U, de petitionaris
Img 0771

Geen zonnevelden in Vathorst-Noord en Over de Laak

1.682 ondertekeningen

Deze petitie is gericht aan de Gemeente Amersfoort en spreekt zich uit tegen de aanleg van zonnevelden in Vathorst-Noord/Over de Laak.

Petitie

Wij

omwonenden van Vathorst-Noord en Over de Laak

 

constateren

  • dat de gemeente Amersfoort 23 mei 2017 heeft besloten bedrijven gelegenheid te geven om zonnevelden in het gebied Vathorst-Noord en Over de Laak te ontwikkelen,

  • terwijl de gemeente in 2016 samen met omwonenden de Ontwikkelingsvisie Over de Laak heeft vastgesteld, waarbij geen ruimte is opgenomen voor zonnevelden.

 

en verzoeken

terug te komen op het raadsbesluit van 23 mei 2017 en af te zien van de mogelijkheid van de aanleg van zonnevelden in Vathorst-Noord en Over de Laak.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Amersfoort 
Petitieloket:
Einddatum:
01-07-2022 
Petitionaris:
Chris Bruijnes 
Organisatie:
Stichting Behoud Over de Laak 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Gemeente Amersfoort tilt de discussie over de verkiezingen heen.

De gemeente Amersfoort doet nog een poging om de zonnevelden in Over de Laak voor elkaar te krijgen. Ze starten een nieuw participatietraject na de verkiezingen van maart 2022.

+Lees meer...

De uitnodiging luidt:

"Wilt u betrokken worden in dit participatietraject? Mail dan uw naam naar duurzamestad@amersfoort.nl met vermelding meedenken over zonneweides in Over de Laak. Dan wordt u in het voorjaar 2022 uitgenodigd."

Mooie poging om tegenstanders in verkiezingstijd de mond te snoeren. Enfin: we kunnen alleen maar zeggen: meld u aan bij de gemeente en laat uw stem horen.

29-12-2021

Prikkelende vragen van Amersfoort2014 aan het College van Amersfoort! (WOB)

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 1) Uit de geleverde WOB-stukken blijkt dat raadslid A. Janssen (GroenLinks) op 16 februari 2018 Whatsapp-contact heeft gehad met ”Hans” (WOB-stuk nr.

+Lees meer...

1055).

Vraag A. Janssen: “Hoi Hans nog een vraag: wanneer heeft <…> voor het eerst met de gemeente gesproken over een daadwerkelijk plan voor zonnevelden in Vathorst?” Antwoord ”Hans”: “Dat was einde voorjaar 2015. Exacte datum weet ik niet.”

Vervolgens dienen GroenLinks, D66 en PvdA schriftelijke vragen in op 20 februari 2018: Vraag 6: “Op welk moment is voor het eerst gesproken met Profin bv. over mogelijke ontwikkeling van zonnevelden in Vathorst?” Antwoord College: “Na het Raadsbesluit over het haalbaarheidsonderzoek van 23 mei 2017 is voor het eerst met Profin bv. gesproken over hun concrete plan voor zonnevelden.”

Uit bovenstaande blijkt dat toenmalig raadslid en huidig wethouder Janssen op de hoogte was van het feit dat einde voorjaar 2015 voor het eerst gesprekken waren gevoerd tussen Profin bv. en de gemeente Amersfoort over de zonnevelden in Vathorst-Noord en dat zij vervolgens met deze wetenschap die vraag nog eens formeel schriftelijk heeft gesteld aan het College en blijkbaar tevreden was met het aantoonbaar onjuiste antwoord van het College aan de Raad.

1a) Graag een verklaring van het College waarom zij op deze onverklaarbare wijze heeft gehandeld. 1b) Hoe is het verschil in antwoord van ”Hans” te verklaren ( namelijk: óf einde voorjaar 2015 óf na 23 mei 2017)? 1c) Wie is verantwoordelijk voor deze tegenstrijdige en dus onjuiste informatieverstrekking aan raadslid Janssen in het bijzonder en de gemeenteraad in de breedte? 1d) Wat is het oordeel van het college over deze wijze van informatieverstrekking van “Hans” in het Whatsapp-bericht van 16 februari 2018?

2) Uit WOB-stuk nr. 264 blijkt dat op 2 mei 2018 een agenda en uitnodigingstekst is gestuurd voor een meeting OBV/Vathorstbeheer en Profin bv. In het tweede WOB-verzoek heeft de stichting de notulen opgevraagd. Het antwoord van de gemeente op dit verzoek was: ‘De gemeente heeft geen notulen.’ 2a) Hoe is het mogelijk dat er van zo’n formele bijeenkomst geen verslag(-je) is of notulen zijn? 2b) Heeft een van de twee andere partijen een verslag gemaakt? 2c) Zo ja, heeft de gemeente hiervan een afschrift ontvangen? 2d) Zo ja, waarom is dat afschrift niet ter beschikking gesteld aan de WOB-verzoeker en is het college bereid dit verslag alsnog ter inzag te leggen voor de gemeenteraad?

3) Uit WOB-stuk nr. 1097 blijkt dat de gemeente op 26 juli 2018 een brief heeft gestuurd aan <…> met de bevestiging dat de aanvraag zonnepark Over de Laak is ingetrokken. Amersfoort2014 vindt de volgende passage in vernoemde de brief zeer bijzonder: “In overleg met onze directeur, dhr. Kamphorst, van de gemeente is op 13 juli 2018 ter sprake gekomen dat deze aanvraag van 6 februari 2018 in deze vorm niet binnen de wettelijk voorgeschreven termijnen tot een vergunning zal kunnen leiden.”

3a) Welke argumentatie heeft dhr. Kamphorst gehanteerd om tot een dergelijke voorspelling te komen? 3b) Is er een verslag van het overleg met dhr. Kamphorst en Profin bv. over de argumenten die door dhr. Kamphorst gehanteerd zijn? 3c) Zo nee, waarom niet? Zo ja, graag inzage in dat verslag. 3d) Hoe kan een dergelijke voorspelling ambtelijk worden gedaan terwijl de Wabo-procedure al was gestart? Oftewel: Waarom heeft dhr. Kamphorst in het gesprek van 13 juli 2018 op terugtrekking van de vergunning aangestuurd en is niet gekozen voor voortgang van de formele Wabo-procedure in de Raad, waar de formele besluitvorming hoort (stadium: verklaring van geen bezwaar)?

4) Uit het WOB-stuk nr. 1075 blijkt dat er op 18 juli 2019 op bestuurlijk niveau het volgende conceptvoorstel ligt: “Vathorst Over de Laak: Een aantrekkelijk groen-recreatief gebied gecombineerd met goed ingepaste zonnevelden.” Deze notitie is niet door het College of de Raad vastgesteld. De pagina’s 10, 11 en 12 zijn geheel weggelakt. De stichting heeft in haar tweede WOB-verzoek een weergave gevraagd van deze bladzijden; anders een motivatie waarom die pagina’s zijn weggelakt. Het antwoord van de gemeente: “Het betreft hier financiële gegevens waarvan de openbaarmaking de juridische en financiële positie van de gemeente kunnen beïnvloeden.”

4a) Amersfoort2014 verneemt graag van het college waardoor de juridische en financiële positie van de gemeente Amersfoort beïnvloed kan worden bij openbaarmaking van de betreffende juridische en financiële gegevens. 4b) Is het college bereid om Amersfoort2014 op korte termijn inzage te verstrekken in deze weggelakte stukken? 4c) Zo nee, waarom niet?

5) Uit de geleverde WOB-documentatie blijkt dat er intensief contact en correspondentie is geweest tussen de gemeente Amersfoort en Profin bv. De meest recente correspondentie gaat over de vraag of Profin bv. formeel een voorkeurspositie heeft voor het (in de toekomst) eventueel plaatsen van zonnevelden in Over de Laak. De gemeente geeft in de WOB-stuk nr. 193 aan juridisch advies in te winnen om jegens Profin bv. daar uitsluitstel over te geven. De gemeente Amersfoort is niet van plan de uitkomst van dit juridisch onderzoek openbaar te maken omdat volgens de gemeente het belang van deze openbaarmaking niet opweegt tegen het belang van vertrouwelijkheid.

5a) Citaat: ‘het belang van deze openbaarmaking weegt niet op tegen het belang van vertrouwelijkheid’. Kan het college deze wonderlijke zin nader verklaren? 5b) Welk belang van de gemeente wordt geschaad door de openbaarmaking van dit juridische onderzoek? 5c) Amersfoort2014 wil z.s.m. inzage in dit onderzoek. Is het college daartoe bereid? 5d) Zo nee, waarom niet ( zie ook vraag 5b)? 5e) Is het College het met de fractie van Amersfoort2014 eens dat het voor de gemeenteraad, in haar controlerende rol, van groot belang is dat openbaarmaking van dit juridisch advies erg groot is, omdat dit betrokkenen helderheid verschaft in de eventuele formele toezeggingen die het College heeft gedaan? 5f) Zo nee, waarom niet? 5g) Is het College het eens met de fractie van Amersfoort2014 dat de Raad zodanig dient te worden geïnformeerd dat zij kan beoordelen of hier sprake is van verstrengeling van belangen en/of wederzijdse verplichtingen? 5h) Zo nee, waarom niet?

6) Uit de geleverde WOB-documentatie blijkt dat Profin bv. een zgn. ‘feitenonderzoek’ heeft uitgevoerd (WOB-stuk 967). Er is volgens Profin bv tussen Profin bv. en de gemeente afgesproken dat beide partijen de feiten van de afgelopen jaren op een rijtje zouden zetten. Het antwoord van de gemeente: “De gemeente heeft geen feitenonderzoek gedaan. Alle documenten zijn verstrekt of openbaar.”

6a) Is met Profin bv. afgesproken dat beide partijen een feitenonderzoek zouden doen? 6b) Zo ja, waarom heeft de gemeente Amersfoort zich dan niet gehouden aan de afspraak met Profin om de feiten op een rijtje te zetten? 6c) Is het college in het bezit van het feitenonderzoek door Profin bv.? 6d) Zo ja, waarom heeft de gemeente dat niet gemeld aan de WOB-verzoekers? 6e) Zo ja, Amersfoort2014 wil graag z.s.m. inzage in dit feitenrelaas van Profin bv. Is het college daartoe bereid? 6f) Welk gemeentelijk belang wordt geschaad door het betreffende feitenrelaas van Profin bv. niet openbaar te maken?


Toelichting Op 24 oktober 2020 heeft het bestuur van de stichting ‘Behoud over de Laak’ een WOB-verzoek ingediend inzake de ruimtelijke ontwikkelingen Vathorst Noord met het verzoek alle informatie te verschaffen over de periode 1 januari 2014 tot 1 januari 2021.Op basis van de toegezonden stukken met het informatieverzoek met zaaknummer 1379847 heeft de stichting de gemeente Amersfoort om aanvullende documenten verzocht. Het onderzoek naar de aanvullende documenten is afgerond. De gemeente Amersfoort heeft de gedeeltelijk openbaar gemaakte documenten op 4 mei 2021 aan de stichting verzonden. Na een grondige bestudering van alle aangeleverde informatie blijven er voor Amersfoort2014 een aantal zaken onduidelijk en/of onbeantwoord. De vragen zijn op datum gesteld. Ter verduidelijking worden de WOB-nummers bijgevoegd.

17-05-2021

Eerste resultaten van het Wob-onderzoek

...en toen kregen we twee volle rode mappen met stukken van de gemeente Amersfoort als antwoord op ons Wob-verzoek. 1200 pagina's willekeurig in de tijd uitgedraaid en met deels weggelakte tekst.

+Lees meer...

En wat je niet weet, daar kun je ook niet naar vragen.

Enfin, een paar algemene conclusies kunnen we wel trekken: De gemeente Amersfoort heeft vanaf 2015 al met initiatiefnemer Profin bv samengewerkt om zonnevelden in Over de Laak mogelijk te maken. Dus ver voordat de gemeenteraad op 23 mei 2017 een akkoord had gegeven om met de zeven zoekgebieden (waaronder Over de Laak) aan de slag te gaan. Daar horen nog een paar saillante details bij, maar die komen later wel in de publiciteit.

Wat ook duidelijk blijkt is dat Profin bv voorwaarden heeft gesteld bij het intrekken van de vergunningaanvraag in juli 2018, onder druk van de gemeente, nadat wij in protest waren gegaan. Eén van de voorwaarden was het behouden van een voorkeurspositie om 20 ha zonnevelden later in de tijd alsnog neer te mogen leggen. We hebben geen schriftelijke bevestiging van de gemeente gezien, maar uit de stukken blijkt wel dat de gemeente ver is meegegaan met deze claim en Profin lang aan het lijntje gehouden heeft. Tot op vandaag is dit nog steeds een verhaal van '2 waarheden'.

Uit een plan van het OBV (OntwikkelingsBedrijf Vathorst), waar de gemeente Amersfoort 50% aandeelhouder van is, blijkt dat Renewi positief stond om op de hellingen van de vuilstort ('de berg van Smink') zonnevelden te installeren. Waarom daar niet op doorgepakt is is niet duidelijk. Dat zou toch een acceptabel alternatief zijn geweest.

En tot slot worstelt de gemeente nog steeds met het uitbrengen van 'kaders' voor zonnevelden in Vathorst-Noord. In concept-voorstellen wordt gesteld dat Vathorst 17ha zonnevelden zou moeten leveren en het lijkt alsof er een interne strijd woedt over de vraag of er een integrale (groen-)ontwikkeling met woningbouw ('rode functies') en zonnevelden moet komen, of dat er een deelontwikkeling moet komen met alleen zonnevelden.

Volg ook de discussies op twitter via @BehoudDe, ons twitteraccount. We houden u op de hoogte.

23-03-2021