You, the petitioner

Updates

Oproep om erkenning, gecoördineerd onderzoek en behandeling langdurige covid

De petitionaris van de petitie Oproep om erkenning, gecoördineerd onderzoek en behandeling langdurige covid vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Uit onderzoek blijkt dat ruim 10% van alle mensen die een COVID-19 besmetting oplopen hier langdurige klachten aan overhouden. Dit met vaak invaliderende, levensontwrichtende gevolgen voor hun werkzame, sociale en voorheen sportieve leven. Graag vragen wij jouw steun. Met jou bedoelen wij de PASC patient, hun naasten (vrienden, familie en collegae) en verder iedereen die dit initiatief een warm hart toedraagt.

PASC staat voor 'post-acute sequelae of SARS-CoV-2 infection'. Symptomen behelzen o.a. extreme vermoeidheid, geheugen- en concentratieproblemen, kortademigheid, spier- en gewrichtspijnen, druk op de borst, hoofdpijnen, maag- en darmproblemen, hartkloppingen en slapeloosheid. Geschat wordt dat er momenteel zo'n 100.000 PASC patiënten in Nederland zijn.

In de VS maakt het NIH (the National Institutes of Health) de komende 4 jaar 1,1 miljard dollar vrij voor onderzoek naar PASC. In het VK investeert NICE (the National Institute for Health and Care Excellence) in de opzet van 81 klinieken speciaal voor PASC-patiënten plus onderzoek met een budget van 18,5 miljoen pond.

Teken jij ook, zodat we een duidelijk signaal kunnen geven met het verzoek om meer erkenning, gecoördineerd onderzoek en een betere behandeling van PASC?"

langdurigecovid.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

2021-03-29

Inbreng Bionext voor Tweede Kamer-debat over Kwekersrecht

  Zeist, 21 februari 2013   Geacht kamerlid,   In verband met het Algemeen Overleg over biotechnologie en kwekersrecht op woensdag 27 februari wil Bionext, de ketenorganisatie voor duurzame, biologische landbouw en voeding, graag onderstaande punten bij u onder de aandacht brengen. 1. Samenloop octrooirecht en kwekersrecht Octrooi- en kwekersrecht staan al enkele jaren hoog op de politieke agenda.

+Read more...

De Tweede Kamer heeft de problemen die ontstaan door de huidige toepassing van het octrooirecht onderkend en heeft meerdere malen aangedrongen op actie. Ook bij zaadbedrijven, landbouworganisaties en andere maatschappelijke organisaties is een breed draagvlak om de privatisering van planten- en dierenrassen die nu gaande is, een halt toe te roepen. Dé oplossing voor de huidige problematiek in de plantenveredeling, te weten een volledige kwekersvrijstelling binnen het octrooirecht, vraagt om aanpassing van de Europese Bio-octrooirichtlijn. Hiervoor is een breed draagvlak nodig binnen Europa en dit is onvermijdelijk een langdurig proces. Daarom vindt Bionext het van groot belang dat er parallel ook aan andere, korte termijnoplossingen wordt gewerkt zoals geschetst in het rapport van de heer Trojan. De evaluatie van de Europese Bio-octrooirichtlijn vormt een uitgelezen kans om de huidige problematiek aan de orde te stellen en aan te dringen op een spoedige aanpassing van de Richtlijn. Volgens Bionext zou de regering daar dan ook volop op moeten inzetten. In de aangenomen motie Koopmans (nr.32 637-5) van 16 februari 2012 wordt de beperkte kwekersvrijstelling genoemd als opmaat naar een volledige kwekersvrijstelling en wordt de regering opgeroepen om “op politiek niveau steun te werven onder EU lidstaten voor een kritische evaluatie van de Bio-octrooirichtlijn en zich actief in te zetten voor een adequate aanpassing van deze richtlijn.” Tijdens het rondetafelgesprek van 21 november 2012 is door juridische experts bevestigd dat de volledige kwekersvrijstelling heel goed mogelijk is binnen het Trips verdrag van de WTO. Bionext vindt het zorgelijk dat staatssecretaris Dijksma in haar brief van 15 februari jl.aan de Kamer het niet meer heeft over de beperkte kwekersvrijstelling als opmaat naar een volledige kwekersvrijstelling. Hoewel verschillende acties in gang zijn gezet spreekt uit de hele brief weinig gevoel van urgentie. Dit terwijl het Europese Octrooi Bureau onlangs nog heeft aangekondigd dat ze van plan is om op korte termijn een tiental octrooien te verlenen op eigenschappen van klassiek veredelde planten. Indien de regering daadwerkelijk wil bereiken dat een volledige kwekersvrijstelling wordt opgenomen in de Bio-octrooirichtlijn is een meer pro-actieve houding noodzakelijk. Bionext vraagt u dan ook om bij de staatssecretaris aan te dringen op vervolgstappen en haar te vragen welke concrete acties zij gaat ondernemen om meer internationaal draagvlak te krijgen voor de benodigde aanpassing van de Bio-octrooirichtlijn. 2. Openbaarheid locatie veldproeven Bionext is zeer teleurgesteld over de Beleidsregel met betrekking tot de openbaarheid van veldproeven met genetisch gemanipuleerde gewassen (GGO’s). In februari 2009 bepaalde het Europese Hof van Justitie al dat de locatie van veldproeven met GGO’s niet geheim mag blijven. De Franse en Nederlandse overheid hadden het Hof gewaarschuwd dat een precieze plaatsaanduiding ertoe kan leiden dat actievoerders de gewassen vernielen.Volgens het EU-Hof laat de EU-richtlijn over GG)'s (2001/18) echter geen ruimte voor een uitzondering wegens openbare orde (vernielen van veldproeven) of binnenlandse moeilijkheden. Volgens Bionext blijkt uit deze uitspraak dat de exacte locatie van veldproeven altijd openbaar gemaakt moet worden. In de Beleidsregel wordt echter onderscheid gemaakt tussen zogenaamde categorie 1 veldproeven en veldproeven in de categorie 2 en 3. Alleen voor categorie 1-veldproeven wordt de exacte locatie in de vergunningaanvraag bekend gemaakt. Bionext vindt dit om verschillende redenen opmerkelijk. In de eerste plaats is de categorie indeling een Nederlandse (COGEM) uitvinding die op geen enkele manier terugkomt in de uitspraak van het Europese Hof. Deze indeling wordt gemaakt op basis van de “geschatte risico’s” van de ingebrachte genen voor de menselijke gezondheid of het milieu en zegt dit dus niets over het risico op uitkruising. Voor een boer maakt het niet uit of zijn product besmet wordt door een gentechgewas uit de categorie 1,2, of 3. De economische schade blijft gelijk. Bovendien is bij veldproeven altijd sprake van een nog niet toegelaten gentechgewas dat niet in de voedselketen terecht mag komen. Voor telers, in de omgeving van de veldproeven, is het van groot belang om te weten waar de proefvelden precies liggen zodat ze zelf (extra)maatregelen kunnen nemen om besmetting van hun GGO-vrije gewassen te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door een ander gewas te telen of hun bouwplan aan te passen.Het belang hiervan is alleen maar toegenomen nadat de overheid heeft besloten dat er voor categorie 2 en 3 veldproeven geen verplichte isolatieafstanden meer nodig zijn. Dit kan er in de praktijk toe leiden dat er pal naast een biologische boer een veldproef plaatsvindt zonder dat deze ondernemer daarvan op de hoogte is. Bionext roept u daarom op om er bij de staatssecretaris op aan te dringen dat de exacte locatie van alle veldproeven openbaar wordt gemaakt.  3. Vrijstelling cisgenese Bionext is geen voorstander van het vrijstellen van cisgenese van de GGO-wetgeving. Wetenschappelijk gezien bestaat er geen twijfel over dat cisgene gewassen GGO’s zijn. Om te bepalen of cisgenese wel of niet uitgezonderd mag worden van de GGO-wetgeving wordt door de regering alleen bekeken of de producten van deze modificatietechniek niet meer risico’s zullen kennen dan “equivalente producten” van klassieke veredeling. Afgezien van de vraag of het überhaupt mogelijk is om dit vooraf vast te stellen, wordt hiermee de hele GGO-discussie ten onrechte teruggebracht tot een veiligheidkwestie. Daarmee wordt voorbij gegaan aan de ethische, ecologische en sociaal economische bezwaren tegen GGO-technieken en de toepassing daarvan in de landbouw. Indien cisgenese wordt vrijgesteld van de GGO-wetgeving, is het in de ogen van de wetgever geen GGO-techniek meer en vallen rassen die met deze techniek gemaakt zijn niet meer onder de etiketteringsplicht. Daardoor zijn ze niet langer herkenbaar voor consumenten en producenten als zijnde GGO’s. Dit vormt een ernstige bedreiging voor de keuzevrijheid van consumenten en producenten. In een brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer van 15 oktober 2012 wordt voorgesteld om de keuzevrijheid voor de biologische telers te waarborgen “ indien zij van bepaalde nieuwe veredelingstechnieken (zoals cisgenese) geen gebruik willen maken.” Dit vraagt volgens Bionext echter minstens om een aanpassing van de Europese Verordening voor de biologische landbouw (834/2007). Daar komt bij dat keuzevrijheid een recht is van alle producenten en consumenten. Bionext pleit er daarom voor om cisgenese niet vrij te stellen van de GGOwetgeving en door middel van een onafhankelijke risicoanalyse en monitoring, case by case te bepalen welke risico's aan het gebruik van een bepaalde toepassing zitten. Op basis daarvan kan vervolgens een meer gedifferentieerde toelatingsprocedure worden ingevoerd. Indien cisgenese of andere nieuwe veredelingtechnieken toch worden vrijgesteld van de GGO-wetgeving, roept Bionext de overheid op om voor die technieken de keuzevrijheid voor alle producenten en consumenten te waarborgen. Bijvoorbeeld door producenten te verplichten de gebruikte techniek op het etiket of op een openbare website te vermelden.  Hoogachtend, Maaike Raaijmakers projectleider gentechvrije landbouw 

VNO/NCW wil Noord/zuidlijn ook graag doortrekken naar Schiphol

In de Amsterdamse editie van Spits staat dat de werkgeversvereniging VNO/NCW de Noord/zuidlijn ook graag doorgetrokken wil zien naar Schiphol, in reactie op Jos Nijhuis afgelopen weekend in het Haarlems Dagblad..

2013-02-22 | Petition Metro naar Schiphol

Teeven bezoekt PI in Ter Apel

DVHN | Gepubliceerd op 21 februari 2013, 19:21 TER APEL - Staatssecretaris Fred Teeven heeft donderdag een bezoek gebracht aan de Penitentiaire Inrichting (PI) in Ter Apel. Hij sprak er met de directie, gemeentebestuurders en voorzitter Karin Kuipers van de ondernemingsraad.

+Read more...

De aanleiding voor het bezoek was het feit dat de staatssecretaris fors moet bezuinigen waardoor ook voor de PI in Ter Apel sluiting dreigt. Kuipers ( op de foto met de staatssecretaris) zei na afloop dat ze blij was met het bezoek. "Hij heeft nu gezien hoe we hier werken. Maar hij heeft ook gezegd wat hij al eerder zei, dat elke regio de bezuinigingen gaat merken. We moeten dus afwachten, voor 1 april weten we meer." De woordvoerster van Teeven bevestigde de woorden van Kuipers. "En hij is blij dat hij Ter Apel heeft bezocht, dat hij zich een beeld heeft kunnen vormen van de PI."

http://www.dvhn.nl/nieuws/groningen/article9842581.ece/Teeven-bezoekt-PI-in-Ter-Apel

20-02-2013 eind van de dag 4464 ondertekenaars

De stand van de petitie is eind 20-02-2013: 2220(lijst internet bevestigd) + 371 (lijst internet onbevestigd) + 1873 (handtekeningenlijsten) = 4464 personen die de petitie ondertekend hebben.    .

2013-02-21 | Petition Herindeling Bernisse

Dreigende sluiting van 40% van de 2000 verpleeg- en verzorgingshuislocaties in de ouderenzorg

Voor 800 van de bijna 2000 verpleeg- en verzorgingshuislocaties dreigt sluiting, omdat het scheiden van wonen en zorg in deze locaties financieel niet rendabel is. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot.De verpleeg- en verzorgingshuiscapaciteit zal de komende jaren met ongeveer 40 procent afnemen.

+Read more...

Dat komt door veranderingen in de bekostiging van de ouderenzorg. In het regeerakkoord van Rutte II is zijn de zorgzwaartepakketten (zzp’s) 1 en 2 geschrapt per 1 januari 2013. De zzp’s 3 worden per 1 januari 2014 geschrapt en zzp 4 per 1 januari 2016. Sluiting dreigt De gevolgen zijn verstrekkend, heeft Berenschot berekend. Voor 800 van de bijna 2000 verpleeg- en verzorgingshuislocaties dreigt sluiting, omdat het scheiden van wonen en zorg in deze locaties financieel niet rendabel is. Ten eerste zijn in veel gevallen de kosten per vierkante meter van de woonruimten van cliënten hoger dan de huur die per vierkante meter aan nieuwe bewoners kan worden gevraagd. Ten tweede is het ruimtegebruik in veel locaties inefficiënt vanwege de grote omvang van gemeenschappelijke ruimten. Verbouwing is meestal geen optie omdat dit leidt tot nog hogere kosten per vierkante meter. De meerkosten die ontstaan komen door het wegvallen van de verblijfscomponenten bij scheiden van wonen en zorg voor rekening van de zorgaanbieder. Ten slotte komen de kosten van leegstand vanaf 2018 geheel voor rekening van de zorgaanbieder door het volledig afbouwen van de nacalculatie (invoering normatieve huisvestingscomponent) in de komende vijf jaar. Afschrijven op boekwaarde Volgens Berenschot-onderzoeker Wine te Meerman kunnen veel verpleeg- en verzorgingshuizen de extrumalisering alleen succesvol doorvoeren wanneer ze rigoureus op de boekwaarde van de locaties afschrijven (impairment). Het doel daarvan is een nieuw evenwicht te bereiken tussen kosten en (huur)opbrengsten. Wanneer locaties in eigendom zijn van de zorgaanbieder is het de vraag of het eigen vermogen van de zorgaanbieder dusdanige afschrijvingen toelaat zonder dat hij failliet gaat. Als de zorgaanbieder locaties huurt, is het de vraag of de verhuurders bereid zullen zijn tot huurverlaging. Zeker wanneer zij recent hebben geïnvesteerd in deze locaties. Tekort aan verpleeghuisplaatsen Wine te Meerman verwacht vanwege de economische crisis weinig van nieuwbouw. Hij heeft uitgerekend dat er eind 2017 ongeveer 95.000 plaatsen over zullen zijn. Dat is één plek per 7,1 80-plussers. ‘Op korte termijn leidt het beleid tot grote onrust in de ouderenzorg, op de lange termijn dreigt er een tekort aan verpleeghuisplaatsen.’ Afname intramurale plaatsen Het aantal verpleeg- en verzorgingshuisplaatsen is in de periode 1980 tot 2010 gedaald van 196.000 naar 158.000 plaatsen. In dezelfde periode verdubbelde het aandeel 80-plussers. Was er in 1980 nog 1,6 80-plusser per verpleeg- en verzorgingshuisplaats, in 2010 waren er 4,2 80-plussers voor één plaats, blijkt uit cijfers van het ministerie van VWS. Bron: Zorgvisie.nl

Gehandicapten.info - Informatie Platform Zorg en Welzijn Gehandicapten.info de website voor informatie vertrekking, de plek waar professionals en zorgvragers elkaar ontmoeten en discussies voeren over alles rondom gehandicapten en zorg. Lees verder en kom

Advocaten steunen acties om PI's open tehouden in het Noorden

Advokaten stypje finzenissen Omrop Fryslân 21 febrewaris, 2013 - 12:50 De ried fan tafersjoch fan de Oarder fan Advokaten stipet de aksje fan de ûndernimmingsrieden fan de noardlike finzenissen om iepen te bliuwen. Foar advokaten is it wichtich dat de lokaasjes yn it Noarden net slute.

+Read more...

It kostet in soad jild as advokaten folle fierder reizgje moatte om by kliïnten del te gean. It kontakt wurdt dêrtroch behindere en de tarieding fan it strafproses is dreger. Fierders sille neffens de advokaten logistike problemen ûntstean as fertochten út bygelyks de Rânestêd komme moatte foar in sitting. De petysje fan de Noardelike ûndernimmingsrieden is al hast 1600 kear tekene. Yn maart wurdt de hantekenlist oanbean oan steatssekretaris Teeven fan Justysje en Feiligens.

http://www.omropfryslan.nl/nijs/advokaten-stypje-finzenissen

Eindhoven: dwangarbeiders in verzet

http://www.doorbraak.eu/?p=12833#more-12833    Doorbraak verzet zich tegen dwangarbeid voor uitkeringsgerechtigden, en probeert de ervaringen en het verzet van de dwangarbeiders op te tekenen.   Eerder kwamen al verhalen naar buiten uit:- Amsterdam- Deventer- Eindhoven- Helmond- Hoogeveen- Leiden- Vlissingen Wil je ook je verhaal kwijt? Mail dan naardwangarbeid@doorbraak.eu. We kennen uit eigen ervaring de repressieve sfeer die er kan heersen op en rond de dwangarbeidplaatsen.

+Read more...

Daarom brengen we vanzelfsprekend alleen verhalen naar buiten waar jij expliciet toestemming voor geeft.  

Demonstratie 12 maart wordt aanbieden petitie 5 maart

De Woonbond vervangt de demonstratie van 12 maart door een actiedelegatie op 5 maart. Dit is het gevolg van de planning van de Eerste Kamer, die het nieuwe huurbeleid van de regering op 5 maart bespreekt. Aanvankelijk wees alles er op dat 12 maart de beste datum zou zijn voor een demonstratie tegen het huurbeleid van minister Blok.

+Read more...

Maar nu politiek Den Haag steeds meer haast lijkt te maken, worden de plannen ronde de Actie Huuralarm gewijzigd. Omdat de Eerste Kamer op 5 maart hoogstwaarschijnlijk zowel vergadert als stemt over de voorstellen, is een demonstratie op 12 maart mosterd na de maaltijd. We kiezen nu voor een kleinschaliger actie om het brede maatschappelijke verzet te vertolken op de dag dat de knopen worden doorgehakt. De Woonbond gaat met een grote actiedelegatie de leden van de Eerste Kamer zowel de petitie Huuralarm als een verklaring overhandigen. In die verklaring geven de Woonbond en maatschappelijke partners aan wat de criteria zijn voor een beter huurbeleid. Op 5 maart wordt een zaal in de buurt van het Binnenhof onze uitvalsbasis. De actiedelegatie wordt daar opgevangen met broodjes en soep. Rond 12.30 uur wandelen we met spandoeken naar het gebouw van de Eerste Kamer, waar we de petitie en de verklaring gaan overhandigen. Na afloop volgen we het debat op de publieke tribune van de Eerste Kamer Aanmelden voor actiedelegatie Huurders die deel willen uitmaken van de actiedelegatie kunnen zich aanmelden op deze pagina. Aanmelding is nog geen garantie voor een plek, door de beperkte ruimte in de zaal waar we verzamelen kan het zijn dat de delegatie snel vol is. We geven de mensen die zich aanmelden zo snel mogelijk duidelijkheid hierover. Huuralarm gaat door De Actie Huuralarm gaat door! Want we blijven fel tegen de veel te hoge huurverhogingen, het gluren bij huurders en de verhuurdersheffing.

www.woonbond.nl