U, de petitionaris

Nieuws

Misschien een stopverbod in de Spuistraat

Antwoord op de petitie van de wethouder, misschien een stopverbod in de Spuistraat.

Behandeld door Bestuurlijke zaken V&OR
TA2022-000642/ZD2022-008765

Uw petitie/raadsadres van 20 juni 2022 over “Geef het fietspad terug in de Spuistraat”

Beste Amsterdammers,

Hartelijk dank voor uw petitie aan de gemeenteraad van 20 juni 2022 met als onderwerp “Geef het fietspad terug in de Spuistraat”.

In uw petitie vraagt u in de eerste plaats om zo snel mogelijk een tijdelijk fietspad af te tekenen op het nieuw aangelegde trottoir in de Spuistraat. In de tweede plaats doet u een procedurevoorstel om tot een nieuw besluit te komen in de gemeenteraad over een definitieve inrichting.

Daarbij doet u ook een suggestie voor een inrichtingsprincipe waarbij de rijbaan wordt verschoven en een nieuw fietspad wordt aangelegd. Dit gaat ten koste van de parkeerplaatsen aan beide zijden van de weg.

Op 13 juli 2022 heeft de gemeenteraad mij gevraagd om uw brief te beantwoorden.

Ik zal achtereenvolgens ingaan op de voorgeschiedenis en uw vragen.

Voorgeschiedenis
Tijdens de afgelopen coronaperiode, toen er ‘anderhalvemeter’-maatregelen moesten worden getroffen in de openbare ruimte, is het fietspad in de Spuistraat afgesloten om meer ruimte aan de voetganger te geven door de fietser gebruik te laten maken van de rijbaan. Dit is grotendeels als positief ervaren door zowel de buurt als de verkeersdeelnemers in de Spuistraat.
Daarnaast waren er ook kritische geluiden.

De stadsdeelcommissie Centrum heeft op 2 november 2021 nadrukkelijk verzocht om de Spuistraat definitief in te richten als fietsstraat waar de auto te gast is.

Vervolgens is de buurt geconsulteerd, is het voorstel onder andere besproken in de stadsdeelcommissie - met inspraak van voor- en tegenstanders –, besproken met Fietsersbond en getoetst in de Centrale Verkeerscommissie (CVC).

Dit heeft op 17 januari 2022 geresulteerd in een besluit van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum waarin is besloten de Spuistraat definitief in te richten als fietsstraat, waar de auto te gast is. Ook de positieve en negatieve ervaringen uit de coronaperiode zijn meegewogen in het besluit.

De afgelopen maanden is het fietspad verwijderd en omgezet in trottoir. Ook wordt nieuwe bebording geplaatst en nieuwe markering op de rijbaan aangebracht, waaruit duidelijk blijkt dat de auto te gast is in de fietsstraat.

Andere afwegingen om definitief tot een inrichting als fietsstraat te besluiten

1. Historisch veranderende situatie
De Spuistraat met vrijliggend fietspad komt voort uit de situatie van de jaren ‘90 van de vorige eeuw waarbij de Spuistraat nog als hoofdnet voor auto’s fungeerde richting Raadhuisstraat, Rokin, Amstel en Vijzelstraat. Dit was een 50km/u hoofdweg met een veelvoud van de huidige hoeveelheid gemotoriseerd verkeer.

De afgelopen decennia is de functie van de Spuistraat en de wijze waarop de verkeerscirculatie in het stadshart is georganiseerd, veranderd. Zo is van de vroegere doorgaande ontsluitingswegen alleen de Raadhuisstraat nog bereikbaar via de Spuistraat en is de Nieuwezijds Voorburgwal de voornaamste en aangewezen hoofdroute om vanuit het noorden de Raadhuisstraat te bereiken. Dit betekent dat de Spuistraat voornamelijk een buurtfunctie heeft gekregen waar maximaal 30 km per uur mag worden gereden. De Spuistraat vervult nu dus een ondergeschikte rol ten opzichte van het hoofdnet auto. Dit moet ook duidelijk zijn in de wijze waarop een straat is ingericht. Een geasfalteerde vrijliggende rijbaan voor auto’s met een vrijliggend fietspad is niet de juiste indeling.

2. Toekomstbestendigheid
Wanneer het project de Oranje Loper is afgerond, met name de werkzaamheden op de Nieuwezijds Voorburgwal, is er een verdere afname van gemotoriseerd verkeer in de Spuistraat. Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum heeft nadrukkelijk toegezegd, de punten die door de stadsdeelcommissie zijn gevraagd in het ontwerp voor herinrichting mee te nemen. Deze punten overlappen met uw petitie en betreffen:

a. Fietsverkeer richting het noorden mogelijk maken
b. Meer ruimte voor voetganger en fietser
c. Rekening houden met bewoners met een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

Huidige situatie
Ik deel uw mening dat de huidige situatie in de Spuistraat niet ideaal is. Er wordt frequent geladen en gelost op de rijbaan, waarbij zowel het gemotoriseerd verkeer als het fietsverkeer wordt gehinderd en er soms zelfs gevaarlijke situaties ontstaan. Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt dat dit met name in de ochtendspits tot problemen leidt en het buiten deze periode de doorstroming voldoende is en de situatie goed functioneert.

De problemen in de Spuistraat zijn te wijten aan de minimale breedte van de rijbaan. Ondanks het grote aantal laad- en losplekken waar gebruik van kan worden gemaakt, wordt nog veel stilgestaan op de rijbaan, waardoor fietsers gaan uitwijken over het trottoir.

Stadsdeel Centrum kijkt voortdurend naar mogelijkheden voor verdere verbeteringen om de verkeersveiligheid te vergroten en de situatie voor fietsers comfortabeler te maken. Nu wordt onderzocht of een stopverbod, dat samenvalt met de venstertijden voor laden en lossen, soelaas kan bieden. Daarnaast is stadsdeel Centrum in gesprek met Afval & Grondstoffen om te onderzoeken of andere ophaaltijden of -methoden voor het huis- en bedrijfsafval mogelijk zijn.

Volledige herinrichting voorlopig niet mogelijk
Het is de ambitie van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum dat bij de eerstvolgende mogelijkheid de rijbaan van de Spuistraat te verbreden en dat de Spuistraat officieel tweerichtingsverkeer voor fietsers wordt. Er zijn meerdere redenen dat dit niet vóór 2027 kan worden opgepakt.

Denk aan de vele werkzaamheden die al plaatsvinden in dit gedeelte van de binnenstad aan zowel de weginfrastrucutuur (zoals Nieuwezijds Voorburgwal, Raadhuisstraat en Rozengracht) als aan de kademuren en bruggen, de lange voorbereidingstijd die een herinrichting met zich mee brengt en tenslotte de financiële uitdagingen waar de gemeente Amsterdam voor staat.

Geen nieuw besluit door de gemeenteraad
Zoals hiervoor gezegd, is een volledige herinrichting van de Spuistraat de komende jaren helaas niet aan de orde. De bevoegdheid om een besluit te nemen over een nieuwe inrichting van de Spuistraat ligt sinds de verkiezingen van 17 maart dit jaar bij het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum.

Daarom zal de gemeenteraad niet betrokken worden in de besluitvorming. Wél zal de projectvoorbereiding als het zover is de normale participatie- en inspraakprocedures doorlopen en zal het Dagelijks Bestuur, zoals gebruikelijk, de stadsdeelcommissie consulteren voorafgaand aan het besluit.

Het door u voorgestelde inrichtingsprincipe
Ik wil in deze brief niet vooruitlopen op hoe de nieuwe inrichting van de Spuistraat er uit moet komen te zien. Ik kan daarom niet ingaan op de door u voorgestelde definitieve oplossing. Er zijn wel enkele basisprincipes waar bij een nieuwe inrichting rekening mee moet worden gehouden. Denk aan de vele bedrijven en instellingen (o.a. OLVG) die in de Spuistraat gevestigd zijn en hun behoefte om te kunnen laden en lossen, de inrichtingsprincipes van Duurzaam Veilig en de transformatie van Amsterdam tot een Autoluwe Stad.

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, Melanie van der Horst

Wethouder Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit

Oproep

Beste mensen,

Voor een ieder die de petitie al reeds ondertekend heeft hartelijk bedankt.

Wilt u zo vriendelijk zijn om de petitie met iedereen in uw omgeving te delen zodat we een enorm aantal mensen kunnen bereiken.

Bedankt..

Er is nog geen definitief zorgcao-akkoord.

Ondanks de berichtgeving in het nieuws over een cao-akkoord zijn en dat daarmee de actiedag in april van de baan is, gaan we nog gewoon door. Zolang er nog niet gestemd is door de vakbondsleden en er nog geen definitief akkoord is, gaan geplande acties gewoon door..

28-03-2023 | Petitie Zorg voor een goede zorg cao

Kinderen vinden zichzelf telefoonverslaafd

Helft van de kinderen tussen 9 en 13 vindt zichzelf telefoonverslaafd https://nos.nl/l/2469211.

Voorkom continue aandrijving van e-bikes en fatbikes

31 305 Mobiliteitsbeleid Motie Nr. 392

MOTIE VAN HET LID VAN DER GRAAF

Voorgesteld 22 maart 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat naar aanleiding van de motie-Geurts ([29 398, nr.

+Lees meer...

1007](https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29398-1007.html)) onderzocht wordt hoe het opvoeren van elektrische fietsen verboden kan worden en handhaving op de maximale snelheid van 25 kilometer per uur voor e-bikes vormgegeven kan worden;

verzoekt de regering binnen dit onderzoek aandacht te besteden aan continue aandrijving van e-bikes en fatbikes, waardoor de facto sprake is van snorfietsen, en te bezien hoe dit voorkomen en verboden kan worden, en gaat over tot de orde van de dag.

Het inleidend verzoek is ingediend

Het inleidend verzoek om een referendum te organiseren is op 28 maart 2023 ingediend.

Als dit verzoek is goedgekeurd dan volgt het definitieve verzoek.

+Lees meer...

Op deze plek zal een link verschijnen naar de pagina waar inwoners van Utrecht die kunnen ondertekenen

Volop aandacht in de media voor petitie

Gisteren hebben wij de petitie overhandigd aan de wethouder. Daarnaast hebben we een nieuwe mijlpaal bereikt! We waren te zien op TV Rijnmond en Hart van Nederland.

+Lees meer...

Wil je dit terugzien, klik dan op onderstaande linkjes.

Hart van Nederland

Rijnmond

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, word dan lid van de facebook groep Stop Betaald Parkeren in Rotterdam.

Antwoorden Dennis Wiersma examens in het voortgezet onderwijs in 2023

"Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van de commissie over mijn brief van 21 februari 2023 inzake mijn reactie op het verzoek van de commissie over een petitie van het LAKS inzake de examens in het voortgezet onderwijs in 2023.

De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, Dennis Wiersma"

aanbiedingsbrief

Beslisnota inzake Beantwoording vragen commissie over de reactie op het verzoek van de commissie over een petitie van het LAKS inzake de examens in het voortgezet onderwijs in 2023 (Kamerstuk 31289-532)

.

28-03-2023 | Petitie Red mijn diploma

Interview LOCO

Afgelopen zaterdag ben ik door de LOCO geinterviewd over de petitie. Het interview kunt u beluisteren via deze link.

.