You, the petitioner

Updates

Petities.nl in de Keuzewijzer E-tools voor gemeenten van Movisie

Burgers online betrekken bij beleid- en besluitvorming wordt een steeds normaler onderdeel van gemeentelijke participatietrajecten. Er bestaat een heel scala aan digitale middelen die hierbij behulpzaam zijn. Maar hoe weet je welke tool het beste past bij de doelstellingen van je gemeente? Om gemeenten hierbij te ondersteunen heeft Movisie de keuzewijzer e-tools 2.0 uitgebracht. Deze biedt een actueel overzicht van beschikbare tools, hun toepassingsmogelijkheden en ervaringen van gemeenten. In deze keuzewijzer is ook Petities.nl opgenomen.

Veel tools zijn gericht op gemeentelijke afdelingen die burgers bij het voorbereiden en uitvoeren van beleid willen betrekken. Maar Petities.nl is er speciaal voor de gemeenteraad (via de ondersteunende griffie) met een zogenaamd petitieloket en is goed voor het betrekken van burgers op initiatief van burgers, niet voor participatie op initiatief van de gemeente. De dialoog tussen burger en politiek vindt plaats met de petitie als 'interface', koppeling tussen de twee. Een antwoord op een petitie is dan ook niet per se positief.

Deze keuzewijzer is een geactualiseerde en verrijkte versie van de uitgave van 2018. Nieuw is de expliciete aandacht voor buurtplatforms en inclusie. Ook kun je van elke tool de praktijkervaring van een gemeente lezen inclusief tips voor gebruik. Hiermee is de keuzewijzer 2.0 nog meer een hulpmiddel voor het maken van een afgewogen keuze over de vorm van digitale burgerparticipatie.

Petities.nl heeft met veel plezier de eerste en bovenstaande alinea overgenomen van Movisie als minimale marketinginspanning richting griffiers die voor een petitieloket zouden moeten kiezen. Voor een habbekrats heeft de gemeente dan het grootst mogelijke bereik via de grootste politieke website van het land. Een petitieloket biedt ook oplossingen voor burgerinitiatieven, burgeragenderingen, volksinitiatieven en dergelijke.

Vooral burgers zijn beter af met een petitieloket omdat petities dan beter terecht komen en een antwoord krijgen. Vraag de griffier van uw gemeente om een petitieloket!

2020-07-06

De reactie van Stichting EHS op het advies van der Gezondheidsraad t.a.v. 5G

Hieronder de link naar de reactie van Stichting EHS op 29 september jl. aan de commissie VWS en EZK gestuurd.

+Read more...
2020-10-14 | Petition Stop 5G

De burger wordt een loer gedraaid

https://www.vpro.nl/zondag-met-lubach.html.

De burger wordt een loer gedraaid

https://www.vpro.nl/zondag-met-lubach.html.

Kijk naar Lubach en zie hoe wij als burger een loer gedraaid worden.

https://www.vpro.nl/zondag-met-lubach.html.

Ingezonden stuk voor de Leusderkrant van 14 oktober a.s.

Op 7 oktober ve4rschijnt er een stuk in de Leusder krant met de kop: "steun voor deurzame energie" Tot zover geen punt natuurlijk. Iedereen is voor duurzame energie.

+Read more...

Maar dan volgt de subtitel: "Raad stemt in met regionaal RES-bod" en daat zit de angel. Het RES-bod betreft 0,5TWh en daar zijn windmolens voor nodig. a) het RES bod is veel ambitieuzer dan waartoe deze regio "verplicht"zou zijn en b) er zijn windmolens voor nodig en die willen we niet. Dat heeft er toe geleid dat wij, de intiatiefnemers van deze petitie, een ingezonden stuk hebben voorbereid voor de Leusderkrant van donderdag 14 oktober a.s. Hier alvast de tekst, ongecensureerd. Ben benieuwd. Ingezonden stuk Slaan de gemeente Leusden en de Leusderkrant de mening van 914 inwoners in de wind? Voorafgaand aan de raadsvergadering van 1 oktober jl. hebben initiatiefnemers Ko Nieuwenhuijse en Alexandra Kolkman de door 914 inwoners ondertekende petitie tegen de komst van windmolens aangeboden aan de burgemeester van Leusden. De petitie is te vinden via https://petities.nl/petitions/geen-windmolens-in-leusden-en-omgeving?locale=nl Dit betekent overigens niet dat de initiatiefnemers en ondertekenaars tegen een duurzamere wereld zijn, integendeel zelfs. Vanwege het oplaaiende coronavirus ging de overhandiging via de digitale weg. De overhandiging met toelichting is te zien op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=UkaFcX8Lzww&feature=youtu.be
De aanleiding voor het starten van de petitie was de publicatie in de Leusderkrant afgelopen zomer waarin de inwoners van Leusden geconfronteerd werden met de plannen van de RES regio Amersfoort. Het plan werd aan de inwoners gepresenteerd met intekening van 14 windmolens op de Leusderheide en 3 in Woudenberg.

In de afgelopen inspraak mogelijkheden bij de Gemeente Leusden is voorgerekend dat de door Leusden aan zichzelf opgelegde klimaatdoelstelling met uitsluitend zon en wind niet gaan halen. Je kunt jezelf afvragen of de ambitie van Leusden om in 2040 klimaatneutraal te willen zijn en tevens de ambitie van de Regionale Energie Strategie van o,5TWh niet te hoog gegrepen zijn. In de inspraakrondes is tevens naar voren gebracht dat windenergie helemaal niet zo groen is als het lijkt en dat het rendement van windmolens laag is en dat er meerdere nadelen kleven aan windmolens zoals o.a. gezondheid risico’s. Verder is de burger niet geïnformeerd over de kost en de baat van windmolens en zonnevelden.

De initiatiefnemers zijn van mening dat de inwoners van Leusden laat en zeer gebrekkig op de hoogte zijn gesteld van hetgeen ze boven het hoofd hangt. Inwoners geven aan ook niet op de hoogte te zijn van een gehouden enquête onder 5000 inwoners in Leusden. In deze enquête kon men uitsluitend kiezen tussen wind- en zon energie als mogelijkheden voor de opwekking van duurzame energie en over de uitslag van die enquête lopen de meningen uiteen . Wij zijn echter van mening dat de burgers van Leusden het elektriciteitsvraagstuk liever met zonne-energie dan met windenergie oplossen.
Helaas is de Leusderkrant “vergeten” om in de krant van 7 oktober, in het artikel van de gehouden raadsvergadering van 1 oktober jl., de overhandiging van de petitie op te tekenen. Wel werd aandacht besteed aan een rebellerende actiegroep die op 1 oktober bij het verkeerde gemeentehuis stond met een spandoek met de tekst : ”Welkom in Amersfoort aan zee”.
Langs deze weg willen wij, de initiatiefnemers, de inwoners van de gemeente Leusden die de petitie hebben ondertekend hartelijk danken voor hun mening. Wij zullen ervoor zorgen dat uw stem niet vergeten wordt door de gemeente Leusden en door de Leusderkrant. Wij slaan uw mening niet in de wind! Ko Nieuwenhuijse en Alexandra Kolkman

Petitie aangeboden op 1 oktober j.l. aan de voorzitter van de gemeenteraad. Vanwege de corona maatregelen middels de digitale weg; een Youtube filmpje

De overhandiging met toelichting is te zien op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=UkaFcX8Lzww&feature=youtu.be .

Petitie aangeboden op 1 oktober j.l. aan de voorzitter van de gemeenteraad

Leusden 1 oktober 2020

Geachte burgermeester, geachte wethouder, geachte gemeenteraadsleden,

Voor de gemeente Leusden staat de Samenleving Voorop. Onze gemeente is van de mensen die hier wonen, werken en leven.

+Read more...

Samen bepalen we hoe onze toekomst er uit ziet en wat er gebeurt. Zo geven we onze gemeenschap samen vorm, zo gaan we samen vooruit. Samen maken we het mooier. Deze missie is te lezen op de website van het gemeentebestuur Leusden.

Een aantal weken geleden zijn wij, Ko Nieuwenhuijse en Alexandra Kolkman, een petitie gestart tegen windmolens in Leusden en omgeving. Dit bekent overigens niet dat wij tegen duurzaam opgewekte energie zijn. De aanleiding om deze petitie te starten was de publicatie in de Leusderkrant waarin de inwoners van Leusden gefrondeerd werden met de plannen van de RES regio Amersfoort. Het plan werd aan de inwoners gepresenteerd met intekening van 14 windmolens op de Leusderheide en 3 in Woudenberg.

Wij zijn van mening dat de inwoners van Leusden laat en zeer gebrekkig op de hoogte zijn gesteld van hetgeen ze boven het hoofd hangt. Mensen geven aan niet op de hoogte te zijn van een gehouden enquête. Als wij op straat Leusdenaren aanspreken heeft 9 van de 10 mensen geen idee wat de gemeente van plan is met windmolens en/of met zonne-energie. De RES zegt hun niets. Als wij naar getallen vragen dan weet men niet dat Leusden van plan is een (energie) bod uit te brengen van 0,5 TWh terwijl het minimum bod 0,21 TWh bedraagt. Een bod van 0,21 TWh zou te bereiken kunnen zijn door uitsluitend gebruik te maken van zonne-energie. Voor het bod van 0,5 TWh is zonne-energie ontoereikend en dienen er windmolens geplaatst te worden.

In de diverse inspraak mogelijkheden bij de Gemeente Leusden is door technici steeds voorgerekend dat wij de klimaatdoelstelling met zon en wind niet gaan halen. Is tevens naar voren gekomen dat windenergie helemaal niet zo groen is als het lijkt en dat het rendement uit de windmolens laag is. Verder is de burger niet geïnformeerd over de kost en de baat.

Geachte burgermeester: Landschapsvervuiling, geluidsoverlast en onomkeerbare schade aan flora en fauna. Er is in de gemeente Leusden geen draagvlak voor windmolens. Dit tonen wij aan door de overhandiging van deze petitie. De petitie tegen de komst van windmolens in Leusden en omgeving is door 911 personen ondertekend. Mensen die wonen of werken in Leusden en mensen die begaan zijn met Leusden. Mensen die net als u Leusden graag mooier willen maken. Burgermeester, wethouder en gemeenteraad: Wij maken Leusden niet mooier met het plaatsen van windmolens. Wij verzoeken u dan ook om de gemeente Leusden in de RES aan te merken als definitief uitgesloten voor plaatsing van windturbines/windmolens.

Gemeenteraad, u als onze volksvertegenwoordiging heeft vanavond de taak om te beslissen inzake het RES bod dat de gemeente Leusden uitbrengt aan de RES regio Amersfoort. Wij vragen van u een kordaat optreden binnen de RES regio Amersfoort en geven u daarom sterk in overweging om te stemmen voor het minimum bod van 0,21 TWh. Dit zonder enig voorbehoud en zonder addendum. Dit minimum bod zou realiseren zijn met uitsluitend zonne-energie. Met dit minimum bod geeft u als de afgevaardigden van de inwoners van Leusden gehoor aan de wensen van de samenleving in Leusden. U geeft hiermee invulling aan de missie van de gemeente en stelt hiermee de Samenleving Voorop.

Wij danken u hartelijk voor uw aandacht.

Nieuwe maatregels tegen covid19

Helaas heeft de premier vanavond aangekondigd dat er geen uitzonderingen meer zijn op de max 30 mensen bij bijeenkomsten... Theaters gaan dus net als de andere culturele instellingen terug naar max 30 mensen.

+Read more...

Het is een tegenslag. Ondanks dit, gaat de petitie nog niet afsluiten. Want we weten niet wat de toekomst over 2 of 4 weken zal brengen. De oorspronkelijk eind datum was 31 oktober. Het wordt nu zal veranderen naar 30 november.