U, de petitionaris

Sport in Maastricht

47 ondertekeningen

Het gaat niet goed met de sport in Maastricht. Veel te weinig mensen in de stad doen aan sport. Accommodaties zijn sterk verouderd en slecht bezet. Topsporters worden niet structureel ondersteund. Verenigingen worden goeddeels aan hun lot overgelaten.

Petitie

Wij

vinden dat het gemeentelijk apparaat en de politiek al vele jaren lang niet in staat is geweest om deze problemen op te lossen. Ambities worden veel te vrijblijvend geformuleerd, politieke verkiezingsbeloftes worden niet gestand gedaan, een duidelijke strategische visie ontbreekt en er is geen leiderschap of voorbeeldgedrag waarnaar clubs en de vele vrijwilligers in de stad zich kunnen richten.

 

constateren dat:

Daarnaast is de sport in Maastricht sterk gepolitiseerd, wat de uitvoering van een noodzakelijke lange termijn strategie ernstig belemmert.

Een integrale aanpak, zoals die in diverse andere succesvolle steden wel bestaat, waarbij sport, bewegen, gezondheid, minderhedenbeleid, economie en onderwijs aan elkaar worden gekoppeld, ontbreekt volledig. Tenslotte, misschien wel het allerbelangrijkste punt, heeft de gemeente Maastricht zowel de regie als de uitvoering van de sport in handen, een situatie die leidt tot een bureaucratisch sportinfarct.

Niet bestuurders of topambtenaren, maar uitvoerders in het veld zouden moeten aangeven hoe het beter kan. De sportleraar, de trainer en de sportvrijwilliger zijn de deskundigen bij het oplossen van de problemen in de sportsector. Politiek en bestuur zouden erop gericht moeten zijn om voor deze mensen in het veld de barrières weg te nemen.

Sport is een basisbehoefte voor de samenleving, ook in Maastricht. Maar het gemeentelijk apparaat en de politiek maken er kort samengevat- al vele jaren ongestraft een potje van. Het is noodzakelijk dat er van buitenaf fors wordt ingegrepen om de situatie te veranderen. Dit burgerinitiatief geeft achtergronden en oplossingen om uit de huidige situatie te komen.

Op www.asatrasa.nl vindt u de integrale versie van ons burgerinitiatief en de opdrachten voor de gemeenteraad van Maastricht.

 

en verzoeken

De burgers van Maastricht verzoeken de gemeenteraad middels dit burgerinitiatief om:

 1. Diepgravend onderzoek te laten verrichten door een externe partij, bijvoorbeeld de Rekenkamer of de Maastrichtse Sportraad, in de werkelijke situatie en resultaten van de Afdeling Gebouwen en Sport & Recreatie. Tevens een toezegging om deze uitkomsten te gebruiken bij de komende besluiten in het najaar.

 2. Met uit punt 1. verkregen inzichten in de werkelijke relevante cijfers en resultaten, een serieuze discussie te voeren over de vraag om de sport en bijbehorende zaken in de gemeente op afstand te zetten en uit te laten voeren door een professioneel sportbedrijf, waarin vertegenwoordigers zitten van de gemeente, het bedrijfsleven en mensen uit de dagelijkse sportpraktijk. De politiek behoudt de regierol en formuleert heldere, zakelijke resultaatcriteria die realistisch, haalbaar en ambitieus zijn; de politiek bemoeit zich niet met de dagelijkse gang van zaken bij het sportbedrijf, maar rekent uitsluitend af op resultaten.

 3. De jaarlijkse begroting voor sport en recreatie in Maastricht structureel te verhogen tot het landelijk gemiddelde. (bij het huidige aantal inwoners van de stad betekent dit een verhoging van 2,5 miljoen euro per jaar)

 4. Rekening te houden met de wens van de burgers om de budgetten voor sport en bewegen in Maastricht minder te gebruiken voor administratieve en bureaucratische processen en voorlichtingsactiviteiten en meer te gebruiken voor externe initiatieven, die er zichtbaar en controleerbaar in slagen om veel meer burgers structureel aan het bewegen te krijgen. De onder 3. genoemde toewijzing van 2,5 miljoen euro extra per jaar wordt in 2006/2007 voor minimaal 50% ingezet voor praktische initiatieven uit het veld. Het veld zorgt ook voor een verantwoording van die middeleninzet. De praktische initiatieven moeten voldoen aan een aantal voorwaarden:

  1. Ze hebben lokale wortels en er is samenwerking met lokale partijen (leveranciers, verenigingen, etc.) 2. Ze zijn gericht op de lange termijn, initiatief is gebaseerd op een meerjarenplan (minimaal vijf jaar) 3. Ze hebben een aantoonbare positieve invloed op de bewegingscultuur en structuur in de stad. 4. Ze zijn innovatief, aantrekkelijk, zichtbaar, gekoppeld aan jeugd, gekoppeld aan topsport

 5. Een instantie aan te wijzen (bijvoorbeeld de Rekenkamer of de Maastrichtse Sportraad) die jaarlijks de resultaten van het sportbeleid toetst op de met de gemeenteraad afgesproken, ambitieuze criteria.

 6. Een proef aan te gaan met de professionalisering van enkele sportverenigingen in Maastricht, door het aanstellen van een verenigingsmanager voor de grootste vijf verenigingen in Maastricht die daar behoefte aan hebben. Tevens om een bedrag van minimaal 50.000 euro vrij te maken voor het aanstellen, belonen en opleiden van trainers en trainerscoördinatoren bij deze verenigingen.

 7. Ervoor te zorgen dat alle adviezen van de Maastrichtse Sportraad, in 2006 ingesteld onder voorzitterschap van Bert Vrolijk, aan B&W en ambtelijk apparaat via de massamedia publiekelijk openbaar worden gemaakt en dat B&W en ambtelijk apparaat jaarlijks tevens in het openbaar verantwoording afleggen over wat er in de gemeente met die adviezen is gedaan en wat de resultaten van die ingrepen waren.

 8. Alle suggesties, uitgangspunten en aanbevelingen in het burgerinitiatief Sport in Maastricht, tijd voor actie, te bespreken in de gemeenteraad en daar per suggestie, uitgangspunt en aanbeveling een oordeel over te vormen.

 9. Voor het einde van het jaar duidelijke en controleerbare stappen te zetten om te komen tot een andere organisatie van de sport in Maastricht, waarbij het met name van belang is dat de uitvoerders van het sportbeleid jaarlijks door een onafhankelijke instantie worden afgerekend op de in de gemeenteraad afgesproken resultaatverplichtingen.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Petitieloket:
Einddatum:
21-11-2006 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Mike Broers 
Organisatie:
vinden dat het gemeentelijk apparaat en de politiek al vele jaren lang niet in staat is geweest om deze problemen op te lossen. Ambities worden veel te vrijblijvend geformuleerd, politieke verkiezingsbeloftes worden niet gestand gedaan, een duidelijke str 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Burgerinitiatief Sport in Maastricht

Het burgerinitiatief dat hoort bij de petitie 'Sport in Maastricht' heeft het voorgeschreven minimum aantal handtekeningen bereikt en is op 5 september overhandigd. De volgende woorden zijn daar vlak voor uitgesproken: Overhandiging handtekeningen burgerinitiatief Sport in Maastricht tijd voor actie aan burgemeester Leers van Maastricht, dinsdag 5 september, 13.30 uur, stadhuis Maastricht "Geachte burgemeester, Wij zijn geen mensen van veel woorden; wij zijn mensen uit de praktijk, de praktijk van het sporten.

+Lees meer...

Net zoals heel veel Maastrichtenaren behoorden wij tot voor kort tot de zogenoemde zwijgende meerderheid. Als sportliefhebbers en burgers van Maastricht doet het ons al tientallen jaren pijn aan de ogen hoe er in deze stad met sport wordt omgegaan. Wij zien sport als een basisbehoefte, niet alleen voor ons, maar voor iedereen en vooral voor de jeugd. We zien dat echter niet terug in de prioritering van sport op de gemeentelijke agenda. Er wordt de laatste twee jaar weliswaar veel over sport gepraat, ook in de gemeenteraad, er worden in verkiezingstijd ook vele beloftes gedaan, maar in de praktijk komt er in onze ogen veel te weinig van terecht. Daarom willen wij u namens de burgers van Maastricht onze visie op sport aanbieden. Zo zouden de burgers van Maastricht graag willen dat u het in grote lijnen aanpakt, los van politieke stroming, los van heilige huisjes. Burgemeester, u staat bekend als een man van het volk. De 300 benodigde handtekeningen voor dit initiatief waren in een mum van tijd bij elkaar; iedereen wil tekenen en iedereen wil haar of zijn verhaal kwijt over de sport in Maastricht. Een enkeling durfde niet te tekenen, uit angst voor eventuele consequenties vanuit de gemeente Maastricht, waar hij/zij voor opdrachten afhankelijk van was. Dat is wat ons betreft een teken dat er niet genoeg transparantie is. In een democratie moet iedereen kunnen zeggen wat hij of zij wil, zonder consequenties, zeker niet vanuit de overheid. Vanwege onze andere werkzaamheden hebben wij ons beperkt tot het noodzakelijke aantal handtekeningen om het plan op de agenda van de gemeenteraad te krijgen. U ontvangt hierbij van ons 325 handtekeningen en we hopen dat u er zinnige dingen mee zult doen. We willen u, de wethouder sportzaken en de afdeling sport en recreatie vragen om het burgerinitiatief niet vanuit een defensieve houding te benaderen. We zouden maandenlang kunnen gaan muggenziften over allerlei details en cijfers, daar hebben wij geen behoefte aan en als vrijwilligers bovendien geen tijd voor. Het gaat ons om de grote lijn: het prioriteren van sport op de gemeentelijke agenda, echt luisteren naar de mensen in het veld, het komen tot een integrale benadering van sport en bewegen vanuit een heldere visie op sport, welzijn, economie, minderhedenbeleid, gezondheid en onderwijs, het tonen van ambitie, het stimuleren van innovatie en last but not least, het instellen van een sportbedrijf, waarin ook de gemeente uiteraard een belangrijke rol heeft, dat gecontroleerd do or een onafhankelijke instantie - wordt afgerekend op resultaat: hoeveel mensen zijn er extra in beweging gekomen? We hopen dat de gemeente Maastricht dit initiatief aangrijpt als een kans om tot echte verandering te komen. Succes." Burgerinitiatief Sport in Maastricht tijd voor actie Josephine Dols Math Everaers Mike Broers Gerrino Mulder

06-09-2006

Sport in Maastricht

Sinds 21 augustus is er een petitie voor de sportuitoefening in Maastricht. Dit wordt bij genoeg steun een burgerinitiatief in de gemeente.

+Lees meer...

Daar is ook een aparte website voor ingericht waar de ondersteuningsverklaring van kan worden gehaald om op papier te ondertekenen en op te sturen naar de organisator

26-08-2006