U, de petitionaris
Nederlands recht

Stop de spoedwet, laat onze wettelijke grondrechten in stand

1.568 ondertekeningen

Het kabinet werkt momenteel aan een spoedwet die het wettelijk mogelijk maakt om de grondwettelijke rechten van de Nederlandse burger in te perken, binnen enkele weken vervangt deze wet de huidige noodverordeningen. Invoering van dit wetsvoorstel schaadt de rechten van alle Nederlandse burgers!

Petitie

Wij

De Nederlandse burgers

 

constateren

 • Dat het kabinet middels de invoering van een spoedwet voornemens is om de mogelijkheid te creëren de grondwettelijke rechten van Nederlandse burgers (tijdelijk) in te perken;
 • Dat invoering van de spoedwet de vrijheden en rechten van de Nederlandse burgers schaadt;
 • Dat invoering van de spoedwet de fundamentele mensenrechten schaadt;
 • Dat de Nederlandse burger geen kans krijgt om zich uit te laten over deze wetswijziging.

 

en verzoeken

 • Het parlement om niet in te stemmen met deze wetswijziging;
 • Het parlement om het grondwettelijk mogelijk te maken om bindende referenda uit te schrijven;
 • Het parlement om besluiten op wetsvoorstellen met een beperkende werking op de grondwet te laten verlopen middels een bindend referendum;
 • Het parlement om digitale stemming mogelijk te maken;
 • Het parlement om het vertrouwen uit te spreken in de Nederlandse burgers.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
01-10-2020 
Petitionaris:
Ronald Monsanto 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Update invoering spoedwet, in werking treding waarschijnlijk per 01-07-2020!

Beste Nederlandse medeburgers,

Hoewel het momenteel in de media redelijk stil is omtrent de implantatie van de spoedwet en hoe dit voorstel er uit zal zien kwam RTL een paar dagen geleden met een kleine update hieromtrent, graag verwijs ik u naar: een link.

RTL zou hierbij een eerste versie van de voorgestelde spoedwet in handen hebben gekregen en licht een aantal van de in deze (in de eerste versie) opgenomen punten uit. In het eerste voorstel zou volgens RTL in ieder geval zijn opgenomen dat er straks (vanaf 1 juli 2020) een wettelijke verplichting (dus met juridische grondslag) geldt met betrekking tot de 1,5 meter afstandsmaatschappij en de verplichting om (in bepaalde situaties) mondkapjes te dragen.

+Lees meer...

Burgers die hier geen gehoor aan geven (om wat voor reden dan ook) kunnen beboet maar ook op andere manieren juridisch vervolgd worden!

Helaas maakt RTL geen melding van andere beperkingen die de minister straks eenzijdig kan opleggen aan de gehele Nederlandse bevolking. Er wordt alleen melding gemaakt over hoe er juridische basis wordt gecreëerd voor het “nieuwe (ab)normaal”. In welke mate de spoedwet voorziet om andere grondwettelijke en fundamentele mensenrechten af te pakken, in te perken, of op te schorten van de Nederlandse burgers wordt verder niet vermeld.

Vergeet niet, als deze spoedwet eenmaal door de Tweede en Eerste kamer is geloodst dan bepaalt één (niet democratisch gekozen) minister wanneer deze wet in werking zal treden, hier hebben onze democratisch gekozen volksvertegenwoordigers verder geen invloed meer op!

De “versoepeling” voelt momenteel voor de meeste van ons waarschijnlijk als een enorme verlichting, vergeet echter niet dat de overheid eenzijdig uw vrijheden heeft ingeperkt en/of afgepakt! Uw naasten niet meer kunnen zien, geen zeggenschap meer hebben wat u doet in uw eigen huis, uw vrijheid van meningsuiting, dit is zijn essentiële mensenrechten die ons eenzijdig zijn afgepakt. Hier mag nooit een (grond)wettelijke grondslag voor worden gecreëerd, dit heeft niets meer met democratie te maken maar is een ultiem machtsmiddel om je wil op te dringen aan de gehele Nederlandse bevolking!

Vooralsnog lijkt het er op dat de spoedwet per 1 juli 2020 in werking moet gaan treden (deze spoedwet wordt dus direct in werking gesteld), laten wij er met zijn alle voor zorgen dat wij als Nederlandse burgers ons verzetten tegen deze vorm van oppressie.

Tot slot maak ik jullie graag nog attent op iets anders waar ik vorige week bij toeval tegenaan liep maar waar ik in de (alternatieve) media eigenlijk nog niets over heb vernomen. Het gaat om de verankering in de Nederlandse grondwet van Nederland als lid van de Europese Unie. Graag verwijs ik u naar: een link. Ongeacht de persoonlijke visie of Nederland onderdeel van de Europese Unie uit moet blijven maken is dit iets dat democratisch besloten moet worden in mijn optiek. Dit lijkt mij een specifiek standpunt binnen een democratie waar de bevolking zich (middels een bindend referendum) over moet kunnen uitspreken! Deze grondwetswijziging middels politieke Europese achterkamertjes doorvoeren zonder dat de Nederlandse bevolking hier invloed op kan uitoefenen getuigd niet van enig vertrouwen in de bevolking of van het leven in een democratie. Daarnaast dient een dergelijke grondwetswijziging geen enkel democratisch nut maar alleen een politieke agenda.

Als dergelijke voorstellen niet aanhankelijk worden gemaakt bij het grote publiek is de kans groot ruchtbaarheid op de achtergrond gewoon wordt doorgevoerd. Mocht u het hier mee eens zijn dan is ook het verzoek om anderen om u heen hierover te informeren, persoonlijk waardeer ik dit in ieder geval in enorm en ben ik een groots voorstander van transparante communicatie richting de Nederlandse bevolking vanuit onze bestuursorganen.

Misschien binnenkort ook maar een petitie beginnen tegen de grondwetswijziging inzake de verankering van Nederland als lid van de Europese Unie. Ik houd de reacties op deze petitie op de Facebookpagina van petities.nl in de gaten en hoor graag ook jullie mening hierover. Daarnaast mag je me ook altijd via Facebook persoonlijk een berichtje sturen. Ik pretendeer niet dat ik alle wijsheid in pacht heb maar constateer wel veel zaken die nu momenteel gaande zijn en die naar mijn persoonlijke mening enge taferelen aan nemen, ik ga hierover graag met eenieder die daar behoefte aan heeft de discussie aan :)

Stukje tekst wordt toch altijd langer dan je in beginsel verwacht ;)

Nogmaals hartelijk dank voor jullie steun en samen staan we sterk!

08-06-2020

Verlenging einddatum

Beste Nederlandse medeburgers,

Allereerst hartelijk dank voor jullie steun in de hoop om deze eenzijdige wetswijziging, die ons allen belemmert in onze rechten en vrijheden, tegen te houden.

Momenteel is er nog geen datum bekend wanneer de voorgestelde spoedwet wordt voorgelegd aan de Tweede Kamer, het lijkt er op dat dit ook volgende week nog niet zal gebeuren.

Aangezien er in het artikel van de NOS werd gesproken over 'enkele weken' is de einddatum van deze petitie in beginsel op 15-05-2020 gesteld. Om gelijkgezinden nog zo veel mogelijk de kans te geven om zich achter deze petitie te scharen is de einddatum verlengd naar 31-05-2020.

Deze petitie zal worden gesloten en aangeboden aan de Tweede Kamer zodra de datum bekend is wanneer de spoedwet wordt voorgelegd.

+Lees meer...

Dat de Nederlandse burger begripvol is voor de huidige situatie maar zich strijdbaar opstelt om onze fundamentele mensenrechten te behouden zal tijdig kenbaar worden gemaakt.

Hopende dat dit initiatief,samen met andere soortgelijke petities, een duidelijke aversie laat klinken tegen deze vorm van nationale oppressie!

Blijf verstandig maar kom op voor je rechten en laat van je horen! Niemand is gebaad bij een totalitair regime, dit is juist iets waar altijd tegen is gestreden, laat ze het COVID-19 virus niet gebruiken als excuus om dit weer juridische grondslag te geven!

Nogmaals bedankt voor de steun en samen staan we sterk!

13-05-2020

Achtergrond, dankbetuiging en contactgegevens

Beste Nederlandse medeburgers,

Deze petitie is opgestart om ons te laten horen als Nederlandse burgers, dat wij tegen enige (wettelijke) inperking zijn van onze grondwettelijke rechten. Deze petitie ondermijnt de ernst van het Covid-19 virus geenszins, maar dit mag nooit als excuus gebruikt worden om de mogelijkheid te creëren onze vrijheden en rechten in te perken!

Deze oproep kent geen politieke voorkeur, geen gender, geen huidskleur, geen geloofsovertuiging, geen geaardheid en ga zo maar door.

+Lees meer...

Dit is iets dat ALLE Nederlandse burgers direct raakt en wij moeten ons hier dan ook gezamenlijk tegen verzetten.

Het zorgen voor bewustwording, door transparante informatieverstrekking, creëert draagvlak. Het eenzijdig (wettelijk) opdringen van verplichtingen van maatregelingen doet dat niet. Het vertrouwen uitspreken in de Nederlandse burgers, in plaats van het eenzijdig opleggen van verplichtingen van maatregelingen, is hetgeen dat van belang is. Dit is hetgeen wat wij van onze volksvertegenwoordigers mogen verwachten, en niet dat middels een wetsvoorstel onze grondwettelijke rechten (tijdelijk) worden ingeperkt, opgeschort of afgepakt!

Hoewel deze oproep geen politieke kleur kent, maar wel binnen de politiek wordt besloten, is het van belang dat dit geluid ook binnen de verschillende politieke partijen kenbaar wordt gemaakt. Indien je bent aangesloten bij een politieke partij dan is het verzoek ook om dit geluid kenbaar te maken.

Zodra deze spoedwet wordt goedgekeurd houdt dit in:

 • Dat de grondwettelijke rechten en vrijheden van de Nederlandse burger te pas en te onpas (tijdelijk) kunnen worden ingeperkt, opgeschort of afgenomen;
 • Dat deze wetswijziging inbreuk maakt op de fundamentele mensenrechten;
 • Dat de zeggenschap over hetgeen binnenhuis gebeurt bij de Nederlandse staat komt te liggen;
 • Dat het bij wet verboden kan worden om samen te komen;
 • Dat het bij wet verboden kan worden om je (vrije) mening te uiten;
 • Dat onze democratisch gekozen volksvertegenwoordigers geen invloed meer hebben op wanneer dit wetsartikel in werking treedt;
 • Dat onduidelijk is wat de maximale duur is van de inperking, opschorting of afname van de wettelijke grondrechten;
 • Dat de regering het vertrouwen in de Nederlandse burgers om solidair met elkaar om te gaan en zelfregulatie geheel kwijt is.

Via deze weg wil ik dan ook een oproep doen aan alle Nederlandse burgers om je strijdbaar op te stellen tegen deze eenzijdige wetswijziging en van je te laten horen. Zorg dat onze vrijheden en rechten niet op deze manier aan banden worden gelegd en teken deze petitie.

Bij voorbaat hartelijk dank voor jullie steun en denk er aan, deze petitie delen is gratis, en daar houden wij Nederlanders van! ;)


Tot slot:

Het starten van deze petitie lijkt op dit moment de enige verantwoorde manier om ons als Nederlandse burgers tijdig te laten horen voordat het wetsvoorstel op tafel ligt. Het initiëren van een burgerinitiatief is enorm bureaucratisch ingeregeld en heeft een te lange doorlooptijd om tijdig onze mening te kunnen verkondigen, deze mogelijkheid komt dan ook helaas te vervallen.

Ondanks dat het demonstratierecht ons momenteel nog ter beschikking staat roepen wij iedereen op om dit recht niet uit te oefenen door massaal de straat op te gaan. Het hebben van een recht betekent niet dat dit per se uitgeoefend moet worden, gebruik je gezond verstand en help verdere verspreiding van het Covid-19 virus te voorkomen. Ook middels het tekenen van deze petitie kan je als Nederlandse bevolking je standpunt duidelijk maken!

Deze petitie zal (ongeacht de hoeveelheid ondertekening) worden aangeboden aan de Tweede Kamer in de hoop om een massale tegenstem voor invoering van deze spoedwet teweeg te brengen. Zodra deze petitie bij de Nederlandse overheid is ingediend hebben wij recht op antwoord!

Om in de toekomst te voorkomen dat onze grondwettelijke rechten en vrijheden eenzijdig worden ingeperkt, worden opgeschort, of worden ontnomen, is het van belang dat dit niet kan worden voltrokken middels de invoering van een wetsvoorstel zonder instemming van de Nederlandse burgers. Het is daarom van belang dat de Nederlandse burger niet alleen stemrecht heeft om te kiezen voor een bepaalde volksvertegenwoordiger, maar het is tevens van belang dat ook tijdens een kabinetsperiode inspraak kan worden uitgeoefend op eventuele besluiten die onze grondwettelijke rechten en vrijheden aangaan.

In 2018 is de ‘Wet Raadgevend referendum’ afgeschaft, deze wet moet zo snel mogelijk weer herleven om de algemene consensus binnen de Nederlandse bevolking te kunnen peilen. Daarnaast zou elke wetswijziging, die ook maar enige inperking betekent voor onze grondwettelijke rechten en vrijheden, via een bindend referendum aan de Nederlandse burgers moeten worden voorgelegd. Om bindende referenda mogelijk te maken dient er echter eerst een aanpassing te worden aangebracht in onze grondwet, de huidige grondwet voorziet hier momenteel niet in.

Door het mogelijk te maken om ook digitaal op uitgeschreven referenda te stemmen wordt het het proces vereenvoudigd, toegankelijker, en zorgt het ervoor dat de kosten zo veel mogelijk worden beperkt.

Laten we er met zijn allen voor zorgen dat de meest democratische instrumenten, in de vorm van referenda, binnen deze democratie weer kunnen worden ingezet. Een democratie behoort gebaseerd te zijn op medezeggenschap, niet op de eenzijdige inperking van de (grondwettelijke) rechten en vrijheden van burgers.

Hartelijk dank voor het lezen, het tekenen, en het delen van deze petitie.

PS

Via deze weg wil ik iedereen danken die deze petitie mede heeft ondertekend, ik voel mij door jullie ondertekening enorm gesterkt in deze gedachte. Dat deze gedachte momenteel nog op deze manier geprofileerd kan en mag worden (en draagvlak vindt) is de reden dat de vrijheid van meningsuiting nooit mag worden ingeperkt, opgeschort of afgepakt.

Indien er mensen zijn die verdere onderbouwing behoeven met betrekking tot deze petitie voel je vrij om contact op te nemen via: burgerrecht2020@gmail.com. Ook indien er op- en/of aanmerkingen zijn, schroom je niet, ik ga graag het gesprek (of de discussie) aan.

Nogmaals hartelijk dank voor jullie steun en ook mensen met een andere zienswijze, neem gerust contact op via bovenstaand mailadres, iedereen is gerechtigd tot zijn eigen (vrije) mening!

Samen staan we sterk!

03-05-2020