U, de petitionaris

Nieuws

Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen

De petitionaris van de petitie Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Maak ons vrijwilligers niet gek!

Gek word je ervan! Als vrijwilligersorganisatie moet je vaak voldoen aan dezelfde regels als grote commerciële bedrijven. Als vrijwilliger besteed je daardoor al snel meer tijd aan bureaucratie dan aan je doelen en je passie. Dat moet stoppen! De Rijksoverheid moet beseffen dat vrijwilligers hun vrijwilligerswerk te goeder trouw in hun vrije tijd doen, vaak naast betaalde baan of zorgtaak. Wij weten wie de echte uiteindelijk belanghebbende is van ons vrijwilligerswerk: de hele samenleving."

Teken ook de petitie https://stopregeldrukvrijwilligers.petities.nl

P.S. Iedereen kan deze petitie ondertekenen, ook als je niet in een bestuur zit."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

10-03-2022

Nieuwe virussen? We vragen er zelf om...

Op het recente hackerkamp MCH2022 was te leren dat microbes ons overal begeleiden en dat we daarmee in een natuurlijke balans leven. Er werd ook uitgelegd hoe we daar nuttige dingen mee kunnen doen. Maar zoals bij veel voordrachten op dit kamp werd benadrukt hoe gevaarlijk onze invloed op het klimaat is, in dit geval vanuit de invalshoek van microbes. videolink, slides.

Elke niche in onze omgeving en op ons lichaam herbergt een specialistische mix van microbes die energie vinden door stofjes in die niche te verteren.

+Lees meer...

En wat de ene microbe uitscheidt kan als voeding dienen voor een volgend microbesoort. Hoe beter dit werkt, hoe meer de microbes kunnen groeien; zo vormt zich een op die ene niche gespecialiseerde mix van microbes. Dat doet de natuur al heel lang, met een stabiele set microbes waartegen we ons goed kunnen weren.

Heel anders wordt het als de mensheid nieuwe niches veroorzaakt; dan krijgen spontane mutaties van de standaard microbes opeens kans door te breken en de overhand te krijgen. En dat kan dan weer aanleiding zijn voor een nieuwe ziekte in mensen. Zolang er geen verweer tegen zo'n ziektekiem is kan die tekeer gaan als een biologisch wapen.

Nieuwe niches ontstaan bijvoorbeeld door de klimaatverandering. En ook het gebruik van antibiotica of andere medicatie vormt een nieuwe uitdaging die weleens door een spontane mutatie wordt overleefd, waarna die kan voortwoekeren als nieuwe variant.

Een nieuwe niche die we allemaal al meermalen in ons leven nieuwe ziektekiemen hebben zien voortbrengen is de massale dierhouderij, waarin dieren op het randje van overleven worden gehouden. Ze krijgen het voer dat economisch optimaal is, antibiotica voor versnelde groei, melken gaat door bij ontstoken uiers, en de dieren wordt de bewegingsruimte onthouden die ze fit en gezond houdt. Deze uitbuiting geeft een compleet andere niche dan het oorspronkelijke, krachtige dier dat prima af en toe een infectie aankon.

Dit riskante proces wordt in enorme aantallen gelijktijdig gedraaid, 1924 maal het aantal Nederlanders, en elk daarvan biedt een onafhankelijk risico op een spontane mutatie die zich tot resistente variant doorontwikkelt en bijvoorbeeld via poep van een ziek dier en langsvliegende insecten verbreidt naar nabije dieren. Elk contact met een mens is vervolgens een nieuwe kans om op ons over te gaan, mogelijk te muteren in de andere condities tot de ziekte uiteindelijk van mens op mens overdraagbaar is.

Mark Rutte weet dit al sinds juli 2020, maar onderneemt niets. Navraag bij LNV leverde op dat men zich ook daar van het probleem bewust is, maar dat LNV niet op nieuwe mutaties voorbereid is en alleen achteraf kan reageren als iets een probleem blijkt te zijn. Hoewel men van goede wil is, kan geen garantie worden gegeven dat ingrijpen voor elke toekomstige mutatie snel genoeg zal zijn. Omdat een enkele ontsnapte microbe een pandemie kan uitlokken is garantie echter wel nodig. LNV denkt binnen het systeem zoals de markt dat aandraagt en maakt daar het beste van — en dat is niet goed genoeg.

De reden dat dieren een nieuwe niche voor microbes worden is winstmaximalisatie. Dat staat natuurlijk in geen verhouding tot een zeer besmettelijke griepvariant die de helft van de besmette mensen fataal wordt; naast zoiets gruwelijks lijkt COVID-19 een verkoudheidje. Infectiewetenschappers onderkennen dit gevaar al heel lang, want ook de Spaanse Griep van 1918 was een slachting van ongekende omvang. De overheid reageert sterk op vogelgriep vanwege deze combinatie van besmettelijkheid en dodelijkheid. Of "preventief" ruimen ons daar elke keer van gaat redden is maar zeer de vraag; griep verspreidt zich razendsnel, wij mensen verwarren het gemakkelijk met een verkoudheidje en de marktpartijen verliezen er veel geld door en hebben dus een motief om te treuzelen.

Wat stellen dierhouders nu voor? Vaccineer de dieren, zodat we ze niet hoeven te ruimen. Dat bespaart hen kosten, maar tegen een nog groter risico voor de samenleving. Als de vogelgriep zich in dieren muteert en daarbij leert die vaccinatie te omzeilen dan zitten we met een biologisch wapen waartegen we geen vaccinatie voor mensen meer hebben, want dat is al in een dier omzeild. En die kans op omzeilen neemt exponentieel toe als de vaccinatie minder goed werkt; het vormt dan een "opstapje" in de ontwikkeling van het virus dat ook latere vaccins kan helpen ontkrachten. Dit is geen fantasie; ook de beruchte MRSA bacterie heeft dit pad doorlopen en vormt nu een serieuze bedreiging voor ons. Medicatie moet daarom voor mensen voorbehouden blijven.

Zieke dieren zijn er natuurlijk altijd al geweest. Maar de massale verspreiding onder dieren en vooral de hoge frequentie van besmettingsgevaren die we nu zien is nog geen eeuw oud, en wordt veroorzaakt door de enorme schaal waarop dieren in onnatuurlijke omstandigheden worden gehouden. Dat is goedkoper en verbetert dus de concurrentiepositie van een dierhouderij, maar de massaliteit van besmettingen volgt uit het niet langer behandelen van een dier als een wezen dat fit en gezond mag zijn. Van vroeger weten we nog dat het houden van dieren in meer natuurlijke omstandigheden inderdaad veel minder risico's geeft. Oudere rassen waren niet eenzijdig gericht op de productie van ofwel melk, ofwel vlees, ofwel leer, waren daarmee natuurlijker, en ook dat lijkt te hebben bijgedragen. Die oude situatie biedt een veel veiliger uitgangspunt voor het houden van dieren.

Het is duidelijk dat deze verandering niet zal voortkomen uit de dierhouderssector, want die moet zich competitief opstellen. Maar de overheid heeft de mogelijkheid om aan iedereen dezelfde regels op te leggen zodat een nieuwe markt ontstaat waarin ook eerlijke competitie mogelijk is. De overheid kan dit zelfs heel snel doorvoeren als ze de relatie met biologische wapens erkent, want productie en verwerving daarvan zijn in beginsel verboden. Vandaar deze petitie die precies dat van de overheid vraagt. Onder het EVRM heeft elke Nederlander recht op veiligheid, ofwel afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie en dat wordt overtreden in een dierhouderij die structureel geschikt is om biologische wapens voort te brengen die niet in toom te houden zijn. Al deze wetgeving is internationaal en kan dus ook in andere landen worden opgelegd.

Na een stijlverbetering van de sector kunnen we vlees blijven eten, maar daarbij zal het dan meer gaan om kwaliteit en minder om kwantiteit. Met extra voordelen voor onze uitstoot van broeikasgassen en de gezondheid van vleeseters; zelfs het genot van vlees zal toenemen. Hoewel het al genoeg reden is om een resistente, besmettelijke en dodelijke griepvariant onder mensen te bestrijden!

27-07-2022 | Petitie Beperk vaccinatie tot mensen

Scheuren in het beleid.

Er zijn dingen gaande. Er is vanuit de oppositie een oproep gedaan aan de tweede kamer en de regering om terug te komen van reces, omdat er nóg meer leugens en nog meer onrechtmatige feiten over de stikstofmaatregelen onder het tapijt uit zijn geveegd.

+Lees meer...

Daarnaast loopt, naast de woningbouw en de doorstroom voor woningzoekenden nu ook de opvang voor vast door de stikstofplannen van de regering, omdat een plan om drie cruiseschepen als asielcentrum te gebruiken is afgeblazen omdat ze teveel stikstof uitstoten. Ondertussen gaan andere problemen gewoon door: Veel toeslagenouders weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn, boeren weten niet waar ze aan toe zijn, criminaliteit wordt niet adequaat aangepakt, een Nederlandse drugscrimineel wordt gratie verleend tegen het advies van het OM in, Rutte gaat 'het gesprek' aan met een geselecteerde groep mensen op een geselecteerde plaats met een geselecteerde cameraploeg die 'de pers' moet voorstellen omdat Rutte in zijn 'nieuwe bestuurscultuur' geen scherpe vragen en analyses kan gebruiken. De gemeenten van Nederland is door de regering met klem verzocht snel plannen in te dienen voor klimaatmaatregelen op grond van een wet die niet eens bestaat, asielzoekers slapen op straat en krijgen van de door Rutte geselecteerde pers alle aandacht, terwijl Nederlanders die noodgedwongen op straat slapen of elke avond ergens anders moet slapen omdat ze dakloos zijn totaal geen aandacht krijgen, omdat hun nood niet hoog genoeg zou zijn.

Kortom, de waanzin in ons landwordt steeds groter, Nederland heeft in het buitenland inmiddels de naam door een dictator te worden geleid. Dat uitgerekend Donald Trump zich achter de Nederlandse boeren schaart, zoals hij ook achter de Amerikaanse boeren stond, is koren op de molen voor wie tweespalt wil zaaien, want de discussie gaat nu over wat een geweldenaar/ongelofelijke zak Donald Trump is, en niet meer om Mark Rutte en zijn ministers, die gezamenlijk niets anders doen dan elkaar in het zadel te houden door collectief op moties te stemmen, alsof er niet meer iets bestaat als 'stemmen zonder last terwijl steeds meer jongeren, ouderen, werkenden, zieken, ouders en kinderen in financiële, emotionele, praktische of sociale problemen komen te verkeren. https://nl.wikipedia.org/wiki/Stemmenzonderlastofruggespraak

Genoeg te zien dus, in Den Haag en omstreken, en het is te hopen dat de inspanningen die de oppositie verricht zoden aan de dijk zet. Ons rest slechts het veelvuldig en zo vaak mogelijk delen van de petitie, in de hoop dat mensen zich er van bewust worden en blijven dat ons land al vóór de stikstofplannen, vóór corona en vóór de boerenprotesten een grote puinhoop was op velerlei gebied. Ik wil u dan ook vragen de petitie te blijven delen!

Laatste dag

Beste ondertekenaar,

Morgen is de laatste dag om de petitie nog te ondertekenen. Daarna zullen we hem aan gaan bieden.

+Lees meer...

Hoe, wat en waar laten we u zo spoedig mogelijk weten.

Hartelijke groeten,

Update 27 juli 2022 | Gemeente Waalre staakt pogingen tot mogelijk maken loods

**Slecht nieuws: de gemeente Waalre staakt haar pogingen om de bouw van een loods op het terrein van Schout Planten mogelijk te maken. Zij vindt het ‘niet wenselijk’ om het bestemmingsplan aan te passen en concludeert daarop dat het ontbreekt aan ‘reële mogelijkheden’.

+Lees meer...

Dit is besloten door het College van B&W op 5 juli 2022 en gecommuniceerd in een openbare brief.**

‘Niet wenselijk’ In de brief worden de drie oplossingsrichtingen besproken die zijn aangedragen door bureau Wagemakers: aanpassing provinciaal beleid, uitbreiding bouwvlak wonen en aankoop Ruimte voor Ruimte titel. Het is al jaren bekend dat de Provincie haar beleid ten opzichte van nieuwvestiging op landbouwgrond niet gaat wijzigen; optie 1 is daarom nooit een serieuze optie geweest. Maar optie 2 en 3 worden nu ook van de tafel geveegd en wij vragen ons sterk af of dit terecht is en of er daadwerkelijk geen reële mogelijkheden zijn. De argumentatie ‘niet wenselijk’ is wat simpel en de unaniem aangenomen amendementen van de gemeenteraad worden daarmee ook terzijde geschoven.

Onoplosbare problemen creëren De brief staat verder bol van aannames en vage speculaties op negatieve ‘onwenselijke’ scenario's die precedentwerking en noodzaak tot handhaving tot gevolg zouden hebben. Is het niet vreemd dat de gemeente het als een ‘niet oplosbaar probleem’ ziet wanneer de grond onder de loods bestemmingsplan wonen krijgt en vervolgens voor het runnen van een hobbymatige kwekerij wordt gebruikt? En dat zij daarom genoodzaakt zijn te handhaven? Huh, handhaven? Het hele doel van deze operatie was toch juist om oplossingen te vinden voor het realiseren van een loods zodat Schout Planten ook in de toekomst door kan gaan met biologische teelt? Een situatie die volgens ons zeer wenselijk is omdat de wereld schreeuwt om goede voorbeelden van biologische landbouw! En niet om nieuwe, ‘onoplosbare’, problemen.

Of biologische landbouw stimuleren? Wij begrijpen er niks meer van en beraden ons nu of en zo ja welke stappen we nog gaan nemen. Het voelt zo krom, onrechtvaardig en ook zo'n verspilling van tijd. Hoe kunnen we gemeente Waalre overtuigen van nut en noodzaak van biologische landbouw en deze kans te pakken?

Mocht je ideeën hebben om ons verder te helpen of moed in te praten, dan horen we het graag.

groeten, ook namens Arnold Schout, Vivian Rooijakkers-Van Gaal

De volledige brief is hier te lezen .

Ook zou de brief te vinden moeten zijn in de besluitenlijst van 5 juli maar door een fout is deze van de site verdwenen. Klik hier voor de lijst:

De online resultaten van de enquête en ons straatonderzoek van zaterdag 11 juni in het dorp zijn afgesloten.

De online resultaten van de enquête en ons straatonderzoek van zaterdag 11 juni in het dorp zijn afgesloten.

Naast de duidelijke wens van de supermarkten, tonen de resultaten van beide onderzoeken aan dat er een meerderheid in Ermelo is die de supermarkten graag op zondag open ziet gaan.Daarnaast is er ook een meerderheid die winkels buiten het centrum de mogelijkheid wil geven om open te gaan.

Voor de koopzondag voor overige winkels in Ermelo is er beduidend minder animo. Het beeld wat bij veel winkeliers heerst, is redelijk gelijk aan dat van de inwoners.

Voor Progressief Ermelo een duidelijk signaal om in ieder geval de mogelijk te bieden aan supermarkten en winkels op bijvoorbeeld industrieterreinen de mogelijk te geven om op zondag open te gaan.

We willen dit onderwerp in het najaar in de gemeenteraad agenderen.

+Lees meer...

De wijze waarop zullen we nog bekijken.

Onderstaand de resultaten van de online enquête, het onderzoek in het dorp en het eerder verrichte onderzoek onder winkeliers.

https://www.progressiefermelo.nl/2022/07/22/zondagopenstelling-ermelo/?fbclid=IwAR2Mfxm1Z0KdXqbTxUN1ZK1ftkW9wdOZ4c7Pnl7axAhIm0VB5ZEHQQ89p_E

Koopzondag Ermelo komt eraan: politieke meerderheid voor zondagopenstelling supermarkten

Krijgt Ermelo dan écht een koopzondag? Daar lijkt het sterk op. Progressief Ermelo komt dit najaar met een voorstel dat ‘supermarkten en winkels op bedrijventerreinen’ de mogelijkheid geeft om op zondag open te gaan.

+Lees meer...

Aan de precieze details wordt nog gesleuteld, maar het ziet ernaar uit dat het plan kan rekenen op een raadsmeerderheid.

https://www.destentor.nl/ermelo/koopzondag-ermelo-komt-eraan-politieke-meerderheid-voor-zondagopenstelling-supermarkten~a64b6316/

Ontvangstbevestiging

https://rechtiskrom.files.wordpress.com/2022/07/ontvangstaangifterbt.pdf.

Blijven delen en meer ondertekenaars maken deze petitie krachtiger.

Bijna 55.000 ondertekenaars, dat is ver boven het vereiste aantal van 40.000 voor een Burgerinitiatief voor een Kamerdebat. De uitgangspunten van deze petitie komen vrijwel overeen met de uitgangspunten van het actiecomité voor de organisatie van het huisartsenprotest.

+Lees meer...

Ook de gevraagde vervolgstappen komen in essentie overeen. Om die noodzakelijke veranderingen te borgen zal aan de Tweede Kamer worden gevraagd om wijzigingen in de wet- en regelgeving die ten grondslag zullen moeten liggen aan een duurzame verbetering van de positie van de huisarts, in het belang van de patient die moet kunnen vertrouwen op huisartspraktijken met gemotiveerd, uitgerust liefst ontspannen personeel , gestuurd door medisch inhoudelijke drijfveren en een empathische, solidaire grondhouding.