U, de petitionaris

Nieuws

Ontwerpbesluit voor de kerst 2019!

De minister heeft op 13 juni 2019 toegezegd aan de Tweede Kamer om voor de kerst van 2019 te komen met een ontwerpbesluit voor een helmplicht voor de snorfiets. Een ontwerpbesluit is stap 3 van 6 om tot een wet te komen. Er is een ruime Kamermeerderheid met 95 van de 150 Kamerleden die een helmplicht willen, dus van dit uitstel komt niet snel afstel. Als er fundamentele wijzigingen nodig zijn duurt het wel langer. Maar volgens dit schema zou publicatie in het Staatsblad voor 1 juli 2021 nog haalbaar zijn.

13-06-2019 | Petitie Helmplicht voor snorfiets

Petitie Stadsbus Meppel

Ik heb deze petitie aangemaakt voor het behoud van de Stadsbus Meppel. Veel mensen zullen de bus gaan missen, dit moeten we zien te voorkomen doormiddel deze petitie te tekenen.

06-07-2019 | Petitie Stadsbus Meppel moet blijven

Indienen van petitie tijdens vergadering SBB / Recreatieschap Rottemeren

De petitie wordt ingediend tijdens de vergadering van SBB en Recreatieschap Rottemeren op maandag 8 juli. Deze vergadering is openbaar en zal daarom worden bijgewoond door de actiegroep Stop Bomenkap Lansingerland.

+Lees meer...

De voorzitter van de actiegroep zal op deze vergadering het SBB en Recreatieschap toespreken. Vergadering wordt gehouden in de Retraiterie Rottemeren, Rottedijk 11, 2665 KS, Bleiswijk.

06-07-2019 | Petitie Stop bomenkap Rottemeren

Persbericht: Van Nieuwenhuizen kiest voor nieuwe benadering: Schiphol moet groei verdienen

Schiphol kan na 2020 in kleine stapjes groeien, maar die groei is niet vanzelfsprekend. Alleen na aantoonbare vermindering van de hinder voor omwonenden, krijgt de nationale luchthaven in ruil wat extra ruimte.

‘Eerst zien dan geloven’ is de kern van de nieuwe benadering van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat).

+Lees meer...

Ze gaat wettelijk vastleggen dat de overlast van de luchthaven voor de omgeving steeds verder afneemt. De minister wil onder meer dat het aantal nachtvluchten omlaag gaat.

Het kabinet heeft vandaag ingestemd met de nieuwe uitgangspunten van de minister voor de ontwikkeling van Schiphol in de eerste jaren na 2020. Hiermee brengt de minister de nieuwe werkwijze in de praktijk die ze ook op de langere termijn voor de luchtvaart in Nederland voor ogen heeft. Eind dit jaar stelt het kabinet de luchtvaartnota voor de toekomstige ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland tot 2050 vast. Naast hinderbeperking zal ook de verduurzaming van de luchtvaart daarbij een centrale rol spelen.

Basisvoorwaarde in de plannen voor Schiphol is dat eventuele groei alleen mogelijk is als het veilig kan. In het Regeerakkoord is afgesproken dat het kabinet de beperking van de hinder voorop stelt en de luchthaven perspectief houdt op groei. Dit is van belang om de sector in staat te stellen de benodigde investeringen in veiligheid, innovatie en duurzaamheid te doen.

Minister Van Nieuwenhuizen wil de nationale luchthaven voor de middellange termijn ruimte geven om groei te verdienen voor ontwikkeling. Dit is nodig om de positie van de banenmotor Schiphol te behouden en te verstevigen. Hoeveel Schiphol per jaar aan extra vliegbewegingen krijgt, wordt bepaald nadat de hinder voor omwonenden – op basis van harde indicatoren - is beperkt.

Minister Van Nieuwenhuizen: “Schiphol is één van de pijlers van de Nederlandse economie. We zijn een handelsland. We verdienen ons brood met onze nationale luchthaven met zijn directe verbindingen naar alle continenten. Internationale bedrijven zijn hier gevestigd vanwege Schiphol. Zij zorgen voor banen. Werk is er ook voor de velen die op Schiphol of bij de luchtvaartmaatschappijen aan de slag zijn. Tegelijkertijd zien we dat mensen in de omgeving van de luchthaven veel hinder ervaren. We willen die overlast flink terugschroeven en we stellen dat als harde voorwaarde. De tijd van the sky is the limit is voorbij. We gaan het anders doen. Schiphol zal ieder stapje groei eerst moeten verdienen.”

Het kabinet houdt vast aan de afspraak uit 2008 dat Schiphol tot en met 2020 maximaal 500.000 vliegbewegingen mag hebben. De komende maanden werkt minister Van Nieuwenhuizen mede op basis van gesprekken met de delegaties van bewoners en bestuurders van de Omgevingsraad Schiphol, de vertegenwoordiger van de milieuorganisaties en met de luchtvaartsector de aanpak voor groei op de middellange termijn uit. De minister richt zich bij hinderbeperking in eerste instantie op het terugdringen van de overlast voor de directe omgeving. Ze wil het aantal nachtvluchten omlaag brengen en paal en perk stellen aan het gebruik van de banen in de nacht of late avond waar de mensen veel last van hebben. Ook vraagt ze van de sector extra investeringen in de leefomgeving waar mensen wonen die de ergste hinder ervaren.

De hinder die mensen in de omgeving ervaren wordt op basis van de werkwijze stapje voor stapje minder. Veiligheid is bij iedere ontwikkeling een absolute voorwaarde. Ze heeft eerder al aan de Tweede Kamer laten weten dat Schiphol binnen de huidige luchtruimstructuur en het operationele systeem niet meer dan 540.000 vliegbewegingen per jaar kan afwikkelen.

In de luchtvaartnota komt Van Nieuwenhuizen met een nadere uitwerking voor de ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland en de luchthavens op de lange termijn. Van Nieuwenhuizen: “We willen met zijn allen vliegen, maar we willen ook allemaal rust en schone lucht. Het is complex om dit samen te brengen. Op basis van alle gesprekken die we het afgelopen jaar hebben gevoerd, ben ik er van overtuigd dat het anders moet en kan. Ik wil een goede balans met duidelijke regels die strikt worden gehandhaafd. Heldere voorwaarden die voor iedereen controleerbaar zijn. Een aanpak waarbij we andersom gaan werken en sector iets krijgt nadat het is verdiend. Boter bij de vis. De automatische piloot gaat er af.”

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/07/05/van-nieuwenhuizen-kiest-voor-nieuwe-benadering-schiphol-moet-groei-verdienen

05-07-2019 | Petitie Nee tegen groei van Schiphol

Update

Vorige week donderdag is de petitie overhandigd aan de burgemeester van Gemeente Boxmeer. Onderstaand de tekst van de begeleidende brief. Na de zomer wordt dit vervolgd.

+Lees meer...

We zijn heel benieuwd of we de Gemeente in actie krijgen.... Wat in ieder geval erg heeft geholpen is jullie handtekening. Hartelijke dank hiervoor namens de Vrienden van het Schaartven.

Geacht college van burgemeester en wethouders, leden van de raad,

Wij zijn de Vrienden van het Schaartven. Zoals u bekend is, zijn wij een petitie gestart om het Schaartven weer open te krijgen. Waarom? Omdat wij en velen met ons het onacceptabel vinden dat het Schaartven niet meer toegankelijk is. Deze prachtige plek met het zwemmeer is dé plek voor mensen en kinderen om elkaar te ontmoeten, te ontspannen, te spelen, te sporten en natuurlijk afkoeling te zoeken bij het warme weer zoals in de afgelopen dagen. Nu staat er een groot hek om de plas. En dat hek moet weg. Bij deze bieden wij u aan een door meer dan 2.000 mensen ondertekende petitie Hou het Schaartven OPEN voor iedereen .

Dit aantal illustreert de ernst van de zaak. De petitie is getekend door zowel mensen uit de omgeving als toeristen uit binnen – en buitenland. Mensen hebben met ons niet alleen hun mooie ervaringen gedeeld, maar ook de enorme teleurstelling dat het Schaartven niet meer toegankelijk is. Namens iedereen die deze petitie heeft getekend verzoeken wij u alle maatregelen te treffen die nodig zijn om het Schaartven weer open te maken, oftewel het hek van het slot te halen. Naar onze overtuiging heeft de gemeente daartoe ook voldoende mogelijkheden en is de gemeente daartoe ook verplicht.

Ten eerste is het Schaartven al meer dan veertig jaar een voor het publiek toegankelijke plek waar iedereen kan recreëren, ook de mensen met een kleine beurs. De gemeente kan zich niet verschuilen achter de verkoop van het Schaartven. De gemeente heeft hier een publieke taak. In het algemeen belang, zowel voor de burgers als het toerisme, moet het Schaartven weer voor iedereen toegankelijk zijn.

Ten tweede is tussen de gemeente (als verkoper) en de heer Hofmans (als koper) niet overeengekomen dat het Schaartven mag worden afgesloten. Sterker nog, uit de aanbestedingsdocumenten volgt dat het juist de bedoeling was dat het Schaartven voor het publiek toegankelijk zou blijven. Voor het ene gedeelte mag de nieuwe eigenaar entree vragen, voor het andere gedeelte niet. Dat is in die stukken zelfs aangeduid als een “belangrijke bepaling” .

Voor het voorste gedeelte – met het parkeerterrein en de stranden - kan dus entree worden gevraagd, maar dat hoeft niet. Voor het achterste gedeelte mag geen entree worden gevraagd. De bedoeling is duidelijk: het Schaartven moet voor het publiek toegankelijk blijven. Dat dat de bedoeling was blijkt ook uit al hetgeen aan de verkoop vooraf is gegaan. Wij verwijzen naar de openbare stukken over de beslissing om tot een verkoop van het Schaartven over te gaan. De gemeente kan de heer Hofmans aanspreken op nakoming van deze afspraken. Zo kan de gemeente ervoor zorgen dat het slot van het hek wordt gehaald.

Ten derde is door het verkopen van het Schaartven ver onder de marktwaarde (ca. 1,3 miljoen euro) en zelfs ver onder de WOZ-waarde ongeoorloofde staatssteun verleend. De heer Hofmans heeft slechts 146.000 euro voor het Schaartven betaald. Dit is een niet-marktconforme prijs waardoor aan hem een voordeel is verleend en de concurrentie is belemmerd. Als sprake is van ongeoorloofde staatssteun is de verkoop van het Schaartven nietig.

Ten vierde zijn er sterke aanwijzingen dat de aanbestedingsregels zijn geschonden, zowel de regels uit de Aanbestedingswet als de eigen aanbestedingsregels van de gemeente. Er heeft geen objectieve en transparante aanbestedingsprocedure plaatsgevonden. Ook heeft de vader van de heer Hofmans een bod uitgebracht dat veel lager lag dan dat van zijn zoon. Dat roept natuurlijk de vragen op. Dat geldt ook voor de stelling van de heer Hofmans dat hij het Schaartven niet rendabel kan maken. Waarom is het dan aan hem verkocht?

Als bekend zou zijn geweest dat het Schaartven voor een prijs van 146.000 euro kon worden gekocht, dan zouden er heel veel gegadigden zijn geweest. Wij kennen voldoende mensen met mooie plannen voor het Schaartven. En daarbij staat in alle gevallen centraal dat zij het Schaartven voor iedereen open zullen houden.

Tot slot heeft de heer Hofmans met het plaatsen van het hek ook een openbare weg afgesloten. Ook dat is niet toegestaan en ook om die reden dient de gemeente maatregelen te treffen, zodat iedereen die daar wil wandelen, fietsen etc. weer toegang heeft tot die weg.

Kortom, de gemeente kan hier iets aan doen. En wij verlangen ook dat de gemeente actie onderneemt. Stilzitten is geen optie. Deze wind waait niet over.

Wij horen graag zo spoedig mogelijk uw reactie. En natuurlijk zijn wij altijd bereid om met u van gedachten te wisselen.

Hoogachtend,

De Vrienden van het Schaartven

05-07-2019 | Petitie Schaartven open voor iedereen

Onze Facebookpagina

Voor actuele en achtergrondinformatie ga je naar onze Facebookpagina Stop vlieghinder boven ons Zuid-Limburg. De link is: https://www.facebook.com/vlieghinderZuidLimburg/?modal=admintodotour.

Artikelen geschreven door Marije Freeve over geoengineering in het Nederlands!

https://www.earth-matters.nl/54/12518/haarp/weeraanpassingen-alzheimer-vliegtuigstrepen.html

https://www.transitieweb.nl/author/marije-freeve/

Het lezen waard!!!.

NRC: ‘Onrust over Groningse coup in Rome niet bezworen’.

Gisteren kopte NRC nog dat ‘alle partijen blij waren’ met de uitkomst van de ‘coup’ van Groningen. Nu de RuG de vacaturetekst voor de nieuwe directeur van het KNIR online heeft gezet, is van die aanvankelijke blijdschap weinig over.

+Lees meer...

In het zeer algemene persbericht van afgelopen maandag stelde het koepelbestuur van de Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland nog dat het KNIR onder het gezamenlijk bestuur zou blijven vallen. Het is echter de vraag wat dat precies betekent. Uit de vacaturetekst blijkt dat de nieuwe wetenschappelijke directeur in dienst van de RUG komt. Kwalijker is dat de sollicitatieprocedure geheel in handen lijkt te zijn van de Rijksuniversiteit Groningen: er is geen sprake van een interuniversitair samengestelde benoemingscommissie, en ook wordt er niet gesproken over een voordracht van de kandidaat aan het NWIB-bestuur. Tegen de NRC zegt de RUG zegt door te gaan met het uitvoeren van de eigen plannen met het KNIR. Na deze zet heeft NRC de kop van het artikel dan ook vanochtend aangepast. De onrust is niet bezworen en dat is geen goede zaak voor het instituut. We zullen de ontwikkelingen dan ook kritisch blijven volgen.

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/03/alle-partijen-blij-met-uitkomst-groningse-coup-in-rome-a3965958

Noord-Hollands Dagblad: Overlast voor een tiende van de omwonenden door laag frequent geluid transformatorstation Beverwijk wordt acceptabel geacht

Het is altijd gissen met Laag Frequent Geluid (lfg). Al tientallen jaren geleden werden de eerste stappen voor een norm gezet, maar die norm is er nooit gekomen.

+Lees meer...

Wat we wel hebben zijn de NSG-richtlijn die zich richt op de hoorbaarheid van lfg en de Vercammen-curve die iets wil zeggen over de daadwerkelijke hinder ervan. Volgens prognoses van onderzoeksbureau Arcadis valt het (...) abonnees kunnen verder lezen

NHD 3 juli 2019 TenneT- Ban de Brom en het trafostation

03-07-2019 | Petitie Ban de brom