U, de petitionaris

Nieuws

Ondertekeningen op 23 april tussen 4:23 en 13:43 verloren

Na de verhuizing van onze servers op vrijdag 23 april 2021 zijn de disks daarin vastgelopen. Kort na het herstarten van petities.nl gebeurde dat. Niet zo vreemd, want ze draaiden sinds 2015 zonder onderbreking.

We hebben ervoor gekozen om terug te vallen op een backup van 6 uur die ochtend en alle ondertekeningen die in de tussentijd waren gezet als verloren te beschouwen. Het is bijzonder arbeidsintensief voor ons om die terug te zetten en het waren er niet veel. Tussen 10:20 en 13:08 waren we namelijk onbereikbaar door de verhuizing.

We hebben nu ook gekozen voor een technische oplossing waarbij diskfalen geen dataverlies betekent. Dat waren we van plan om na de verhuizing te doen zonder dat u het zou merken, maar in plaats daarvan hebben we dat noodgedwongen gedaan terwijl de website vrijdag de hele dag uit bleef.

Wij bieden u onze excuses hiervoor aan!

Weet u niet zeker of uw ondertekening wel of niet geregistreerd staat? Teken gerust opnieuw, want een ondertekening wordt nooit dubbel geregistreerd. U krijgt opnieuw een link om uw ondertekening te bevestigen, of die al bestaat of niet. In het eerste geval staat er wel een datum bij. In de e-mail zelf en op de bevestingspagina.

24-04-2021

Closed with results

The petition is now closed with results for one and a short term solution for the other.

SEBA stapt naar het Europese Hof

Een laatste poging om fundamentele ongerechtigheden in het erfpachtsysteem aan te klagen is deze stap van de Stichting Erfpachtersbelang Amsterdam naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Het argument wordt aangevochten dat erfpachters in Amsterdam contractueel zijn gebonden aan de huidige rekenmethode van de gemeente en de drie deskundigen bij canonherziening.

+Lees meer...

Immers bij het afsluiten van die contracten werd de canon heel anders ingevuld. Door alle waardevermeerdering naar zich toe te rekenen, doet de gemeente Amsterdam ongerechtvaardigd inbreuk op het eigendomsrecht. In mensentaal heet dat diefstal. Aldus de stelling van de aanklacht, waarvan nu eerst nog moet worden afgewacht of die ontvankelijk wordt geacht in Straatsburg.

Rijksoverheid hanteerde verkeerde normen bij de berekening van kosten die bij de invoering van de kostendelersnorm werden gehanteerd

03-11-2016. Uit onderzoek van Regioplan blijkt, dat de overheid bij haar motivatie om de kostendelersnorm in te voeren uitgegaan is van verkeerde berekeningen.

+Lees meer...

Alleenstaanden die met anderen de kosten zouden kunnen delen hebben vaal veel minder deelbare kosten dan de Rijksoverheid veronderstelde. Zie hier voor het onderzoek van Regioplan. Men had het onderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente Amsterdam. Hieraan kunnen wij toevoegen, dat al langer het vermoeden bestond dat de berekeningen verkeerd waren. In verschillende rechtszaken is hierop gewezen. De Memorie van Toelichting op de kostendelersnorm verwijst naar berekeningen van het CBS uit 2009 maar die zijn echter onvoldoende specifiek en gaan voornamelijk over de kosten van levensonderhoud van gezinnen met kinderen en niet om de groep waar het bij de kostendelersnorm om draait. De conclusie is dat de Rijksoverheid op ondeugdelijke gronden de kostendelersnorm heeft ingevoerd. Hier kan nog aan worden toegevoegd, dat gemeenten heel verschillend omgaan met de toepassing van de kostendelersnorm. Wanneer sprake is van een commerciele onderhuur is geen sprake van de kostendelersnorm. Gemeenten interpreteren heel verschillend wat commerciele onderhuur is. Sommige gemeenten hanteren een huurnorm van 400 of 600 euro. Daar beneden is de kostendelersnorm in die gemeente van toepassing. De wetgever heeft veel rechtsondezekerheid geschapen en het erg moelijk gemaakt.

De Bijstandsbond heeft een petitie lopen tegen de kostendelersnorm.

Voor meer informatie: Bijstandsbond 020-6898806

03-11-2016 | Petitie Stop de kostendelersnorm

Heilloze Weg Nieuwsbrief 2016-2 30 oktober 2016

OVEREENKOMST NIEUWE STRANDWAL - GAT VAN €28 MILJOEN

Heiloo door Aansluiting A9 op rand van financiële afgrond

Op 12 maart 2014, net één week voor de gemeenteraadsverkiezingen, tekende het college van Heiloo de Overeenkomst Nieuwe Strandwal; de ONS. Zonder de gemeenteraad daarin vooraf inzage te geven, heeft het college medio 2016 de Realisatieovereenkomst Aansluiting A9 getekend.

+Lees meer...

Tegen het besluit van de gemeenteraad in heeft het college het Voorontwerp Bestemmingsplan Aansluiting A9 in procedure gebracht. In tegenstelling tot haar toezegging, om op 14 september 2016 te komen met een Reactienota op de Zienswijzen van inwoners op dit Voo ontwerp, komt het college pas op 23 november met deze Reactienota naar buiten. Nota bene op dezelfde dag waarop ook het Ontwerp Bestemmingsplan in de Commissie Openbare ruimte op de agenda staat!

Hieruit blijkt duidelijk dat het college van Heiloo zich weinig aantrekt van democratische regels met als smoes dat er “geen vertraging mag optreden”. Inmiddels zijn de kosten voor de Aansluiting A9 gestegen. In de begroting Aansluiting A9 waren de volgende kosten niet meegenomen : kosten Rijkswaterstaat en BTW (circa € 5 miljoen), kosten Reconstructie Kanaalweg (€2,8 miljoen), kosten voor een apart aan te leggen fietsbrug (€1,2 miljoen) en de aanpassing van het onderliggend wegennet (€ ?? miljoen).

Inmiddels is in regioverband besloten om tweederde, circa 60 hectare, van het bedrijventerrein Boekelermeer Alkmaar uit de markt te halen vanwege gebrek aan belangstelling. Dit op advies van de STEC Groep uit 2014 (zie tabel). Dezelfde STEC Groep adviseerde in 2014 ook Heiloo om de helft van de Boekelermeer Heiloo, ruim 6 hectare, uit de markt te halen. Het college negeert dit advies “omdat er van de Aansluiting A9 een positief effect verwacht wordt”. De Boekelermeer Alkmaar heeft al jaren een aansluiting op de A9; wat is daar het positieve effect?

Inmiddels heeft de Raad van State het bouwplan voor De Linde/Zuiderloo afgekeurd. Inmiddels is ook duidelijk dat Heiloo op alle projecten, waaruit Heiloo de €8,5 miljoen voor de Aansluiting A9 exclusief fietsbrug en Kanaalweg volgens de Overeenkomst Nieuwe Strandwal zou moeten financieren, verlies lijdt:

• Boekelermeer: verlies circa €4 miljoen • Zuiderlol: verlies circa €5 miljoen (en meer na bouwstop op last van Raad van State!) • Zandzoom: verlies geschat op ruim €10 miljoen

Opgeteld een Overeenkomst Nieuwe Strandwal-gat van minstens €28 miljoen!

En nog steeds heeft het college geen duidelijkheid gegeven over:

• de totale kosten van de Aansluiting A9 en aanverwante kosten, • welke kosten hiervan in de ONS zijn inbegrepen en welke niet, • de kosten van grondverwerving en dreigende onteigening, nu vrijwillige verkaveling is mislukt, • de te nemen verkeersmaatregelen en de kosten er van; er is nog steeds geen actueel Verkeersplan, • de effecten van de aansluiting op het leefmilieu in de dorpskern, • waar en wanneer de 16 hectare natuurcompensatie plaats vindt, • de risico’s die Heiloo loopt, bijvoorbeeld uit hoofde van contracten met diverse private partijen

En wat doet het college? Het college verhoogt haar verliesvoorziening van €9,2 naar €9,5 miljoen, teert nog verder in op de gemeentelijke reserves die inmiddels al geslonken zijn tot onder de €10 miljoen (2010: nog ruim €27 miljoen!) en verhoogt de gemeentelijke belastingen. Op de vraag wat het college vindt van deze miljoenenverliezen is het antwoord “geen commentaar” (Alkmaarse Courant 7 oktober 2016).

WAT WIL HEILLOZE WEG?

Bezinning, herberekening en heroverweging van de Aansluiting A9

Al in 2005 stelt Hooijmaijers dat het huidige tracé “de beste optie is”. Zonder gedegen onderzoek en ver voor de officiële Variant-keuze in 2010. Een dubieuze Variant-keuze die luidde dat er voor andere varianten “onvoldoende draagvlak” was. Draagvlak van wie? Wie beoordeelde dat? Waren de inwoners van Heiloo daarbij betrokken? De cruciale vraag voor nu is, of de overwegingen, onderzoeken en andere fundamenten voor het huidige tracé nog steeds geldig zijn. Waarom niet een tracé met aansluiting op de Kanaalweg westelijk van de A9? Waarom niet een noordelijker tracé met uitkoop van de golfbaan én vergroting van het Oosterbos? Waarom niet de oostelijke Aansluiting met parallelweg naar de Boekelermeer helemaal schrappen en eerst de Middenweg vanuit Boekelermeer Alkmaar door trekken? Dat zou miljoenen euro’s schelen en de redding zijn van het unieke Heillozer Die.

Wat vindt u?

Heilloze Weg wil graag een transparante discussie over de Aansluiting A9 waarbij alle relevante informatie boven water komt, desnoods via een juridische procedure. Heilloze Weg wil een gezond financieel beleid; geen infrastructurele maatregelen waarvan de gevolgen niet helder zijn en geen verdere uitholling van de gemeentelijke reserves. Heilloze Weg wil hierover een serieuze maatschappelijke discussie, NIET een discussie die door het college van Heiloo georkestreerd is!

STEUN HEILLOZE WEG

Zienswijzen indienen op Ontwerp Bestemmingsplan A9!

Na behandeling in de Commissie Openbare Ruimte op 23 november, wordt het Ontwerp Bestemmingsplan Aansluiting A9 ter inzage gelegd. Iedereen kan reageren op het Ontwerp.
U kunt Heilloze Weg steunen door uw reactie in de vorm van een Zienswijze in te dienen. Wilt u actief meewerken aan ons initiatief, u bent van harte welkom in ons team! Voor meer informatie, mail ons!

Een financiële bijdrage?

Een financiële bijdrage in de kosten die wij maken voor juridisch advies, communicatie en diverse andere activiteiten stellen wij enorm op prijs. We danken u alvast hartelijk voor uw steun!

heillozeweg@gmail.com KvK: 62696777 Bank: IBAN NL40 INGB 0006 8377 03

03-11-2016 | Petitie Afslag A9 Heiloo? Nee!

Ruim 550 ondertekeningen binnen 24 uur

Prachtig. Binnen 24 uur hebben meer dan 550 mensen de petitie ondertekend.

+Lees meer...

Op naar de 1000 aan het eind van de week. Voor de Uitgeesters, let op uw brievenbus. De komende dagen ontvangt u een poster en extra informatie. Hang de poster achter uw raam, ook als u reeds getekend hebt. Alvast dank hiervoor.

03-11-2016 | Petitie IJsbaan bebouwen? Nee

Petitie aangeboden aan de Vaste Kamercommissie Financiën in Tweede Kamer

Karel Loeff biedt de petitie met 10.468 handtekeningen op 1 november in de Tweede Kamer aan aan voorzitter Pieter Duisenberg

v.l.n.r. Karel Loeff, Ed Groot (PvdA), Steven van Weyenberg (D66), Pieter Duisenberg, Pieter Omtzigt (CDA) en Aukje de Vries (VVD)

Aanbieden petitie

.

Ruim honderd handtekeningen in 2 uur

Op naar de 500 handtekening binnen 24 uur.

02-11-2016 | Petitie IJsbaan bebouwen? Nee

7 keer vallen 8 keer opstaan. Regering, jullie maken ons niet bang

ik verzoek iedereen om de petitie te ondertekenen, zodat wij hier een nieuwe, veilige toekomst kunnen opbouwen.

Facebook.