U, de petitionaris

Nieuws

Procesvoorstel huisvesting arbeidsmigranten van tafel

Petitionaris Arjan van Beijnum vraagt u de petitie Procesvoorstel huisvesting arbeidsmigranten van tafel te ondertekenen: "Steun met deze petitie de raadsleden dat ze niet over zich heen laten lopen en dat ze vast blijven houden aan hun oorspronkelijke motie."

procesvoorstelvantafel.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

11-03-2019

Jacobine Geel stuurde een filmpje

Jacobine Geel, voorzitter van GGZ Nederland en bekend van het TV programma 'Jacobine op zondag' stuurde een filmpje met een oproep om de petitie te ondertekenen! .

Premium artikel in AD/Haagsche Courant

Kan één klagende buurman een café waar muziek wordt gemaakt te gronde richten? Ja, zegt (...) lees verder.

Het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (Wij Staan Op)

Hoe werkt het IVRPH?

Het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap is op 14 juli 2016 in Nederland in werking getreden. Het verdrag wordt officieel afgekort als het IVRPH (waarbij de I van internationaal komt) of het VN-verdrag Handicap.

+Lees meer...

Maar, hoe werkt zo’n verdrag, en wat betekent dat voor de regels in Nederland? Op deze pagina leggen we je stap voor stap uit hoe het verdrag in Nederland werkt. Dit geeft een juridisch kader, en gaat dus niet in op de inhoud van het verdrag.

Leer meer via deze link

Hopelijk komt de zorg weer in goede handen ..........

De kosten zijn hoog., de mensen worden ouder., de zorg is uitgebreider.........ja gelukkig wel maar houd het gezellig & betaalbaar en maak de zorg weer menselijk !!!.

20-06-2019 | Petitie Nationaal Zorgfonds

Een keuze hebben we niet gehad van onze gemeente.

De keuze lag al vast................Almere op de kaart zetten met een dure Foriade..en de burgers laten opdraven voor info avonden zonder invloed......, wel een kabelbaantje erbij denk ik .....het kan niet op. Hopelijk steunen ze Haddock , en alle andere gedupeerde ondernemers ook zo net zo als de Floriade..

fiets me gek......

Helaas door alle omwegen en omleidingen is fietsen in de FIETS STAD ALMERE .er nog niet leuker op geworden en vanuit Haven naar Stad is moeilijker , steiler en langer........voorlopig ook geen verbeteringen op dat gebied en de Floriad staat op nr. 1 bij de gemeente dus al het er niet veel beter op worden denk ik ..

brief aan de minister!

Hooggeachte minister B. Bruins, Januari 2017 is er door mij een petitie gestart naar aanleiding van het voornemen tot het bijstellen/actualiseren van de Beroepsprofielen Verpleegkundige en het navolgend onderscheid tussen MBO en HBO verpleegkundigen.

+Lees meer...

Hierbij zou vanuit dit voornemen de voorloper van het HBO (de HBO-V), de Inservice Opleiding, degraderen naar een MBO-niveau. In een korte periode is deze door velen getekend. 30 mei 2017 is de petitie overhandigd aan Kamerleden die zitting hebben in de Vaste Kamer Commissie Zorg van de 2e Kamer. Op 19 juni 2017 is de petitie aangebonden aan de 2e Tweede Kamer Commissie. De petitie is geagendeerd in het overleg van de Vaste Kamer Commissie Zorg waarbij u en uw collega De Jonge beiden aanwezig waren. Zoals u heeft kunnen vernemen via briefwisselingen en reacties “uit het veld” middels een onder andere door VWS geïnitieerde internet consultatie viel en valt deze degradatie helemaal verkeerd bij de doelgroep inservice Opgeleide Verpleegkundigen werkzaam in verschillende sectoren van de gezondheidszorg. Dit ongenoegen wordt duidelijk kenbaar gemaakt door de ondertekening van de petitie door ruim 26.500 verpleegkundigen, zorgmedewerkers die zoals u en uw ministerie aangeeft, hard nodig zijn om de zorg in stand te houden. Dit ongenoegen uit zich ook in het recent starten van twee andere petities, momenteel ondertekend door zo’n 14.000 collega’s die zich niet gehoord voelen en zich niet vertegenwoordigd voelen door de VenVN, die als beroepsvereniging belangenbehartiger zou moeten zijn van onder andere de doelgroep Inservice opgeleide verpleegkundige. Zoals eerder aangegeven in gesprekken met de directie van VenVN en met medewerkers van uw ministerie, en aantoonbaar door de reacties van de doelgroep, is er zeker geen belangenbehartiging door VenVN geweest. Het verbaast ons dan ook ten zeerste dat er door VenVN een advies is gegeven voordien, en tijdens de consultatieronde van de commissie Meurs, waarin de doelgroep Inservice opgeleide verpleegkundige zich zou vinden. Anderzijds verbaast het ons ook niet, kijkende naar de bewegingen en advisering van VenVN naar Zorgverzekeraar Nederland in relatie tot het issue “indiceren”. Ik kom hier op terug. Ik heb als petitiestarter met een aantal collega’s gebruik gemaakt van de consultatieronde commissie Meurs. Gedurende de consultatie is er mijn inziens constructief en inventariserend gesproken over het Beroepsprofiel Verpleegkundige en de positie van de doelgroep inservice opgeleide verpleegkundige hierin. Ook is er door ons aangegeven hoe en met welk format het Beroepsprofiel Verpleegkundige vorm gegeven kan worden voor alle mbo, inservice opgeleide en hbo-v verpleegkundigen en waarbij ook recht wordt gedaan aan de diverse geledingen op grond van achter-/onderliggende juridische grondbeginselen. Het bijgevoegde document Schema Beroepsontwikkeling en het Bespreekdocument Commissie Meurs (07 november 2018) geeft hier inzicht in. De initiatiefgroep heeft contact gezocht met de beroepsvereniging VenVN als belangenvertegenwoordiger van alle geregistreerde verpleegkundigen, omdat de indruk bestaat dat de belangen van de Inservice Opgeleide Verpleegkundige niet op een juiste wijze door VenVN worden behartigd. Het betreft de behandeling van het dossier waarbij er uitsluitend vanuit een Hbo-V perspectief naar de materie van beroepsprofielen wordt gekeken en voorbij gegaan wordt aan het bestaan van de positie van de Inservice verpleegkundige en de positionering van deze professional met een aantoonbaar HBO-niveau. Een opgestelde tijdlijn van het beroep Verpleegkundige met een onderbouwing en bekrachtiging door erkende documenten bevestigen dit. Uw brief van 06 juni 2019 aan de leden de 2e kamer lezende waarin u een overgangsregeling voorstelt die gebaseerd is op het advies ven de commissie Meurs, met de nu bekende uitkomst, zet mij aan het denken. Waarom is er een consultatieronde geweest als er bij voorbaat een lijn gekozen zou worden waarin voorbij gegaan zou worden aan alle gegrond ingebrachte argumenten door een vertegenwoordiging van een doelgroep van ruim 26.500 zorgmedewerkers die met ziel en energie hun prachtige beroep uitoefenen. Deze gegronde argumenten vormen een basis voor een op een juiste wijze invulling geven van een nieuw Beroepsprofiel Verpleegkundige 2020. Uw beleidslijn staat hier haaks op en minacht de opleidingen, werkervaring en vervolgstudies die verpleegkundigen in hun rugzak hebben. Er wordt met betrekking tot de inservice opgeleide verpleegkundige voorbijgegaan aan een juridisch grondbeginsel van de commissie BIG uit 1988, waarin deze als HBO/1e deskundigheidsniveau betiteld is. Ook het format om te komen tot een functiedifferentiatie met als doel het creëren van de “nieuwe” functie van Regieverpleegkundige heeft geen onderbouwing van het en met het werkveld. Het is geen afspiegeling van de praktijk, hoe het er daadwerkelijk aan toe gaat. De nieuwe te creëren functie Regieverpleegkundige is een bedenksel van VenVN, doet geen recht aan diegenen die al jaar en dag deze “coördinerende” functie uitoefenen, intraals extramuraal. In een tijdslijn van functiebenamingen komen we deze zorgfunctionaris in de historie tegen met de omschrijvingen “teamleider” of “1everpleegkundige”. Ook hier verwijzen wij naar de brief aan uw ministerie c.q. aan u van 06 juni 2019. Zoals beschreven heb ik met collega’s als petitiegroep op meerdere momenten en bij diverse gremia aangegeven als vertegenwoordiging van een grote doelgroep van 26.500 verontruste en betrokken zorgmedewerkers deelname te willen hebben in de regiegroep die het Ministerie adviseert ten aanzien van het ontwerp van de verpleegkundige beroepsprofielen. Er bestond al het vermoeden dat er te eenzijdig en vanuit een tunnelvisie gekeken en geadviseerd zou worden. Dat vermoeden werd enigszins bevestigd door gesprekken met VenVN, directie VWS en de vakbond NU91. Daarbij waren er signalen dat een functiehuis met een brede “lage” horizontale FWG inschaling, gelet op de kosten in de zorg, een onderdeel zou zijn van de inbreng door de werkgevers. Dit is door ons tijdens diverse gesprekken ter tafel gebracht [bijlage verslag VWS met onze kanttekeningen] Het lijkt erop dat al onze vermoedens bewaarheid worden. Zoals aangegeven in onze brief aan u van 06 juni 2018 staat de initiatiefgroep als vertegenwoordiging van de doelgroep inservice opgeleide verpleegkundigen achter een initiatief om het beroep van verpleegkundige verder te professionaliseren en hiermee voorbereid te zijn op veranderingen in de maatschappij, de intramurale en extramurale zorgvraag, en een transitie van zorg van eerste naar tweedelijns zorg met de daaraan gerelateerde expliciet geïndiceerde zorgverlening en kostenbeheersing. Een verdere differentiatie binnen het functiehuis maakt hier onderdeel uit. Wat nu geconcludeerd kan worden is dat een grote groep verpleegkundigen door het advies van de commissie Meurs en het navolgende besluit door u is beledigd. Daar waar men erkende (vervolg-)opleidingen en specialisaties gevolgd heeft, (vervolg-)studies heeft gedaan op HBO of WO niveau, zich bekwaam en bevoegd heeft gehouden, functie heeft of heeft vervuld als manager, coördinerende, regiehouder, casemanager of anderzijds die vallen onder de competenties van een opleiding hbo-v, worden nu weggezet als middelklasse en voldoen niet meer aan het niveau door u geschetste profiel. Ik ga niet meer in op de eerder in de brief van 06 juni 2018 genoemde argumenten voor een erkenning van de Hbo status. Deze zijn genoeglijk aangegeven en door u gelezen. Bij het 1e deskundigheidsniveau is de Inservice Opleiding gelijkgesteld aan de HBOV. Zoals eerder aangegeven is door onduidelijke en onjuiste redenen met een verloop van jaren, waarbij het beroep Verpleegkundige evolueerde, de Inservice Opleiding gedevalueerd naar een MBO niveau. (brief 06 juni 2019) Dit staat haaks op een uitspraak van de directie van VenVN in een overleg met de initiatiefgroep in november 2017 waarin zij aangeeft dat de Inservice Opleiding zeker per deelgebied HBO-niveau is. Parallel hieraan en in relatie hiermee kwam ook het accorderen van een zorgindicatie binnen de wijkverpleging ter sprake. Door de initiatiefgroep is contact geweest met diverse instanties, onder andere Zorgverzekeraars, met de vraag waar en door wie er besloten en bekrachtigd is dat uitsluitend HBO-V’ers een indicatie mogen onder-/aftekenen terwijl de intake en de uitwerking van de indicatie door niet-HBO-V’ers gedaan kan/mag worden. Geen van de gecontacteerde instanties kon ons dat vertellen. Ook VenVN heeft deze exercitie gedaan en ook zij hebben niet kunnen achterhalen door wie en waar dit ontstaan is. VenVN en de initiatiefgroep komen tot de voorlopige conclusie dat iemand ergens iets heeft geroepen en dat anderen dit tot zich genomen hebben. Vanuit de praktijk bezien is dit laatste een voorbeeld van beleid wat geen beargumenteerde onderbouwing heeft. Een mailwisseling hierover is als bijlage toegevoegd. (bijlage mail VenVN) U geeft aan dat een net afgestudeerde hbo-v verpleegkundige REGIEVERPLEEGKUNDIGE kan zijn, echter zij hebben nog lang geen klinische blik, geen ervaring etc etc. Het wrange is dat deze net afgestudeerde of in opleiding zijnde HBO-verpleegkundigen het vak geleerd krijgen op de werkvloer van de zeer ervaren en zeer geschoolde inservice-verpeegkundigen. (en tevens van MBO- HBO verpleegkundigen van vóór 2012). Ons inziens leidt uw besluit en deze route van beroepsprofilering naar nog meer onrust, boosheid, onduidelijkheid en in de praktijk, daar waar nu afdelingen nog voor 90-95% uit inservice opgeleide verpleegkundigen bestaan, naar onwerkbare situaties. De vraag in deze werkomgeving is eerder gesteld; “wie gaat/mag wat doen c.q. wie is waar verantwoordelijk voor”. Zeker op gespecialiseerde afdelingen is het niet werkbaar om met “regieverpleegkundigen” te werken, daar alle verpleegkundigen op een gespecialiseerde afdeling ook speciaal geschoold zijn volgens een zelfde vervolgopleiding waardoor de verschillen die in basis aanwezig zijn tussen MBO en Inservice/HBO totaal weggevallen zijn. Dit is eveneens uitgelegd aan Commissie Meurs, zij gaven aan niet te weten dat dit de praktijk was. Dat op zich is al heel zorgelijk te noemen natuurlijk! U en uw collega De Jonge stellen zich op het standpunt dat de zorg kwalitatief goed moet zijn, dat er goede en juiste zorg geleverd moet en gaat worden, dat medewerkers een goed gevoel en gemotiveerd moeten blijven, enthousiast moeten blijven juist nu waar er een groot tekort is. Uw besluit en lijn werken tegendraads, er zal een uitloop zijn met een grote groep gedemotiveerde verpleegkundigen. Wij stellen ons constructief op waarbij er onderbouwde aandacht is voor de opzet van een Wetsvoorstel, de invoering ervan, en de werkbaarheid in de budgettering c.q. financiering. Gelet op de momentele onrust, de zorgen die er rondom de Verpleegkundige Beroepsprofielen en ontwikkelingen zijn zouden wij graag op korte termijn een overleg met u persoonlijk hebben om inhoudelijk met u van gedachten te wisselen en onze argumenten en oplossing toe te lichten. Hoogachtend namens de initiatiefgroep en een achterban van 26.500 verpleegkundigen