U, de petitionaris

Nieuws

Verantwoording lobby

In het nieuwe jaar is het goed om nog eens terug te kijken naar het afgelopen jaar. 2016 stond in het teken van de inwerkingtreding van de nieuwe Erfgoedwet, maar ook het afschaffen van de fiscale aftrek was een belangrijk thema. Door samen te werken, zowel met andere erfgoedorganisaties, als met eigenaren van monumenten, hebben we als publiek met de politieke partijen daarin een mooi resultaat bereikt. De fiscale aftrek voor onderhoud aan rijksmonumenten blijft in 2017 gehandhaafd en de bezuiniging van 25 miljoen euro op het budget van OCW is teruggedraaid. Ook in 2017 blijft 57 miljoen op de balans staan voor de aftrekregeling. De Tweede Kamer heeft duidelijk gezegd: Minister, doe eerst gedegen onderzoek en ga met het veld en eigenaren praten over alternatieven voordat je een succesvolle regeling afschaft. Hieronder vindt u een verantwoording van ons lobbywerk.

Verloop

Met Prinsjesdag 2015 werd aangekondigd dat het Kabinet werk ging maken van het vereenvoudigen van de belastingen. Allerlei regelingen, zoals van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden, zouden geëvalueerd worden en na een zorgvuldig besluitvormingsproces zou bekeken worden of en zo ja hoe de regeling zou kunnen veranderen. De middelen zouden behouden blijven. Met Prinsjesdag 2016 werden we allen verrast door het Kabinet dat ze middels een bezuiniging van 25 miljoen euro de fiscale aftrek voor onderhoud aan monumenten wilde afschaffen. Minister Bussemaker moest een bezuiniging op haar departement doorvoeren en koos voor het afschaffen van de fiscale aftrek. Ze diende samen met Staatssecretaris Wiebes een wetsvoorstel in om per 1 januari 2017 de fiscale aftrek te vervangen door een subsidieregeling. Ze vonden namelijk dat de fiscaliteit niet goed werkte. Er was sprake van oneigenlijk gebruik. Ook wilden ze het beheer en onderhoud van monumenten kunnen sturen. Daarnaast vonden ze de regeling niet eerlijk. Inmiddels weten we na de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer dat er geen evaluatieonderzoek had plaatsgevonden naar de werking van de fiscale aftrekregeling en dat er geen sprake was van een zorgvuldige besluitvorming. Het erfgoedveld en de eigenaren waren niet geraadpleegd. De overgangsregeling naar een subsidie moest nog worden uitgewerkt. Ook de motieven voor afschaffen klopten niet. De werkelijke reden voor afschaffing was de oplegging van een structurele bezuiniging van 25 miljoen euro aan het ministerie van OCW door het ministerie van Financiën.

Lobbywerk

Na het bekendmaken van de maatregel om de fiscale aftrek af te schaffen hebben een aantal organisaties, te weten Erfgoedvereniging Heemschut, Bewoond Bewaard, Hollandse Molen, Nederlandse Monumentenorganisatie, Federatie Grote Monumentengemeenten, Federatie Particulier Grondbezit, Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen, en de erfgoedkoepels Kunsten 92 en Federatie Instandhouding Monumenten de handen ineengeslagen. Doel was de structurele bezuiniging op monumentenzorg van tafel te krijgen en pleiten voor het aanhouden van de fiscale aftrek tot de gehele herziening van het financieringsstelsel in de monumentenzorg in 2018. We legden contact met Tweede Kamerleden en met het Ministerie van OCW. We zijn uitgebreid met de Kamerleden gaan praten. Tevens werden verkennende gesprekken gevoerd met het ministerie. Daarnaast starten we een petitie om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen. Via (lokale, regionale en landelijke) kranten, televisie en radio en nieuwsportals, werd aandacht gevraagd voor onze lobby. Ons doel was tweeledig: ten eerste het informeren van het publiek ten aanzien van de bezuinigingsmaatregel van het Kabinet en ten tweede de weerlegging van het beeld dat de fiscale aftrek van onderhoud aan monumenten oneigenlijk gebruikt werd en vooral ten goede kwam aan de mensen die het niet nodig hadden. Niet altijd kwam deze weerlegging van dat beeld in het begin goed naar voren. Daarom hebben we ook filmpjes laten maken om te laten zien dat de meeste monumenteigenaren een modaal inkomen hebben, liefde hebben voor hun eigendom en graag de oude panden willen behouden en in goede staat willen doorgeven aan de volgende generatie. Deze zijn via sociale media en Youtube verspreid. De fiscale aftrek is naast een bijdrage aan de meerkosten voor onderhoud ook een erkenning voor de inspanningen en inzet van de monumenteneigenaren. Ook voor historische binnensteden heeft de fiscale aftrek een enorme positief effect.

Resultaten

Allereerst heeft de petitie Stop de bezuinigingen op ons erfgoed!, via petities.nl, die 3 oktober 2016 is gestart tot 2 november 2016 ruim 11.000 handtekeningen opgehaald. De commissie Financiën van de Tweede Kamer heeft deze petitie op 2 november 2016 aangeboden gekregen. Daarnaast heeft onze lobby in de Tweede Kamer gezorgd dat zowel op maandag 31 oktober en maandag 7 november bij de behandeling van het Belastingplan 2017 de meeste aandacht en tijd uitging naar het wetsvoorstel tot afschaffing van de monumentenaftrek. Toen op 7 november bleek dat het Kabinet uit de Tweede en Eerste Kamer geen steun zou krijgen voor haar wetsvoorstel, heeft de minister het niet aan laten komen op een stemming, maar heeft ze op 9 november laten weten het plan aan te houden. Dat betekent dat de fiscale aftrek voor monumentenpanden in 2017 gehandhaafd blijft. Een amendement van Van Weyenberg van D66 om het wetsvoorstel terug te draaien is op 17 november door de Kamer nipt verworpen. Alleen de regeringspartijen VVD en PvdA stemden tegen. Gelukkig heeft de Kamer ook dekking gevonden voor de bezuiniging van 25 miljoen euro op monumentenzorg. Op 8 december 2016 stemde de Kamer voor een amendement van Mark Harbers (VVD) en Henk Nijboer (PvdA) die zorgt dat het budget van 57 miljoen voor monumentenaftrek gehandhaafd blijft. Alleen PVV, 50 PLUS en Lijst Roland van Vliet waren tegen.

Sociale media

Heemschut heeft via haar website, nieuwsbrief, twitteraccount en facebookaccount aandacht gevraagd voor de petitie, en heeft haar achterban geïnformeerd over haar lobbywerkzaamheden richting Tweede Kamer. Voor sociale media heeft Heemschut drie filmpjes laten maken die door een ieder verspreid konden worden. Vooral het bereik van Facebook was een groot succes. Via Facebook hebben we de filmpjes actief gepromoot onder geïnteresseerde doelgroepen. Met behulp van een kleine investering hebben we het bereik van de berichten vergroot. De filmpjes zijn ieder ongeveer 40.000 keer bekeken! Via twitter zijn de berichten over onze campagne ongeveer tot 5000 keer per keer bekeken. Onze website heeft ongeveer 1000 unieke bezoekers per bericht gehad. Een extra nieuwsbrief van Heemschut is uitgestuurd en heeft 2.500 mensen bereikt. Via televisie is Nieuwsuur op 6 oktober 2016 en 1 Vandaag op 1 november 2016 beiden ongeveer 600.000 keer bekeken.

Financiële verantwoording

Een aantal van u heeft via petities.nl aangegeven geld te storten voor onze campagne. Dat is ruimhartig gebeurd. Tot nog toe is aan giften een bedrag binnengekomen. € 3.984,75. Dank daarvoor! Een klein deel van dit bedrag is overgemaakt via www.geef.nl. Een groot deel is via de website van Heemschut binnen gekomen. Daarnaast is ook rechtstreeks geld gestort op de rekening van Heemschut.

We hebben voor de campagne afgerond de volgende (extra) kosten gemaakt:

  • 3.000 euro voor het maken van spotjes voor gebruik op YouTube, de social media (Facebook, Twitter) en op websites

  • 1.000 euro advertentieruimte op social media (Facebook, Twitter)

  • 400 euro donatie aan de Stichting Petities.nl

Vervolg

In 2017 blijft de aftrek voor onderhoud aan monumenten via de inkomstenbelasting bestaan. Blijft wel staan dat het wetsvoorstel daarmee niet van tafel is. Of en hoe verder wordt besloten hangt echter deels ook af van de Tweede Kamerverkiezingen in maart aanstaande. Het ministerie van OCW gaat de komende maanden met de erfgoedorganisaties praten over aanpassingen of veranderingen in de financiering van het stelsel van de monumentenzorg. De huidige minister lijkt hierin deels al een richting te hebben gegeven. Zo is het idee dat er geld komt voor langjarig onderhoud aan grote monumenten, duurzaamheidsmaatregelen en herbestemming. Onderhoud aan rijksmonumenten door particulieren lijkt de huidige minister minder belangrijk te vinden.

Heemschut zet in op behoud van de bestaande middelen en extra inzet van middelen uit andere aandachtsgebieden/beleidsterreinen. Alleen hierdoor kan de erfgoedzorg op peil blijven en een effectieve bijdrage blijven leveren aan onze samenleving. Om sterk te staan en ook om te zorgen dat uw belang wordt gehoord vragen wij u om ons te steunen en lid te worden van Heemschut. Erfgoedvereniging Heemschut bestaat sinds 1911 en is met bijna 5.000 leden een van de grotere erfgoedorganisaties.

Word ook lid van Heemschut

Tears For Fears - Oleta Adams - Woman In Chains - Live

https://www.youtube.com/watch?v=ScUgeXWKS9s.

23-08-2023 | Petitie Schaf de rente op schuld af

Tears for Fears Live 2022 Woman in Chains

https://www.youtube.com/watch?v=pQG3l2yvdvY.

23-08-2023 | Petitie Schaf de rente op schuld af

Tears For Fears - Everybody Wants To Rule The World.HQ. ultimate 12 inch extended mix rare. (audio) (ONLY FOR PEOPLE WITH SOLID EARS AND COMPREHENSIVE ENDURING MODUS OPERANDI AND ATTITUDE)

https://www.youtube.com/watch?v=5k293MR--EE.

23-08-2023 | Petitie Schaf de rente op schuld af

Billy Idol Eyes Without A Face Extended Version (ALSO FOR COPY-CATS)

https://www.youtube.com/watch?v=GVleR7hFGs8.

23-08-2023 | Petitie Schaf de rente op schuld af

Billy Idol Eyes Without A Face Extended Version (FOR COPY-CATS)

https://www.youtube.com/watch?v=GVleR7hFGs8.

23-08-2023 | Petitie Schaf de rente op schuld af

meer info - additional info

https://www.kennisplatform.nl/welke-afstand-tot-hoogspanningslijnen-is-veilig/

https://www.kennisplatform.nl/hoe-sterk-zijn-de-magneetvelden-van-een-transformatorhuisje/

https://www.kennisplatform.nl/elektrogevoeligheid/

https://open.overheid.nl/documenten/ronl-archief-964b3bb6-cb55-4394-b09a-2298982b007e/pdf

https://www.rivm.nl/publicaties/magneetvelden-bij-hoogspanningsstations-en-opstijgpunten

https://www.healthcouncil.nl/documents/advisory-reports/2022/06/29/power-lines-and-health-cancer-in-adults .

Orange is The New Black - Season 1 (2024) - Official Trailer [HD] - ook voor een filmanalyticus als PPJM RUTTEN onnavolgbaar

ALLERBESTE 2E KAMERFRACTIES. ALLERBESTE 1E KAMERFRACTIES, ALLERBESTE BESTUURDERS VAN POLITIEKE PARTIJEN IN “ORANJE”-LAND

BESTE “CHRISTENUNIE”, "BVNL" & FARMERSDEFENCEFORCE "ALLEDREI ZUSAMMEN",

BESTE MIRJAN BIKKER, WYBREN VAN HAGA & MARK VAN DEN OEVER,

KRITISCHEANALISTENDURVENKRITIEKEVRAGENTESTELLEN

DURFTEANALYSEREN

DURFVRAGENTESTELLEN

DURFVRAGENTESTELLENOOKALKOMENZEIJSKOUDOVER

Elk jaar wordt per pensioenfonds het collectieve beleggingsresultaat over de gekozen asset allocatie... AAN-DELEN(???)/stocks, LENINGEN/bondages, VAST(???)GOED/properties, etc…, gepubliceerd.

Zo kun je zien, best inzichtelijk... dat als aandelenmarkten wereldwijd +6%, bondjes +3%, properties +5%... het wel ongeveer 4% na aftrek kosten admin zal zijn... meestal klopt dat wel ongeveer.

Maar eh, als "Goldman Suckers” wederom zoals in 2006-2008 “supprimers" verpakken in "waardeloos papier”... zoals de renteloze perpetuele CORONA-Bondages uitgegeven door de ECB sinds het AKKOORD tussen MARK RUTTE & WOPKE HOEKSTRA…enerzijds en Italia, Spania & Portugal anderzijds in 1H2000... en HoogGediplomeerdeOVERBETAALDEFondsManagers bij ABP geen SELL SIDE ANALISTENRESEARCH RAPPORTEN... meer mogen lezen van het BIS COMMITTEE te BAZELEN sinds 2009 (toen SELL SIDE verboden werd verklaard vanuit BIS-COMMITTEE, ECB, DNB, AFM)...

Hoezo noemt Pieter OMTZIGT Dan Niet In 2e (SLAAP - ???) KAMER, dat:

Het geheel niet meer duidelijk is te zien, hoezo de PENSIOENPOT VAN ”PVVD66-LID INGRID IS GEHALVEERD IN 10 JAAR TIJD, EN DIE VAN “PVVD66-LID HENK -/- 70%, TERWIJL DIE VAN BLACKROCK EN VANGUARD TOEVALLIG (???) BEIDEN +2% BEHAALDEN IN DE KOMENDE 10 JAAR TOT OOK O2-TAX WERD INGEVOERD ???

ENnu hoezo, mag AEGON emigreren naar BV (= BritishVirgin) - Island, van het VK ???

Terwijl er NL-ers zijn die bewust een NL-kantoor wilden zien???

KRITISCHEANALISTENDURVENKRITIEKEVRAGENTESTELLEN

DURFTEANALYSEREN

DURFVRAGENTESTELLEN

DURFVRAGENTESTELLENOOKALKOMENZEIJSKOUDOVER

DIEPVRIESVRAGEN VOOR "POLITIEKE DIEREN": Stel, je wordt 10 jaar ingevroren...

WAT ZOU JIJ NOU ALS EERSTE VRAAG STELLEN AAN PIETER OMZIGT ALS JE ONTDOOIT BENT DOOR HET AMC ???

1) IN WELK JAAR LEVEN WE ???

2) IS “WOKE" NU AFGELOPEN OF HET NIEUWE NORMAAL ZOALS IN BERLIJN MET MARLENE DIETRICHT ???

3) BEN IK ONTDOOID IN DE MATRIX, OF IS DIE HOLOGRAM SCAM TERUGGEDRAAID DOOR DE ASCENSIE VAN 3D NAAR 5D ???

4) KUNNEN ASTROLOGEN NIET MEER WERKEN, DOOR DE 100000 (???) SATELIETEN VAN BEZOS ???

5) IS HET AMAZON GEBIED NOG BEWOOND DOOR APEN EN/OF MENSEN ???

6) BESTAAT GELD NOG, OF BETALEN WE ALLEEN NOG MAAR MET SEX ???

7) IS ALLIANZ DE FUSIEPARTNER VAN FUCKING THE HAGUE ???

8) IS 1 VAN ONZE “MINIMA” UIT “ORANJE”-LAND ZELF, OF 1 VAN ZIJN & HAAR 3 KNAPPE DOCHTERS, DE NIEUWE KONINGIN VAN OOSTENRIJK, SISI 2-3-OF-4 ???

9) HEEFT HET BEA-IK-HEB-ECHT-NIX-MEER-VOLK HET OVERLEEFD TOEN 80% WAKKER WERD ???

10) IS ER NOG VLEES TE KOOP, BIJ DE SLAGER ???

11) IS DAT DAN MENSENVLEES, KINDERKETCHUP, INSECTENPOEDERVLEES, OF "NAMAAK VIS" WAT ZE "NAMAAK VLEES" NOEMEN ???

12) IS ENERGIE GRATIS, OMDAT NADAT GELD WERD AFGESCHAFT... OOK DE VRIJE MENINGSUITING WERD AFGESCHAFT… EN IEDEREEN EEN GRATIS APPLE WATCH KREEG VANAF DE KINDERCRASH ???

13) ZIJN HET “DUBLIN-COMMITTEE” (DE NIEUWE TOEZICHTHOUDER VOOR EUROPESE LEVENS- & SCHADEVERZEKERAARS...

(WANT HET BIS-COMMITTEE HAD ZICH BIJ DE OPRICHTING DOOR AMERIKAANSE BANK J.P. MORGAN ERIN VERGIST... EN TOEGEGEVEN DAT TOEZICHT OP EUROPESE BANKEN & EUROPESE LEVENS- EN SCHADEVERZEKERAARS… VANWEGE HET FEIT DAT MACHT CORRUMPEERT… GESCHEIDEN DIENDEN TE BLIJVEN EN DUS TE WORDEN)

& IRISH RE (DE NIEUW OPGERICHTE HERVERZEKERAAR), BEIDEN TE DUBLIN (BUITEN NATO-GEVAAR), AL RUSSISCH SPREKEND ???

IEX.NL BEDRIJVEN-EFFE-DURVEN-ONDER-BOVEN-DIEPVRIESVRAGEN: Stel, je wordt 10 jaar ingevroren...

1) HEINEKEN : IS BIER VERPLICHT ALCOHOL-VRIJ GEWORDEN EN WAT BETEKENT DAT VOOR JULLIE WINST EN OMZETGROEI ???

2) AKZONOBEL : RIJDEN ER GEEN AUTO’S MEER, EN WAT BETEKENT DAR VOOR JULLIE ZOUT WINST EN OMZETGROEI ???

3) ING BANK : ZIJN JULLIE NA DE FUSIE MET ABN AMRO MET DEUTSCHE BANK… OF LIEVER MET UBS FUSIEGESPREKKEN AAN HET AANKNOPEN… OF TOCH LIEVER MET BNP PARIBIS... EN OP WELKE CRITERIA BESLISSEN JULLIE INTERN ZOIETS ???

4) KLM : ZIJN JULLIE ALLE STEWARDS EN STEWARDESSEN GAAN VERVANGEN DOOR MUSK’S ROBOTS… DIE VAN GOOGLE-SCAM, DIE VAN MICROPORNO, DIE VAN PUT-IN, DIE VAN XI… OF DIE MENSEN ZIJN ONVERVANGBAAR OMDAT MARKOETING HEILIG IS ?

5) WOLTERS KLUWER / NOORDHOFF : ALS JULLIE KINDERBOEKEN VOOR NEDERLANDSE SCHOLEN IN HET USA-HEGEMONIE TIJDPERK MET USA-SCAM-WOKE-VERHALEN MASSAAL IN NL-BASIS-LERAREN-OPLEIDINGEN-UITDELEN, HOEZO DAN NIET XI’S CAMERA-TECHNIEKEN METEEN OOK BIJ TU DELFT EN TU TWENTE… ALS VERPLICHTE KOST VOOR DE ARTIFICIAL INSEMINATION OPLEIDINGEN... EN HOEZO LATEN JULLIE DIE WINST EN/OF OMZET LIGGEN ???

6) PROSUS : IS HET OVER 10 JAAR NOG LEUK IN DE METAVERSE OMZETGROEI TE BEHALEN... EN WAT BETEKENT DIE IMPLOSIE VAN AANTAL GEBRUIKERS VOOR JULLIE OMZET EN WINSTGROEI ???

7) RANDSTAD : DETACHEREN JULLIE ROBOTS, EN WAT IS EEN NORMAAL UURTARIEF DAN, EN GEZIEN DE GRATIS STROOMPRIJS... KRIJGEN DIE ROBOTS GRATIS VAN APPLE EEN KLOKJE ? EN WAT BETEKENT DAT VOOR JULLIE OMZET EN WINSTGROEI ???

8) FORFARMERS : VERKOPEN JULLIE STRAKS IPV DIERENVOEDER, INSECTENPOEDER, OF STROOM… AAN ROBOTS DIE WAKKER WORDEN ???

9) FASTNED : VERKOPEN JULLIE LIEVER STROOM AAN ROBOTS... OF SNICKER-DEALS IS JULLIE KASSA-DEAL... WANT STROOM WORDT GRATIS... EN HOEVEEL MARGE OP M&M’S EN BOUNTY LATEN JULLIE DAN LIGGEN ???

10) AHOLD : ALS NEDERLAND KIEST VOOR DE BOEREN... KIEZEN JULLIE DAN VOOR BOERENLAND VLA, BOERENLAND EIEREN... OF BLIJVEN JULLIE GELOVEN IN WOKE-BULLS ALS VERDIENMODEL... EN WAT BETEKENT DAT VOOR JULLIE VERDIENMODEL ???

11) ASML : WAAROM KOPEN JULLIE ASMI NIET OP EN BESI OOK ???

12) ASMI : WAAROM KIEZEN JULLIE VOOR CONCURRENTIE MET ASML IPV EEN FUSIE ???

13) BESI : WAAROM IS JULLIE HOOFDKANTOOR IN NEDERLAND... WANT VERPAKKEN VAN LEUGENS IS TOCH NIET ONZE MAAR FRANSTALIGE TOPSPORT MON-AMI(E)(S)... EN CHIPS ZIJN TOCH LEUGEN-DETECTOREN-DIRECTOREN ???

CIAO,

PATRICIUS PHILIPPUS JOHANNES MARIA RUTTEN, 21 MEI 1965, ROERMOND, “ORANJE”-LAND, WHILE STAYING FAR AWAY FROM SATANUNIE.NL.

22-08-2023 | Petitie Schaf de rente op schuld af

CLEAR CLEAR-FOCUSED EYES KEEPING OPEN & PURE QUESTIONS WHY WHY WHY WHY WHY WHY WHY WHY WHY WHY WHY WHY WHY WHY WHY WHY

CLEAR CLEAR-FOCUSED EYES KEEPING OPEN & PURE QUESTIONS WHY WHY WHY WHY WHY WHY WHY WHY WHY WHY WHY WHY WHY WHY WHY WHY

THIS NEWS ITEM IS NOT IN "HET NEDERLANDS".

22-08-2023 | Petitie Schaf de rente op schuld af