You, the petitioner

Updates

Petitie 10 maart 2021 overhandigd aan burgemeester Mulder

Hartelijk dank dat je mee hebt gedaan aan onze petitie voor de vluchtelingenkinderen uit de kampen van Lesbos. In totaal hebben we zo'n 280 handtekeningen ontvangen en dat vinden we een goed resultaat voor een actie in Coronatijd waar je maar weinig mogelijkheden hebt om mensen te benaderen.

Afgelopen woensdag (10 maart) hebben we de handtekeningen aangeboden aan de burgemeester van Goes, mevr. Mulder.

Zij reageerde heel positief op het initiatief. Ze heeft beloofd onze actie onder de aandacht van de Goese Raad te brengen. En vond het een goed teken dat we ook het laatste punt aan de petitie hadden toegevoegd: dat we (vrijwilligers)hulp willen bieden op het moment dat er daadwerkelijk vluchtelingen vanuit de kampen in Goes zouden worden onder gebracht.

Mocht het zo ver komen dan zullen we zeker weer een beroep op jullie doen!

Voorlopig, nogmaals dank dat jullie mee je schouders wilden gebruiken op dit probleem weer op de tafel van de Raad te zetten!

Hartelijke groet,

LCB schaart zich achter de petitie

Datum 07-10-2020

Op 8 oktober 2020 start Logistics Community Brabant (LCB) met de bewustwordingscampagne ‘Breng me terug’. Met deze campagne zet LCB in op een hoger percentage retourmedicatie bij apotheek of milieustraat.

+Read more...

Op deze manier draagt LCB bij aan het verminderen van de enorme verspilling van medicatie in Nederland. De campagne loopt tot en met maart 2021.

Jaarlijks verdwijnt er in Nederland voor honderden miljoenen euro’s aan medicijnen in de vuilnisbak. Uit onderzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt dat meer dan 80% van de ondervraagde Nederlanders na gebruik wel eens medicatie over houdt. Een studenten-vervolgonderzoek van Breda University of Applied Sciences en LCB toont aan dat tweederde van de medicijngebruikers hun overtollige medicatie niet retourneert bij apotheek of milieustraat. Dit heeft schadelijke gevolgen voor het milieu.

Waterkwaliteit Ons milieu leidt onder de hoeveelheid aan medicatie die in het riool terecht komt. Medicijnresten vervuilen het water en brengen schade aan in het waterleven. Bovendien wordt het moeilijker om water goed te zuiveren als deze resten toenemen. Daarnaast worden er veel medicijnen verspild, die mogelijk ook in het milieu terecht komen. Voor veel mensen is dit een onbekend probleem.

Bestemmingsplan vastgesteld

Op 20 december 2022 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan Stationsplein Zuid (ondergrondse fietsenstalling) vast. Lees het vastgesteld raadsvoorstel: https://raadsinformatie.eindhoven.nl/document/12230996/1 .

Besluiten die de raad heeft genomen 2021-2022

(kopieer de linkjes in uw browser om de documenten te lezen)

Op 28 april 2021 stelde de gemeenteraad het raadsvoorstel 'Uitbreiding Eindhoven Museum - VONK*' vast. Hiermee besloot de raad dat er uitbreiding komt.

+Read more...

Inhoudelijk ging dit over: 1. Instemmen met de uitwerking locatiekeuze en het verder uitwerken van de uitbreiding van Eindhoven Museum (plan VONK) in Genneper Parken, op een gedeelte van de locatie aan de Boutenslaan 161a en het voormalig baggerdepot, binnen de door de gemeente geformuleerde kaders en randvoorwaarden (zie bijlage). 2. Op basis van het (later uit te werken) voorlopig ontwerp extern te valideren of plan VONK voldoet aan de gestelde kaders en randvoorwaarden, alvorens de bestemmingsplanwijzigingsprocedure in gang te zetten, die de definitieve basis vormt voor realisatie.

https://raadsinformatie.eindhoven.nl/document/11743441/1/Raadsvoorstel+Uitbreiding+Eindhoven+Museum+-+VONK

Op 21 december 2021 stelde de gemeenteraad het voorlopig ontwerp van de uitbreiding vast. Inhoudelijk ging dit over: 1 In te stemmen met het Voorlopig Ontwerp voor de beoogde locatie in Genneper Parken dat volgens de externe validatie voldoet aan de op 28 april 2021 in de raad vastgestelde kaders/randvoorwaarden en de bestemmingsplanwijzigingsprocedure in gang zetten. 2 Nieuwe eisen aan VONK* moeten vergezeld gaan van een compleet dekkingsvoorstel binnen de gemeentelijke begroting, om te voorkomen dat de financiële consequenties ten laste komen van de exploitatie- en/ of investeringsbegroting van VONK* of doorgeschoven worden naar een later moment.

https://raadsinformatie.eindhoven.nl/document/11697759/1/RaadsvoorstelUitbreidingEindhovenMuseum-VONK

Op 20 december 2022 nam de raad het raadsvoorstel 'Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied (Museumpark VONK)' aan. Hiermee is de benodigde bestemmingsplanwijziging goedgekeurd. https://raadsinformatie.eindhoven.nl/document/12230994/1

Diverse brieven en raadsvoorstellen over Muziekgebouw 2019-2021

(kopieer de linkjes hieronder in uw webbrowser om de documenten te lezen)

Op 13 december 2019 informeert het College van burgemeester en wethouders de gemeenteraad met de volgende brief: Binnenstadsontwikkeling De Heuvel en gezondmaking Muziekgebouw https://raadsinformatie.eindhoven.nl/document/11753689/1/RaadsinformatiebriefBinnenstadsontwikkelingDeHeuvelengezondmakingMuziekgebouw

Op 28 januari 2020 besloot de gemeenteraad: 1. Instemmen met een financiële bijdrage aan het Muziekgebouw Eindhoven van € 300.000,- voor het aanpakken van de huidige financiële tekorten van het Muziekgebouw conform bovenstaande propositie en deze kosten ten laste te brengen van de Algemene reserve in 2020. Raadsvoorstel: https://raadsinformatie.eindhoven.nl/document/11734335/1/Raadsvoorstel+Gemeentelijke+bijdrage+gezondmaking+Muziekgebouw

Op 14 juli 2020 informeert het College van burgemeester en wethouders de gemeenteraad met de volgende brief: Vervolgstappen proces De Heuvel – Muziekgebouw Eindhoven. https://raadsinformatie.eindhoven.nl/document/11758949/1/BriefaandeledenvanderaadoverVervolgstappenprocesDeHeuvel___MuziekgebouwEindhoven

Op 28 april 2021 informeert het College van burgemeester en wethouders de gemeenteraad met de volgende brief: Voorkeursscenario in het kader van de gezondmaking van het Muziekgebouw en de binnenstadsontwikkeling van De Heuvel.

+Read more...

https://raadsinformatie.eindhoven.nl/document/11762658/1/RaadsinformatiebriefStandvanzakenMuziekgebouw

Op 30 november 2021 besloot de gemeenteraad: 1. Vaststellen van het ontwikkelplan Verbinden en Verbreden van het Muziekgebouw, d.d. 15 oktober 2021 (bijlage 2). 2. In boekjaar 2022 het Muziekgebouw een bedrag van €1.056.000,- (excl. Btw) aan achterstallige huur kwijt te schelden ten laste van de reeds in dit kader gevormde voorziening voor dubieuze debiteuren onder voorwaarde dat de Stichting Brainport positief besluit op de vervolgaanvraag Regio Deal. 3. De gemeenteraad van Eindhoven spreekt zich uit voor een procesvolgorde waarin inhoud leidend is en dat later gekozen wordt voor een mogelijke locatie van een eventueel te vormen Muziekcluster (A2A). 4. Het Muziekgebouw en De Effenaar bij de uitwerking van het Ontwikkelplan de ruimte geven om het toekomstige Muziekcluster daar te laten landen in de stad waar het de meeste kans van slagen heeft (A2A). Raadsvoorstel: https://raadsinformatie.eindhoven.nl/document/11697712/1/RaadsvoorstelOntwikkelplanroute_Muziekcluster

2023-02-07 | Petition Toekomst Muziekgebouw Eindhoven

Rechtszaak Albert Heijn-gemeente Blaricum woensdag 8 februari

Albert Heijn Blaricum verzet zich tegen een besluit van de gemeente Blaricum om laden- en lossen vóór 07.00 uur te bestraffen met dwangsommen. Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek heeft op 12 oktober geluidsoverlast vastgesteld t.a.v.

+Read more...

het laden en lossen en de koelinstallaties. Hiermee overtreedt AH artikel 2.17 Activiteitenbesluit milieubeheer . De behandeling van de voorlopige voorziening vindt plaats op woensdag 8 februari a.s. om 09.00 uur bij de Rechtbank Utrecht op het Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht. De zitting is openbaar.

Bijeenkomst Albert Heijn, gemeente, raadsleden en indieners zienswijzen verloopt uiterst onplezierig.

Dinsdag 31 januari kwamen Albert Heijn, gemeente Blaricum en indieners van zienswijzen bijeen in het gemeentehuis in Eemnes. Mede door onduidelijkheid over de opzet werd het een uiterst chaotische en onplezierige bijeenkomst.

+Read more...

Meer info: zie verslag Oog op Blaricum (https://oogopblaricum.blog/2023/02/01/een-bijzonder-onplezierige-bijeenkomst).

Wat is de zeggingskracht van deze petitie?

Iemand zei: 95% van het dorp heeft niet gereageerd. Wat zegt deze petitie dan?

Een goede vraag en daarover het volgende.

+Read more...

Volgens een enquête van de dorpsraad van een paar jaar terug was 64% tegen de uitbreiding. Die enquête had 451 respondenten. Volgens een statisticus had die enquête een nauwkeurigheid van + of – 5 % op basis van een inwonersaantal van 13.000. Dus de werkelijke uitslag lag tussen 59% en 69%.

Het aantal respondenten van deze voor- én de tegenpetitie samen is 630 en laat 59% tegen zien. Dan mag je verwachten dat dit resultaat nauwkeuriger is dan de enquête van de Dorpsraad. Ik heb hier dus veel vertrouwen in.

Als dit een enquête was voor Nederland, dan was de nauwkeurigheid uiteraard heel laag.

Volgens petities.nl heeft een opbrengst van meer dan 100 ondertekeningen voor een lokale petitie of van 10.000 voor een landelijke petitie voldoende zeggingskracht.

Petitie gestart: 'Bescherm werknemers tegen het maken van veel overuren.'

Gisteren is officieel de petitie gestart: 'Bescherm werknemers tegen het maken van veel overuren.'

Een aantal mensen hebben inmiddels getekend! Er kunnen nog veel meer mensen tekenen! Einddatum: 05-05-2023.

Stuur als u wil de petitie door naar familie, vrienden, kennissen, buren, enz..