U, de petitionaris
20231128 190430

Stop de huidige aanwijzing voor 'Grote evenementen-terrein' in Zaltbommel

213 ondertekeningen

Door de al bestaande geluidsoverlast van Sportcomplex de Watertoren, plus de uitbreiding met overlast van meerdere Padel-banen en de geluidsweerkaatsing via de betonnen toren, mag er geen 'Grote evenementen-terrein' bij de watertoren komen. Stop nog meer geluidsoverlast, teken tegen deze aanwijzing!

Petitie

Wij

Betrokken bewoners van de nabij gelegen wijken de Waluwe, Bomela en overige belanghebbenden.

 

constateren dat:

 • Omwonenden zijn niet tegen evenementen, Carnaval, Lolliepop etc.
 • Omwonenden zijn tegen de tijdelijke aanwijzing van een terrein bij de watertoren
 • De sportvelden en de diverse sportevenementen die daar al worden gehouden geven al geluidsoverlast
 • Die van grote evenementen komen daar bovenop
 • Evenementen zijn nog grootschaliger èn komen dichterbij de woonwijken
 • Het gaat om het tijdelijk aanwijzen van een terrein voor 'Grote evenementen van 4000 personen.'
 • De 'geluidsmaat' is vol en daarom moet dit besluit herzien worden
 • Onderzoek was beperkt tot een summiere 'quickscan'

 

en verzoeken

 • Trek per direct de tijdelijke aanwijzing in
 • Staak de voorbereidende handelingen
 • Doe meer, grondiger en zorgvuldiger onderzoek in het belang van omwonenden, om onduldbare geluidshinder te voorkomen.
 • Maak dit niet de lawaaihoek van Zaltbommel voor alles wat overlast geeft
 • maak een zorgvuldige afweging van alternatieven met echte inspraak van omwonenden!

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Zaltbommel 
Petitieloket:
Einddatum:
20-12-2023 
Petitionaris:
Willem Anton Luwe 
Organisatie:
Bewonersgroep Watertoren 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Update bezwaarschrift en melden van geluidshinder

Het bezwaarschrift tegen de “Tijdelijke aanwijzing” is pas zaterdag 3 februari (na een dwangsom procedure onzerzijds) beantwoord en “Kennelijk niet ontvankelijk verklaard”. Men neemt het daarmee niet verder in behandeling daar het geen “schriftelijk besluit” zou zijn! Het “definitieve” aanwijzingsbesluit, welke nu in voorbereiding is zal dan ook nu onze focus krijgen.

+Lees meer...

Hoe de gemeente omgaat met de belangen van petitieondertekenaars blijkt uit het gegeven dat de burgemeester 1 dag voor de (aangekondigde) petitieoverhandiging al een vergunning aan de Carnavalsvereniging heeft afgegeven (Geen probleem natuurlijk, wij zijn niet tegen Carnaval alleen niet op deze plek!).

Geconstateerd moet worden dat vele potentiële bezoekers van het carnaval niet blij zijn met de aanwijzing van het terrein bij de watertoren. Ook binnen de carnavalsvereniging zelf zijn veel tegengeluiden te horen, maar de gemeente gaf geen andere keuze meer: De gemeente wil koste wat kost bewijzen dat dit wel op deze locatie kan zelfs zonder akoestisch onderzoek. Dit alles eveneens zonder enige participatie en/of draagkracht van omwonenden. Inmiddels heeft B&W -kennelijk nog zonder verleende omgevingsvergunning- 4000m2 vervuilde grond laten storten en “walst” letterlijk door; de tenten staan er al en de weerstand groeit.

Geluid: Ondanks dat het evenemententerrein binnen de kern Zaltbommel ligt -en naast o.a. drie kinderrijke woonwijken- geeft de vergunning aan dat de carnavalsvereniging vijf dagen lang tot 01.00 uur in de nacht muziek mogen produceren tot 85Db-C gemeten op de gevel en 50Db-A binnen (in de woning). Ondanks deze vergunningseis kan toch onduldbare geluidsoverlast ontstaan en kunnen omwonenden geluidsoverlast ervaren.

Melding Indien u overlast ondervindt, kunt u dit melden bij de Politie (0900-8844) en/of de gemeente (140418, geluidsband zonder reactie). Beter is het te mailen naar: info@zaltbommel.nl of op de gemeente website een melding te doen, ga naar: “Melding doen Zaltbommel”. Wilt u direct iemand spreken met verzoek tot handhaving, belt u dan naar de Milieudienst Gelderland: 026-3771800 (24/7 bereikbaar) en/of meldt uw klacht bij info@odrivierenland.nl. Indien u een email verstuurt, naar welke instantie dan ook, stuurt u dan ook een afschrift / CC naar de petitie commissie: geluidshinder@yahoo.com Op deze manier kan het comité deels een overzicht verkrijgen van het aantal meldingen, hetgeen later van juridisch belang kan zijn. U kunt dit elke dag doen dat u overlast ondervindt.

Hoe verder Inmiddels hebben we kennis genomen van een drietal bezwaarschriften tegen de (geluidsoverlast) m.b.t. de vergunning van het Carnaval en twee handhavingsverzoeken m.b.t. het bestemmingsplan. De eerste geluidsoverlast klacht gedurende de opbouw is al gemeld, alsmede sluiten meer mensen aan om actief bij te dragen aan het stoppen van deze aanwijzing. Dat er nog meer bezwaarschriften komen ligt voor de hand, een logisch gevolg i.v.m. de rust in de woonwijken en een geschiktere plek voor evenementen.

Indien u een mail stuur naar willemantonluwe@yahoo.com kunnen we u ook via de mail op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Natuurlijk kunt u ook hier regelmatig onze updates volgen. De petitie commissie.

05-02-2024

Gemeente Zaltbommel negeert omwonenden en organisatoren plus ODR wetgeving!

Helaas tot op dit ogenblik hult de gemeente zich in een absoluut stilzwijgen, er is nog geen enkele reactie gekomen op het bezwaarschrift van November of petitie, de termijn is al verstreken, een dwangsombevel is afgegeven wegens in gebreke blijven (te late reactie) en inmiddels zijn er een drietal nieuwe bezwaarschriften bij ons bekend ter bescherming van omwonenden tegen geluidsoverlast i.v.m. de verleende evenementen vergunning.

+Lees meer...

Dit terwijl de omgevingsvergunning (ODR) voor het verharden van het terrein nog niet eens is verstrekt! De werkzaamheden al zijn uitgevoerd -met vervuilde grond- en er inmiddels twee tenten staan. De petitie ondertekenaars zijn niet tegen carnaval, dat standpunt blijft, echter nog steeds tegen de locatie, -net als de carnavalsvereniging - en de optelsom van evenementen, 8 a 11 nieuwe Padel-banen bovenop de al bestaande geluidshinder van de sportvelden. De strijd gaat ondertussen juridisch door om volgende uitbreiding van evenementen te voorkomen. Het eerste evenement duurt 5 dagen vanaf 8 Februari tot 01.00 s'nachts (Deze normen wijken af van evenementen beleid binnen de stad Zaltbommel!) en de organisator dient zelf te meten en te rapporteren. Dat er geluidsoverschrijdingen zullen zijn is helaas dan ook te verwachten.
Mocht u in de Waluwe, Bomela, Tijningen en of vogelbuurt wonen, en helaas overlast ervaren (bijvoorbeeld meer dan 85DB-C aan de gevel) of anderszins, dan kunt u dit melden bij de lokale politie, de gemeente, de milieudienst of de ODR. De carnavalsvereniging kreeg niet een gewenste andere, meer geschiktere locatie aangeboden, de gemeente durft de discussie met omwonenden niet aan en negeert deze volledig, gaan gewoon door met hun anti participatie beleid en despotische besluitvorming, ongeacht de consequenties voor omwonenden.
Dit wordt dus zeker vervolgt, dit is niet het einde maar slechts het begin van de strijd tegen een onrechtvaardig genomen besluit en gemeentelijke bestuurlijke dwaling.

02-02-2024

Petitie ingediend bij de Burgemeester Zaltbommel

Beste ondertekenaars, gisteravond is de petitie overhandigd aan de Burgemeester waarna een korte toelichting is gegeven omtrent de petitie, nogmaals herhaald is dat we niet tegen Carnaval en Lolliepop zijn maar tegen de tijdelijke (en definitieve) aanwijzing van dit terrein. De zeer ontoereikende QuickScan waarop dit besluit gebaseerd was werd volledig ontkracht alsmede de selectiegronden welke tot dit besluit hebben geleid.

+Lees meer...

Er werden wederom alternatieve locaties aangeboden en de zeer discutabele reden -verkoop van nabijgelegen grond- waarom het NS-parkeerterrein door B&W werd afgewezen als locatie is middels een WOO-verzoek boven tafel gekomen. Tenslotte werd dan ook aangedrongen het huidige besluit te herzien en zo spoedig mogelijk een echt geschikte locatie voor de Carnavalsvereniging aan te wijzen, daar de tijd dringt en hierbij het NS-parkeerterrein opnieuw te beoordelen, daar alleen de sociale veiligheid een aandachtspunt bleek te zijn, hetgeen heel praktisch is op te lossen met lampen, camera's of bewaking. Diverse ingediende bezwaarschriften worden nu afgewacht. De gemeente is nu aan zet om eindelijk echt in gesprek te gaan met betrokkenen, hetgeen natuurlijk vooraf al lang had moeten gebeuren, daar de nodige draagkracht voor aanwijzing van dit terrein er echt niet is. De petitie als middel om dit kracht bij te zetten wordt hiermee dan ook afgesloten, bedankt voor uw steun!

12-01-2024