U, de petitionaris

Nieuwtjes

Wilt u advies over uw petitie? Vanaf €10

Met onze 11 jaar ervaring kunnen we zien of een petitie verspilde moeite is. Wilt u advies over uw petitie? Daarmee kunt u uzelf veel tijd besparen! Ook geven we suggesties over hoe u uw petitie kunt verbeteren. Natuurlijk kunt u ook altijd gratis een petitie starten! Ook kunt u gratis hulp vragen per e-mail, maar dat is langzamer.

We bellen u erover terug als u minstens €10 overmaakt aan Stichting Petities.nl en een voicemail op 020-7854412 inspreekt erover. Liefst ook met een e-mail naar webmaster@petities.nl met de petitie.

We bellen u vanaf nummer 020-7854412 op een door u gewenst tijdstip tussen 8:00 en 22:00, minstens een dag na uw verzoek. Soms eerder, als u geen voorkeur voor een tijdstip opgeeft. Verwacht een gesprek van ongeveer 15 minuten.

08-07-2016

6 Juni weer even inspreken bij nieuwe coalitie Amersfoort

6 Juni is er weer een gelegenheid de politiek van Amersfoort toe te spreken. Dit keer biedt het nieuw te vormen college van D66, VVD, CU en GroenLinks de mogelijkheid om 'nieuwe feiten' te presenteren.

+Lees meer...

We maken graag van die gelegenheid gebruik. Het nieuwste feit is dat we inmiddels bijna 1.150 handtekeningen hebben. Ook merken we dat landelijk steeds meer partijen zich keren tegen ondoordachte plannen om zonneweides in het groen te leggen. Zo laat prof. J. Rotmans zich op twitter merken daar geen voorstander van te zijn. Ook Marjan Minnesma, toch niet de eerste de beste in duurzaamheidsland, liet blijken niet met zonnepanelen te willen beginnen in het groen. Nu nog kijken of GroenLinks van Amersfoort het groen niet links wil laten liggen.

Gemeentebestuur gaat zich inzetten voor behoud veilinghallen

Goed nieuws! Burgemeester en wethouders van Stede Broec zullen zich ‘tot het uiterste’ inspannen om (delen van) de veilinghallen te behouden. Een door Open en Duidelijk Stede Broec (ODS) ingediend doorstel van die strekking werd donderdag 31 mei tijdens een gemeenteraadsvergadering met grote meerderheid aangenomen.

+Lees meer...

Wethouder Bart Notenbos gaat nu met de directie van CNB in gesprek. Lees hier het volledige artikel: http://oudstedebroec.eu/s/index.php/26-nieuws/299-gemeente-gaat-zich-inzetten-voor-behoud-veilinghallen.html

Mbo’ers heten voortaan officieel student

Minister Ingrid van Engelshoven (onderwijs) gaat wettelijk verankeren dat jongeren in het mbo voortaan aangesproken worden als student.

Bron: rijksoverheid.nl Nieuwsbericht | 31-05-2018 | 12:00.

U tekent voor het principe, niet voor de oplossing!

Met uw handtekening onder deze petitie, tekent u voor het principe: waarheid en eenheid zijn onlosmakelijk verbonden. Deze petitie gaat niet over de uitvoer maar over het principe.

+Lees meer...

De oproep om 'concrete stappen te nemen' is slechts een eerste aanzet om tot een oplossing te komen. Tegenargumenten die ik nu hoor zoals: 'Ik teken niet omdat dit geen twee maar drie kerkverbanden oplevert' is een drogreden. Deze petitie gaat daar niet over. Over de oplossing heb ik ook meer vragen dan antwoorden. Echter, dat waarheid en eenheid bij elkaar horen staat voor mij als een paal boven water. Daar gaat deze petitie over. Als we het daarover eens zijn lijkt het mij dat er geen bezwaar kan zijn om te tekenen. Het is goed om dit signaal van het grondvlak af te geven aan het kerkelijk kader. Helpt u mee om meer ondertekenaars te werven? Het delen van de petitie onder uw bekenden wordt zeer gewaardeerd!

Geert Jan Rozendaal

Reactie op: 'Eenheid is niet af te dwingen'.

Een korte inhoudelijke reactie op het artikel “Petitie kan eenheid met GGiN niet afdwingen” van het CIP. Zie voor dit artikel: https://cip.nl/68118-synodepreses-gergem-petitie-kan-eenheid-met-ggin-niet-afdwingen

Graag licht ik een aantal zaken toe om duidelijkheid te geven over mijn intenties.

Ds.

+Lees meer...

Van Eckeveld “Mensen kunnen vanuit de beste bedoelingen brieven schrijven en petities starten, maar dergelijke initiatieven kunnen alleen op een kerkelijke wijze ter tafel komen. Als dat niet wordt gedaan wordt het in de gemeente des Heeren een verwarrende toestand. De Heere God is een God van orde.”

Helemaal mee eens! Mijn brief in het RD is dan ook in de eerste plaats een opiniebijdrage. Een persoonlijke reflectie over hoe ik het blijvend kerkelijk gescheiden voortleven voor mijzelf ervaar. Daarbij wil ik door middel van de petitie een zwijgende massa een stem geven. Niet meer en niet minder. Een signaal afgeven. Uiteindelijk moeten de personen, die de door God ingestelde ambten bekleden, onder de voorlichting van de Heilige Geest, besluiten wel of geen verdere stappen te ondernemen. Daar ga ik niet over; daarin moet je je plaats weten.

Ds. Van Eckeveld vervolgt: “De initiatiefnemer zou zijn wens kunnen delen met zijn kerkenraad. Vervolgens kan de kerkenraad daarmee naar de classis stappen. Via de classis kan dit initiatief vervolgens worden besproken op de generale synode.” Van Eckeveld voegt toe dat beide kerken via de Deputaatschap Kerkelijke Eenheid met elkaar in gesprek zijn. “Daar proberen we elkaar meer en meer te vinden.”

Vooralsnog ben ik niet voornemens om de formele kerkelijke weg te bewandelen. Dit omdat gesprekken op het hoogste kerkelijke niveau plaatsvinden sinds 2001. Ga ik de kerkelijke weg bewandelen, dan kom ik uit bij dezelfde mensen die deze gesprekken reeds voeren. Alleen omdat de gesprekken tot op heden niet leiden tot concrete stappen, om te komen tot kerkelijke eenheid, heb ik dit signaal willen afgeven. Voor alsnog zie ik in deze petitie nog niet het middel om een doorbraak hierin te bewerken. Ik denk dat de binnenkamer hierin een heilzamere weg is.

Dr. M. Golverdingen: “Toen ik over de petitie las, dacht ik: ‘deze man heeft de strekking van mijn boek begrepen”.

Dank u wel! U hartelijk dank voor het gedegen werk wat u geleverd hebt. Dat van mij is een eendagsvlinder, dat van u heeft blijvende waarde!

Dr. M. Golverdingen vervolgt: “Om die eenheid te bereiken moeten betrokkenen voorzichtig te werk blijven gaan. Met een petitie in de publiciteit treden kan de nodige emoties oproepen. Eenheid is in de eerste plaats geen zaak van actie, maar van gebed. En gebed kunnen we niet forceren, maar wordt bewerkt door de Heilige Geest.” Golverdingen juicht gesprekken naar aanleiding van de petitie binnen kerkelijke gemeenten toe.

Helemaal eens! Dat heeft voor mij ook de nodige worstelingen gezorgd. Met deze actie wil ik niets forceren, wel dat het juiste gesprek gevoerd wordt over: ‘Waarom gescheiden voortleven als er geen wezenlijk leerverschil is?’

Jan Zwemer is Zeeuws historicus van bevindelijk-gereformeerde afkomst. "Zulke initiatieven komen altijd onverwacht," merkt hij op. "Mijn aandacht werd meteen getrokken door de gesuggereerde toevoeging ‘onder het Kruis’ na ‘Gereformeerde Gemeenten’.

Deze toevoeging heb ik slechts gedaan in de lijn van de geest van het artikel ‘vooruit naar vroeger’. Niet om mensen of groeperingen uit te sluiten. Sterker, daar waar overeenstemming is in de waarheid, is eenheid onlosmakelijk aan verbonden.

Ds. Egas: “Ik ben blij met ieder initiatief dat eenheid aanspoort,” zegt Egas over de petitie. “Wat zou het voor de GerGem en GGiN mooi zijn als de breuk uit ’53 wordt geheeld. En wat mooi dat dit initiatief van onderop komt. Blijkbaar zijn er honderden gemeenteleden die dit verlangen delen… Het is duidelijk dat Rozendaal wordt gedreven door een hartelijk verlangen naar eenheid. Ik denk dat hij terecht constateert dat er theologisch geen wezenlijke verschillen zijn tussen de beide kerken. Er zou dan ook meer ruimte moeten komen om werk te maken aan eenheid.”

Ds. Egas geeft op een rake manier weer wat mijn intenties zijn. Dank daarvoor!

Namens de GGiN is ds. J. Roos nauw betrokken bij onderlinge gesprekken tussen beide kerken. Hij was niet bereid om commentaar te geven en verwees door naar het kerkelijk bureau van de GGiN. Ook het kerkelijke bureau wilde niet op de petitie reageren en verwees door naar ds. O. M. van der Tang. Ook de GGiN-predikant had geen behoefte aan commentaar. “Deze discussie zou niet via de media gevoerd moeten worden,” aldus de predikant uit Alblasserdam.

In mijn hart geef ik ds. Van der Tang gelijk! Dit geeft bij mij een grote spanning: Mag ik doen, wat ik gedaan heb? Anderzijds is het door het jarenlang onder embargo houden van een eigen kerkelijk onderzoek, is er een leerverschil of niet, een inhoudelijk gesprek moeilijk te voeren. Ik ben opgegroeid onder het idee dat er een leergeschil is. Sinds ca. 2007 moest dit op last van de synode onderzocht worden: Is er wel een leergeschil? Dit heeft blijkbaar tot een antwoord geleid, alleen wordt sinds die tijd onder embargo gehouden. Waarom mag hier niet in alle eerlijkheid in de openbaarheid over gesproken worden?

Geert Jan Rozendaal

ODS dient voorstel in voor behoud gevel CNB-hallen

De fractie Open en Duidelijk Stede Broec dient donderdag 31 mei een voorstel in om burgemeester en wethouders op te dragen 'zich tot het uiterste in te spannen'om in ieder geval de zuidelijke geval van hal 1 van CNB te behouden. En liefst ook delen van hal 2 en 3.

+Lees meer...

Dat meldt het Dagblad voor West-Friesland. Al eerder deed de politiek een moreel beroep op CNB om iets van de historie te bewaren, maar ODS is er toch niet gerust op. Vandaar deze motie die het college verzoekt om hierover in overleg te gaan met CNB. Het gebouwencomplex is geen gemeentelijk monument, omdat de gemeente het huidige aantal van 32 om financiële redenen niet verder wil uit breiden. Wel adviseerde de Regionale Erfgoedcommissie recent om de gevel van hal 1 en de kapconstructies van hallen 2 en 3 te bewaren voor het nageslacht. ODS wijst op de imponerende omvang en uitgestrekte gevelwant'die de tweelinghal uit 1928 en de hal uit 1930 vormen. 'Die vertelt in één oogopslag het verhaal van de snelle opkomst van de bloembollenteelt in West-Friesland en het daarmee gepaard gaande veilingwezen

Diemenaren willen coffeeshop starten

31-05-2018 | Petitie Een coffeeshop voor Diemen

Stichting Trefpunt heeft het exploitatiecontract voor de Buk Buk getekend.

Stichting Trefpunt heeft het exploitatiecontract voor de Buk Buk getekend.

Bron: paper.uitkijkpost.nl/open/544b627c Uitkijkpost, 30-5-2018

REACTIE PETITIONARIS

Ons doel is bereikt!

Afgelopen week heeft Stichting Trefpunt het exploitatiecontract voor de Buk Buk getekend. Dat is ontzettend goed nieuws omdat Stichting Trefpunt (waar jongerenwerk ook onder valt) een visie op de Buk Buk heeft die in lijn is met hetgeen in de petitie staat.

+Lees meer...

Dit, in tegenstelling tot de exploitant die het contract eerst zou gaan tekenen. Deze Stichting staat te springen om aan de gang te gaan met de Buk Buk en wil er een multifunctionele zaal van maken die ook echt weer voor jongeren beschikbaar gaat zijn. De Buk Buk is dus in goede handen. Er is denk ik geen geschiktere organisatie om de Buk Buk weer bruisend te maken; ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat ze dat gaat lukken.

De Buk Buk-petitie heeft een grote rol gespeeld in het tot stand brengen van deze situatie. U heeft daarom, door de petitie te ondertekenen, bijgedragen aan een mooie toekomst voor de Buk Buk. Daarmee heeft u zowel de jongeren van Heiloo een dienst bewezen, als andere groepen die van de Buk Buk gebruik gaan maken. Daarvoor wil ik u ontzettend bedanken. Zonder uw steun aan de petitie was dit niet mogelijk geweest.

Daarnaast moet ik zeggen dat de open houding van de Gemeente, de Wethouder en de voormalig toekomstige exploitant ook te prijzen is. Laten we hopen dat we over enige tijd een bruisende Buk Buk zien en dan denken: dat hebben we mooi met z'n allen bereikt.

Nogmaals dank!

Met vriendelijke groet,

Roman van der Lee