You, the petitioner

Updates

Reactie op streep door Wet BIG-II

Verslag actiecomité BIG2 in de overgang m.b.t. BIG-II definitief van tafel

Zoals iedereen inmiddels weet heeft minister Bruins laten weten definitief een streep door het wetsvoorstel BIG-II te halen, hiermee is deze omstreden wet definitief van tafel! Hij heeft hierbij aangesloten op de bevindingen van Alexander Rinnooy Kan (Download 'Vraag & Antwoord wet BIG-II’) Helaas hebben wij als beroepsgroep moeten constateren dat wij als laatste hierover geïnformeerd zijn en pas na de berichtgeving in de media de brief hebben ontvangen. Hieronder onze bevindingen:

1. Geen Wet BIG-II

Allereerst zijn we natuurlijk ontzettend blij dat het ons, en vooral ook jullie, gelukt is om deze wet van tafel te krijgen! Het is een enorme denkfout geweest om complexere zorg op te hangen aan slechts een papiertje, dat betekende niet alleen een enorme miskenning voor vele verpleegkundigen en verzorgenden, maar je laat daardoor ook een enorme capaciteit liggen in een sector waar de werkdruk al enorm hoog is. Daarnaast is het zeer vreemd geweest dit te bedenken zonder de professionals van de werkvloer daarbij te betrekken! We willen iedereen die ons gesteund heeft via social media, de vele brieven (Alexander Rinnooy Kan was er erg onder de indruk van), het ondertekenen van de verschillende petities etc. enorm bedanken voor dit geweldige resultaat!

2. Ongerustheid

Is nu onze ongerustheid daarmee weg: nee, dat helaas niet. En wel om de volgende redenen:

 • Er zijn voorbeelden van werkgevers die de ingeslagen weg blijven vervolgen door het implementeren van de beroepsprofielen gebaseerd op slechts initiële opleiding i.p.v. ook kennis, ervaring, competenties. Er is enorm veel kwaliteit aanwezig op de werkvloer aan zowel MBO, HBO én inservice-verpleegkundigen (al dan niet gespecialiseerd) die in staat zijn te voldoen aan de steeds complexere zorg. Bovendien doen die ziekenhuizen/ instellingen zichzelf en vooral ook de patiënt tekort, omdat ze dan heel wat kwaliteit en capaciteit ongebruikt laten!

 • De “regieverpleegkundige” is van de baan. Echter, nog steeds staan er vacatures online waarbij regieverpleegkundigen gevraagd worden. Evenals opleidingen tot regieverpleegkundige, dit moet natuurlijk stoppen

 • Op dit moment zijn er nog steeds voorbeelden van veel mbo- en inservice- verpleegkundigen die gedegradeerd zijn in functie, te maken hebben gehad met lagere salarisinschaling (al dan niet met garantietoelage), niet meer toegelaten worden tot bepaalde specialistische opleidingen etc.

 • De voorloper van BIG-II voor de extramurale zorg: het normenkader is nog van toepassing waardoor heel veel mbo- en inservice-verpleegkundigen in de extramurale zorg problemen ondervinden (niet meer mogen indiceren, zich niet meer in kunnen schrijven in het LCR-register, lagere salaris-inschaling etc. Hier moet afstand van genomen worden!

 • Er is nog steeds geen HBO-erkenning voor de inservice-verpleegkundige, terwijl zij voorheen altijd op het 1e deskundigheidsniveau werkzaam waren

 • Ook de zorgverzekeraars hebben een te grote vinger in de pap

3. Vervolgacties

Zoals jullie hierboven zien, zijn we nog lang niet klaar met actie voeren voor alle verpleegkundigen en verzorgenden.

Wat moet er gebeuren:

 • Er moet nu vooral rust komen
 • Werkgevers moeten goed werkgeverschap tonen, zij hebben de sleutel om de onrust te stoppen! Luister naar de werknemers vanuit de patiëntenzorg.
 • Er zal per branche geïnventariseerd moeten worden door werkgevers samen met de professionals van de werkvloer wat nodig is aan functiedifferentiatie. Gekeken vanuit het oogpunt van de patiënt/ cliënt en vandaaruit opleidingen aanpassen voor de toekomst.
 • Er zal vooral gekeken moeten worden naar competenties, ervaring en intrinsieke motivatie in plaats van alleen initiële opleiding.
 • We zullen met z’n allen, verpleegkundigen en verzorgenden, bonden, beroepsvereniging, werkgevers, VWS, weer rond de tafel moeten om “samen” te komen tot professionalisering van ons mooie beroep om zo de zorg te garanderen op zowel korte als lange termijn!

4. Agenda

Onze agenda t.a.v. bovenstaande is derhalve als volgt:

 • In gesprek met de minister
 • Gesprekken met de politieke partijen
 • In gesprek met beroepsvereniging, bonden etc

Daarnaast beraden we ons over de opties die dhr Rinnooy Kan ons als actiecomité heeft voorgesteld. Ongeacht onze keuze blijven we als actiecomité in ieder geval gehoord/ betrokken worden in de besluitvorming met betrekking tot de toekomst!

Als laatste: Wij hebben jullie alsnog heel hard nodig om bovenstaande nog te bereiken. Gelijk een eerste vraag aan jullie: graag zouden wij zoveel mogelijk voorbeelden hebben, zowel positief als negatief m.b.t. ervaringen van verpleegkundigen en verzorgenden waar proeftuinen zijn geweest. Er zit namelijk een discrepantie tussen werkgevers en werknemers: daar waar de werkgever zegt dat deze proeftuin met succes is verlopen zeggen werknemers over diezelfde proeftuin dat dit een totale flop was! Graag jullie bevindingen naar mij: ckleijn@telfort.nl

Hartelijke groet, Rini en tevens het Actiecomité!

Blijf ons vooral steunen!

Wetsvoorstel tijdelijke wet verkiezingen naar Tweede Kamer

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vandaag een tijdelijke wet ingediend bij de Tweede Kamer die tot doel heeft dat kiezers bij de komende verkiezingen veilig kunnen stemmen. De tijdelijke wet regelt onder meer dat de stemlokalen moeten worden aangepast op de 1,5 meter-regel, en dat er diverse hygiënemaatregelen gaan gelden in de lokalen.

+Read more...

Ook maakt de tijdelijke wet het mogelijk om stembureaus in te stellen in zorginstellingen die alleen toegankelijk zijn voor de bewoners of bezoekers van die instellingen.

Minister Ollongren: ”De gevolgen van de corona pandemie zijn groot. Bij de voorbereiding van de komende verkiezingen hebben we te maken met de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Er komt veel op de gemeenten af. Samen met de betrokken partijen werken we aan maatregelen om deze verkiezingen goed en veilig te organiseren. Dit wetsvoorstel is nodig om te zorgen voor veilige verkiezingen.”

Stemlokalen Dit wetsvoorstel maakt duidelijk hoe de stemlokalen moeten worden ingericht. Zo moet iedereen in het stemlokaal zich houden aan de 1,5 meter. Tussen stembureauleden en kiezers komen kuchschermen. Het tellen van de stemmen kan op een andere plek, als omstandigheden het niet toestaan om bij het tellen de 1,5 meter in acht te nemen in het stemlokaal. Ook wordt geregeld dat gemeenten stemlokalen kunnen inrichten op locaties die alleen toegankelijk zijn voor degenen die daar wonen of verblijven. Denk aan verpleeg- en verzorgingstehuizen.

Verder is het belangrijk dat gemeenten voldoende stemlokalen beschikbaar stellen, door de maatregelen zijn er veel stemlokalen nodig om kiezers hun stem uit te kunnen laten brengen.

Stembureauleden Het stembureau krijgt er taken bij. Zo ontvangt een stembureaulid bij de ingang de kiezers en wijst hen op de gezondheidsregels om hun handen te desinfecteren, de aangegeven looproute te volgen en 1,5 meter afstand te houden. Daarom gaan alle stembureaus van minimaal 3 naar 4 leden.

Eind november/begin december zal een campagne van start gaan om stembureauleden te werven.

Stemmen per volmacht Kiezers krijgen thuis de vragen van de gezondheidscheck, gebaseerd op het RIVM. Als de kiezer een of meer vragen met JA beantwoordt, kan hij niet naar het stemlokaal om te stemmen. Deze kiezers kunnen een volmacht geven aan een andere kiezer. Dat kan ook op de verkiezingsdag zelf nog. Bij de Tweede Kamerverkiezing wordt het volmachtsstemmen tijdelijk makkelijker gemaakt. Kiezers kunnen éénmalig 3 machtigingen aannemen. Het wordt mogelijk gemaakt dat de gemeenten bij de Tweede Kamerverkiezing een schriftelijke volmacht langs de elektronische weg versturen.

Inwerkingtreding Het streven is dat deze tijdelijke wet ingaat voor de herindelingsverkiezingen die op 18 november a.s. zijn gepland in een aantal gemeenten. De Tweede Kamer zal het wetsvoorstel nu behandelen. Daarna gaat het voorstel nog naar de Eerste Kamer voordat de wet in werking kan treden.

Omdat de exacte corona-omstandigheden onzeker zijn, wordt nog verder nagedacht over maatregelen die wenselijk zouden kunnen zijn voor de Tweede Kamerverkiezing. De minister zal begin november het parlement informeren of het nodig is een vorm van briefstemmen in te voeren bij de Tweede Kamerverkiezing.

Komende verkiezingen 21 oktober a.s. staat de verkiezing voor de eilandsraad van Sint-Eustatius op de agenda. De herindelingsverkiezingen in het kader van de samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum en de splitsing van de gemeente Haaren zijn op 18 november. Begin volgend jaar, 17 maart 2021, vindt de verkiezing plaats van de leden van de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel staat op de website van de Tweede Kamer.

Het waterrad op de lokale omroep Unity.nu

https://www.unity.nu/Artikelen/oegstgeest/inwoners-gefrustreerd-over-sloopplannen-waterrad,-wethouder-snapt-kritiek .

Sluiten

Hartelijk dank voor het ondertekenen van deze petitie!

De actiegroep van vso naar gvo pakt het groots aan. Mijn vraag aan jullie om de petitie die zij hebben opgestart te ondertekenen, omdat dit een actiegroep is die ook gesteund wordt door de politiek en bonden. https://petities.nl/petitions/van-voortgezet-speciaal-onderwijs-naar-gespecialiseerd-voortgezet-onderwijs.

Achtergrondinformatie Hanneken van Dordt

We krijgen wat vragen over de achtergrond van het beeld. Onder veel Dordtenaren is dit reeds bekende informatie, maar voor de mensen van buitenaf wellicht handige informatie:

Het beeld "Choëphore" (Hanneken van Dordt) moet een vrouw voorstellen die 'offert' aan het water.

+Read more...

Het is geïnspireerd op een beeld dat ooit in het stadscentrum van Dordrecht stond. Let wel: dit beeld offerde niet en had een totaal andere functie en gestalte.

Voor meer informatie: https://gerhardlentink.nl/choephore/

gemeente Waalwijk telt 4.372 honden in 2020

4.372 honden x 51,35 euro = 224.502,20 euro per jaar

De hondenbelasting is een algemene belasting en dus geen bestemmingsbelasting. De gemeente kan de opbrengst van deze belasting vrij besteden.

+Read more...

Er hoeft geen rechtstreeks verband te bestaan tussen de heffing van hondenbelasting en de kosten voor hondenbeleid.

Burgemeester en wethouder in gesprek met RIBW en Oosterpoort

Beste ondertekenaar,

Graag willen wij jullie via deze weg informeren over de stand van zaken van de petitie en de ontwikkelingen die gaande zijn.

Vanavond is er kort overleg geweest tussen burgemeester en de organisatoren van deze petitie. Aankomende maandag is er een overleg tussen de burgemeester, wethouder, het RIBW en woningbouwvereniging Oosterpoort om de situatie te bespreken.

+Read more...

Hierin zal een tussenstand van deze petitie door de burgemeester meegenomen worden om te duiden wat dit losmaakt in de gemeenschap. Zodra er verdere informatie bekend is, zullen wij dit natuurlijk met jullie delen.

Bedankt voor het ondertekenen en voorlopig blijft de petitie ondertekenbaar. Delen wordt natuurlijk gewaardeerd!

Overhandigd op 4 november 2020

De petitie is op 4 november 2020 overhandigd aan de wethouder.

2020-11-06 | Petition Betaalbaar wonen in Schalkwijk