U, de petitionaris

Nieuws

Wilt u advies over uw petitie? Vanaf €10

Met onze 11 jaar ervaring kunnen we zien of een petitie verspilde moeite is. Wilt u advies over uw petitie? Daarmee kunt u uzelf veel tijd besparen! Ook geven we suggesties over hoe u uw petitie kunt verbeteren. Natuurlijk kunt u ook altijd gratis een petitie starten! Ook kunt u gratis hulp vragen per e-mail, maar dat is langzamer.

We bellen u erover terug als u minstens €10 overmaakt aan Stichting Petities.nl en een voicemail op 020-7854412 inspreekt erover. Liefst ook met een e-mail naar webmaster@petities.nl met de petitie.

We bellen u vanaf nummer 020-7854412 op een door u gewenst tijdstip tussen 8:00 en 22:00, minstens een dag na uw verzoek. Soms eerder, als u geen voorkeur voor een tijdstip opgeeft. Verwacht een gesprek van ongeveer 15 minuten.

08-07-2016

De Kleine Kapitein sluit definitief de deuren

Berkel en Rodenrijs – Het is niet gelukt om basisschool De Kleine Kapitein te behouden, was de mededeling van interim-bestuurder Jan Verbeek vorige week aan de ouders. Verbeek had nog tot 31 maart de tijd gevraagd en gekregen van het ministerie om alle mogelijkheden te onderzoeken.

+Lees meer...

Lees verder bij de Heraut

Het gaat goed

De handtekeningen komen gestaag binnen, we zitten al over de 400. Vanmorgen was ik op Omroep Zeeland om een toelichting te geven. Via facebook probeer ik zoveel mogelijk aandacht te genereren en dat slaat aan.

+Lees meer...

De Zeeuwse Miliefederatie (ZMF) steunt de petitie en twittert er over. Op de site van beschermdekust.nl staat een goede inleiding op het probleem en een link naar de petitie. Bij de ZMF zijn veel natuurorganisaties aangesloten die hun leden misschien ook op kunnen roepen om de petitie te tekenen

Closed with results

The petition is now closed with results for one and a short term solution for the other.

SEBA stapt naar het Europese Hof

Een laatste poging om fundamentele ongerechtigheden in het erfpachtsysteem aan te klagen is deze stap van de Stichting Erfpachtersbelang Amsterdam naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Het argument wordt aangevochten dat erfpachters in Amsterdam contractueel zijn gebonden aan de huidige rekenmethode van de gemeente en de drie deskundigen bij canonherziening.

+Lees meer...

Immers bij het afsluiten van die contracten werd de canon heel anders ingevuld. Door alle waardevermeerdering naar zich toe te rekenen, doet de gemeente Amsterdam ongerechtvaardigd inbreuk op het eigendomsrecht. In mensentaal heet dat diefstal. Aldus de stelling van de aanklacht, waarvan nu eerst nog moet worden afgewacht of die ontvankelijk wordt geacht in Straatsburg.

Rijksoverheid hanteerde verkeerde normen bij de berekening van kosten die bij de invoering van de kostendelersnorm werden gehanteerd

03-11-2016. Uit onderzoek van Regioplan blijkt, dat de overheid bij haar motivatie om de kostendelersnorm in te voeren uitgegaan is van verkeerde berekeningen.

+Lees meer...

Alleenstaanden die met anderen de kosten zouden kunnen delen hebben vaal veel minder deelbare kosten dan de Rijksoverheid veronderstelde. Zie hier voor het onderzoek van Regioplan. Men had het onderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente Amsterdam. Hieraan kunnen wij toevoegen, dat al langer het vermoeden bestond dat de berekeningen verkeerd waren. In verschillende rechtszaken is hierop gewezen. De Memorie van Toelichting op de kostendelersnorm verwijst naar berekeningen van het CBS uit 2009 maar die zijn echter onvoldoende specifiek en gaan voornamelijk over de kosten van levensonderhoud van gezinnen met kinderen en niet om de groep waar het bij de kostendelersnorm om draait. De conclusie is dat de Rijksoverheid op ondeugdelijke gronden de kostendelersnorm heeft ingevoerd. Hier kan nog aan worden toegevoegd, dat gemeenten heel verschillend omgaan met de toepassing van de kostendelersnorm. Wanneer sprake is van een commerciele onderhuur is geen sprake van de kostendelersnorm. Gemeenten interpreteren heel verschillend wat commerciele onderhuur is. Sommige gemeenten hanteren een huurnorm van 400 of 600 euro. Daar beneden is de kostendelersnorm in die gemeente van toepassing. De wetgever heeft veel rechtsondezekerheid geschapen en het erg moelijk gemaakt.

De Bijstandsbond heeft een petitie lopen tegen de kostendelersnorm.

Voor meer informatie: Bijstandsbond 020-6898806

03-11-2016 | Petitie Stop de kostendelersnorm

Heilloze Weg Nieuwsbrief 2016-2 30 oktober 2016

OVEREENKOMST NIEUWE STRANDWAL - GAT VAN €28 MILJOEN

Heiloo door Aansluiting A9 op rand van financiële afgrond

Op 12 maart 2014, net één week voor de gemeenteraadsverkiezingen, tekende het college van Heiloo de Overeenkomst Nieuwe Strandwal; de ONS. Zonder de gemeenteraad daarin vooraf inzage te geven, heeft het college medio 2016 de Realisatieovereenkomst Aansluiting A9 getekend.

+Lees meer...

Tegen het besluit van de gemeenteraad in heeft het college het Voorontwerp Bestemmingsplan Aansluiting A9 in procedure gebracht. In tegenstelling tot haar toezegging, om op 14 september 2016 te komen met een Reactienota op de Zienswijzen van inwoners op dit Voo ontwerp, komt het college pas op 23 november met deze Reactienota naar buiten. Nota bene op dezelfde dag waarop ook het Ontwerp Bestemmingsplan in de Commissie Openbare ruimte op de agenda staat!

Hieruit blijkt duidelijk dat het college van Heiloo zich weinig aantrekt van democratische regels met als smoes dat er “geen vertraging mag optreden”. Inmiddels zijn de kosten voor de Aansluiting A9 gestegen. In de begroting Aansluiting A9 waren de volgende kosten niet meegenomen : kosten Rijkswaterstaat en BTW (circa € 5 miljoen), kosten Reconstructie Kanaalweg (€2,8 miljoen), kosten voor een apart aan te leggen fietsbrug (€1,2 miljoen) en de aanpassing van het onderliggend wegennet (€ ?? miljoen).

Inmiddels is in regioverband besloten om tweederde, circa 60 hectare, van het bedrijventerrein Boekelermeer Alkmaar uit de markt te halen vanwege gebrek aan belangstelling. Dit op advies van de STEC Groep uit 2014 (zie tabel). Dezelfde STEC Groep adviseerde in 2014 ook Heiloo om de helft van de Boekelermeer Heiloo, ruim 6 hectare, uit de markt te halen. Het college negeert dit advies “omdat er van de Aansluiting A9 een positief effect verwacht wordt”. De Boekelermeer Alkmaar heeft al jaren een aansluiting op de A9; wat is daar het positieve effect?

Inmiddels heeft de Raad van State het bouwplan voor De Linde/Zuiderloo afgekeurd. Inmiddels is ook duidelijk dat Heiloo op alle projecten, waaruit Heiloo de €8,5 miljoen voor de Aansluiting A9 exclusief fietsbrug en Kanaalweg volgens de Overeenkomst Nieuwe Strandwal zou moeten financieren, verlies lijdt:

• Boekelermeer: verlies circa €4 miljoen • Zuiderlol: verlies circa €5 miljoen (en meer na bouwstop op last van Raad van State!) • Zandzoom: verlies geschat op ruim €10 miljoen

Opgeteld een Overeenkomst Nieuwe Strandwal-gat van minstens €28 miljoen!

En nog steeds heeft het college geen duidelijkheid gegeven over:

• de totale kosten van de Aansluiting A9 en aanverwante kosten, • welke kosten hiervan in de ONS zijn inbegrepen en welke niet, • de kosten van grondverwerving en dreigende onteigening, nu vrijwillige verkaveling is mislukt, • de te nemen verkeersmaatregelen en de kosten er van; er is nog steeds geen actueel Verkeersplan, • de effecten van de aansluiting op het leefmilieu in de dorpskern, • waar en wanneer de 16 hectare natuurcompensatie plaats vindt, • de risico’s die Heiloo loopt, bijvoorbeeld uit hoofde van contracten met diverse private partijen

En wat doet het college? Het college verhoogt haar verliesvoorziening van €9,2 naar €9,5 miljoen, teert nog verder in op de gemeentelijke reserves die inmiddels al geslonken zijn tot onder de €10 miljoen (2010: nog ruim €27 miljoen!) en verhoogt de gemeentelijke belastingen. Op de vraag wat het college vindt van deze miljoenenverliezen is het antwoord “geen commentaar” (Alkmaarse Courant 7 oktober 2016).

WAT WIL HEILLOZE WEG?

Bezinning, herberekening en heroverweging van de Aansluiting A9

Al in 2005 stelt Hooijmaijers dat het huidige tracé “de beste optie is”. Zonder gedegen onderzoek en ver voor de officiële Variant-keuze in 2010. Een dubieuze Variant-keuze die luidde dat er voor andere varianten “onvoldoende draagvlak” was. Draagvlak van wie? Wie beoordeelde dat? Waren de inwoners van Heiloo daarbij betrokken? De cruciale vraag voor nu is, of de overwegingen, onderzoeken en andere fundamenten voor het huidige tracé nog steeds geldig zijn. Waarom niet een tracé met aansluiting op de Kanaalweg westelijk van de A9? Waarom niet een noordelijker tracé met uitkoop van de golfbaan én vergroting van het Oosterbos? Waarom niet de oostelijke Aansluiting met parallelweg naar de Boekelermeer helemaal schrappen en eerst de Middenweg vanuit Boekelermeer Alkmaar door trekken? Dat zou miljoenen euro’s schelen en de redding zijn van het unieke Heillozer Die.

Wat vindt u?

Heilloze Weg wil graag een transparante discussie over de Aansluiting A9 waarbij alle relevante informatie boven water komt, desnoods via een juridische procedure. Heilloze Weg wil een gezond financieel beleid; geen infrastructurele maatregelen waarvan de gevolgen niet helder zijn en geen verdere uitholling van de gemeentelijke reserves. Heilloze Weg wil hierover een serieuze maatschappelijke discussie, NIET een discussie die door het college van Heiloo georkestreerd is!

STEUN HEILLOZE WEG

Zienswijzen indienen op Ontwerp Bestemmingsplan A9!

Na behandeling in de Commissie Openbare Ruimte op 23 november, wordt het Ontwerp Bestemmingsplan Aansluiting A9 ter inzage gelegd. Iedereen kan reageren op het Ontwerp.
U kunt Heilloze Weg steunen door uw reactie in de vorm van een Zienswijze in te dienen. Wilt u actief meewerken aan ons initiatief, u bent van harte welkom in ons team! Voor meer informatie, mail ons!

Een financiële bijdrage?

Een financiële bijdrage in de kosten die wij maken voor juridisch advies, communicatie en diverse andere activiteiten stellen wij enorm op prijs. We danken u alvast hartelijk voor uw steun!

heillozeweg@gmail.com KvK: 62696777 Bank: IBAN NL40 INGB 0006 8377 03

03-11-2016 | Petitie Afslag A9 Heiloo? Nee!

Ruim 550 ondertekeningen binnen 24 uur

Prachtig. Binnen 24 uur hebben meer dan 550 mensen de petitie ondertekend.

+Lees meer...

Op naar de 1000 aan het eind van de week. Voor de Uitgeesters, let op uw brievenbus. De komende dagen ontvangt u een poster en extra informatie. Hang de poster achter uw raam, ook als u reeds getekend hebt. Alvast dank hiervoor.

03-11-2016 | Petitie IJsbaan bebouwen? Nee

Petitie aangeboden aan de Vaste Kamercommissie Financiën in Tweede Kamer

Karel Loeff biedt de petitie met 10.468 handtekeningen op 1 november in de Tweede Kamer aan aan voorzitter Pieter Duisenberg

v.l.n.r. Karel Loeff, Ed Groot (PvdA), Steven van Weyenberg (D66), Pieter Duisenberg, Pieter Omtzigt (CDA) en Aukje de Vries (VVD)

Aanbieden petitie

.