You, the petitioner

Updates

Repareer het burgerinitiatief als verzoek aan de Tweede Kamer

De petitionaris van de petitie Repareer het burgerinitiatief als verzoek aan de Tweede Kamer, de Stichting Petities.nl, vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Ook burgers kunnen een onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer zetten. Dat kan met het burgerinitiatief, een uitgewerkt voorstel om bijvoorbeeld het milieu, onderwijs of openbaar vervoer te verbeteren. Aldus de website van de Tweede Kamer. Alleen het werkt niet. Repareer dit alstublieft."

https://burgeriniatieven.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

2023-03-25

Ook Bomenridders Schiedam tekenen bezwaar aan

De Stichting Bomenridders Schiedam heeft op 25 april 2024 een pro forma bezwaar tegen deze omgevingsvergunning voor de bomenkap ingediend en deze op 1 juli j.l. aangevuld met een onderbouwd bezwaar.

+Read more...

Dat bezwaar is hier te lezen.

Op 1 juli 2024 is een nieuwe Huis- en hobbydierenlijst in werking getreden

Op 1 juli 2024 is een nieuwe Huis- en hobbydierenlijst in werking getreden, die bepaalt welke diersoorten mogen worden gehouden. Verschillende partijen maakten bezwaar tegen de nieuwe lijst en vroegen om een voorlopige voorziening om deze in zijn geheel te schorsen, maar de rechter wees dit af.

+Read more...

Eerste verzoek voorlopige voorziening afgewezen • De rechter oordeelde vandaag, 2 juli 2021, dat de aangevoerde bezwaren te complex waren voor deze procedure. • Verder oordeelde de rechter dat er geen direct bezwaar en beroep openstond tegen het niet opnemen van zoogdiersoorten op de Huis- en hobbydierenlijst die niet Bijlage 1, tabel 1 of 2 van de Regeling houders van dieren stonden. • Ook oordeelde de rechter dat als het hele Besluit Huis- en hobbydierenlijst werd opgeschort, geen enkel dier meer gehouden mocht worden omdat dan het verbod op het houden van niet-aangewezen dieren (art. 2.2. Wet dieren) alles bepalend zou zijn. • De rechter hield het bij een belangenafweging en achtte het belang van de Minister zwaarder dan van de verzoekers.

Tweede verzoek voorlopige voorziening wordt aangepast aan uitspraak

Er is al een tweede voorlopige voorziening aangevraagd. Deze gaan we aanpassen, rekening houdend met de eerste uitspraak.

• De voorlopige voorziening wordt beperkt tot soorten die wel op de oude lijst stonden maar niet op de nieuwe. Volgens de rechter is voor deze soorten de procedure wel toegankelijk. • In deze procedure worden minder complexe punten aangevoerd, namelijk dat de beoordelingen voor deze soorten niet goed zijn onderbouwd en dat castratie, sterilisatie en separatie ernstige nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid en het welzijn van de dieren.

We hebben hiermee meer kans op succes.

Handhaving wordt uiterst lastig Verder moet voor de soorten die niet al op de eerste lijst stonden en ook niet op de tweede lijst zijn opgenomen, in het oog worden gehouden dat, wanneer er een handhavingsbesluit wordt genomen, tegen dit besluit bezwaar en beroep open staat. Daarbij is er enerzijds sprake van opnieuw de mogelijkheid om een voorlopige voorziening te vragen, kort wegens motiveringsgebrek en risico voor de gezondheid en het welzijn van dieren bij castratie/sterilisatie/separatie.

Anderzijds is er dan wel de mogelijkheid om in die zaak succesvol beroep te doen op het feit dat het verbod in strijd is met het Europeesrechtelijk kader. Handhaving gaat daarmee dus voor alle soorten heel moeilijk worden, zeker als al in de 2e voorlopige voorziening wordt vastgesteld dat een onderbouwing die bestaat uit verwijzingen naar al dan niet wetenschappelijke literatuur een onzorgvuldige motivering vormt.

Mogelijkheden bij ontheffing

Ook wanneer een ontheffing wordt aangevraagd en geweigerd, kan in bezwaar en beroep de onrechtmatigheid van het onderliggende verbod wegens strijd met het Europeesrechtelijk kader worden ingeroepen, evenals schending van de eisen die op Europees niveau worden gesteld aan de mogelijkheid om ontheffing te verkrijgen. Volgens de Europese jurisprudentie mag een dergelijke ontheffing niet worden geweigerd als is voldaan aan de met de regeling beoogde belangen, in dit geval de gezondheid en het welzijn van dieren en de gezondheid en veiligheid van mensen.

Bijzonder 'persbericht'

Lokaal belangrijk plaatste in de Leusderkrant met een eigen ingezonden stuk wat ze hun persbericht noemen een bericht waarin ze eigenlijk direct na het doorgeven van de bevoegdheid voor windmolens aan de provincie Utrecht aangeven dat ze tegen de windmolens zijn. Terwijl ze met een amendement op een raadsvoorstel juist voor stemden.

+Read more...

Soort van valselijke stemming om te doen laten geloven dat ze hun verkiezingsbeloftes hebben verbroken

Geef alle e-bikes een kenteken

De petitionaris van de petitie Geef alle e-bikes een kenteken vraagt u de petitie te ondertekenen:

"E-bikes, waaronder fatbikes, geven allerlei problemen in het verkeer. Een kenteken en een oranje voorspatbord is de oplossing.

+Read more...

Keur de e-bike vòòr die op straat komt want anders is het te laat. Motoragenten e-bikes naar de rollerbank laten brengen schaalt nooit op."

ebikekenteken.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

2024-07-02

Ook minder doorrijden na een ongeluk met kenteken?

Vanmiddag hoorde ik dat een overstekend kindje op een oversteekplaats door een man op een e-bike is aangereden. Hij reed op hoge snelheid door rood (op een gewone e-bike) en maakte nadat ze door de lucht vloog het verwijt dat het kindje 'zomaar overstak'.

+Read more...

Ze had groen en ze was wat achter geraakt op haar broertje die al overstak, het is haar goed recht om achter hem aan te huppelen!

Na zijn opmerkingen verdween hij weer. Het meisje maakt het inmiddels goed, ondanks dat het bloed uit haar hoofdwond gutste. Er waren drie volwassen getuigen die gelijk een kenteken hadden kunnen doorbellen via 112 als de e-bike een kenteken zou hebben gehad!

2024-07-02 | Petition Geef alle e-bikes een kenteken

Aanbieden petitie / woensdag 3 juli

Beste steunbetuigers,

Morgen, 3 juli, overhandig ik deze petitie en een selectie geschreven steunbetuigingen aan de wethouder van Cultuur, Saskia Bruines.

Ik wil mijn grote dank uitspreken voor de hoeveelheid steun die we hebben mogen ontvangen! We ontvingen prachtige brieven, zagen krachtige social media berichten langskomen en natuurlijk duizenden handtekeningen onder onze petitie.

We strijden moedig voort!

Met warme groet, Marijke Cobbenhagen

Artistiek Directeur The Grey Space in the Middle.

Petitie al meer dan 10.000 keer ondertekend!

Wij zijn ontzettend blij met de massale steun die wij krijgen om de deuren open te houden.

Bedankt voor het ondertekenen.

+Read more...

Namens Ruub en alle medewerkers van Theaters Diligentia en PePijn

Verdaging beslistermijn bezwaarschrift

Beste ondertekenaars en geïnteresseerden,

Vandaag ontving ik een brief van de Gemeente Amstelveen met de volgende tekst:


Op 29 april 2024, ontvingen wij uw bezwaarschrift.

Uiterlijk 5 juli 2024 zou een beslissing over dit bezwaarschrift zijn genomen. Gelet op artikel 7:10, derde lid van de Algemene wet bestuursrecht mogen wij de beslistermijn echter met zes weken verdagen.

+Read more...

Wij maken gebruik van deze mogelijkheid. Dit houdt in dat wij uiterlijk op 16 augustus 2024 een beslissing op het bezwaarschrift nemen.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de frontoffice Juridische Zaken. De contactgegevens vindt u rechtsboven aan deze brief.

Met vriendelijke groet, namens het college van burgemeester en wethouders


We zullen helaas dus nog even moeten wachten op een antwoord.

Als er meer nieuws is, deel ik dat via dit kanaal met jullie.

Met vriendelijke groeten,

M. ten Hoope petitionaris