You, the petitioner

Updates

Maak 2G-wetgeving

Een ondertekenaar van de petitie Maak 2G-wetgeving vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Gezien de minderheid vaak meer aandacht krijgt dan de meerderheid die zich stil houdt deze petitie om de steun voor 2G (gevaccineerd of genezen-bewijs) vast te stellen om ons en bedrijven uit de crisis te helpen."

https://2gwetgeving.petities.nl

"Teken ook en nodig daarna anderen uit dat ook te doen."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

2021-11-14

Alarmbrief aan de Gemeenteraad van Deventer

Deventer, 18 maart 2022

Gemeenteraad Deventer en Raadsfracties Grote Kerkhof 1 7411 KT Deventer

Betreft: gebiedsontwikkeling Van Hetenstraat en Studio’s Panta Rhei

Geacht Raadslid en/of Raadsfractielid,

Op 28 mei 2021 ontving U de petitie voor het behoud van het Studiogebouw Panta Rhei aan de Van Hetenstraat. Behalve door de huurders van het Studiogebouw, werd de petitie ondertekend door partners en klanten van de huurders en door buurtbewoners.

+Read more...

Aanleiding voor de petitie zijn de plannen van het College van B&W om het Studiogebouw te slopen ten behoeve van woningbouw.

Als antwoord op de petitie heeft Raadslid Anke Hamstra (PvdA) een motie ingediend in de Raadsvergadering van 7 juli 2021, met: Halla Baher (GroenLinks) Ahmet Kaya (DENK) en Kitty Schmidt (Deventer Sociaal). De Wethouder die de gebiedsontwikkeling in zijn portefeuille heeft zei daarop toe een onderzoek in te zullen stellen “of het mogelijk is … een rendabele businesscase te maken waarbij een mix van wonen en kunstenaars met buurtfunctie haalbaar is in de gebiedsontwikkeling bij de van Hetenstraat 59.”

Dit onderzoek werd vervolgens uitgevoerd onder leiding van Bas Reijenga, Projectmanager gebiedsontwikkeling. De uitkomst van het onderzoek zoals dat op 12 januari 2022 aan ons als Werkgroep Panta Rhei is verteld, was dat er van de zeven onderzochte opties, vier haalbare businesscases mogelijk zijn.

Uit het verslag van mijnheer Reijenga:

  • 3 Transformatie naar 100% ateliers: Klein positief financieel resultaat, maar het doorvoeren van een huurverhoging naar € 86,-/m2/jaar wordt niet haalbaar geacht.
  • 5 Sloop-nieuwbouw naar 50% wonen en 50% ateliers: Klein positief financieel resultaat (3,5 ton lager dan 4), huurverhoging naar € 79,-/m2/jaar voor een deel van de kunstenaars haalbaar
  • 6 Sloop-nieuwbouw naar 100% ateliers: Klein positief financieel resultaat, maar het doorvoeren van een huurverhoging naar € 79,-/m2/jaar voor alle kunstenaars wordt niet haalbaar geacht.
  • 7 Het in ongewijzigde vorm gedurende 10 jaar voortzetten van de huidige exploitatie met (alle) kunstenaars: Klein positief financieel resultaat, huurverhoging naar € 60-65,-/m2/jaar is voor alle kunstenaars haalbaar -> Scenario is echter géén onderdeel van de onderzoeksopdracht omdat het pand dan buiten de ontwikkeling wordt gehouden (dus niet conform vastgestelde ontwikkelingsperspectief)

Twee van de haalbare businesscases (#3 en # 6) werden op grond van het vermoeden dat daarbij de huur te hoog zou worden voor de huurders op voorhand afgewezen door het College. Een derde haalbare businesscase (#7) werd op voorhand afgewezen omdat deze niet ‘conform’ het ‘vastgestelde ontwikkelingsperspectief’ zou zijn.

Dinsdag 15 maart jongstleden, vertelde mijnheer Reijenga ons dat de wethouders hem gevraagd hadden de huur bij optie 5 te herberekenen naar €108,-. De wethouders hadden hem gezegd dat deze huur niet gedragen zou kunnen worden door de huurders en dat deze dus ook optie af moest vallen. Hiervoor werd de Wet Markt en Overheid als reden opgevoerd. In dezelfde vergadering van dinsdag 15 maart jongstleden, werd ons gezegd dat het Vastgoedbedrijf van de Gemeente Deventer niet voldoende vervangende werkplekken aan kan bieden voor alle huurders. Het College van B&W wil dat het Studiogebouw Panta Rhei wordt gesloopt en dat een deel van de huurders op straat komt te staan. Het is ook voornemens U, de Raadsleden, de uitkomsten van het onderzoek helemaal niet ter beoordeling voor te leggen.

Daarom vragen we U, als Raadslid of Raadsfractielid:

  1. Accepteert U dat de petitie van huurders, buurtbewoners en partners en klanten van de huurders om het Studiogebouw te behouden, en de motie die daaruit voortkwam, op deze manier terzijde wordt geschoven door het College?

  2. Accepteert U het dat de Wethouder die de mogelijkheden tot behoud van het gebouw en de werkplekken zou onderzoeken, en daarbij tot vier haalbare opties kwam, deze nu met het College één voor één af serveert als niet haalbaar?

  3. Accepteert U het dat het College een aantal van deze opties af serveert op grond van de aanname dat kunstenaars de benodigde huur in deze opties toch niet op zouden kunnen brengen - zonder dat dit echt is nagevraagd en onderzocht?

  4. Accepteert U een werkwijze van de Wethouder die eerst de petitie en motie onschadelijk maakt met de belofte van een onderzoek, waarna hij de resultaten uit het onderzoek achteraf aanpast, zodat dit uiteindelijk terugvoert naar het oorspronkelijke plan van B&W, namelijk: het slopen van het Studiogebouw Panta Rhei om plaats te maken voor woningen?

  5. Accepteert U het dat deze groep Deventer kunstenaars en creatieve beroepsbeoefenaars, die letterlijk afhankelijk zijn van deze betaalbare werkplek voor hun levensonderhoud en daar ook in hebben geïnvesteerd, op straat komt staan omdat er geen garantie voor de hele groep wordt geboden voor een vervangende en eveneens betaalbare werkplek?

  6. Accepteert U het dat de gemeente Deventer dreigt te verschralen omdat kunstenaars en creatieven, die de stad en de wijk verrijken en aantrekkelijk maken om in te wonen en te werken, zo slecht worden behandeld door het gemeentebestuur?

We vragen U erop te staan dat de vier haalbare businesscases uit het onderzoek worden besproken in de Raad en dat ieder Raadslid inzicht krijgt in de cijfers en resultaten van het onderzoek. En anders de motie van mevrouw Hamstra van 7 juli 2021 alsnog in stemming te brengen.

Voorkom alstublieft dat er huurders op straat komen te staan. Voorkom dat mensen door het verlies van hun werkplek in de bijstand terecht gaan komen. Voorkom dat het aanbod van cultuur (presentaties hedendaagse kunst, amateurkunstbeoefening, begeleiding van zorg cliënten WMO, cultuureducatie, professionele autonoom kunstenaars, designers, schrijvers, redacteuren, fotografen en illustratoren) in en uit Deventer sterk terug gaat lopen. Voorkom een afname van het aanbod van werkplekken voor cultureel ondernemers in Deventer.

Maak alstublieft ook een duurzame keuze: bouwkundigen en onderzoekers hebben aangetoond dat het hergebruik van een bestaand gebouw altijd veel duurzamer is dan slopen en nieuwbouwen.

Een uitgebreide beschrijving van de kwestie, met meer achtergronden en informatie, is als bijlage hierbij gevoegd. Hierin vindt U ook links naar de petitie en de motie terug. Voor verdere vragen en achtergronden zijn wij bereikbaar.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Panta Rhei G. Kalisciak, M. Eijsink, F. Devedzic, T. Kruse

Van Hetenstraat 59 Deventer

Medeondertekenaar: R. de Ceuster

Brief: p. 1 t/m 3 Bijlage: p. 4 t/m 9

Lees de bijlagen via deze link

woensdag 13 april 2022 algemene ledenvergadering Doarpsbelang Gytsjerk

Woensdag 13 april is de jaarlijkse ALV van Doarpsbelang Gytsjerk, 19.30 uur in Doarpshûs De Bân (bibliotheek) in Gytsjerk.

Op de agenda staat het bestemmingsplan Gytsjerk, waar o.a. de plannen voor de bouw van ‘De Skuorre’, het appartementencomplex van 4 woonlagen (ca.

+Read more...

16 meter hoog) worden toegelicht.

Het bestemmingsplan is op 3 maart in de gemeenteraad vastgesteld, tijdens de laatste raadsvergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen. De plannen zijn gepresenteerd aan een selecte groep. We hebben Doarpsbelang Gytsjerk verzocht een bijeenkomst te organiseren waarbij een ieder die zich betrokken voelt, welkom is om kennis te nemen van de plannen, en er iets van te vinden. Bij deze vergadering zijn alle inwoners van Gytsjerk welkom. We roepen u als ondertekenaar van de petitie ‘Niet meer hoogbouw in Gytsjerk’ dan ook op deze vergadering bij te wonen. Laat uw stem horen, voordat de schep de grond in gaat!

U kunt zich tot 12 april aanmelden voor de vergadering via doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com

De volledige uitnodiging en agenda leest u hier: https://www.trynwalden.nl/wp-content/uploads/2022/03/Oproeping-ALV-13-april-2022.pdf

Tot slot helpt het als u de petitie -die nu ruim 240 keer ondertekend is- onder de aandacht brengt, door deze link (nogmaals) te delen: https://petities.nl/petitions/niet-meer-hoogbouw-in-gytsjerk?locale=nl

2022-04-06 | Petition Niet meer hoogbouw in Gytsjerk

HP/De Tijd: Biomassa is het grootste schandaal van deze eeuw

De subsidie die vrijgemaakt is voor het vervuilende, bosvernietigende, ziektes veroorzakende, klimaatvijandige biomassaverbrandingsproject bedraagt 11,4 miljard euro. 11 trucks vol met bankbiljetten.

+Read more...

Wat voor bedrag met deze gekte precies gemoeid is, weten we niet. Onderzoeksprogramma Zembla openbaarde wel dat in 2017 alleen al de kolencentrales 3,6 miljard subsidie hebben ontvangen voor de bijstook van biomassa. Er zijn dus vele miljarden gemoeid in deze zaak. Geld waarmee alternatieven voor duurzame energie bedacht, gefinancierd en uitgevoerd konden worden. Geld om het onderwijs uit de crisis te halen. Geld om armoede te bestrijden. Allemaal in rook opgegaan, samen met de schitterende Amerikaanse en Oost-Europese bomen. Zie >>> HP/De Tijd: Biomassa is het grootste schandaal van deze eeuw

EU kocht sinds begin oorlog voor 35 miljard aan olie, gas en steenkool uit Rusland

De Europese Unie heeft sinds het begin van de oorlog in Oekraïne voor 35 miljard euro aan gas, olie en steenkool van Rusland gekocht, heeft EU-buitenlandchef Borrell gezegd in het Europees Parlement in Straatsburg.

Hij wees erop dat het van groot belang is om de afhankelijkheid van Rusland snel af te bouwen door over te schakelen op duurzamere energiebronnen. Borrell zei dat geopolitiek en klimaatmaatregelen nu hand in hand gaan.

bron: nos.nl.

Kom 19 april 19.00 naar het spoeddebat

Kom 19 april naar het stadhuis Rijswijk om 19.00. Er is een spoeddebat gepland over het azc, op initiatief van PvdA en ChristenUnie.

+Read more...

Laat je horen en zien! Er zijn nog 358 mensen op het AZC, waaronder veel kinderen. Ze worden nu bijna dagelijks verhuisd, naar overvolle minder geschikte centra

2022-04-06 | Petition Houd Rijswijks azc open

Petitie aanbieden

Deze petitie zal voorafgaand aan de eerste raadsvergadering worden aangeboden aan de raad. Dit zal plaatsvinden op het gemeentehuis in Elst, tijdens het raadspreekuur op 19 april 2022 om 19:00 uur..

Hoe afhankelijk zijn we van Rusland, Europa’s grootste leverancier van gas en olie? (Bron: Trouw)

In Nederland is Russisch gas goed voor 15 procent van het verbruik – dat is exclusief het Russische gas dat wordt doorverkocht. Voor de Baltische staten, veel Oost-Europese landen en Finland liggen die percentages tussen de 75 en 100.

+Read more...

Voor Polen en Duitsland boven de 50. Een Nederland zonder Russisch gas is voorstelbaar.

Lees het hele artikel

2022-04-06 | Petition Stop de import van Russisch gas

Groningers willen gaskraan openen om Poetin te dwarsbomen: grootste bereidheid in bevingsgebied (Bron: AD)

Een meerderheid van de Groningers is bereid de gaskraan verder open te zetten om minder afhankelijk te zijn van Russisch gas, blijkt volgens Dagblad van het Noorden uit een enquête door Enigma Research onder inwoners van de provincie. Opmerkelijk genoeg is de bereidheid onder mensen die wonen in gebieden waar aardbevingen plaatsvinden als gevolg van gaswinning groter dan onder inwoners buiten het bevingsgebied.

Lees verder.

2022-04-06 | Petition Stop de import van Russisch gas