You, the petitioner

Updates

Doe de school weer open

Een ondertekenaar vraagt u de petitie Doe de school weer open te ondertekenen:

doedeschoolweeropen.petities.nl

en daarna anderen uit te nodigen dat ook te doen.

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

2021-01-15

Prikkelende vragen van Amersfoort2014 aan het College van Amersfoort! (WOB)

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 1) Uit de geleverde WOB-stukken blijkt dat raadslid A. Janssen (GroenLinks) op 16 februari 2018 Whatsapp-contact heeft gehad met ”Hans” (WOB-stuk nr.

+Read more...

1055).

Vraag A. Janssen: “Hoi Hans nog een vraag: wanneer heeft <…> voor het eerst met de gemeente gesproken over een daadwerkelijk plan voor zonnevelden in Vathorst?” Antwoord ”Hans”: “Dat was einde voorjaar 2015. Exacte datum weet ik niet.”

Vervolgens dienen GroenLinks, D66 en PvdA schriftelijke vragen in op 20 februari 2018: Vraag 6: “Op welk moment is voor het eerst gesproken met Profin bv. over mogelijke ontwikkeling van zonnevelden in Vathorst?” Antwoord College: “Na het Raadsbesluit over het haalbaarheidsonderzoek van 23 mei 2017 is voor het eerst met Profin bv. gesproken over hun concrete plan voor zonnevelden.”

Uit bovenstaande blijkt dat toenmalig raadslid en huidig wethouder Janssen op de hoogte was van het feit dat einde voorjaar 2015 voor het eerst gesprekken waren gevoerd tussen Profin bv. en de gemeente Amersfoort over de zonnevelden in Vathorst-Noord en dat zij vervolgens met deze wetenschap die vraag nog eens formeel schriftelijk heeft gesteld aan het College en blijkbaar tevreden was met het aantoonbaar onjuiste antwoord van het College aan de Raad.

1a) Graag een verklaring van het College waarom zij op deze onverklaarbare wijze heeft gehandeld. 1b) Hoe is het verschil in antwoord van ”Hans” te verklaren ( namelijk: óf einde voorjaar 2015 óf na 23 mei 2017)? 1c) Wie is verantwoordelijk voor deze tegenstrijdige en dus onjuiste informatieverstrekking aan raadslid Janssen in het bijzonder en de gemeenteraad in de breedte? 1d) Wat is het oordeel van het college over deze wijze van informatieverstrekking van “Hans” in het Whatsapp-bericht van 16 februari 2018?

2) Uit WOB-stuk nr. 264 blijkt dat op 2 mei 2018 een agenda en uitnodigingstekst is gestuurd voor een meeting OBV/Vathorstbeheer en Profin bv. In het tweede WOB-verzoek heeft de stichting de notulen opgevraagd. Het antwoord van de gemeente op dit verzoek was: ‘De gemeente heeft geen notulen.’ 2a) Hoe is het mogelijk dat er van zo’n formele bijeenkomst geen verslag(-je) is of notulen zijn? 2b) Heeft een van de twee andere partijen een verslag gemaakt? 2c) Zo ja, heeft de gemeente hiervan een afschrift ontvangen? 2d) Zo ja, waarom is dat afschrift niet ter beschikking gesteld aan de WOB-verzoeker en is het college bereid dit verslag alsnog ter inzag te leggen voor de gemeenteraad?

3) Uit WOB-stuk nr. 1097 blijkt dat de gemeente op 26 juli 2018 een brief heeft gestuurd aan <…> met de bevestiging dat de aanvraag zonnepark Over de Laak is ingetrokken. Amersfoort2014 vindt de volgende passage in vernoemde de brief zeer bijzonder: “In overleg met onze directeur, dhr. Kamphorst, van de gemeente is op 13 juli 2018 ter sprake gekomen dat deze aanvraag van 6 februari 2018 in deze vorm niet binnen de wettelijk voorgeschreven termijnen tot een vergunning zal kunnen leiden.”

3a) Welke argumentatie heeft dhr. Kamphorst gehanteerd om tot een dergelijke voorspelling te komen? 3b) Is er een verslag van het overleg met dhr. Kamphorst en Profin bv. over de argumenten die door dhr. Kamphorst gehanteerd zijn? 3c) Zo nee, waarom niet? Zo ja, graag inzage in dat verslag. 3d) Hoe kan een dergelijke voorspelling ambtelijk worden gedaan terwijl de Wabo-procedure al was gestart? Oftewel: Waarom heeft dhr. Kamphorst in het gesprek van 13 juli 2018 op terugtrekking van de vergunning aangestuurd en is niet gekozen voor voortgang van de formele Wabo-procedure in de Raad, waar de formele besluitvorming hoort (stadium: verklaring van geen bezwaar)?

4) Uit het WOB-stuk nr. 1075 blijkt dat er op 18 juli 2019 op bestuurlijk niveau het volgende conceptvoorstel ligt: “Vathorst Over de Laak: Een aantrekkelijk groen-recreatief gebied gecombineerd met goed ingepaste zonnevelden.” Deze notitie is niet door het College of de Raad vastgesteld. De pagina’s 10, 11 en 12 zijn geheel weggelakt. De stichting heeft in haar tweede WOB-verzoek een weergave gevraagd van deze bladzijden; anders een motivatie waarom die pagina’s zijn weggelakt. Het antwoord van de gemeente: “Het betreft hier financiële gegevens waarvan de openbaarmaking de juridische en financiële positie van de gemeente kunnen beïnvloeden.”

4a) Amersfoort2014 verneemt graag van het college waardoor de juridische en financiële positie van de gemeente Amersfoort beïnvloed kan worden bij openbaarmaking van de betreffende juridische en financiële gegevens. 4b) Is het college bereid om Amersfoort2014 op korte termijn inzage te verstrekken in deze weggelakte stukken? 4c) Zo nee, waarom niet?

5) Uit de geleverde WOB-documentatie blijkt dat er intensief contact en correspondentie is geweest tussen de gemeente Amersfoort en Profin bv. De meest recente correspondentie gaat over de vraag of Profin bv. formeel een voorkeurspositie heeft voor het (in de toekomst) eventueel plaatsen van zonnevelden in Over de Laak. De gemeente geeft in de WOB-stuk nr. 193 aan juridisch advies in te winnen om jegens Profin bv. daar uitsluitstel over te geven. De gemeente Amersfoort is niet van plan de uitkomst van dit juridisch onderzoek openbaar te maken omdat volgens de gemeente het belang van deze openbaarmaking niet opweegt tegen het belang van vertrouwelijkheid.

5a) Citaat: ‘het belang van deze openbaarmaking weegt niet op tegen het belang van vertrouwelijkheid’. Kan het college deze wonderlijke zin nader verklaren? 5b) Welk belang van de gemeente wordt geschaad door de openbaarmaking van dit juridische onderzoek? 5c) Amersfoort2014 wil z.s.m. inzage in dit onderzoek. Is het college daartoe bereid? 5d) Zo nee, waarom niet ( zie ook vraag 5b)? 5e) Is het College het met de fractie van Amersfoort2014 eens dat het voor de gemeenteraad, in haar controlerende rol, van groot belang is dat openbaarmaking van dit juridisch advies erg groot is, omdat dit betrokkenen helderheid verschaft in de eventuele formele toezeggingen die het College heeft gedaan? 5f) Zo nee, waarom niet? 5g) Is het College het eens met de fractie van Amersfoort2014 dat de Raad zodanig dient te worden geïnformeerd dat zij kan beoordelen of hier sprake is van verstrengeling van belangen en/of wederzijdse verplichtingen? 5h) Zo nee, waarom niet?

6) Uit de geleverde WOB-documentatie blijkt dat Profin bv. een zgn. ‘feitenonderzoek’ heeft uitgevoerd (WOB-stuk 967). Er is volgens Profin bv tussen Profin bv. en de gemeente afgesproken dat beide partijen de feiten van de afgelopen jaren op een rijtje zouden zetten. Het antwoord van de gemeente: “De gemeente heeft geen feitenonderzoek gedaan. Alle documenten zijn verstrekt of openbaar.”

6a) Is met Profin bv. afgesproken dat beide partijen een feitenonderzoek zouden doen? 6b) Zo ja, waarom heeft de gemeente Amersfoort zich dan niet gehouden aan de afspraak met Profin om de feiten op een rijtje te zetten? 6c) Is het college in het bezit van het feitenonderzoek door Profin bv.? 6d) Zo ja, waarom heeft de gemeente dat niet gemeld aan de WOB-verzoekers? 6e) Zo ja, Amersfoort2014 wil graag z.s.m. inzage in dit feitenrelaas van Profin bv. Is het college daartoe bereid? 6f) Welk gemeentelijk belang wordt geschaad door het betreffende feitenrelaas van Profin bv. niet openbaar te maken?


Toelichting Op 24 oktober 2020 heeft het bestuur van de stichting ‘Behoud over de Laak’ een WOB-verzoek ingediend inzake de ruimtelijke ontwikkelingen Vathorst Noord met het verzoek alle informatie te verschaffen over de periode 1 januari 2014 tot 1 januari 2021.Op basis van de toegezonden stukken met het informatieverzoek met zaaknummer 1379847 heeft de stichting de gemeente Amersfoort om aanvullende documenten verzocht. Het onderzoek naar de aanvullende documenten is afgerond. De gemeente Amersfoort heeft de gedeeltelijk openbaar gemaakte documenten op 4 mei 2021 aan de stichting verzonden. Na een grondige bestudering van alle aangeleverde informatie blijven er voor Amersfoort2014 een aantal zaken onduidelijk en/of onbeantwoord. De vragen zijn op datum gesteld. Ter verduidelijking worden de WOB-nummers bijgevoegd.

Spandoeken voor behoud buitengebied Hasselo: ‘Wij dagen de gemeente Hengelo uit om bij zinnen te komen’

HENGELO - Bewoners van de Hasseler-Es en omstreken en het buitengebied Deurningen hebben hun verzet tegen het aanwijzen van het buitengebied Hasselo als zoekgebied voor zonnepanelen kracht bijgezet.

Klik hier voor het volledige nieuwsbericht.

.

2021-05-17 | Petition Behoud buitengebied Hasselo

Verbod op ander vaccin dan AstraZeneca frustreert jonge zestigers: ‘Alsof je vecht tegen machtsblok’

Dit is de kop van een artikel dat vandaag o.a. in BN DeStem is verschenen en ook in het AD en andere regionale dagbladen.

Het is inderdaad een onbegrijpelijk gevecht waar steeds meer zestigers tegenaan lopen.

+Read more...

In onze Facebookgroep kun je je frustraties kwijt maar ook mee doen met alle pogingen die we ondernemen om dit onrecht recht te zetten.

Dus meld je aan!

In Canada stoppen sommige provincies met het vaccineren met AstraZeneca

Uit bezorgdheid vanwege de bijwerkingen stoppen enkele provincies in Canada met vaccineren met AstraZeneca aldus CBC News Het ziet er naar uit dat de rest van Canada volgt.

Ondertussen in Zweden

Een al iets ouder artikel over een vrouw van 61 die in Zweden overleden is na vaccinatie met AstraZeneca. Het staat in een gerenommeerde krant namelijk in Aftonbladet en is een verhaal wat door haar familie wordt verteld.

+Read more...

Heel heftig. De familie maakt zich zorgen om 65 plussers, dit is namelijk in Zweden de groep die dit vaccin krijgt. Onlangs maakte Zweden bekend geen AstraZeneca meer nodig te hebben

"Het Vaxzevria-vaccin van AstraZeneca kan in zeer zeldzame gevallen bloedklonters veroorzaken, en daarom wordt het in Zweden alleen aan 65-plussers gegeven."

Wat is dit toch voor vreemde redenatie "het kan bloedklonters veroorzaken en daarom geven we het maar aan 65-plussers". Dat zijn ook mensen hoor!

De vaccinatietrein van de GGD gaat verder zonder groep 1956-1960

Wie in 1963-1964 geboren is kan binnenkort een uitnodiging van de GGD voor Pfizer/Moderna op de mat vinden. Maar kan ook nu al online een afspraak maken aldus NOS

"Mensen geboren in 1963 of 1964 kunnen afspraak voor inenting maken Mensen die geboren zijn in 1963 of 1964 kunnen vanaf dit moment online een afspraak maken voor een inenting tegen het coronavirus, meldt de GGD.

+Read more...

Dat kan via www.coronavaccinatie-afspraak.nl.

Volgens GGD-koepelorganisatie GGD GHOR Nederland komen 400.000 mensen versneld aan de beurt voor een vaccinatieafspraak. Het is volgens de GGD niet nodig om te wachten op de uitnodigingsbrief. Mensen krijgen het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna, zo laat het RIVM weten. Volgens demissionair minister De Jonge is iedereen met een medische indicatie tussen de 18 en 60 jaar oud die elk jaar de griepprik krijgt nu uitgenodigd, en gaat het vaccinatieprogramma nu verder op de volgorde 'van oud naar jong'.

Tot gisteren zijn in Nederland, zo zegt het coronadashboard van de overheid, 7,1 miljoen prikken gezet. Dat is wel een schatting. Het gemelde aantal prikken bij de GGD's is 4,7 miljoen. In dat getal zitten niet de inentingen die zijn gezet in onder meer ziekenhuizen en bij huisartsen."

Het programma gaat dus verder 'van oud naar jong' maar "vergeet" voor het gemak de jaren 1956-1960. Dat is dus niet "van oud naar jong".

Ook opvallend gezegd wordt dat er 7,1 miljoen prikken gezet zijn maar dat dit wel een schatting is. Bij de GGD zijn pas 4,7 miljoen prikken gezet en volgens mij hebben ze geen idee hoeveel er bij de huisartsen en in de ziekenhuizen geprikt is. Anders zouden er geen huisartsen zijn die AstraZeneca over hebben en ze als prullenbakvaccins weg willen geven. Het is een zooitje!

Vaccinatieoefendag in Rotterdam en vrije keuze.

In Rotterdam was een vaccinatieoefendag. De Volkskrant berichtte erover.

"Even verderop blijken sommige medewerkers liever een Moderna-vaccin te krijgen dan dat van Janssen, met zijn zeldzame bijwerkingen.

+Read more...

De deelnemers aan deze proefdag hebben hierin, net zoals de gewone Nederlanders, geen vrije keuze: ze hebben een brief gekregen van het ziekenhuis met daarin de naam van het vaccin. Medewerkers met zorgen konden van tevoren het callcenter bellen. ‘Voor collega’s die zwanger zijn of tromboseklachten hebben, maken we een uitzondering’, vertelt Stoof."

Deze deelnemers hebben wel een keuze. Ten eerste krijgen vrouwen die zwanger zijn Moderna en ook mensen die tromboseklachten hebben krijgen geen Janssen. En dan kun je er ook nog voor kiezen om niet te komen/weer weg te gaan en dan krijg je automatisch Pfizer/Moderna als je opgeroepen wordt door de GGD als je geboortejaar aan de beurt is.

EMA start met versnelde beoordeling Sinovac

Het Europees medicijnagentschap EMA is begonnen met de versnelde beoordeling van Sinovac. Het Chinese coronavaccin werkt op basis van geïnactiveerd virus.

+Read more...

Vaccins op basis van geïnactiveerd virus kunnen ‘theoretisch een bredere immuunrespons opwekken’, schreef De Jonge op 10 maart in antwoord op Kamervragen over het pleidooi van Meijman. De immuunrespons van Sinovac is gebaseerd op een breder palet viruseiwitten. “Zo ontstaat een immuunrespons die in potentie beter is opgewassen tegen virusvarianten,” aldus Meijman. Vaccins op basis van geïnactiveerd virus worden in Nederland al jaren op grote schaal gebruikt. De vaccins tegen difterie, hepatitis B, polio, kinkhoest en tetanus maken al decennia deel uit van het Rijksvaccinatieprogramma. Bij goedkeuring kan ook Nederland gebruik maken van Sinovac, maar het ministerie van Volksgezondheid wil daar niet op vooruitlopen.

Zie: https://www.parool.nl/wereld/ema-start-met-beoordeling-van-chinees-coronavaccin~bfd5dfdf/

2021-05-16 | Petition Keuzevrijheid vaccin