U, de petitionaris

Updates

AD

Het AD blijft niet uit.

https://www.ad.nl/amsterdam/petitie-om-menstruatiecup-in-basispakket-te-krijgen~a8915175/.

Nieuwe petitie

https://t1dglucosesensor.petities.nl/ Deze bovenstaande petitie heeft in 4 dagen tijd met gebruik van diverse media >20000 handtekeningen gekregen . Ik ben voornemens alle onderstaande handtekeningen voor hetzelfde doel over te dragen.

.

Petitie gesloten

De petitie online is gestopt.

Bedankt, eenieder die deze gebruikte!.

Lonen stijgen met 3% in 2019

De loonontwikkeling bleef vooralsnog in Nederland en andere landen achter bij de economische opmars. ABN Amro verwacht echter dat de verdere economische groei zal zorgen voor extra krapte op de arbeidsmarkt en daardoor voor hogere contractlonen.De loonontwikkeling bleef vooralsnog in Nederland en andere landen achter bij de economische opmars.

+Lees meer...

ABN Amro verwacht echter dat de verdere economische groei zal zorgen voor extra krapte op de arbeidsmarkt en daardoor voor hogere contractlonen.

Daarbij wordt wel een slag om de arm gehouden, omdat onvoorziene veranderingen op de arbeidsmarkt en de aankomende btw-verhogingen voor lagere of juist nog hogere lonen kunnen zorgen. Volgens de kenners van de arbeidsmarkt neemt de werkloosheid verder af. Hoewel er nog flink wat personen extra aan het werk kunnen, lijkt dat niet voldoende om de banengroei te kunnen opvangen. Dat is nog afgezien van of mensen de juiste kwalificaties hebben.

Petitie aangeboden aan wethouder Hilde de Groot, Groen Links.

Op donderdag 28 maart 2019 is de petitie aangeboden aan wethouder Hilde de Groot van Groen Links door Jan Baas, Antoine de Haan, Aurelia van Heerdt, Ineke kool, Willy Kruijssen en Aurelia van Heerdt.

We hadden de indruk dat ondanks de afspraak dat we met niet meer dan met zes personen kwamen, de gemeente rekening hield dat we met een substantieel grotere groep zouden komen demonstreren.

Van gemeentewege waren naast wethouder De Groot en beleidsambtenaar Pim de Moed ook Jeroen Pater (afd.

+Lees meer...

voorlichting) aanwezig en Nico Koot (beleidsmedewerker buitengebied). We hebben de petitie aangeboden en anderhalf uur gepraat. We hadden een praatpapier gemaakt met 4 statements: - Het gebied perenboomgaard - Brassica - Spoorlaan is van grote cultuurhistorische en ecologische waarde voor Schalkwijk. De Gemeente Houten moet haar verantwoordelijkheid nemen en dit gebied in haar huidige functie behouden (koesteren groen, insecten en vogels) Ken dit gebied een status toe van ecologisch en landschappelijk cultuurhistorisch belang. Eenmaal aangetast is het voor altijd verloren. - Ruimtelijke ordening is niet het speeltje van grondeigenaren, maar een taak van het gemeentebestuur, die haar overwegingen hoort te maken op basis van visie en sociaal beleid dat aansluit bij de behoefte van de inwoners van Schalkwijk en landelijk beleid (huur en starters). Verstedelijking van dit gebied, met problemen in verkeersontsluiting is niet gewenst. Maak keuzes op basis van een verantwoorde visie met een groen beleid naar de toekomst zonder financiële druk en belangen van goudzoekers. - Op het bouwplan perenboomgaard heeft niet de inspraak plaatsgevonden, zoals bedoeld in collegeprogramma 2018-2022. Wij dringen aan hier zo snel mogelijk mee te beginnen. - Wij geven u in overweging werk te maken van het beschermen van cultuurhistorisch en karakteristiek groen. Eenmaal weg betekent dat het nooit meer te ervaren zal zijn. Valt dit niet onder het serieus bezig zijn met de recreatieve functie, maar ook met het cultuurhistorische erfgoed van het Eiland van Schalkwijk?

De petitie en statements zullen worden ingebracht als ingekomen stukken voor de gemeenteraad.

Wat betreft ‘inwonersparticipatie’ en ‘uitnodigingsplanologie / visie woningbouw’ hield de wethouder zich erg op de vlakte. Ze toonde zich beperkt gevoelig op het gebied van beleid natuur en landschappelijke elementen in het buitengebied.

Op een keer is heel direct gevraagd onder welke condities de gemeente zou willen meewerken aan alternatieven. Daarop kwam onder meer de vraag of we hierover contact hebben gezocht met de grond verkopende partij. Dat is er nog niet geweest, maar lijkt wel in de rede als een vervolgstap. Daarbij natuurlijk verder het gesprek voeren met de verschillende politieke fracties van de gemeenteraad. Dinsdag 2-4-2019 zijn er in het vragenuurtje van de gemeente vragen over de perenboomgaard gesteld door C.D.A en S.G.P. Mochten jullie ideeën en plannen hebben voor verdere stappen dan horen we ze graag.

Met vriendelijke groet, Ineke Kool en Antoine de Haan.

Gesprek aangevraagd met wethouders mobiliteit

Dankjewel voor je steun voor de petitie. We hebben meer dan 700 handtekeningen van wijkbewoners in de Bras en Nootdorp ontvangen.

+Lees meer...

Fijn dat zoveel mensen ons idee voor een beter OV ondersteunen!

Als initiatiefnemers hebben we nu om een gesprek gevraagd met de Wethouders mobiliteit en openbaar vervoer in Den Haag en Pijnacker-Nootdorp. Met hen willen we bespreken hoe de verbinding tussen De Bras en het centrum van Den Haag kan worden verbeterd. Zij bepalen uiteindelijk of bus 60 vanuit De Bras ook moet doorrijden naar NS Den Haag Ypenburg en de Randstadrailhalte in Nootdorp.

De petitie is nu gesloten. We houden jullie op de hoogte als er nieuws is.

Nogmaals dank voor jullie steun

Weetjes rond de Gagelstraat.

Deze informatie kwam bewoners o.a. ter oren middels een huis aan huis A4 door F.S.

+Lees meer...

een omwonende.

De Gagelstraat doorkruist andere straten, maar er woont niemand in de zin van adres naam. Wel hebben sommige huizen hun achtertuin/poort op de Gagelstraat. Ook komen er achterpaden van woningblokken op uit. De Gagelstraat is tevens voorzien van garage boxen voor bewoners.

Tijd om de petitie aan te melden!

Beste mensen,

Meer dan 2.450 mensen hebben hun steun betuigd aan de Verklaring en haar ondertekenaars: hartelijk dank! De Provinciale Statenverkiezingen zijn voorbij, de Nederlandse Nashvilleverklaring is honderd dagen oud en dus is het tijd de petitie gereed te maken voor schriftelijke aanmelding bij de Vaste Commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer. Deze zal besluiten of en wanneer we haar de petitie kunnen overhandigen.

We hebben voor deze commissie gekozen omdat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verantwoordelijk is voor zaken waar de Nashvilleverklaring en haar ondertekenaars zich tegen verzetten, te weten het (zelfs binnen christelijke instanties) aan de man brengen van de aan de scheppingsorde averechtse genderideologie en de normalisering en het goedpraten van de homoseksuele zonde.

+Lees meer...

Het was dan ook minister Van Engelshoven van het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap die zich fel tegen de Nashvilleverklaring kantte en ten onrechte beweerde dat mensen, die worstelen met in de Verklaring benoemde geslachtelijke neigingen, volgens de Verklaring niet welkom zouden zijn in kerken.

Moge deze petitie de Tweede Kamer er nog eens aan helpen herinneren dat de op Bijbelse waarheden gegronde Verklaring níet kerken en christenen ertoe oproept de zondaars te weren. Integendeel: ze poogt in de huidige cultuur kerken te steunen in hun pastorale tegemoettreding tot de zondaar, en zowel hen als andere christenen in staat te stellen tot het blijven benoemen van de ernst van de zonden waarvoor de Bijbel en de Verklaring waarschuwen. Immers, alleen middels zondebesef kunnen kerken en individuen de zondaar doen berouwen teneinde, nadat hij die die zonden heeft afgelegd, in het reine kan komen met de Heere. Dit proces van zondebesef, berouw, het afzien van de zonde en uiteindelijk toenadering tot de Heere is een fundamenteel onderdeel van de christelijke heilsboodschap - ja zelfs van het allergrootste belang voor de redding.

Als kerken en christenen, onder druk van de cultuur en politieke correctheid, zich niet meer geroepen voelen de zonde te blijven benoemen, of als hun hierin het zwijgen opgelegd wordt, dan kunnen zij nog weinig voor de redding van hun medemens betekenen. De Nashvilleverklaring en haar ondertekenaars hebben dit beseft en hebben daarom geprobeerd klip en klaar - tegen de cultuur en politiek-correcte wenselijkheid in - een grens te trekken. Moge deze petitie het parlement en de minister dan ook ervan doordringen dat steun voor de Nashvilleverklaring weldegelijk leeft bij Nederlanders, en dat de ondertekenaars hun steun verdienen.

Wij houden u op de hoogte van het verdere verloop van de petitie!

Met vriendelijke groet,

Marcel Bas