U, de petitionaris

Stop de geluidsoverlast op de Kilweg en Leedeweg

383 ondertekeningen

De omwonenden van de Kilweg en Leedeweg in Barendrecht ervaren iedere dag indringende geluidsoverlast van de WEGMISBRUIKERS op de Leedeweg en Kilweg. Met asociaal rijgedrag en illegale uitlaten scheuren motoren en auto's met oorverdovend lawaai van rotonde/stoplicht naar stoplicht/rotonde.

Petitie

Wij

omwonenden van de Kilweg en Leedeweg in Barendrecht

 

constateren

 • Dat de Kilweg en Leedeweg zodanig zijn ingericht dat dit uitnodigt en de mogelijkheid biedt tot asociaal rijgedrag door motorrijders en autorijders.
 • Dat door het ontbreken van wettelijk goedgekeurde geluiddempende uitlaten dit onevenredig veel geluidsoverlast veroorzaakt.
 • Dat de gemeente voor handhaving tegen beter weten in verwijst naar de politie.
 • Dat de politie bevestigt dat zij geen capaciteit heeft.
 • Dat het woongenot en zeker ook de gezondheid van de omwonenden wordt aangetast.

 

en verzoeken

 • Structurele maatregelen te treffen om, in het belang van de gezondheid en woongenot van de omwonenden, de geluidsoverlast te reduceren/weg te nemen.

 • Invulling te geven aan de kwaliteit van de leefbaarheid in de gemeente zoals bedoeld in de toekomstige Omgevingswet.

 • In samenwerking met de politie effectieve maatregelen te nemen waardoor de illegale geluidsoverlast wordt verminderd/ weggenomen.

Het antwoord

Maatregelen zoeken met hulp van ondertekenaars

De petitie is overhandigd en initiatiefnemers zoeken met de gemeente naar een oplossing, mede op basis van een evaluatie van eerdere maatregelen door omwonenden.

Bronnen:

REACTIE VAN PETITIONARIS

Zoals u in De Schakel heeft kunnen zien is op maandag 2 november de petitie met 392 handtekeningen aangeboden aan wethouder Schaap. Uitgaande van het aantal woningen langs de Kilweg en Leedeweg een response van tegen de 90%.

Onderstaand informeren wij u over het overleg met de gemeente en de afgesproken maatregelen tot nu toe nu. Een heel belangrijk element van de aanpak van de geluidsoverlast is de evaluatie van eerder genomen maatregelen. Daarvoor hebben wij uw hulp hard nodig. Wij willen u vragen of u wilt meewerken om de door de gemeente (nog te nemen) genomen maatregelen te evalueren. Hierdoor kunnen wij in ons overleg met de gemeente onderbouwd aangeven of een maatregel zin heeft gehad of niet. Dit lukt niet via de website van Petities.nl omdat deze daar niet op ingericht is.

Als u ons hierbij wilt helpen dan verzoeken wij u vriendelijk uw persoonlijke e-mailadres naar ons stopdegeluidsoverlast@gmail.com te mailen.

Wij verzekeren u dat wij uw e-mailadres strikt vertrouwelijk zullen behandelen en het e-mailadres alleen zullen gebruiken voor berichten aan u over dit project. Nadat dit project is beëindigd zullen wij uw e-mailadres uiteraard verwijderen.

De bewoners van de wijken Vrouwenpolder, Lagewei en Ter Leede hebben door ondertekening van de petitie "Stop-de-geluidsoverlast-op-de-Kilweg-en-Leedeweg", het college van de Gemeente Barendrecht ondubbelzinnig duidelijk gemaakt dat de leefbaarheid van de wijken nadrukkelijk in het geding is als gevolg van geluidsoverlast door asociaal (rij)gedrag van bestuurders van motoren en auto's. Ook wethouder Schaap kwam tot deze zelfde conclusie. Daarnaast veroorzaakt de aanzienlijke groei van het vrachtverkeer een forse toename van de geluidsbelasting maar ook van de fijnstof uitstoot. Wij hebben direct na de aanbieding van de petitie aan de wethouder ook het College, en de fractievoorzitters van alle politieke partijen in de Gemeenteraad, een digitale kopie van de resultaten van de petitie gemaild.

Wij hebben inmiddels twee gesprekken gevoerd met de wethouder en betrokken ambtenaren.

 • Het eerste resultaat is een toezegging dat er binnenkort op meerdere plaatsen langs de Kilweg en de Leedeweg (gele) informatieborden geplaatst gaan worden.
 • Tevens zullen er op twee locaties matrixborden(smileys) opgesteld worden waarop te zien is, hoe hard er wordt gereden. Op de gele borden wordt de motor-/autorijder gevraagd geen onnodig lawaai te maken en zich te houden aan de toegestane maximumsnelheid met aan het einde een bord waarop bedankt wordt namens de omwonenden.
 • Verder is er door wethouder Schaap gesproken met de politie waarbij is afgesproken de handhaving (lasergun controles) op de Kilweg en Leedeweg te intensiveren.
 • De wethouder heeft ook toegezegd dat wij binnenkort met de politie kunnen spreken over wanneer (mooi weer/weekenden/feestdagen) en waar (locaties) op de Kilweg/Leedeweg snelheidscontroles het meest effectief kunnen worden ingezet.
 • In het kader van onze zorg over de aanzienlijke toename van het vrachtverkeer (geluidsbelasting/fijnstof) op de Kilweg en de Leedeweg heeft de gemeente een aantal grote transportbedrijven in een brief gevraagd het gebruik van deze wegen zoveel mogelijk te beperken.

In hoeverre deze maatregelen effect zullen hebben op het gedrag van de asociale wegmisbruiker (verkeersaso's) en het vrachtverkeer zal in de maanden maart / april van volgend jaar duidelijk moeten worden. Hopelijk zal dit een vermindering van de overlast tot gevolg hebben maar het is niet te verwachten dat deze maatregelen de geluidsoverlast geheel zullen wegnemen dan wel drastisch verminderen. De gemeente heeft echter aangegeven dat men stapsgewijs maatregelen wil inzetten om steeds te kunnen bepalen wat het effect is van de genomen maatregelen.

Mede door het indienen van de motie "Geluidsoverlast verkeersaso's -Leefbaarheid in de Wijken" (2020-031) tijdens de behandeling van het concept plan van aanpak verbetering "Verkeers- en Sociale Veiligheid in de wijken" van de VVD en EVB is ons inmiddels bevestigd dat de geluidsoverlast problematiek op de Kilweg, de Leedeweg en Boezemweg is opgenomen in het projectplan "Verkeersveiligheid en sociale veiligheid in de wijken" van het College. Wij achten dit van belang, immers hierdoor wordt de geluidsoverlast problematiek onderdeel van een door de gemeenteraad breed gedragen plan. Overigens is dit nu nog in algemene termen en zonder een gedetailleerd projectplan of toewijzing van middelen. Dit plan zal naar verwachting begin volgend jaar aan de gemeenteraad worden aangeboden. Vooruitlopend hierop zullen wij samen met de gemeente ons projectplan "Aanpak geluidsoverlast Kilweg / Leedeweg / Boezemweg" verder uitwerken zodat na de evaluatie van de nu afgesproken maatregelen aanvullende maatregelen aan het College kunnen worden voorgesteld.

Wij hebben de stellige indruk dat de door zeer veel omwonenden ondertekende petitie belangrijk is geweest om binnen het College en de gemeenteraad de geluidsoverlast door asociale wegmisbruikers op de agenda te krijgen.

Wij hopen uiteraard dat wij op uw hulp bij de evaluatie van maatrelen mogen rekenen en zien uw e-mailadres dan ook graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de initiatiefnemers van de Petitie "Stop-de-geluidsoverlast-op-de-Kilweg-en-Leedeweg",

Leo Harms

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Barendrecht 
Petitieloket:
Einddatum:
01-11-2020 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
VvE's Seinhuiswei - VvE’s Duykerzight  

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Maatregelen zoeken met hulp van ondertekenaars

De petitie is overhandigd en initiatiefnemers zoeken met de gemeente naar een oplossing, mede op basis van een evaluatie van eerdere maatregelen door omwonenden.

Bronnen:

REACTIE VAN PETITIONARIS

Zoals u in De Schakel heeft kunnen zien is op maandag 2 november de petitie met 392 handtekeningen aangeboden aan wethouder Schaap. Uitgaande van het aantal woningen langs de Kilweg en Leedeweg een response van tegen de 90%.

+Lees meer...

Onderstaand informeren wij u over het overleg met de gemeente en de afgesproken maatregelen tot nu toe nu. Een heel belangrijk element van de aanpak van de geluidsoverlast is de evaluatie van eerder genomen maatregelen. Daarvoor hebben wij uw hulp hard nodig. Wij willen u vragen of u wilt meewerken om de door de gemeente (nog te nemen) genomen maatregelen te evalueren. Hierdoor kunnen wij in ons overleg met de gemeente onderbouwd aangeven of een maatregel zin heeft gehad of niet. Dit lukt niet via de website van Petities.nl omdat deze daar niet op ingericht is.

Als u ons hierbij wilt helpen dan verzoeken wij u vriendelijk uw persoonlijke e-mailadres naar ons stopdegeluidsoverlast@gmail.com te mailen.

Wij verzekeren u dat wij uw e-mailadres strikt vertrouwelijk zullen behandelen en het e-mailadres alleen zullen gebruiken voor berichten aan u over dit project. Nadat dit project is beëindigd zullen wij uw e-mailadres uiteraard verwijderen.

De bewoners van de wijken Vrouwenpolder, Lagewei en Ter Leede hebben door ondertekening van de petitie "Stop-de-geluidsoverlast-op-de-Kilweg-en-Leedeweg", het college van de Gemeente Barendrecht ondubbelzinnig duidelijk gemaakt dat de leefbaarheid van de wijken nadrukkelijk in het geding is als gevolg van geluidsoverlast door asociaal (rij)gedrag van bestuurders van motoren en auto's. Ook wethouder Schaap kwam tot deze zelfde conclusie. Daarnaast veroorzaakt de aanzienlijke groei van het vrachtverkeer een forse toename van de geluidsbelasting maar ook van de fijnstof uitstoot. Wij hebben direct na de aanbieding van de petitie aan de wethouder ook het College, en de fractievoorzitters van alle politieke partijen in de Gemeenteraad, een digitale kopie van de resultaten van de petitie gemaild.

Wij hebben inmiddels twee gesprekken gevoerd met de wethouder en betrokken ambtenaren.

 • Het eerste resultaat is een toezegging dat er binnenkort op meerdere plaatsen langs de Kilweg en de Leedeweg (gele) informatieborden geplaatst gaan worden.
 • Tevens zullen er op twee locaties matrixborden(smileys) opgesteld worden waarop te zien is, hoe hard er wordt gereden. Op de gele borden wordt de motor-/autorijder gevraagd geen onnodig lawaai te maken en zich te houden aan de toegestane maximumsnelheid met aan het einde een bord waarop bedankt wordt namens de omwonenden.
 • Verder is er door wethouder Schaap gesproken met de politie waarbij is afgesproken de handhaving (lasergun controles) op de Kilweg en Leedeweg te intensiveren.
 • De wethouder heeft ook toegezegd dat wij binnenkort met de politie kunnen spreken over wanneer (mooi weer/weekenden/feestdagen) en waar (locaties) op de Kilweg/Leedeweg snelheidscontroles het meest effectief kunnen worden ingezet.
 • In het kader van onze zorg over de aanzienlijke toename van het vrachtverkeer (geluidsbelasting/fijnstof) op de Kilweg en de Leedeweg heeft de gemeente een aantal grote transportbedrijven in een brief gevraagd het gebruik van deze wegen zoveel mogelijk te beperken.

In hoeverre deze maatregelen effect zullen hebben op het gedrag van de asociale wegmisbruiker (verkeersaso's) en het vrachtverkeer zal in de maanden maart / april van volgend jaar duidelijk moeten worden. Hopelijk zal dit een vermindering van de overlast tot gevolg hebben maar het is niet te verwachten dat deze maatregelen de geluidsoverlast geheel zullen wegnemen dan wel drastisch verminderen. De gemeente heeft echter aangegeven dat men stapsgewijs maatregelen wil inzetten om steeds te kunnen bepalen wat het effect is van de genomen maatregelen.

Mede door het indienen van de motie "Geluidsoverlast verkeersaso's -Leefbaarheid in de Wijken" (2020-031) tijdens de behandeling van het concept plan van aanpak verbetering "Verkeers- en Sociale Veiligheid in de wijken" van de VVD en EVB is ons inmiddels bevestigd dat de geluidsoverlast problematiek op de Kilweg, de Leedeweg en Boezemweg is opgenomen in het projectplan "Verkeersveiligheid en sociale veiligheid in de wijken" van het College. Wij achten dit van belang, immers hierdoor wordt de geluidsoverlast problematiek onderdeel van een door de gemeenteraad breed gedragen plan. Overigens is dit nu nog in algemene termen en zonder een gedetailleerd projectplan of toewijzing van middelen. Dit plan zal naar verwachting begin volgend jaar aan de gemeenteraad worden aangeboden. Vooruitlopend hierop zullen wij samen met de gemeente ons projectplan "Aanpak geluidsoverlast Kilweg / Leedeweg / Boezemweg" verder uitwerken zodat na de evaluatie van de nu afgesproken maatregelen aanvullende maatregelen aan het College kunnen worden voorgesteld.

Wij hebben de stellige indruk dat de door zeer veel omwonenden ondertekende petitie belangrijk is geweest om binnen het College en de gemeenteraad de geluidsoverlast door asociale wegmisbruikers op de agenda te krijgen.

Wij hopen uiteraard dat wij op uw hulp bij de evaluatie van maatrelen mogen rekenen en zien uw e-mailadres dan ook graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de initiatiefnemers van de Petitie "Stop-de-geluidsoverlast-op-de-Kilweg-en-Leedeweg",

Leo Harms

05-12-2020