You, the petitioner

Updates

Geen mondkapjesverplichting in het openbaar vervoer

Petitionaris Bart Rovers vraagt u de petitie Geen mondkapjesverplichting in het openbaar vervoer te ondertekenen:

"Ik vraag u vriendelijk om mijn petitie 'Geen mondkapjesverplichting in het openbaar vervoer.' te steunen. De mondkapjesplicht is respectloos, repressief, onmenselijk, angstig makend, vernederend, ongezond en dient onmiddellijk afgeschaft te worden. Laat uw ware gezicht zien en onderteken mijn petitie. Hartelijk dank alvast."

geenmondkapjeverplichtinov.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

2020-07-13

In behandeling bij de gemeente Kampen

De petitie heeft een zaaknummer gekregen en het gemeentebestuur zal hier uiteindelijk een besluit over nemen. De behandelend ambtenaar houdt de petitionaris verder van de voortgang op de hoogte.

+Read more...

Uiteindelijk kunt u als ondertekenaar een e-mail erover verwachten.

Museum het Schip met bijzondere cultuurhistorische waarde gered

(in English below banner)

De gemeenteraad van Amsterdam heeft besloten uitvoering aan motie 1412 te geven en een passend bedrag vrij te maken voor Museum Het Schip (en het Amsterdamse Bostheater), omdat het hier gaat om instellingen met een bijzondere cultuurhistorische waarde. Het zijn plekken die alleen tot hun recht komen met een passende programmering, waarmee ze een breed publiek bereiken.

Museum Het Schip is wereldberoemd.

+Read more...

Het is gehuisvest in een prachtig woningbouwcomplex in de Spaarndammerbuurt, dat werd ontworpen door Michel de Klerk. Het museum vertelt een veelheid aan verhalen, en maakt bezoekers deelgenoot van een rijke geschiedenis. Verhalen, niet alleen over ontwerpen, stenen en bouwen, maar ook over sociale geschiedenis. Over woningbouw en volkshuisvesting, waarvan het denken hand in hand ging met idealen als het streven naar gelijkheid en naar verheffing. Het is een plek waar het verleden zich verbindt met het heden. Museum Het Schip vervult daarnaast een netwerkfunctie over bouwen in de stijl van de Amsterdamse school. Er worden vele schoolklassen rondgeleid. Het museum werkt onder andere samen met musea in Duitsland en Japan en weet zich gesteund door bijvoorbeeld de Getty Foundation in Los Angeles.

Voor Museum Het Schip geldt dat het AFK de aanvraag als realistisch en passend heeft beoordeeld. De gevraagde subsidie is gedeeltelijk toegekend, omdat het budget voorde discipline erfgoed binnen het budget voor het Kunstenplan niet toereikend is. Het college heeft besloten een aanvullend budget toe te kennen aan Museum het Schip voor de periode 2021-2024 van gemiddeld circa € 150.000 per jaar en de uitvoering hiervan in handen te stellen van het AFK. Het college heeft besloten een aanvullend budget toe te kennen aan Museum het Schip voor de periode 2021-2024 van gemiddeld circa € 150.000 per jaar en de uitvoering hiervan in handen te stellen van het AFK.

Bron: Raadsvergadering 8 april 2021, notulen, p. 37

REACTIE PETITIONARIS

De petitie is ten einde.

U heeft tezamen met ruim 14.750 anderen uw steun betuigd aan Museum Het Schip in de tijd dat het museum dat heel hard nodig heeft. Dat heeft resultaat gehad! Mede door uw toedoen heeft de meerderheid in de Gemeenteraad van Amsterdam een motie is aangenomen om het ontbrekende subsidiebedrag van Museum Het Schip voor de komende vier jaar aan te vullen. Dit is natuurlijk fantastisch nieuws! Maar we zijn er nog niet. Hoewel de basis nu is gedekt, blijft het een uitdaging om het museum in tijden van Corona draaiende te houden. We kunnen uw steun dus nog steeds goed gebruiken!

Donatie 
U kunt ons helpen met een donatie. Dit kan via deze link, u wordt dan doorgeleid naar een betaalmodule. U kunt ook een bedrag naar keuze overmaken naar rekeningnummer NL17 INGB 0005 0833 87 ten name van Museum Het Schip, onder vermelding van 'donatie'.

Online aanbod U kunt zich natuurlijk ook opgeven voor één van onze online activiteiten om nu al in lockdowntijd toch te kunnen genieten van al het moois dat De Amsterdamse School te bieden heeft.

Webshop 
En natuurlijk is 24/7 onze webshop vol mooie boeken en souvenirs geopend. Dus wilt u graag iets doen? Bestel dan bijvoorbeeld het thuisworkshop pakket Batikken!

En last but not least kunt u zich opgeven voor onze nieuwsbrief zodat u op de hoogte te blijft van nieuws, persberichten, tentoonstellingen en alle activiteiten die wij voor u organiseren.

Nogmaals hartelijk dank! Met vriendelijke groet,

Alice Roegholt en Josee Roël (directie Museum Het Schip) 
Marcel Westhoff (petitionaris)

banner

THE ANSWER

The City Council of Amsterdam has decided to implement motion 1412 and to make an appropriate amount available for Museum Het Schip (and the Amsterdamse Bostheater), because these are institutions with a special cultural-historical value. They are places that only come into their own with an appropriate programme that reaches a broad public.

Museum Het Schip is world famous. It is housed in a beautiful housing complex in the Spaarndammerbuurt that was designed by Michel de Klerk. The museum tells a multitude of stories, and allows visitors to share in a rich history. Stories not just about designing, bricks and mortar, but also about social history. About housing construction and public housing, whose thinking went hand in hand with ideals such as the pursuit of equality and elevation. It is a place where the past connects with the present. Museum Het Schip also fulfils a network function on building in the style of the Amsterdam School. Many school classes are given guided tours. The museum collaborates with museums in Germany and Japan and is supported by the Getty Foundation in Los Angeles, for example.

For Museum Het Schip, the AFK assessed the application as realistic and appropriate. The requested subsidy has been partially granted because the budget for the heritage discipline within the budget for the Kunstenplan is insufficient. The Municipal Executive has decided to allocate an additional budget to Museum het Schip for the period 2021-2024 of approximately €150,000 per year on average and to entrust the implementation of this to the AFK. The Municipal Executive has decided to grant an additional budget to the Museum the Ship for the period 2021-2024 of an average of approximately €150,000 per year and to entrust its implementation to the AFK.

Source: Council meeting 8 April 2021, minutes, p. 37

END OF ANSWER

REPLY FROM PETITIONER

The petition is over.

Together with more than 14,750 others, you have expressed your support for Museum Het Schip during a time when the museum desperately needs it. That has paid off! Partly because of your actions, the majority in the City Council of Amsterdam has passed a motion to supplement the missing subsidy amount from Museum Het Schip for the next four years. This of course is fantastic news! But we are not there yet. Although the basics are now covered, keeping the museum running in these Corona times remains a challenge. So we can still use your support!

Donation You can help us with a donation. This can be done via this link, you will then be redirected to a payment module. You can also transfer an amount of your choice to account number NL17 INGB 0005 0833 87 in the name of Museum Het Schip, stating "donation".

Online offer You can of course also sign up for one of our online activities to enjoy all the beauty that The Amsterdam School has to offer in lockdown time.

Online store And of course our webshop is open 24/7 full of beautiful books and souvenirs. So would you like to do something? Order the home workshop package Batik for example!

And last but not least, you can sign up for our neswletter so that you can stay informed about news, press releases, exhibitions and all activities that we organize for you.

Once again thank you very much! Kind regards,

Alice Roegholt and Josee Roël (management Museum Het Schip) Marcel Westhoff (petitioner)

END OF REPLY

2021-04-10 | Petition Red Museum Het Schip

Antwoord via de petitionaris

HEEL ERG BEDANKT!

Hartstikke bedankt voor het tekenen van de petitie "Geef Zaltbommel een mooi en passend ontwerp voor de Buitenstad". 1125 mensen hebben hem ondertekend, het grootste deel uit Zaltbommel, 9% uit de Bommelerwaard en 5% van daarbuiten.

  • Naast deze 1125 petitieondertekenaars (nooit vertoond in Zaltbommel)
  • zijn er 126 zienswijzen ingediend, waarvan 3% positief (idem)
  • zijn er 14 reacties op de inloopavond ingediend, waarvan enkel 3 positief en 11 negatief
  • heeft een eerdere petitie 800 ondertekenaars gehad.

Dit kun je niet meer naast je neerleggen als politiek. We hebben de petitie aan de loco-burgemeester van Zaltbommel, Adrie Bragt en de griffier, aangeboden:

foto aanbieding

Koos de Looff (rechts) van de Vereniging Vestingstad Zaltbommel overhandigt de door ruim 1100 inwoners ondertekende petitie aan loco-burgemeester Adrie Bragt en de griffier.

Het betekent dat we de uitgangspunten van het plan moeten herzien en helaas teruggaan naar de tekentafel.

+Read more...

Want ook wij allen willen een Buitenstad met daarin 300 woningen, met een significant aantal voor starters en minder draagkrachtigen.

De Buitenstad die wij voor ogen hebben sluit aan bij Zaltbommel:

  • Pyramidevorm; in het midden hoger en aan het water lager
  • Voor de grondgebonden bebouwing vanaf 1 tot maximaal 3 lagen met een dak
  • Een maximum aan uitnodigende zicht en looplijnen; een open bebouwing
  • Vanuit en door het plan uitgebreid uitzicht op achterliggend land, water en vesting
  • Uniciteit van bebouwing

Dan krijgt de vesting toegevoegde waarde, bouwt zij verder op een cultuur die al goed is. En het mag best een werfidee hebben, opgebouwd uit elementen die Zaltbommel uniek hebben gemaakt.

Hierdoor gaan we geen 3 jaar terug in de tijd maar voorkomen we 5 jaar oponthoud, voorbeelden dat het wel kan zijn genoeg.

De politiek heeft de durf, het lef en de wijsheid hebben om namens ons allen het plan te herzien, dat kan niet anders.

Werkgroep buitenstad Vereniging vestingstad

PS. Als je op de hoogte wilt blijven, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!

Bericht in het Haarlems Dagblad

Onze petitie blijft niet onopgemerkt! Vanmorgen werd erover bericht in het Haarlems Dagblad (en aanverwante regionale kranten) Stuur je het nieuws ook door, zodat we zoveel mogelijk mensen bereiken? .

2021-04-10 | Petition Stop de vaccinatiestop

4 drijvende eilanden in plaats van 5

Wiek-II heeft naar buiten gebracht dat nu 4 drijvende eilanden van 155m doorsnee worden overwogen, in plaats van 5 en suggereert dat aanpassingen in samenspraak met omwonenden zijn gedaan. Een schets daarvan is te bekijken in het blog..

De petitiie is LIVE

Vanaf vandaag kun je deze petitie ondertekenen om verspilde vaccinaties te voorkomen! Zegt het voort!.

geef burgers zelf de keuze

het nieuws dat Hugo de Jong het spoedadvies van de gezondheidsraad klakkeloos overneemt in plaats van het advies van de EMA te volgen, is voor veel burgers de zoveelste klap in het gezicht in het hele drama rond de Nederlandse vaccinatiestrategie. Deze onbegrijpelijke keuze is niet alleen een forse tegenvaller voor een grote groep mensen met medische risico's waarvoor er nu op korte termijn nog geen redelijk alternatief is bedacht.

+Read more...

Daarbij is het ook weer een voorbeeld dat de Nederlandse overheid het blijkbaar steeds minder nauw neemt met de vrijheden van burgers, en specifieker in dit geval: het recht op zelfbeschikking als het over je eigen gezondheid gaat. Het is voor iedereen in Nederland wel duidelijk is dat er een (zeer minimaal) risico zit aan het kiezen voor Astra Zenica, maar de keuze om dit dan wel of niet te nemen hoort bij de patiënt te liggen, eventueel in overleg met de huisarts/ De huisarts, kent de patiënt het beste en kan deze informeren, of aanvullende maatregelen inzetten om de risico's te verminderen of elimineren door bijvoorbeeld bloedverdunners of anti-trombose medicatie voor te schrijven. Of je nu wel of niet voor vaccinatie bent, deze ingreep op het zelfbeschikkingsrecht gaat ons allemaal aan, en de overheid moet hierop teruggefloten worden. Teken daarom deze petitie en deel hem zoveel mogelijk!

Laatste kans: maak bezwaar! Nieuwe bezwaar site live!

Afgelopen jaar heeft de gemeenteraad de plannen voor de Mient goedgekeurd. Het zijn mooie plannen waar een hoop verbeteringen voor de straat in zitten.

+Read more...

Alleen gaat de gemeente 158 (!) bomen kappen. Wij hebben de gemeente laten zien dat er een beter plan mogelijk is. Maar de kapvergunning is 31 maart toegekend. Dit geeft ons allemaal 6 weken om bezwaar te maken. Hoe meer mensen bezwaar maken hoe beter! Dit is de laatste kans om ervoor te zorgen dat onze Mient mooi groen blijft. Maak bezwaar via https://bezwaar.denhaag.nl. Het besluitnummer is 202020445/7893135 en de datum van het besluit is 31-03-2021. Let op, je hebt je DigiD hiervoor nodig. Deadline is 11 mei. Wij bereiden momenteel een ‘model’ bezwaar voor. Dit kan omwonenden helpen snel en eenvoudig bezwaar te maken. Wil jij het model bezwaar in je mailbox ontvangen zodra het af is? Laat dan hier je mailadres achter: http://eerlijkplanmient.nl/bezwaar/