U, de petitionaris

Nieuws

Mensenrechtencollege kritisch over implementatie VN-verdrag 03 dec 2018

Het College voor de Rechten van de Mens presenteerde vandaag (03 dec 2018) zijn jaarlijkse rapportage over het VN-verdrag Handicap. In de rapportage aan het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap geeft het College een beeld van hoe het er in Nederland voor staat met de implementatie van het verdrag. Het College uit in de rapportage aan het VN-Comité stevige kritiek, die Ieder(in) en veel andere belangenorganisaties delen. Het rapport bevestigt dat er nog veel moet gebeuren om van een goede implementatie te kunnen spreken.

Deze rapportage van het College is een van de drie manieren waarop de uitvoering van het verdrag wordt bijgehouden. De Nederlandse Staat rapporteert elke vier jaar aan het in Genève gevestigde Comité. Dat gebeurde afgelopen zomer voor het eerst. De derde manier is een schaduwrapportage die organisaties van mensen met een beperking, waaronder Ieder(in), elke vier jaar naar Genève sturen. De eerste schaduwrapportage wordt volgend jaar opgesteld. Het Comité beoordeelt op basis van deze drie rapportages de voortgang van de implementatie van het verdrag.

Rechtsongelijkheid door decentralisaties

Een van de zorgen die het College in het rapport uit, gaat over het grondbeginsel van het verdrag: nothing about us, without us. Niets over ons, zonder ons. Het College betwijfelt of mensen met een beperking al voldoende worden betrokken bij beleid en besluitvorming. Deels vanwege onze decentrale samenleving, waarin veel beleid per gemeente wordt gevormd.

Op de decentralisaties is meer kritiek. Het is in sommige gemeenten moeilijk je recht te verzilveren en de gemeentelijke beleidsvrijheid leidt tot grote verschillen in de kwaliteit van zorg en ondersteuning. Dit zorgt voor rechtsongelijkheid tussen gemeenten.

Onderwijs en arbeidsmarkt niet-inclusief

Het College heeft daarnaast kritiek op het uitblijven van inclusief onderwijs. Een inclusief onderwijssysteem moet ervoor zorgen dat kinderen met en zonder beperking zoveel mogelijk met elkaar naar school gaan. Ook de arbeidsmarkt is nog verre van inclusief. De stappen die de overheid op dat gebeeid heeft gezet, zijn volgens het College onvoldoende en hebben niet meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk geholpen.

Facultatief protocol

Het VN-verdrag kent nog een optionele aanvullende verklaring. Dit wordt het optioneel protocol genoemd en maakt het mogelijk om als persoon rechtstreeks een klacht in te dienen bij het Comité in Genève, als het VN-verdrag niet wordt nageleefd. Nederland tekende dit protocol in tegenstelling tot veel andere landen niet. Het College mist maatregelen om naleving van het verdrag te garanderen, en dringt er daarom nadrukkelijk op aan dat Nederland het protocol alsnog tekent.

In de tweede helft van 2019 dienen belangenorganisaties van en voor mensen met een beperking hun schaduwrapportage in. Daarin krijgt de kritiek van het College zonder meer een vervolg.

Link naar artikel:

https://iederin.nl/nieuws/18396/mensenrechtencollege-kritisch-over-implementatie-vn-verdrag/

Meer doen? Teken bezwaar aan!

Omdat de vergunning pas op 15 juli is gepubliceerd, kunt u nog een bezwaarschrift indienen tot 26 augustus. Dan wordt er in ieder geval een signaal afgegeven.

+Lees meer...

Vergeet niet om uw naam, adres, tel.nr en handtekening te vermelden en een kopie mee te sturen van de beschikking ( nr 4): https://zoek.officielebekendmakingen.nl/resultaten?q=keyword=%22evenementenvergunning%22%20%20AND%20dc.facet_creator%20=%20%22Rotterdam%22%20sortby%20available/descending&zv=evenementenvergunning&pg=10&svel=Publicatiedatum&svol=Aflopend&sf=po%7cRotterdam

Indien gewenst kunt u gebruik maken van onderstaande tekst ( en vindt u de argumenten tegen deze vergunning): Aan: Het college van Burgemeester en Wethouders T.a.v.: Algemene Bezwaarschriftencommissie Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam

BEZWAARSCHRIFT inzake vergunning FEI European Championships Jumping, Dressage & Para-Dressage 2019, georganiseerd door CHIO Rotterdam Uw kenmerk: ev.H.0411421.2019

Betreft: Verlening evenementenvergunning t.b.v. festival aan de Kralingseweg 120 en de Plaszoom te Rotterdam Kralingen. Periode: 15-07-2019 t/m 08-09-2019. Nr. 174407

Rotterdam, 03-08-2019

Geacht college, Bij deze wilde ik bezwaar aantekenen tegen de evenementenvergunning die is verstrekt t.b.v. het festival FEI European Championships Jumping, Dressage & Para-Dressage 2019 in het Kralingse Bos. De vergunning is verleend op 10 juli en gepubliceerd in Gemeenteblad nr. 174407 op 15 juli 2019. Ook op 15 juli startten de opbouwwerkzaamheden van het festival. Dat betekent dat de periode van zes weken waarin men als belanghebbende bezwaar kan maken, zich voltrekt tijdens de opbouw en uitvoering van het festival. Ik ben van mening dat het college hierdoor het belang van de organisator zwaarder heeft laten wegen dan dat van de belanghebbenden. Door zo kort voor de start van het evenement een vergunning af te geven is het voor de belanghebbenden niet meer mogelijk een effectieve bezwaarprocedure te doorlopen. Ook is er voor het college geen mogelijkheid meer om haar eerdere beslissing te heroverwegen op basis van de aangevoerde argumenten door belanghebbenden. Hierdoor is de rechtsbescherming van burgers in het gedrang gekomen.

Op deze gang van zaken is het volgende citaat uit het Gemeenteblad 189573 m.b.t. de Twaalfde wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 van toepassing:

“...Kleinere evenementen zijn al vergunningvrij. Deze vergunning ziet derhalve op grotere evenementen. Daarbij is een lex silencio positivo niet wenselijk, gezien de impact die een groot evenement kan hebben, met name op de openbare orde. Ook vragen vele aspecten van een groot evenement, zoals brandveiligheid, geluid, aanvoer, afvoer en parkeren van bezoekers, om maatwerk dat alleen een inhoudelijke vergunningsbeschikking kan bieden. Er zijn derhalve verschillende dwingende redenen van algemeen belang, met name de openbare orde, openbare veiligheid en milieu om van een lex silencio positivo af te zien. Paragraaf 4.1.3.3. Awb wordt niet van toepassing verklaard....”

En deze late verlening heeft nog andere gevolgen. Het document bevat enkele onzorgvuldigheden. APV Criterium: deugdelijkheid van het plan Bijlagen VI planning EK 2019,VII Overzicht parkeerverboden en afsluitingen en VIII Bewonersbrief ontbreken in de publicatie van de vergunning.
Bijlage I, punt 7.: ik citeer: ” Dit betekent dat op 25 juni vóór 13.00 uur niet versterkt omgeroepen mag worden of enige versterkte muziek weergegeven mag worden. Dit lijkt op knip en plakwerk uit een eerdere vergunning, daar het CHIO meestal in juni plaatsvindt.

Bijlage II, laatste alinea: ik citeer: “ Alle aanwezige constructies ( podia, tribunes, tenten 25m2 etc.) dienen vooraf te zijn gekeurd op constructieve veiligheid door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht. U dient de stukken van alle tijdelijke bouwwerken uiterlijk vier weken voorafgaand aan de opbouw van het evenement aan te leveren ter goedkeuring.” Aangezien de bouwwerkzaamheden op 15 juli zijn begonnen, 5 dagen na verlening van de vergunning, kon aan deze eis natuurlijk geen gevolg worden gegeven. Er is dus begonnen met bouwen, voordat de constructies waren goedgekeurd.

APV Criterium: praktische uitvoerbaarheid van het plan Een aantal zaken, genoemd in de vergunning lijken praktisch niet haalbaar of zijn niet of nauwelijks te handhaven, een paar voorbeelden: Ik citeer: “ organisatie dient er op toe te zien dat er ter hoogte van de entree Hospitality aan de Plaszoom doorloop mogelijk blijft”. Nu al is te zien dat deze smalle doorgang, bij gebruik door duizenden mensen, voor rijen gaat zorgen. Dat was vorige keren ook al zo.

Bij Verkeer en Parkeren: Ik citeer: “Overig verkeer (-fietsers) en voetgangers mogen geen hinder van de activiteiten ondervinden.” Door de afsluiting van de boulevard en het daaraan grenzende fietspad is er al sprake van hinder voor wandelaars, fietsers en recreanten. Wanneer in de pauzes van de wedstrijden duizenden mensen over de smalle brug naar het festivalterrein moeten lopen, ontstaan er zeker opstoppingen, waar fietsers en voetgangers hinder van ondervinden.

Ik citeer: “ Voertuigen die gebruikt worden op de grasmat mogen geen nokkenbanden hebben. Dit om spoorvorming op de grasvelden te voorkomen.” Deze spoorvorming heeft inmiddels al in ruime mate plaatsgevonden.

Ik citeer: “ Bij horecavoorzieningen op grasvakken moet gebruik worden gemaakt van loopplanken om beschadiging van het gras te voorkomen. Het gras mag maximaal 7 dagen zijn afgedekt door loopplanken en dergelijke afdekkingen”. Het gras zal maar liefst anderhalve maand afgedekt zijn. Het evenement zelf duurt al 7 dagen. Ik citeer: “ Als er grote concentraties mensen verwacht worden, moet het gras met loopplanken beschermd worden.” Zie commentaar hierboven, de loopplanken worden echt niet pas op de eerste ochtend van het festival neergelegd.

Bij Kralingse Bos: Ik citeer: ”Alle bomen op het festivalterrein moeten worden voorzien van boombescherming”. Dit is uiteraard onuitvoerbaar in een bos en is dus ook niet gerealiseerd.
Ik citeer: “Er mag niet met voertuigen over de randen van de paden gereden worden”. Reeds geconstateerd dat dit al wel is gebeurd op diverse locaties.

Uit eerdere ervaring weten we dat na het CHO evenement het gras is verdwenen en dat er een modderpoel achterblijft. Dat wordt dan wel weer netjes ingezaaid, maar het duurt minstens enkele maanden voor er een grasmat is waar recreanten weer gebruik van kunnen maken.

Dieren kunnen geen bewaarschrift indienen. Maar ondervinden wel geluids- en lichtoverlast. APV Criterium: locatieprofiel Er is geen locatieprofiel voor Kralingse Bos Oost, waar het evenement plaatsvindt. Feitelijk is dit deel van het bos dan ook geen evenementen of festival locatie.

Uit: Locatieprofiel Kralingse Bos West: “Het bos kent bijzondere flora als orchideeën, maar ook vele zangvogelsoorten, roofvogels en vleermuizen. De hoogste natuurwaarden worden aangetroffen in de meer bosrijke delen en randen met dichter bosplantsoen. Rondom de open grasvelden aan de westzijde wordt in de dichter begroeide delen gefoerageerd (ca. Mei t/m september) door verschillende soorten vleermuizen. Roofvogels als de sperwer, buizerd en havik broeden verspreid over het park. De effecten van een evenement, zoals licht en geluid, op de bosrijke delen dienen zoveel mogelijk beperkt te worden. Nadere voorwaarden worden bepaald op grond van maatwerkadvies.” Dit zou dan zeker ook moeten gelden voor het Oostelijke deel. Hierover staat echter niets vermeld in de vergunning.

Conclusies: De vergunning is te laat verleend, waardoor effectief bezwaar maken niet mogelijk is. Dit is in strijd met de 12e wijziging van de APV Rotterdam 2012. De vergunning ( en/ of het plan) vertonen onzorgvuldigheden, die kunnen leiden tot onveilige situaties en/ of een gebrek aan handhaving en controle. De praktische uitvoerbaarheid van de eisen in de vergunning, is niet haalbaar.

De locatie kent geen locatieprofiel, de op- en afbouw periode van het evenement is vele malen langer dan de streeftijd van 10 dagen. De duur van de afsluitingen van met name de openbare gebieden, zoals de boulevard en het fietspad, is buitenproportioneel lang.

Daarom stel ik dat de boulevard met naastgelegen recreatie grasveld ( zeer populair in de zomermaand augustus) en het fietspad ( een druk gebruikte verbindingsweg tussen het Centrum en Prins Alexander en omgeving en het enige verlichte fietspad in het bos) per direct worden ontsloten en openbaar toegankelijk zijn. Het festivalterrein dat hier nu wordt gebouwd moet naar een andere locatie ( b.v. de golfbaan?) Op dit terrein wordt de te verwachten geluidsoverlast geproduceerd en er komen foodtrucks en kinderactiviteiten die niet noodzakelijk zijn m.b.t. het oorspronkelijke evenement, namelijk wedstrijden met paarden. Het is buiten alle proporties om een openbaar natuur- en recreatiegebied, dat door veel mensen wordt gebruikt voor een zo lange periode af te sluiten t.b.v. een commercieel feest, dat 7 dagen duurt, maar dat meer dan anderhalve maand voor afsluiting zorgt.

Maandelijkse workshop 'start een petitie' bij vfonds in Utrecht

Wilt u een petitie starten of heeft u dat al gedaan? Dan kunt u zich inschrijven voor een workshop speciaal voor u! Maandelijks in het 'vredesbolwerk' van het vfonds in Utrecht.

Voor vrienden van het vfonds is de workshop halve prijs: €25.

+Lees meer...

U kunt gratis 'vriend van het vfonds' worden. Als u namens iets of iemand komt is dat soms geen optie. Het tonen van de laatste e-mail aan u als 'vriend van het vfonds' is voldoende bewijs.

In de workshop is voldoende tijd om het doel van uw petitie te bespreken en te vergelijken met die van de anderen. Op grond van onze ervaring met 14.000 petities sinds 2005 kunnen we het gewenste verloop van uw petitie in scenario's uitwerken en hoe u daarop kunt inspelen.

De workshop is op een werkdag van 10:00 tot 13:00 of 13:00 tot 16:00, op de dag waar de meeste belangstelling voor is. U kunt zich aanmelden met een e-mail naar webmaster@petities.nl met 'workshop' als onderwerp om uw voorkeursdagen door te geven.

04-08-2019

De Telegraaf: Dorp vreest gekmakende bromtoon trafostation windmolens

Asterix en Obelix hadden nog een makkie. Hun Gallische dorpje nam het slechts op tegen één vijandige grootmacht.

+Lees meer...

Wijk aan Zee ziet zich echter van twee kanten belaagd. Eerst was er Tata Steel. En nu wil netbeheerder Tennet vlak bij het dorp één van zijn grootste transformatorstations (...) lees verder

03-08-2019 | Petitie Ban de brom

De bomen hebben at5 gehaald

At5 heeft onze petitie vermeld in een nieuwsbericht. Reuze bedankt AT5 https://www.at5.nl/artikelen/195852/partij-voor-de-dieren-verbaasd-over-opofferen-bomen-in-oost En al bijna dubbel zo veel handtekeningen, als de 500 die zij melden! hoera.

Overheid wil gemeentes DWINGEN! om mee te werken aan de uitrol van 5g?!

Wetsvoorstel verplichte uitrol 5G – Jouw reactie is nu nodig!

De overheid heeft op 16 juli een concept wetsvoorstel gepubliceerd waarin te lezen valt dat zij gemeenten willen gaan verplichten om mee te werken aan de uitrol van 5G. Via een internetconsultatie kan iedereen nog tot 9 september reageren op dit voornemen. Klik op onderstaande link om te reageren wat je van dit wetsvoorstel vind:

https://stralingsbewust.info/2019/07/31/wetsvoorstel-verplichte-uitrol-5g-jouw-reactie-is-nu-nodig/

Of deze link:

https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/09d714fa-4d09-4970-8714-1554c3d1a310

Met het wetsvoorstel wil de overheid o.a.

+Lees meer...

de uitrol van 5G makkelijker gaan maken, maar ondertussen wordt de volksgezondheid nog steeds niet serieus genomen. Er is geen enkel onderzoek waaruit blijkt dat 5G veilig is voor onze gezondheid. Terwijl er al heel veel wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar straling van 2G, 3G en 4G, waaruit wel degelijk gezondheids­risico’s zijn gebleken. Dat zijn alarmerende signalen die de overheid steeds maar weer negeert. Het ‘koploper willen zijn’ en de economische belangen worden belangrijker gevonden.

Als we niets doen, dan hangt straks ook jouw hele leefomgeving vol met 5G-antennes. Dus doe ook mee aan deze internetconsultatie en geef ook jouw reactie op dit wetsvoorstel via onderstaande link:

https://stralingsbewust.info/2019/07/31/wetsvoorstel-verplichte-uitrol-5g-jouw-reactie-is-nu-nodig/

Doe het! Alfred Melse

02-08-2019 | Petitie Stop 5G

Radar.avrotros.nl: Lezerscolumn "Statiegeld op alles: betalen voor je vuilniszak, of... er juist geld voor ontvángen?"

In plaats van de jaarlijkse afvalstoffenheffing krijgen sommige gemeenten het onzalige idee om inwoners per afvalzak te laten betalen zodat ze minder afval leveren. Maar zo moedig je mensen vooral aan om afval niet in die afvalzak te doen.

+Lees meer...

Wat wel goed werkt is statiegeld. Waarom geen statiegeld op alles? Teken de petitie! (...) lees verder

01-08-2019 | Petitie Statiegeld op alles

Ondersteuning gevraagd van B en Z verpleegkundigen!

Omdat er zo af en toe vragen zijn t.a.v. de inservice B en Z verpleegkundigen en om dit zo goed mogelijk te bespreken in komende gesprekken, zou ik graag van deze groep wat ondersteuning willen m.b.t.

+Lees meer...

de HBO-erkenning op dit gebied. De petitie is eerder gestart op A-gebied, maar ook alle B en Z verpleegkundigen worden natuurlijk meegenomen in de HBO-erkenning! (dit kon alleen na ondertekening niet meer aangepast worden in de tekst helaas) Graag zou ik in contact willen komen met verpleegkundigen uit deze groep die goed kunnen onderbouwen en met voorbeelden uit hun werkgebied kunnen komen, waarom zij van mening zijn dat wij allen deze HBO-erkenning verdienen. Die constructief mee kunnen denken in dit zo onderhand hele politiek circus! We werken nu samen met actiegroep BIG II in de Overgang, om jullie daar in het bestuur zo goed mogelijk te vertegenwoordigen zie ik graag stukken zoals hierboven omschreven tegemoet. We gaan met z'n allen voor de erkenning en niet voor degradatie van onze diploma's!

5G weggewerkt in PALMBOMEN! Wespen vallen massaal dood!

Wespen vallen massaal dood in Amerika. Let ook vooral even op de 5G apparatuur en op welke wijze deze gecamoufleerd is weggewerkt in palmbomen! Dat geeft op zich al aan dat men weet dat ze verkeerd bezig zijn.

+Lees meer...

Ook worden de 5G installaties in Amerika aangelegd door monteurs en bedrijfswagen die NIET zijn voorzien van een bedrijfsnaam. Geen merknaam of logo op kleding. En dat alles is een hoog tempo! Vanwaar toch die haast?

KLIK op deze link

Alfred Melse

31-07-2019 | Petitie Stop 5G