U, de petitionaris

Nieuws

Beter petities vinden op Petities.nl

We weten dat de zoekfunctie op petities.nl nog wat primitief is en een verbeterde zoekmachine staat nog in de steigers. Ondertussen kunt u heel goed de bekende zoekmachines gebruiken om alleen petities.nl te doorzoeken door site:petities.nl voor uw zoekterm te zetten. Dan doorzoekt u alleen petities.nl!

Dat geeft iets verschillende zoekresultaten bij bijvoorbeeld Google, DuckDuckGo en Bing/Microsoft.

De meeste ondertekenaars vinden overigens de weg naar een petitie omdat een bekende erop wijst. Vooral via een persoonlijk bericht is dat effectief. Vergeet dus niet anderen te wijzen op de petities die u ondertekent!

11-09-2017

Besluiten die de raad heeft genomen 2021-2022

(kopieer de linkjes in uw browser om de documenten te lezen)

Op 28 april 2021 stelde de gemeenteraad het raadsvoorstel 'Uitbreiding Eindhoven Museum - VONK*' vast. Hiermee besloot de raad dat er uitbreiding komt.

+Lees meer...

Inhoudelijk ging dit over: 1. Instemmen met de uitwerking locatiekeuze en het verder uitwerken van de uitbreiding van Eindhoven Museum (plan VONK) in Genneper Parken, op een gedeelte van de locatie aan de Boutenslaan 161a en het voormalig baggerdepot, binnen de door de gemeente geformuleerde kaders en randvoorwaarden (zie bijlage). 2. Op basis van het (later uit te werken) voorlopig ontwerp extern te valideren of plan VONK voldoet aan de gestelde kaders en randvoorwaarden, alvorens de bestemmingsplanwijzigingsprocedure in gang te zetten, die de definitieve basis vormt voor realisatie.

https://raadsinformatie.eindhoven.nl/document/11743441/1/Raadsvoorstel+Uitbreiding+Eindhoven+Museum+-+VONK

Op 21 december 2021 stelde de gemeenteraad het voorlopig ontwerp van de uitbreiding vast. Inhoudelijk ging dit over: 1 In te stemmen met het Voorlopig Ontwerp voor de beoogde locatie in Genneper Parken dat volgens de externe validatie voldoet aan de op 28 april 2021 in de raad vastgestelde kaders/randvoorwaarden en de bestemmingsplanwijzigingsprocedure in gang zetten. 2 Nieuwe eisen aan VONK* moeten vergezeld gaan van een compleet dekkingsvoorstel binnen de gemeentelijke begroting, om te voorkomen dat de financiële consequenties ten laste komen van de exploitatie- en/ of investeringsbegroting van VONK* of doorgeschoven worden naar een later moment.

https://raadsinformatie.eindhoven.nl/document/11697759/1/RaadsvoorstelUitbreidingEindhovenMuseum-VONK

Op 20 december 2022 nam de raad het raadsvoorstel 'Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied (Museumpark VONK)' aan. Hiermee is de benodigde bestemmingsplanwijziging goedgekeurd. https://raadsinformatie.eindhoven.nl/document/12230994/1

Diverse brieven en raadsvoorstellen over Muziekgebouw 2019-2021

(kopieer de linkjes hieronder in uw webbrowser om de documenten te lezen)

Op 13 december 2019 informeert het College van burgemeester en wethouders de gemeenteraad met de volgende brief: Binnenstadsontwikkeling De Heuvel en gezondmaking Muziekgebouw https://raadsinformatie.eindhoven.nl/document/11753689/1/RaadsinformatiebriefBinnenstadsontwikkelingDeHeuvelengezondmakingMuziekgebouw

Op 28 januari 2020 besloot de gemeenteraad: 1. Instemmen met een financiële bijdrage aan het Muziekgebouw Eindhoven van € 300.000,- voor het aanpakken van de huidige financiële tekorten van het Muziekgebouw conform bovenstaande propositie en deze kosten ten laste te brengen van de Algemene reserve in 2020. Raadsvoorstel: https://raadsinformatie.eindhoven.nl/document/11734335/1/Raadsvoorstel+Gemeentelijke+bijdrage+gezondmaking+Muziekgebouw

Op 14 juli 2020 informeert het College van burgemeester en wethouders de gemeenteraad met de volgende brief: Vervolgstappen proces De Heuvel – Muziekgebouw Eindhoven. https://raadsinformatie.eindhoven.nl/document/11758949/1/BriefaandeledenvanderaadoverVervolgstappenprocesDeHeuvel___MuziekgebouwEindhoven

Op 28 april 2021 informeert het College van burgemeester en wethouders de gemeenteraad met de volgende brief: Voorkeursscenario in het kader van de gezondmaking van het Muziekgebouw en de binnenstadsontwikkeling van De Heuvel.

+Lees meer...

https://raadsinformatie.eindhoven.nl/document/11762658/1/RaadsinformatiebriefStandvanzakenMuziekgebouw

Op 30 november 2021 besloot de gemeenteraad: 1. Vaststellen van het ontwikkelplan Verbinden en Verbreden van het Muziekgebouw, d.d. 15 oktober 2021 (bijlage 2). 2. In boekjaar 2022 het Muziekgebouw een bedrag van €1.056.000,- (excl. Btw) aan achterstallige huur kwijt te schelden ten laste van de reeds in dit kader gevormde voorziening voor dubieuze debiteuren onder voorwaarde dat de Stichting Brainport positief besluit op de vervolgaanvraag Regio Deal. 3. De gemeenteraad van Eindhoven spreekt zich uit voor een procesvolgorde waarin inhoud leidend is en dat later gekozen wordt voor een mogelijke locatie van een eventueel te vormen Muziekcluster (A2A). 4. Het Muziekgebouw en De Effenaar bij de uitwerking van het Ontwikkelplan de ruimte geven om het toekomstige Muziekcluster daar te laten landen in de stad waar het de meeste kans van slagen heeft (A2A). Raadsvoorstel: https://raadsinformatie.eindhoven.nl/document/11697712/1/RaadsvoorstelOntwikkelplanroute_Muziekcluster

07-02-2023 | Petitie Toekomst Muziekgebouw Eindhoven

Rechtszaak Albert Heijn-gemeente Blaricum woensdag 8 februari

Albert Heijn Blaricum verzet zich tegen een besluit van de gemeente Blaricum om laden- en lossen vóór 07.00 uur te bestraffen met dwangsommen. Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek heeft op 12 oktober geluidsoverlast vastgesteld t.a.v.

+Lees meer...

het laden en lossen en de koelinstallaties. Hiermee overtreedt AH artikel 2.17 Activiteitenbesluit milieubeheer . De behandeling van de voorlopige voorziening vindt plaats op woensdag 8 februari a.s. om 09.00 uur bij de Rechtbank Utrecht op het Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht. De zitting is openbaar.

Bijeenkomst Albert Heijn, gemeente, raadsleden en indieners zienswijzen verloopt uiterst onplezierig.

Dinsdag 31 januari kwamen Albert Heijn, gemeente Blaricum en indieners van zienswijzen bijeen in het gemeentehuis in Eemnes. Mede door onduidelijkheid over de opzet werd het een uiterst chaotische en onplezierige bijeenkomst.

+Lees meer...

Meer info: zie verslag Oog op Blaricum (https://oogopblaricum.blog/2023/02/01/een-bijzonder-onplezierige-bijeenkomst).

Wat is de zeggingskracht van deze petitie?

Iemand zei: 95% van het dorp heeft niet gereageerd. Wat zegt deze petitie dan?

Een goede vraag en daarover het volgende.

+Lees meer...

Volgens een enquête van de dorpsraad van een paar jaar terug was 64% tegen de uitbreiding. Die enquête had 451 respondenten. Volgens een statisticus had die enquête een nauwkeurigheid van + of – 5 % op basis van een inwonersaantal van 13.000. Dus de werkelijke uitslag lag tussen 59% en 69%.

Het aantal respondenten van deze voor- én de tegenpetitie samen is 630 en laat 59% tegen zien. Dan mag je verwachten dat dit resultaat nauwkeuriger is dan de enquête van de Dorpsraad. Ik heb hier dus veel vertrouwen in.

Als dit een enquête was voor Nederland, dan was de nauwkeurigheid uiteraard heel laag.

Volgens petities.nl heeft een opbrengst van meer dan 100 ondertekeningen voor een lokale petitie of van 10.000 voor een landelijke petitie voldoende zeggingskracht.

Petitie gestart: 'Bescherm werknemers tegen het maken van veel overuren.'

Gisteren is officieel de petitie gestart: 'Bescherm werknemers tegen het maken van veel overuren.'

Een aantal mensen hebben inmiddels getekend! Er kunnen nog veel meer mensen tekenen! Einddatum: 05-05-2023.

Stuur als u wil de petitie door naar familie, vrienden, kennissen, buren, enz..

06-02-2023 | Petitie Werknemers tegen veel overuren

Petitie aangeboden

Deze petitie is in 2022 aangeboden aan de voorzitter van de vertrouwenscommissie. De petitie is betrokken bij het opstellen van de profielschets voor de nieuwe burgemeester.

+Lees meer...

Deze staat geschreven in de vrouwelijke vorm om vrouwen nadrukkelijk uit te nodigen te solliciteren voor de functie.

Petitie wordt op 6-2-2023 om 21:00 uur gesloten.

Mede dorpsgenoten, De petitie tegen de uitbreiding van De Stroet wordt vandaag gesloten. Wij hebben een mooi resultaat bereikt van 370 ondertekenaars.

+Lees meer...

Wilt u alsnog ondertekenen dan kan dat tot maandag 6-2-2023 om 21:00 uur. Het was goed te zien dat de ondernemers een vóór-petitie zijn gestart met tot nu toe 260 ondertekenaars. Door deze twee petities samen te voegen ontstond er een enquête waaruit blijkt dat 59% van de Lunteranen tegen de uitbreiding is. Dat is ongeveer gelijk is aan een enquête van de Dorpsraad van een paar jaar terug. Het resultaat gaan we samen met onze argumenten aanbieden aan de gemeenteraad Ede. Wij danken iedereen voor het ondertekenen van de twee petities. Het leverde een evenwichtig beeld op van hoe Lunteranen tegen de uitbreiding aankijken. Wij houden u op de hoogte van het vervolg.