U, de petitionaris

Nieuws

Tijdelijke achterstand met het beantwoorden van uw e-mail

Recentelijk hebben we 1.320 e-mails ontvangen. Normaal schrijven we 600 mails per maand, dus het duurt nu wat langer voor u antwoord krijgt.

De problemen met Ziggo zijn de belangrijkste oorzaak. Veel e-mails gaan vermoedelijk over de bevestigingsmail die niet gelijk binnen komt op Ziggo en UPC-adressen.

Als u een urgente vraag heeft, spreekt u dan een voicemail in op 020-7854412. Daar kunnen we naar luisteren terwijl we de berg e-mail wegwerken.

Als het geen haast heeft dan kunt u erop vertrouwen dat uiteindelijk uw e-mail wel gelezen en zo nodig beantwoord wordt.

Gaat het over het doorlaten van een petitie? Kijk vooral bij 'nieuwe petities' en met de zoekfunctie of er al een petitie over bestaat, dit is steeds vaker al het geval.

21.04.2021

Het hele verhaal...

Het jonge echtpaar Amir en Samaneh vluchtten in 2011 Iran uit. Amir is opgeroepen om naar het politiebureau te komen.

+Lees meer...

Zogenaamd vanwege zijn politieke betrokkenheid bij ‘the green movement’, (de twitter-revolutie in 2010 in Iran). Maar Amir weet wat hem te wachten staat als hij zich meldt: martelingen, schijnexecuties, vernederingen. Door toedoen van de Nederlandse IND was hij daar al eens eerder terecht gekomen. In 2001 had hij namelijk ook asiel aangevraagd in Nederland, maar dat werd geweigerd waarna hij in 2003 zonder pardon op het vliegtuig werd gezet, terug naar Iran. Zonder zijn medeweten had de IND een bijbel in zijn spullen gedaan waardoor hij direct in de martelkerkers belandde. Amir en Samaneh proberen naar België te vluchten omdat de moeder van Amir daar woont. Samaneh was op dat moment 8 maanden zwanger. Ze stranden echter in Bulgarije. De mensensmokkelaars zijn er met al hun geld vandoor en zij blijven hulpeloos achter. Omdat het jonge stel doodsbang is om teruggestuurd te worden naar Iran, vragen ze asiel aan in Bulgarije. Dat wordt hen ruim een jaar later toegekend, maar pas als Amir heeft toegezegd dat hij zal samenwerken met de SANS (geheime dienst van Bulgarije) om te infiltreren in het mensenhandel netwerk. In 2015 besluiten Amir en Samaneh met hun inmiddels 3 jarige dochtertje naar Nederland te vluchten. Ze willen ontsnappen aan de werkzaamheden voor de SANS die bijna criminele vormen beginnen aan te nemen. Ze hopen zich bij hun familie te kunnen voegen: Amirs vader en broer wonen al jaren in Nederland. Bovendien hopen ze dat Amir geholpen zal kunnen worden bij de trauma’s en depressiviteit waarmee hij leeft sinds de martelingen in Iran. (In Bulgarije heeft een vluchteling geen recht op een ziektekostenverzekering). Inmiddels zijn we 6 jaar en vele afwijzingen verder. De IND blijft van mening dat ze terug moeten naar Bulgarije - ondanks een rapport van het BMA (Bureau Medische Advisering dat de IND adviseert bij medische kwesties)- dat er in Bulgarije onvoldoende kans is op de voor Amir noodzakelijke medische zorg en herstel. Zonder verblijfsvergunning is hun perspectief uiterst somber. Hun opties: Iran (martelingen), Bulgarije (verlopen verblijfsvergunning, dus illegaal en verplicht spionagewerk verrichten en infiltreren in mensensmokkel - netwerken) of illegaal in Nederland verblijven waar de onzekerheid inmiddels bijna net zo martelend is als de fysieke martelingen in de cel in Iran. Help dit gezin.

Wij willen dat: * de overheid werk maakt van een humaan asielbeleid, waarbij gekeken wordt naar mensen en niet alleen naar regels en dossiernummers *de grote fout van de IND uit 2003 erkend wordt (iemand met een bijbel in zijn tas terugsturen naar een Islamitisch land) * de IND de vluchtelingen minder lang in onzekerheid houdt. Ze lijken boven de wet te staan en houden zich niet aan de termijnen die de rechter hen oplegt.

De vaarverbinding tussen het Hilversums Kanaal en de Loosdrechtse Plassen komt er niet

De omstreden vaarverbinding tussen het Hilversums Kanaal en de Loosdrechtse Plassen komt er niet. Na meer dan vier jaar discussie gaat er een dikke streep door het plan.

Bronnen: NH Nieuws, 5 oktober 2021 en NH Nieuws, 6 oktober 2021

REACTIE PETITIONARIS

Lieve mensen, Het is eindelijk zo ver!

Na ruim vier en een half jaar is besloten om te stoppen met het project, Vaarverbinding Hilversumskanaal - Loosdrechtse plassen uit het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.

Door volhardigheid, doorzettingsvermogen, saamhorigheid, kritische vragen stellen, luisteren naar elkaar, soms afstand nemen en veel samenwerken is het project vaarverbinding eindelijk afgesloten.

+Lees meer...

Het bestuur van de Vereniging Behoud Loenderveense Plas (VBLP) is zeer verheugd om dit nieuws met jullie te delen.

We zijn ontzettend blij voor de bewoners aan de Horndijk en al onze leden en donateurs.

De bewoners aan de Horndijk hebben vier en half jaar in spanning geleefd, niet wetende hoe hun leefomgeving er in de toekkomst uit ging zien. Deze spanning en onzekerheid is te vaak genegeerd.

Wij blijven van mening dat het niet meenemen van bewoners bij het begin van een project in hun leefomgeving veel onrust en weerstand veroorzaakt. Wij vragen de gemeentelijke politiek om tijdens de verkiezingen van 2022 hier aandacht voor te hebben. De SP en de Dierenpartij op Provinciaal niveau en de Lokale Partij en de PVDA/Groen links op gemeentelijk niveau hebben aandacht gevraagd voor onze problematiek. Waarvoor onze dank.

We hebben samen met de Vechtplassencommissie en Natuurmonumenten oppositie gevoerd tegen dit project. De verenigingen van de Bewonersfederatie Oostelijk Vechtplassen waren het met onze bezwaren eens en hebben ons meer dan gesteund. Waarvoor wij hen veel dank verschuldigd zijn.

Onze bezwaren tegen dit plan waren in het kort:

  • Nut en noodzaak niet aangetoond (doel onduidelijk);
  • Veel negatieve effecten voor onder andere Natuur, Landschap en beleving Bewoners.

In 2019 is een milieueffectrapportage (MER) opgesteld waaruit de bovengenoemde bezwaren onder meer naar voren kwamen. De onafhankelijke commissie mer heeft daarop een zeer kritisch rapport opgesteld over deze MER. Desondanks wilde een deel van de partijen in uit het gebiedsakkoord in 2021 vervolgonderzoek uit laten voeren.

De 21 partijen konden hierover geen consensus bereiken hetgeen nodig is om een project doorgang te geven, zoals afgesproken is bij het sluiten van het gebiedsakkoord in 2017.

Daarom is in het voorjaar van 2021 in goed overleg een onafhankelijk adviseur aangesteld. Deze adviseur heeft de afgelopen maanden met alle betrokken partijen gesproken en op 29 september jongstleden een niet bindend advies gepresenteerd.

In het kort is zijn conclusie dat de impasse die dit voorjaar is ontstaan niet opgelost kan worden. In de gesprekken die hij heeft gevoerd met de betrokken partijen is voorgesteld om gezamenlijk naar haalbare alternatieve projecten te gaan zoeken met het oog op het verbeteren van de economie in Loosdrecht, met name de watersportsector.

Wij kunnen ons grotendeels vinden in de wensen van de andere partijen en hebben zelf onder meer aangedragen om de bestaande doorgangen en sluizen te verbeteren (de NUL+ variant waarvoor we al vier jaar hebben gepleit). Daarnaast kan een deel van het geld aan het herbestemmen van de Kerk van Oud-Loosdrecht besteed worden, zodat er een mooi ontmoetingscentrum ontstaat in Oud Loosdrecht.

Wij zijn blij dat alle partijen het advies van de adviseur omarmen en hopen op een positieve samenwerking in het gebiedsakkoord. Onze vereniging blijft zich constructief inspannen voor onze prachtige omgeving.

De petitie wordt gesloten.

Namens het bestuur, Hartelijk dank voor jullie steun.

Op de foto!

Op deze foto zien we Sofia staan tussen haar vriendinnen en haar juf van school. Van links naar rechts: Noa, Sofia en Sarah en achter hen juf Corine..

NRC: Dino’s en korte rokjes worden uit de schoolboeken geweerd

Makers van lesboeken moeten van veel uitgevers thema’s mijden die gevoelig liggen bij reformatorische scholen. Geen bikini’s, geen evolutie en niet te veel kermis.

+Lees meer...

Je kent dit verhaal waarschijnlijk wel...

Een persoon wilt een vishengel hebben en heeft een 'dit of dat' Een andere heeft een vishengel maar wilt een schep hebben Nog een andere heeft een schep en heeft 'dit of dat'

Vervolgens ruil je dan met zijn drieën en heeft iedereen wat ze wilden hebben..

Bijeenkomst op dinsdag 12 oktober 19:30 in de Slinger

Wij lichten het Burgerinitiatief toe op onze bijeenkomst in de Slinger (Jan Schöfferlaan 3, 5212 RE 's-Hertogenbosch) op dinsdag 12 oktober. Inloop vanaf 19:30, start 19:45.

+Lees meer...

U kunt die avond vragen stellen en/of uw handtekening ter plekke zetten. Er is genoeg ruimte om afstand te houden tot elkaar.

In het kort:

[Lees het hele Burgerinitiatief}(https://mcusercontent.com/1e0ce83dbb9c205e6e3a1ebff/files/326a9a0a-a04d-cd08-c81a-fda793a25903/20211004burgerinitiatiefBrabantbad.pdf)

Stel uw vragen tijdens onze bijeenkomst op 12 oktober 19:30 in de Slinger; Onderteken dit formulier met een geschreven handtekening (dus niet digitaal); Lever het formulier in op een van de volgende adressen of tijdens onze bijeenkomst. Alvast heel veel dank!

Inleveradressen: Ophoviuslaan 102 Ophoviuslaan 156 Van Grobbendoncklaan 39 Westenburgerweg 482

SIJV wil burgerinitiatief indienen bij gemeente - Help mee door te ondertekenen DEADLINE 21 OKTOBER

Na het overhandigen van de meer dan 2200 ondertekeningen van de petitie hebben gesprekken met wethouder, Heijmans en de architect tot dusver geen ruimte gegeven voor wezenlijke aanpassing van het plan. De coalitiepartijen in de gemeenteraad lijken ook niet erg gevoelig voor onze wens om niet te bouwen.

+Lees meer...

Omdat er een, weliswaar zeer afwijkende, bouwbestemming ligt lijkt het "snel" goedkeuren nu de makkelijkste weg voor de gemeenteraad.

Reden voor ons om te kiezen voor een Burgerinitiatief dat de raad vraagt om niet te kiezen voor het bestaande plan, maar om op basis van zaken als leefbaarheid, menselijke maat en klimaatbestendigheid alternatieven te laten onderzoeken. Waarbij wijzigen van het bestemmingsplan naar parkbestemming onze voorkeur heeft. Als er toch bebouwd moet worden, dan binnen het huidige bestemmingsplan of een alternatief plan dat rekening houdt met omgeving en gebruik van het park.

Een Burgerinitiatief móet behandeld worden door de gemeenteraad. En als de raad het initiatief (deels) aanneemt, moet het college van B&W dat uitvoeren. U heeft dus echt wat te zeggen.

Het hele Burgerinitiatief staat hier.

Kunt u zich vinden in dit initiatief? Vul dan dit formulier in en lever het in op een van de onderstaande adressen. We hebben UITERLIJK 19 OKTOBER minimaal 100 echte handtekeningen nodig van personen van 16 jaar of ouder die staan ingeschreven in Den Bosch.

Het handtekeningenformulier vind u hier.

Neuroloog Bas Bloem drinkt alleen nog biologische wijn

Steeds vaker lees je over de gevaren van de toegestane landbouwmiddelen. Voor de natuur en je lijf.

+Lees meer...

Onlangs vertelde neuroloog Bas Bloem op omroep Gelderland meer over de relatie tussen de ziekte van Parkinson en landbouwmiddelen die gebruikt worden in de conventionele wijnbouw. Zijn reactie: “Ik drink nog uitsluitend biologische wijn." Als blijkt dat deze middelen schade berokkenen aan onze gezondheid. En het mogelijk is om wijn te produceren zonder deze middelen, waarom maken we dat dan niet de norm? Daarom hebben we deze petitie in het leven geroepen. Lees meer hierover op de site: https://www.livegreenmagazine.nl/neuroloog-ik-drink-nog-uitsluitend-biologische-wijn/