. vanaf het water bezien) op pilaren van 4,5 tot 6,5 hoog komen 79 kleine Hubstudios op campuscontract voor max. 5 jaar met een uitpondverbod van 15 of 25 jaar. Hiervoor krijgen de investeerders subsidie. Daarna krijgen de investeerders de vrije hand, mogen zoveel winst maken als ze willen. Bovenin het werfgebouw komen 9 seniorenwoningen in middenhuur en ervoor komt een 10m. hoog vrije sector appartementencomplex naast de brug.

In de Binnenstad verkopen woningcorporaties op grote schaal  echte, permanente sociale huurwoningen, zodra huurders verhuizen. Bij berekening van de sociale huurvoorraad tellen de kleine Hubstudios echter mee als 'sociale huurwoning'. Zo worden 2- en 3-kamerwoningen aan de sociale huurvoorraad onttrokken en vervangen door erg kleine 1- kamer studio's in tijdelijke verhuur, tegen de maximale huurgrens voor recht op huurtoeslag (voor wie 23 tot 28 jaar oud is).

Volgens de Erfgoedwet (art. 9.1) en de Monumentenwet 1988 (art. 36) moet de gemeenteraad in bestemmingsplannen bepalingen opnemen, die rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten behouden en behoeden. De gemeenteraad faalde hier.

De Gemeenteraad nam zijn eigen verantwoordelijkheid niet. Laat de nieuwe gemeenteraad na de verkiezingen de wethouders ter verantwoording roepen.

20-02-2022

Gemeenteraad Amsterdam vergadert donderdag 17 februari 2022 over Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B (RO, agendapunt 27)

De Gemeenteraad van Amsterdam vergadert donderdag 17 februari 2022, de tweede dag van de laatste raadsvergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen, over Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B (RO, agendapunt 27).

De raadsvergadering begint om 13.00 uur.

Helaas mag daar - voor zover nu bekend - geen publiek in de Raadzaal aanwezig zijn.

+Lees meer...

Burgers kunnen de raadsvergadering alleen digitaal volgen, live en nadien.

Kijkt u daartoe op:

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/906139/RAAD%2016-02-2022

16-02-2022