U, de petitionaris

Nieuws

Europese petities open om te ondertekenen

De Europese Commissie en het Europese Parlement ontvangen ook petities. Die heten dan Europese Burgerinitiatieven en moeten aan allerlei regels voldoen. Het moeilijkst is dat er een miljoen ondertekeningen voor moeten worden verzameld. En die moeten volgens een bepaalde formule verspeid zijn over de EU.

Er bestaat ook een petitie om te voorkomen dat het instrument zelf moeiljker wordt.. Aanbevolen.

Op het moment is het deze initiatieven gelukt om toegelaten te worden, ze wachten op uw steun:

Voor een volledig overzicht van alle Europese burgerinitiatieven zie deze pagina in het Engels van de organisatie 'The ECI Campaign'. of de pagina van de EU over het Europees Burgerinitiatief (wel in het Nederlands).

16-02-2019

Petitie overhandiging gemist? Kijk hier de overhandiging via een video opname.

Voor wie er niet live bij kon zijn, of de petitie overhandiging graag nog eens terugziet: Hieronder staat een link met een video opname van de petitie overhandiging van 9 februari om 13.00u.

https://www.facebook.com/AlternatieveZorgOpen/posts/128297742499965

Wij danken Piet Leunis voor zijn heldere betoog en scherpte bij het beantwoorden van de vragen van de aanwezige kamerleden! In 15 minuten tijd kon er kort en krachtig uiteengezet worden wat wij vragen aan het ministerie VWS.

+Lees meer...

Hierbij is specifiek het aspect genoemd dat Acupunctuur door de WHO erkend is als effectieve behandelwijze, alsook het voorbeeld dat in Groot Brittannië Acupunctuur sinds kort is opgenomen in de reguliere zorg (als fysiotherapie).

Inmiddels zijn de petitielijsten met ondertekeningen gestuurd naar de griffier. Verder is er een document gestuurd waarin de vele e-mails die jullie (patiënten/cliënten) gestuurd hebben die de noodzaak van acupunctuur beschrijven voor hun specifieke klacht.

In het eerstvolgende corona debat (datum wordt later bekend gemaakt) zal er opnieuw aandacht komen voor het thema. We houden jullie op de hoogte!

Wat hopen wij te bereiken met deze petitie

Beste ondertekenaars, We horen van een aantal richtingen dat het verzoek van deze petitie nog wat vaag is. Helaas was dit door het maximum woorden aantal niet op een andere manier mogelijk.

+Lees meer...

Toch snappen we dat mensen graag meer willen weten, vandaar dit berichtje. Hoewel we open staan voor elke vorm van aanpak van dit probleem vanuit de overheid zijn er zeker een aantal punten waarvan wij geloven dat ze extra belangrijk zijn.

Meer budget voor de GGZ, de GGZ zit al langer krap door bezuinigingen of simpelweg gebrek aan budget. Dit uit zich onder andere in lange wachttijden en een beperkte mogelijkheid voor cliënten om kritisch te zijn wanneer zij een behandelaar kiezen. Zeker in deze tijden is het belangrijk dat kinderen en jongeren snel hulp krijgen en de juiste hulp krijgen. Meer budget kan hier een belangrijke bijdrage aan doen.

Speciale trainingen voor behandelaren waar zij leren over de gevolgen van de corona crisis op de mentale gezondheid. De corona crisis is een geheel nieuwe situatie die onvoorspelbare gevolgen met zich mee neemt. Om te voorkomen dat negatieve mentale gevolgen onbehandeld blijven is het van belang dat behandelaars handvatten krijgen aangeboden voor de behandeling. Zo kunnen kinderen en jongeren zo effectief en efficiënt mogelijk geholpen worden. Deze trainingen zouden ook aangeboden kunnen worden aan leerkrachten, dit zou enige druk van de Ggz af kunnen halen en meer kinderen kunnen op deze manier bereikt worden

Een lange termijn plan van aanpak wat in gaat op hoe ontwikkelingsproblemen van de huidige generatie kinderen opgevangen gaat worden. Het is naïef om te denken dat de gestegen mentale problematiek zal verdwijnen wanneer het virus dat doet. Een hele generatie kinderen heeft hun hele bewuste leven thuis gezeten, een hele generatie schoolkinderen heeft hun pubertijd niet fatsoenlijk door kunnen maken. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen van ontwikkelingsstappen die onvoldoende gemaakt konden worden in het afgelopen jaar. Er moet een plan gemaakt worden over hoe deze kinderen en jongeren opgevangen gaan worden, zo snel mogelijk, zodat de negatieve gevolgen zo klein mogelijk gehouden kunnen worden.

Heel erg bedankt voor jullie steun. Hopelijk komt er wat moois uit!

Contactgegevens:

Heeft u vragen over de petitie, wilt u iets weten over de moeders of bent u wellicht een nieuwe moeder dan zijn wij te bereiken op:

Info.moms.on.a.mission@gmail.com.

Hulde aan LIA - Open brief aan de minister

Den Haag, 7 februari 2021

Open brief aan de minister van primair en voortgezet onderwijs.

Betreft: Volledige heropening basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs per 8 februari. Heropening 8 februari niet verantwoord, aanvaardbaar en veilig.

Geachte minister Slob,

De regering heeft na hierover OMT-advies te hebben ontvangen, besloten het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs weer volledig te openen vanaf maandag 8 februari. Het zou een goede zaak zijn als dat op een veilige manier zou kunnen.

+Lees meer...

Toch zegt u in uw brief aan het onderwijs van 3 februari de zorgen van vele in het onderwijs werkzame mensen en andere betrokken groepen over deze heropening te snappen. Ook zegt u dat het een moeilijk besluit vond. Dat snappen wij op onze beurt weer goed. Het is niet niks om zulke zware beslissingen te moeten nemen in deze moeilijke tijden en we zouden niet graag in uw schoenen staan.

Wij vermoeden echter dat u ook niet graag in onze schoenen zou willen staan. Het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel gaat ten gevolge van uw beslissing vanaf 8 februari weer aan de slag op een werkvloer waar, in uw woorden, sprake is van ‘een verantwoord en aanvaardbaar risico’. U noemt de situatie - bewust? - echter niet ‘veilig’. Voor de veiligheid moeten leraren, ondersteuners en scholen zelf zorgen en daarvoor heeft u een brief met daaraan gekoppeld een ‘Servicedocument funderend onderwijs en corona’ naar de scholen gestuurd. Deze maatregelen zijn weer uitgewerkt in een enkele dagen later aan de scholen verstuurd ‘Protocol Basisonderwijs’, dat is opgesteld door de bonden, een schoolleidersvereniging en de sectorraad, in afstemming met partijen als OCW, SZW en - zoals u het noemt - 'collegiaal getoetst' door het RIVM.

Het moge u inmiddels duidelijk zijn dat wij niet blij zijn met deze volledige heropening, de ‘maatregelen’ en de gevolgde werkwijze om tot deze beslissing te komen. Met name in de pers en de sociale media lezen wij erg veel twijfels en grote zorgen bij verschillende betrokken partijen. Het lijkt erop dat partijen zich ‘voor het blok’ gesteld voelden. Ook de wijze waarop het OMT lijkt te hebben ‘ingestemd met een advies’ dat door de regering al was voorgekookt en dat het OMT vroeg om ook te kijken naar maatschappelijke zorgen en sociale problematiek in plaats van alleen naar de gezondheidsaspecten van de heropening lijkt ons geen goede zaak. Wij hebben een andere conceptie van ‘onafhankelijkheid’.

De maatregelen die - zoals u het formuleert - voor een verantwoorde opening moeten zorgen, zijn in onze ogen te weinig, naar schoolbesturen niet verplicht genoeg, niet uitvoerbaar en onvoldoende controleerbaar. Om dat beter te maken, stelt u voor dat scholen kunnen proberen - niet verplicht! - met ‘cohorten’ te werken, zodat door de ‘Aanscherping van het bron- en contactonderwijs’ niet meteen een hele klas of groep als nauw contact van een besmet persoon thuis in quarantaine moet blijven. Het voorstellen van dit soort maatregelen wijst erop dat ook de regering het eigenlijk niet ‘verantwoord en aanvaardbaar’ vindt om weer volledig open te gaan. Op ons komt het over als een show voor de bühne. Indelen van klassen in kleinere groepjes of koppels zal de scholen nog wel lukken, dat opschrijven vast ook, maar iedere leraar kan u vertellen dat het handhaven en controleren van een veilige scheiding tussen deze cohorten in de klas een illusie is. En daarmee valt een belangrijke pijler onder uw streven naar veiligheid weg.

Daarom pleiten wij ervoor dat u een ingrijpende aanscherping van de maatregelen uitvaardigt: er wordt alleen maar lesgegeven aan halve klassen (om en om aanwezig, ochtend en middag of dag na dag) of scholen zorgen ervoor dat hele klassen beurtelings om de dag op school aanwezig zijn, waardoor de kinderen/cohorten echt een stuk uit elkaar geplaatst - en gehouden - kunnen worden. Dat zou dan enigszins in de buurt van ‘verantwoord en aanvaardbaar' kunnen komen. Wij spreken bewust niet van ‘veilig’ in dezen, maar proberen u met deze brief ertoe te brengen dat u in ieder geval meer doet dan nu om de veiligheid te bevorderen.

Gelukkig heeft u - te elfder ure - nog besloten om met de aanvulling te komen dat kinderen met een snotneus thuis moeten blijven - maar dat is voor ons wel weer een aanwijzing dat u al op het eerder door u uitgesproken ‘verantwoord en aanvaardbaar risico' terug bent gekomen. ‘We houden niemand aan het onmogelijke’, zegt u in uw brief, maar dat is wat - zelfs met onze aanvullende eisen voor de maatregelen - voor veel leraren en hun (vaak kwetsbaar) thuisfront nu toch gebeurt.

Uw ‘tegemoetkoming’ dat leraren en onderwijsondersteuners die echt grote angst hebben voor de onveiligheid in goed gesprek met hun directie naar een oplossing moeten zoeken is echt onvoldoende en een belediging voor de professionaliteit en het arbeidsethos van deze leraren en onderwijsondersteuners. Wij stellen voor dat wie zich onveilig voelt en het risico in de school niet verantwoord en aanvaardbaar vindt, zelf de beslissing mag nemen om vanuit huis of een andere wel veilige plek online onderwijs te verzorgen. Dit overlaten aan een ‘goed gesprek’ is vragen om ongezonde druk van de werkgever op de werknemer, vergelijkbaar met het goede gesprek waarmee schoolbestuurders uit West-Brabant - die de onveiligheid in hun school niet voor hun verantwoording konden nemen - werden geconfronteerd toen de onderwijsinspectie bij hen op de koffie kwam. Het betekent ook nog eens dat u kennelijk de Arbowet waarin werkgevers, samen met de MR mede ingevolge de RI&E, worden verplicht de zorgplicht en veiligheid jegens personeel en leerlingen serieus te nemen, daarbij negeert of naar de achtergrond drukt.

Dus, kort samengevat, maximaal de helft van het totale aantal leerlingen tegelijk op school (de details zijn een kwestie van uitwerking) en leraren en onderwijsondersteuners gaan zelf over hun veiligheid.

Tot uw dienst, hoogachtend en met vriendelijke groet, Namens onderwijsvakbond Leraren in Actie, Peter Althuizen, voorzitter.

In de media

Zie item op Omroep Zeeland online. Door deze publiciteit hebben al bijna 90 personen de Petitie ondertekend. Binnenkort interview met De Bode/Faam..

09-02-2021 | Petitie Vogelpark vogelvriendelijk

Verbluffend rapport van onze testcase

We hebben een testcase in het Maasgebouw - De Kuip N.V. mogen doen in de drukst bezochte ruimte in het gebouw, Het werd de Heren toiletten groep. Uitgevoerd en met verbluffende eindresultaten (meetcijfers), Geheel schoon in de lucht en de oppervlakken na behandeling met de antimicrobiele coating. Het rapport is na 10 feb inzichtbaar mocht daar behoefte naar zijn. 10 februari gaan we het rapport overhandigen + bespreking!

Ook dit is realiseerbaar in scholen en kinderdagverblijven..

Lid Outbreak Management Team verzwijgt financieel belang bij coronatesten

Arts-microbioloog Jan Kluytmans verdient aan coronatesten. Als lid van het Outbreak Management Team (OMT) adviseert hij gelijktijdig over het testbeleid en over de inzet van sneltesten, een bron van inkomsten voor zijn laboratorium en hemzelf.

+Lees meer...

Maar dat financiële belang heeft hij niet gemeld. Het RIVM ontkent het bestaan van een belangenconflict. Dit is niet het eerste incident rond belangenverstrengeling in het OMT: eerder al kwam de dubbele pet van collega Ann Vossen in beeld. https://www.lnnmedia.nl/corona/lid-outbreak-management-team-verzwijgt-financieel-belang-bij-coronatesten/

Ook HISWA Recron wil minister voor toerisme en gastvrijheidseconomie

Recreatie en watersport hoger op politieke agenda

Het is tijd voor een minister van Toerisme en Gastvrijheidseconomie. Dat is een van de kernboodschappen van een manifest dat HISWA-RECRON, ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie, inzet voor de aankomende Tweede Kamer-verkiezingen van 17 maart en de kabinetsformatie.

+Lees meer...

Vandaag ontving Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer van HISWA-RECRON het manifest. https://www.hiswarecron.nl/actueel/nieuws/HISWA-RECRON-wil-minister-van-toerisme-en-gastvrijheidseconomie.