You, the petitioner

Updates

Gratis en snel een petitie starten

Petities.nl is de grootste en eerste Nederlandse site waar iedereen gratis en eenvoudig een petitie op kan starten. Onze neutrale website en ons handboek geven tips en adviezen. De ervaren vrijwilligers in de helpdesk denken met u mee.

Veel gemeenten hebben zich aangesloten op petities.nl en zorgen voor een goede ontvangst van uw petitie.

Zo krijgt uw petitie optimaal aandacht van media en overheid.

2017-12-06

Update vanuit de Gemeente Enschede 28-06-2019

Onderstaand bericht hebben we vandaag van de Gemeente Enschede ontvangen:

Aanpak van de gemeente Enschede in de strijd tegen de eikenprocessierups

In heel Nederland zorgt de eikenprocessierups voor veel overlast en gezondheidsklachten bij mens en dier. Wij begrijpen dat u zich hier zorgen over maakt.

+Read more...

Als gemeente werken we er met man en macht aan om de (nesten van de) eikenprocessierupsen te verwijderen. De plekken waar veel mensen zijn en waar de kans op overlast het grootst is, krijgen een hoge prioriteit. Dit zijn plekken met een hoog risico zoals bijvoorbeeld plekken bij scholen, speelplekken en drukke voet- en fietspaden. De gemeente volgt daarbij de landelijke leidraad.

Er zijn dit jaar drie keer zoveel eikenprocessierupsnesten gesignaleerd als voorgaande jaren. Ook zijn er meer en grotere nesten. Daarom heeft de gemeente ook de inzet ten opzichte van voorgaande jaren vermeerderd. Op dit moment zijn er 7 ploegen in Enschede aan het werk om de rupsen te verwijderen. Dat kunnen er nog meer worden.

*Gespecialiseerde bedrijven * Het wegzuigen van de rupsen gebeurt door gespecialiseerde bedrijven met speciale zuigmachines en speciale beschermende kleding. Deze bedrijven zuigen met een soort stofzuiger de rupsen uit de boom en vangen deze op in speciaal afgesloten zakken en zorgen voor een verantwoorde vernietiging van de huiden/nesten/vellen. Dit is erg intensief werk, omdat in een boom meerdere nesten kunnen zitten. Zo kan een ploeg afhankelijk van de omvang van de boom zo’n 6 tot 20 bomen per dag behandelen.

Niet zelf nesten verwijderen Wij raden af om de nesten van de eikenprocessierups zelf te verwijderen of weg te branden. Bij het wegbranden kunnen alsnog niet of deels verbrande haartjes van de rupsen verspreid worden. Dit is risicovol voor de bestrijders zelf, maar ook voor mensen en dieren in de omgeving

Melden Inwoners van Enschede kunnen een melding bij de gemeente doen als ze rupsen of nesten zien op een plek met een hoog risico. Gelet op het aantal meldingen dat momenteel binnenkomt kunnen we niet iedereen informeren wat er met de melding gebeurt. Wel is op de website enschede.nl/eikenprocessierups een overzichtskaart te vinden met eikenprocessierupsmeldingen en wat hier mee gebeurt.

Gezondheidsklachten De haartjes van de eikenprocessierups kunnen zorgen voor gezondheidsklachten, jeuk en huidirritaties, irritatie aan ogen of de luchtwegen. Meestal verdwijnen deze klachten binnen een paar dagen tot 2 weken vanzelf. Houden de klachten aan, dan adviseren wij u contact op te nemen met de huisarts of de GGD. Ook dieren kunnen gezondheidsklachten krijgen. Ook in dat geval raden wij aan contact op te nemen met de dierenarts wanneer de klachten aanhouden.

Preventief bestrijden Op dit moment is het nog niet duidelijk wat op de lange termijn de nadelige gevolgen zijn van biologische middelen om in de toekomst de rups preventief te kunnen bestrijden. We gaan dit breed evalueren met andere partijen en experts om te bepalen wat in de toekomst de beste inzet is.

Meer informatie Meer informatie over de eikenprocessierups is te vinden op de website enschede.nl/eikenprocessierups en de website ggdtwente.nl

Eerste handtekeningen overhandigd.

Vandaag zijn de eerste handtekeningen overhandigd aan de wethouder. Ook andere instanties worden door ons op de hoogte gebracht. We gaan door met het verzamelen van handtekeningen. Hebt u nog niet getekend? We zien uw reactie graag tegemoet..

Gezondheidsschade door uitstoot ultrafijnstof door vliegtuigen

Kinderen en gezonde volwassenen die in de buurt van Schiphol wonen hebben een slechtere longfunctie. Dat komt door de verhoogde concentraties ultrafijnstof in de lucht, meldt het RIVM op basis van onderzoek.

Klachten zijn kortademigheid en piepende ademhaling.

+Read more...

Bij volwassen zijn volgens het gezondheidsinstituut ook verandering van de hartfunctie gemeten. Op dagen dat de luchtkwaliteit in de omgeving van de luchthaven slecht is, hebben kinderen met luchtwegaandoeningen meer last en gebruiken ze meer medicijnen.

Ultrafijnstof is afkomstig van vliegtuigmotoren, maar ook van het wegverkeer. Het zijn zeer kleine stofdeeltjes in de lucht, kleiner dan 0,1 micrometer.

Onderzoek naar ultrafijnstaat De conclusies van het RIVM zijn gebaseerd op drie studies, waarvan een met 191 basisschoolkinderen in woonkernen vlakbij Schiphol. Ook is er onderzoek gedaan met 21 volwassenen in een mobiel laboratorium direct naast Schiphol en een laboratoriumstudie met longcellen.

Volgens het RIVM is er nog niet eerder zo’n uitgebreid onderzoek gedaan naar ultrafijnstof van vliegverkeer en gezondheid. Het onderzoek is gedaan in samenwerking met de Universiteit van Utrecht en het Academisch Medisch Centrum (AMC).

De studie loopt nog door tot medio 2021. De gezondheidseffecten van langdurige blootstelling aan ultrafijnstof wordt de komende tijd onderzocht. De donderdag gepresenteerde resultaten worden waar mogelijk meegenomen in de nieuwe luchtvaartnota, aldus staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur).

Regels nodig voor uitstoot 'Het wordt tijd dat ultrafijnstof mee gaat tellen bij keuzes in de luchtvaart', meent Jan Paternotte van regeringspartij D66. Volgens Suzanne Kröger (GroenLinks) moet het kabinet 'met strenge regels komen om de uitstoot van vliegtuigen te verminderen en zo de gezondheid van omwonenden te beschermen'.

Uitstoot ultrafijnstof 'onacceptabel' Milieudefensie noemt het onacceptabel dat kinderen meer medicijnen moeten gebruiken vanwege de vliegtuigen. 'De overheid moet luchtvervuiling serieus nemen en snel inzetten op krimp van de luchtvaart en duurzaam vervoer stimuleren zoals fietsen, wandelen, elektrische deelauto's en schoon ov dat voor iedereen bereikbaar en betaalbaar is.'

Bron: ANP

Succes!

Lieve ondertekenaars!

Mede dankzij jullie hulp heeft de gemeente goed doorgepakt!

Op ditzelfde moment is er een ploeg mannen bezig die de gehele waterlijn rondom het uitlaatgebied gaan aanpakken! De palen worden er uitgehaald en niet alleen op de plek waar Zus is overleden!

Hierbij sluit ik dan ook de petitie en wil ik jullie allemaal danken voor jullie steun! Ook dank aan de gemeente voor het snelle optreden!.

Petitie in de gemeenteraad

Het heeft even geduurd maar 18 juni jl is de petitie voor het opstellen van afslag Langevelderslag voor ruiters opgenomen als ingekomen stuk in de gemeenteraadsvergadering. Naar aanleiding hiervan zijn de CDA en VVD bezig met het opstellen van een motie om in te brengen in de gemeenteraad.

+Read more...

Achter de schermen wordt er dus nog volop aan gewerkt! Ook de lokale media heeft weer aandacht besteed aan de petie; In het Noordwijks Weekblad van 26-6 stond een mooi artikel!

Petitie is aangeboden!

De petitie met 656 ondertekenden, is aan de schooldirectrices van OBS Broekhem, OBS Berg en de directrice van Heilig Hart en BS Valkenburg aangeboden.

Hopelijk wordt de juiste keuze gemaakt!

Mochten wij iets nieuws horen, dan laten wij u dat gelijk weten via deze link

Wij danken u voor uw steun op welke manier dan ook :petitie tekenen, berichten delen, aanwezig zijn bij de overdracht, maar ook de mensen die ons adviseerden.

Status ondertekening

Beste ondertekenaar,

Allereerst wil ik u, namens het bestuur van Belangenvereniging NuenenGroen, hartelijk danken voor ondertekening van de petitie.

Verder maak ik u attent op de Raadsvergadering van 4 juli a.s. Dat is het moment waarop we de uitkomst van de petitie aanbieden M.J.Houben, burgemeester van Nuenen.

+Read more...

Kom naar die vergadering als u kunt om ook op die manier uw stem te laten horen!!

Nogmaals hartelijk dank voor uw steun.

Rob van der Vorst Belangenvereniging NuenenGroen

Resultaten enquête over het voorgenomen besluit tot fusie van het Sint Maartenscollege en het Porta Mosana College

Bericht van de oudervereniging Porta Mosana College

LVO – Maastricht heeft in een nieuwsbrief uitkomsten van de enquête gedeeld. De hoofdconclusie van de nieuwsbrief is dat de standpunten over het voorgenomen besluit nogal uiteenlopen.

+Read more...

Per school worden per thema resultaten aangegeven. We missen echter een aantal resultaten in het overzicht, die voor ons ouders belangrijk zijn. Uiteindelijk is de vraag relevant hoeveel steun er nu is voor het voorgenomen besluit. De meerderheid van de respondenten steunt het voorstel niet en wij vinden het opvallend dat dit niet vermeld wordt. Het totaal aantal respondenten bedraagt 1.613 van de 7384, hiervan zijn 668 respondenten tegen de fusie (41,4%), voor de fusie zijn 611 respondenten (37,8%), en 334 respondenten hebben geen mening (20,7%). Het lijkt ons dat dit uiteindelijk een zeer relevante uitkomst is.

Mening van leerlingen en ouders samengevat

Voor ons ouders is vooral van belang wat ouders en leerlingen van de fusie vinden, ouders en leerlingen zijn immers de primaire stakeholders. Het resultaat is als volgt: Bij PMC is 50% van de ouders en leerlingen die de enquete invulden tegen de fusie, 31% is voor en 19% heeft geen mening. Bij SMC is 47% van de ouders en leerlingen die respondeerden tegen de fusie, 32% voor en 21% heeft geen mening. Cijfers zijn geduldig, je kunt er veel kanten mee uit, maar deze resultaten kunnen niet worden uitgelegd als steun voor het fusievoorstel. De respons van ouders en leerlingen bij het vmbo is o.i. te gering om hier te worden vermeld. Dat de docenten van het vmbo sterk voor de fusie zijn snappen wij overigens heel goed. Zoals al eerder gezegd betreuren wij de gang van zaken bij het vmbo heel erg. Maar het gaat hier om een evenwichtige presentatie van de meningen van alle betrokkenen.

Aanbieden petitie

De oudervereniging van het Porta Mosana College en de ouderraad van het Sint Maartenscollege hebben er in een gezamenlijk petitie voor gepleit om het voorgenomen besluit om de scholen per 1 augustus volgend jaar te fuseren uit te stellen, en eerst duidelijkheid te geven over vele vragen die nog niet beantwoord zijn. De petitie was in minder dan zes dagen tijd door 550 ouders, leerlingen en docenten getekend. Op donderdag 20 juni j.l. hebben wij de petitie aangeboden aan de centrale directie die kantoor houdt in het Sint Maartenscollege. We stonden voor een dichte deur. De eerlijkheid gebied ons te zeggen dat we dit hadden kunnen vermoeden. Door het College van Bestuur waren we op het hoofdkantoor van LVO te Sittard uitgenodigd. Maar afgezien van de logistieke problemen vonden wij aanbieden in Sittard geen goed idee omdat het gaat om de scholen in Maastricht. Inmiddels hebben wij bevestiging dat de petitie in goede orde is ontvangen door LVO. De petitie werd ook aangeboden aan beide MRs. Wij danken alle ondertekenaars voor hun steun. We hopen dat LVO en de MR zich rekenschap geven van de zorgen die bij vele betrokkenen leven over het voorgenomen besluit.