You, the petitioner

Updates

Gratis en snel een petitie starten

Petities.nl is de grootste en eerste Nederlandse site waar iedereen gratis en eenvoudig een petitie op kan starten. Onze neutrale website en ons handboek geven tips en adviezen. De ervaren vrijwilligers in de helpdesk denken met u mee.

Veel gemeenten hebben zich aangesloten op petities.nl en zorgen voor een goede ontvangst van uw petitie.

Zo krijgt uw petitie optimaal aandacht van media en overheid.

2017-12-06

College van GS geeft antwoord op de vragen van de provinciale CDA-fractie

Enkele gebruikers van de snelbuslijn 386 van Arriva hebben tegenover onze CDAfractie hun verontwaardiging geuit rondom het verdwijnen van deze snelbus. Ook Omroep West heeft hierover afgelopen maandag bericht: https://www.omroepwest.nl/nieuws/3962878/Arriva-stopt-met-forenzenbuslijn-tussenDen-Haag-en-Oegstgeest Het CDA hecht grote waarde aan goed Openbaar Vervoer.

+Read more...

Niet alleen voor forensen maar ook vanwege de sociale functie van het Openbaar Vervoer en heeft daarom de volgende vragen:

Klopt het dat de snelbuslijn 386 geheel of gedeeltelijk gaat verdwijnen? Indien dit het geval is, kan het College antwoord geven op de volgende vragen:

Antwoord Het college hecht veel waarde aan goed openbaar vervoer. In het coalitieakkoord 2019-2023 is dan ook opgenomen dat we voor lijnen waar weinig reizigers gebruik van maken innovatieve alternatieven zoeken en ons hard maken voor overstappunten. Qliner 386 (snelbuslijn) wordt inderdaad per 15 december 2019 opgeheven maar er worden goede alternatieve aangeboden die aansluiten bij onze ambities. Er wordt nog wel één ochtendrit geboden als lijn 385 tussen Den Haag en Oegstgeest.

Wat is de reden voor het geheel of gedeeltelijk verdwijnen van deze snelbuslijn?

Antwoord Arriva heeft conform de concessievoorschriften Zuid-Holland Noord binnen randvoorwaarden ontwikkelvrijheid voor de inrichting van het openbaar vervoer in het concessiegebied. Vanuit die vrijheid bekijkt Arriva hoe zij het vervoer jaarlijks kunnen optimaliseren. Dit doen zij door in de concessie te kijken op welke corridors er groeikansen liggen in de markt maar ook om kritisch te kijken welke lijnen of lijngedeelten een relatief lage bezetting kennen en daarom niet meer aangeboden zullen worden. Deze vrijheid heeft de vervoerder in het contract gegeven de beschikbare middelen. Qliner 386 (snelbuslijn) kent een lage bezetting. Deze lijn heeft als primaire functie om inwoners van Oegstgeest naar Den Haag te brengen. Vanuit en naar Oegstgeest maken gemiddeld circa 2,5 reizigers per rit gebruik van de lijn, in de daluren zakt dit zelfs naar gemiddeld 1,9 reizigers per rit. Deze cijfers zijn afkomstig uit de beschikbare OV-chipkaartdata zoals Arriva en wij die hanteren. Op het traject door Wassenaar en Den Haag is de bezetting op deze lijn beter, maar met een gemiddelde bezetting van 5,7 reizigers nog steeds onvoldoende om de lijn te handhaven. Een middag- en twee ochtendspitsritten hebben vanuit of naar Oegstgeest een bezetting tussen de 14 en 18 reizigers. Er zijn diverse en soms snellere alternatieve reismogelijkheden per openbaar vervoer in de relatie Oegstgeest – Den Haag: 1. Diverse buslijnen rijden vanuit Oegstgeest naar Leiden Centraal waar kan worden overgestapt op a. de trein naar Den Haag Centraal. De trein rijdt 8 keer per uur; b. EBS-lijn 43 naar Wassenaar en Bezuidenhout. 2. De nieuwe stadslijn 8 uit Oegstgeest Haaswijk rijdt naar Leiden Centraal waar kan worden overstapt op de intercity naar Den Haag Centraal (overstaptijd ca. 4 minuten). De totale reistijd is ca. 10 minuten korter dan met Qliner 386. 3. Voor het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest biedt Arriva in de ochtendspits een scholierenrit vanuit Den Haag naar Oegstgeest, aansluitend op de schooltijd. 4. De frequentie van lijn 385 tussen de Bollenstreek en Den Haag met extra ritten van- en naar Esa/Estec gaat wel omhoog. Dit geldt dus ook voor de relatie tussen Wassenaar en Den Haag.

Is dit een beslissing van de Provincie, gemeente(n) of de concessiehouder en mag dit volgens de afspraken die wij met hen hebben?

Antwoord Zie het antwoord op vraag 2. Het voorstel van Arriva is goedgekeurd in de bestuurlijke stuurgroep van de concessie Zuid-Holland Noord. In deze stuurgroep zitten, naast de provinciale bestuurder, de bestuurlijke vertegenwoordigers van de regio’s Holland Rijnland en Midden- Holland. Voorafgaand aan het besluit heeft het reizigersplatform Rocov Hollands Midden op 17 juni 2019 positief gereageerd op het vervoerplan 2020. De goedkeuring van het vervoerplan 2020 is op 10 juli 2019 in de stuurgroep concessie Zuid-Holland Noord bekrachtigd. Daarmee is gehandeld volgens de wijze van besluitvorming over een vervoerplan zoals is vastgelegd in het Programma van Eisen dat aan de basis ligt van deze concessie.

Kan het College telcijfers verstrekken van de afgelopen 2 jaar van de haltes met betrekking tot deze snelbuslijn of de voorlopers hiervan?

Antwoord De telcijfers zoals bij het antwoord bij vraag 2 zijn weergegeven zijn de gemiddelden over de afgelopen twee jaar.

Is de overweging voor het geheel of gedeeltelijk opheffen van de snelbuslijn, van te voren voorgelegd aan de gemeente(n) waar deze bus doorheen rijdt en/of aan reizigersvereniging Rover? En zo ja, wat was hun reactie?

Antwoord Arriva consulteert elk jaar voorafgaand aan een besluit over het vervoerplan in het concessiegebied gelegen gemeenten waar veranderingen te voorzien zijn. Dit gebeurt zowel bestuurlijk als ambtelijk. Hiernaast wordt het reizigersoverleg Rocov Hollands Midden betrokken, waar Rover onderdeel van uitmaakt. De gemeente Oegstgeest heeft in die consultatieronde geen opmerkingen gemaakt over het voornemen om lijn 386 te laten vervallen en de gepresenteerde alternatieven. Rover heeft overigens per brief aan Gedeputeerde Staten op 11 november 2019 gevraagd of het mogelijk is om alsnog de spitsritten te handhaven.

Wordt er nog een alternatieve vorm van Openbaar Vervoer aangeboden aan reizigers die hierdoor gedupeerd worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welk alternatief?

Antwoord In het antwoord van vraag 2 hebben wij de diverse alternatieven weergegeven.

Indien er geen alternatieve vorm van Openbaar Vervoer aangeboden gaat worden, kan het College aangeven wat er voor nodig is om de lijn toch te behouden?

Antwoord Wij zijn van mening dat er goede en soms snellere alternatieven worden geboden

Geen meerderheid in de kamer over verbod!

Nu zijn VVD, D66, PvdA, GroenLinks en het lid Van Haga vooralsnog niet overtuigd. Daarmee is er geen meerderheid voor een verbod.

+Read more...

Ondertekenbaar op een andere site

Petitie ingediend bij de wethouder en burgemeester

Vanavond hebben wij ingesproken bij de meningsvormende avond van de gemeente Molenlanden. Wij hebben nogmaals onze zorgen kenbaar gemaakt en gevraagd om meer actie voor dit onderwerp.

+Read more...

De wethouder heeft kenbaar gemaakt dat alle zorgnemers volgende week geïnformeerd gaan worden middels een brief. Ook is men achter de schermen bezig met het zoeken naar meer mogelijkheden voor het aanbieden van consultatiebureaus. Hierover zal ook gesproken worden in de betreffende brief.

Jullie steun aan deze petitie heeft duidelijk gemaakt dat deze zorgen ook breed gedragen worden. Vanavond is ook duidelijk geworden dat de raad deze zorgen deelt en dat er hard wordt gezocht naar mogelijkheden. Bedankt daarvoor!

Hier is een foto te vinden van het aanbieden aan de burgemeester en wethouder

Dunea wil ons ontvangen!

Beste passepartouthouders en andere liefhebbers van Solleveld,

Het gaat nog steeds goed met de petitie. Inmiddels hebben al 204 mensen hem ondertekend.

+Read more...

Ook alle nieuwe mensen die erbij kwamen sinds het vorige nieuwsbericht: zeer bedankt voor het ondersteunen van de petitie! Laten we hopen dat het iets positiefs oplevert voor ons allen!

Er is nu echt nieuws, want ik ben gecontacteerd door Dunea en zij zijn bereid om een afspraak in te plannen om de petitie te ontvangen en met ons in gesprek te gaan. Zeer fijn dus! Ook Het Zuid-Hollands Landschap wil zich graag bij dit gesprek aansluiten. Ik heb gevraagd of er enkele andere passepartouthouders mee mogen en dit mag. Hoeveel weet ik nog niet.

Wegens omstandigheden bij Dunea moet nog even gewacht worden met het plannen van een concrete datum, maar zodra die bekend is, laat ik het via deze weg weten!

Zodra de datum bekend is, kunnen we kijken wie er mee zal gaan en of we voor die tijd nog even bij elkaar komen om samen op één lijn te komen.

Ik heb Dunea beloofd om mijn oproep voor de petitie in Solleveld voorlopig niet meer op te hangen. Maar dat betekent niet dat de petitie nu gesloten is. Hij blijft gewoon doorlopen en stuur hem daarom ook graag door naar andere passepartouthouders en naar mensen die frequent met jullie meelopen en daarom ook een goede regeling willen.

Tot slot: ik heb een persbericht rondgestuurd naar de lokale media. Even afwachten nog of er ergens iets verschijnt!

Groeten van Elisa en tot ziens in Solleveld!

PS Alle mensen die mij goede tips stuurden, bedankt!

N.B. Je kunt mij bereiken via elisagoudriaan@hotmail.com

2019-12-10 | Petition Solleveld moet betaalbaar blijven

de petitie kan worden ondertekend.

Beste autobezittende binnenstadbewoner.... de petitie kan worden ondertekend.

+Read more...

Help mee de binnenstad bereikbaar en daarmee leefbaar te houden! Alvast bedankt voor jullie samenwerking. Protestgroep binnenstadbereikbaar@gmail.com

Reactie van wethouder Huizing (Oegstgeest)

Wethouder Huizing van Oegstgeest laat weten dat hij verkeerd geciteerd is in de Oegstgeester Courant. Hij stuurt deze week samen met zijn collega-wethouder uit Wasssenaar een brief naar de provincie om het besluit over bus 386 te heroverwegen.

+Read more...

Lees hieronder zijn volledige reactie.

"Dank voor uw mail. Het citaat waar u naar verwijst is onjuist. Ik heb gezegd dat ik me kan voorstellen dat als je op 100 m. van je huis kunt instappen en op 100 m. van je werk weer uitstapt, het vervelend is dat de buslijn geschrapt wordt. Wel heb ik gezegd dat het over de gehele dag heen om weinig reizigers gaat. De bus wordt eigenlijk alleen in de spits goed gebruikt. De rest van de dag is de bus nagenoeg leeg.

Ik heb de cijfers van een meting over de gehele maand februari van Arriva ontvangen en bestudeerd. Ik heb zelfs nog een detailering van die cijfers gevraagd en gekregen. Dit naar aanleiding van opmerkingen van een raadslid dat zelf ook gebruik maakt van deze bus. Ik durf dus te stellen dat ik me wel degelijk verdiept heb in het onderwerp.

De cijfers bevestigen de stelling van Arriva dat de lijn 386 niet rendabel is. Ik heb daarop voorgesteld om de lijn dan in de spits te handhaven. Arriva stelt dat dit ook niet rendabel is omdat ze dan 4 bussen moeten inzetten die de rest van de dag stilstaan.

Het besluit is aan Arriva en de Provincie als opdrachtgever. Als deze de buslijn wenst te handhaven dan kan ze daartoe opdracht geven. Wel zal de Provincie dan extra budget ter beschikking moeten stellen.

Samen met mijn collega van de gemeente Wassenaar stuur ik komende week een brief aan de Provincie met het verzoek het besluit te heroverwegen. Uiteraard door argumenten ondersteund. Wij hopen dat de Provincie en Arriva hier positief op zullen reageren.

Mocht het besluit niet worden teruggedraaid dan zullen Wassenaar en Oegstgeest bij de toewijzing van de nieuwe concessie voor deze verbinding opnieuw aandacht vragen. De nieuwe concessie is op dit moment in voorbereiding bij de Provincie.

Meer dan dat kan ik helaas niet doen."

Hoe kan ik nog helpen?

Om Sjeel te bedanken voor haar jarenlange inzet op Science Park lijkt het me leuk om haar gezamenlijk te bedanken. Sjeel had altijd haar hele muur vol hangen met kaartjes en briefjes.

+Read more...

Het leek me dus een leuk idee om zoveel mogelijk kerstkaartjes te sturen of af te geven (als je daar studeert) naar Sjeel's huidige werkplek.

adres is: Sjeel Café De Krater Roetersstraat 13 1018WB Amsterdam

Na vandaag zal ik de petitie ook sluiten :)

Olivier

2019-12-10 | Petition Houd Sjeel op Science Park