U, de petitionaris
26868177671 61db7f75e6 o

Solleveld moet betaalbaar blijven

525 ondertekeningen

Onlangs maakten Dunea en Het Zuid-Hollands Landschap bekend dat Solleveld vanaf 1 januari 2020 niet meer met een passepartout te bezoeken is, maar alleen nog met online gekochte kaartjes. Dit kan voor frequente bezoekers een prijsstijging van honderden euro's per jaar betekenen. Dit is absurd en zou anders geregeld moeten worden.

Petitie

Wij

passepartouthouders van Solleveld Den Haag

 

constateren

 • dat met de nieuwe toegangsregeling er weliswaar toegang voor een breder publiek is, maar dat natuurliefhebbers die gewend waren om vaak in Solleveld te lopen hier ernstig door gedupeerd worden.

 • dat mensen die het gebied zeer goed kennen, en er daarom ook op kunnen letten, in de toekomst veel minder vaak kunnen komen.

 • dat deze maatregel zeer kort van tevoren is aangekondigd, zonder overgangsregeling.

 

en verzoeken

 • om naast de toegang voor een breder publiek ook een regeling te laten bestaan voor oud-passepartouthouders, bijvoorbeeld in de vorm van een jaarabonnement.

 • Dit jaarabonnement zou wel een redelijke prijs moeten hebben voor natuurliefhebbers die gewend waren om frequent te komen.

Het antwoord

Reactie negatief!

Dunea wil de toegangskaarten op een andere manier verdelen om meer mensen van het gebied te laten genieten. Solleveld is volgens de beheerder een kwetsbaar gebied waar maar een beperkt aantal mensen kunnen worden toegelaten om de natuur niet te verstoren. 'Vanwege de beperkte capaciteit van het gebied én de wens om iedereen gelijke kansen te bieden om het gebied te bezoeken, hebben we gekozen voor het dagkaartensysteem', schrijft Dunea.

Bron: Dunea schrapt jaarkaarten in duingebied Solleveld: Kosten lopen flink op voor wandelaars (AD, 26-1-2020)

EINDE ANTWOORD

REACTIE PETITIONARIS

Helaas heb ik afgelopen vrijdag een negatief antwoord gekregen van Dunea wat betreft onze vraag om naast het nieuwe dagkaarten-systeem toch ook een jaarkaarten-regeling te laten bestaan.

Ik ben erg teleurgesteld met het antwoord, met name omdat zij als argument aanvoeren dat het ‘technisch moeilijk uitvoerbaar is en in de praktijk niet haalbaar’ om jaarkaart-houders kosteloos een dagkaart te laten reserveren, zodat het dagquotum aan bezoekers (dat Dunea tegenwoordig hanteert) daarmee gehandhaafd kan blijven. Ik had volledig met hun meegedacht en nota bene rekening gehouden met dit dagquotum, en zij denken alleen maar tegen ons. Hoe kan iets ‘technisch moeilijk uitvoerbaar’ zijn in onze huidige digitale tijden? Het maken van kosteloze reserveringen is aan de orde van de dag in musea en filmhuizen en op andere plekken, waar ook bezoekersquota zijn en tegelijkertijd mensen die bepaalde jaarkaarten hebben. Er is hier geen sprake van technische onkunde, maar van onwil van de kant van Dunea en het Zuid-Hollands Landschap.

Het is heel erg jammer dat zij na het respectvolle gesprek dat wij op 8 januari hadden, toch de waarde niet inzien van een groep trouwe bezoekers, die het natuurgebied Solleveld al jarenlang in hun hart had gesloten. Zij stoten ons eigenlijk gewoon uit het gebied, zodat nieuwe mensen ervan kunnen genieten.

Mijn voorstel voor een jaarkaart-systeem was overigens zowel voor oude als voor nieuwe bezoekers bedoeld, zodat er maar 1 systeem hoefde te bestaan en ook nieuwe bezoekers die vaker zouden willen gaan deze mogelijkheid zouden hebben. Ook in de Horsten en bij het Noord-Hollands Landschap en op vele andere plekken bestaat deze mogelijkheid van de aanschaf van een jaarkaart voor een natuurgebied.

Ik vraag mij af of hun verandering juridisch wel mogelijk is en zal achter de schermen nog verdergaan met deze zaak.

Het spijt me zeer dat het me niet gelukt is om voor jullie allemaal te zorgen dat er een eerlijke en betaalbare regeling blijft bestaan. Ik heb zeer mijn best gedaan, maar stuitte op onbuigzame muren.

Los van hun negatieve antwoord, hebben ze zelfs niet eens een tegemoetkoming geboden aan de voormalig passepartouthouders, voor alle plotselinge commotie die ze hebben teweeggebracht. Ook dit vind ik een gemiste kans om jarenlange trouwe bezoekers (nog) aan zich te verbinden.

Mocht er in de toekomst nog nieuws zijn, dan laat ik het weten via deze weg.

Hieronder plak ik de gehele berichtgeving van Dunea aan mij, voor de geïnteresseerden.

Het AD publiceerde gisteren een artikel over de teleurstellende uitslag

Groeten van Elisa en nogmaals zeer bedankt voor het ondertekenen van de petitie!

PS 525 ondertekenaars is niet niks en daarom blijf ik doorgaan om deze zaak onder de aandacht te brengen van mensen die wellicht iets meer invloed hebben. Het staat iedereen vrij om dit ook te doen.


Bijlage 1: de brief van Dunea aan mij van 24 januari 2020

Beste Elisa,

In de petitie Solleveld moet betaalbaar blijven en het begeleidende document heb je, mede namens een aantal medestanders, jullie klachten over de nieuwe toegangsregeling voor Solleveld verwoord. Jullie hebben ook een aantal alternatieven voorgesteld die het voor frequente bezoekers mogelijk maken om Solleveld te blijven bezoeken zoals zij gewend zijn, zonder veel extra kosten te maken.

Wij waarderen het dat jullie zo betrokken zijn bij Solleveld en de bescherming van het gebied. Dat jullie niet blij zijn met de nieuwe regeling, begrijpen we ook. Het dagkaartensysteem pakt voor jullie als regelmatige bezoekers van Solleveld immers niet voordelig uit. In jullie klachten over het moment waarop we dit hebben gecommuniceerd, kunnen we ons ook vinden. Dit hadden we achteraf gezien beter eerder kunnen doen.

Jullie voornaamste klacht is dat de kosten voor regelmatige bezoekers van Solleveld door de nieuwe regeling fors toenemen. Het is nadrukkelijk niet onze bedoeling om de kosten voor welke groep bezoekers dan ook te verhogen, integendeel. Het doel van de nieuwe regeling is juist om Solleveld voor meer mensen toegankelijk te maken en tegelijkertijd het aantal bezoekers op dagelijkse basis te kunnen reguleren.

Wij hebben jullie petitie en het begeleidende document met belangstelling en een open blik gelezen. Helaas hebben wij hierin geen praktisch uitvoerbare alternatieven gevonden die voldoen aan onze doelstellingen van bredere toegankelijkheid en regulering van het aantal bezoekers. We hebben dan ook besloten om de toegangsregeling zoals die sinds 1 januari van kracht is, niet te wijzigen. In de bijlage bij deze mail vind je een uitgebreidere toelichting op dit besluit.

Wij begrijpen dat dit bericht voor jullie een teleurstelling betekent, maar willen er ook graag op wijzen dat het dagkaartensysteem juist een verbetering is voor een grote groep mensen die geen passe-partout hadden voor Solleveld. Zij hebben nu voor het eerst de kans om tegen een redelijke prijs dit unieke natuurgebied te bezoeken, zonder aanvullende voorwaarden. Helaas betekent dit dat de mensen die gewend zijn om Solleveld meerdere keren per week te bezoeken, iets moeten inleveren.

In onze inhoudelijke reactie komen we ook terug op de mogelijkheid om actiever in contact te treden met de frequente bezoekers van Solleveld en de aangrenzende natuurgebieden. Als je daar interesse in hebt, blijf ik graag met je in gesprek.

Met vriendelijke groet,

Domein manager Duin en Omgeving, faciliteren Recreatie


Bijlage 2: de PDF van Dunea waarin een en ander nog nader wordt gespecificeerd

Datum: 23 januari 2020

Onderwerp: Petitie 'Solleveld moet betaalbaar blijven'

De petitie ‘Solleveld moet betaalbaar blijven’ is een reactie op de gewijzigde toegangsregeling voor Solleveld, van passe-partouts naar dagkaarten. De initiatiefnemers van de petitie zijn frequente bezoekers van Solleveld. Zij zijn ontevreden over de nieuwe regeling omdat deze voor hen, bij regelmatig bezoek, een sterke stijging van de kosten betekent.

Alternatieven

De initiatiefnemers van de petitie hebben de volgende alternatieven voorgesteld voor het dagkaartensysteem dat per 1 januari 2020 geldt voor het natuurgebied Solleveld:

 1. Wij willen graag dat naast de uitgifte van dagkaarten er ook (gezins-)jaarkaarten komen, bijvoorbeeld zoals dit nu gebeurt bij Landgoed De Horsten in Wassenaar: http://home.hccnet.nl/am.siebers/horsten/toegang.html of bij het Noord-Hollands Duinreservaat: https://www.pwn.nl/natuur/duinkaart . Hierbij kan nog altijd worden vastgehouden aan het dagquotum van toegestane bezoekers.

 2. Jaarabonnement alléén voor donateurs ZHL en daarnaast een beperkt aantal dagkaarten.

 3. Een jaarabonnement dat geldig is door de weeks. In de weekenden wel betalen met losse kaartjes.

 4. Systeem van passe-partouts gewoon laten bestaan naast het losse-kaartjes-systeem.

 5. Solleveld alleen openstellen met dagkaart voor donateurs van het ZHL. Dan zijn bezoekers meer gereguleerd en zijn het echte natuurliefhebbers. En ZHL kan dan hiervan blijven profiteren.

 6. Systeem inbouwen dat de kaartjes na 20 dagkaarten gratis worden in dat kalenderjaar. Zo kan je toch het dagquotum blijven handhaven en tegelijkertijd trouwe bezoekers tegemoet komen.

 7. Naast de jaarkaarten: het samenstellen van een groep vrijwilligers die met een roulatiesysteem extra toezicht houdt op de dagkaart-bezoekers.

 8. Naast jaarkaarten ook QR-code bij toegangshek plaatsten, zodat aankoop dagkaarten makkelijker wordt voor mensen die niet handig zijn met mobiele telefoons/computers.

Reactie van Dunea

Wij streven naar een begrijpelijke en eenvoudig uit te voeren regeling. Dat betekent wat ons betreft: óf dagkaarten, óf een jaarabonnement. Vanwege de beperkte capaciteit van het gebied én de wens om iedereen gelijke kans te bieden om het gebied te bezoeken, hebben we gekozen voor het dagkaartensysteem. Een systeem waarbij in het weekend en doordeweeks verschillende regelingen gelden, is wat ons betreft niet werkbaar en ook voor de recreant niet duidelijk.

De voorgestelde alternatieven waarbij het dagkaartensysteem en een of andere vorm van abonnement of passe-partout naast elkaar bestaan, zijn naar onze mening ook niet verenigbaar met onze doelstellingen van brede toegankelijkheid en regulering van het aantal bezoekers per dag. Als we passe-partouts en dagkaarten naast elkaar hanteren, weten we immers niet op voorhand hoe veel passe-partouthouders op een dag besluiten naar Solleveld te komen. En als we een deel van de capaciteit reserveren voor jaarabonnementen, gaat dat automatisch ten koste van het aantal dagkaarten. De suggestie is gedaan om passe-partouthouders hun bezoek vooraf te laten reserveren via een online systeem. Dit is echter technisch moeilijk uitvoerbaar en in de praktijk niet haalbaar.

Om de kosten voor frequente bezoekers te beperken, is voorgesteld om na 20 dagkaarten de entree gratis te maken. In feite is hiermee sprake van een passe-partoutsysteem, met het verschil is dat men na 20 dagkaarten niet meer hoeft te betalen, maar wel moet reserveren. Hiermee kan men in theorie, nadat de grens van 20 dagkaarten bereikt is, onbeperkt dagkaarten kopen. De kans voor incidentele bezoekers dat zij een kaartje kunnen kopen voor Solleveld, neemt hiermee af en het gebied wordt dus minder breed toegankelijk.

Wij kunnen ons niet vinden in de aanname dat alleen beschermers van Zuid-Hollands landschap echte natuurliefhebbers zijn. Dit is dan ook wat ons betreft geen redelijke voorwaarde voor een bezoek aan Solleveld. Iedereen moet de kans krijgen om van de natuur te genieten en zich te ontplooien als natuurliefhebber. Een verplicht lidmaatschap van Zuid-Hollands Landschap zou bovendien ten opzichte van de huidige regeling een extra kostenpost betekenen. Daarmee benadelen we recreanten met een kleine beurs en maken we Solleveld niet breder toegankelijk, maar werpen we juist drempels op.

Het samenstellen van een groep vrijwilligers vinden wij een interessant voorstel. Wij zouden dit wel graag breder willen trekken dan alleen Solleveld en daar ook nabijgelegen gebieden bij betrekken. Ook willen we hier andere natuurbeheerders en belanghebbenden bij betrekken, zoals Zuid-Hollands Landschap en de gemeente Den Haag. Ook Zuid-Hollands Landschap heeft aangegeven actief in contact te willen treden met de recreanten, dus wat ons betreft gaan we deze mogelijkheid verder verkennen. Overigens blijft toezicht en handhaving in Solleveld nadrukkelijk de taak van Dunea, niet van recreanten of vrijwilligers.

De suggestie om op het bord bij de ingang van Solleveld een QR-code te plaatsen op het de bezoekers makkelijker te maken om online een kaartje te kopen vinden wij een waardevolle. Dat voorstel gaan we dan ook uitvoeren.

Conclusie

Dunea ziet in de gedane voorstellen geen praktisch uitvoerbare alternatieven die voldoen aan onze doelstellingen van brede toegankelijkheid en regulering van het aantal bezoekers. We hebben dan ook besloten om de toegangsregeling voor Solleveld zoals die sinds 1 januari 2020 van kracht is, niet te wijzigen.

Domeinmanager Duin en Omgeving

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
natuurbeheerder 
Petitieloket:
Einddatum:
07-01-2020 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Elisa Goudriaan 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Reactie negatief!

Dunea wil de toegangskaarten op een andere manier verdelen om meer mensen van het gebied te laten genieten. Solleveld is volgens de beheerder een kwetsbaar gebied waar maar een beperkt aantal mensen kunnen worden toegelaten om de natuur niet te verstoren.

+Lees meer...

'Vanwege de beperkte capaciteit van het gebied én de wens om iedereen gelijke kansen te bieden om het gebied te bezoeken, hebben we gekozen voor het dagkaartensysteem', schrijft Dunea.

Bron: Dunea schrapt jaarkaarten in duingebied Solleveld: Kosten lopen flink op voor wandelaars (AD, 26-1-2020)

EINDE ANTWOORD

REACTIE PETITIONARIS

Helaas heb ik afgelopen vrijdag een negatief antwoord gekregen van Dunea wat betreft onze vraag om naast het nieuwe dagkaarten-systeem toch ook een jaarkaarten-regeling te laten bestaan.

Ik ben erg teleurgesteld met het antwoord, met name omdat zij als argument aanvoeren dat het ‘technisch moeilijk uitvoerbaar is en in de praktijk niet haalbaar’ om jaarkaart-houders kosteloos een dagkaart te laten reserveren, zodat het dagquotum aan bezoekers (dat Dunea tegenwoordig hanteert) daarmee gehandhaafd kan blijven. Ik had volledig met hun meegedacht en nota bene rekening gehouden met dit dagquotum, en zij denken alleen maar tegen ons. Hoe kan iets ‘technisch moeilijk uitvoerbaar’ zijn in onze huidige digitale tijden? Het maken van kosteloze reserveringen is aan de orde van de dag in musea en filmhuizen en op andere plekken, waar ook bezoekersquota zijn en tegelijkertijd mensen die bepaalde jaarkaarten hebben. Er is hier geen sprake van technische onkunde, maar van onwil van de kant van Dunea en het Zuid-Hollands Landschap.

Het is heel erg jammer dat zij na het respectvolle gesprek dat wij op 8 januari hadden, toch de waarde niet inzien van een groep trouwe bezoekers, die het natuurgebied Solleveld al jarenlang in hun hart had gesloten. Zij stoten ons eigenlijk gewoon uit het gebied, zodat nieuwe mensen ervan kunnen genieten.

Mijn voorstel voor een jaarkaart-systeem was overigens zowel voor oude als voor nieuwe bezoekers bedoeld, zodat er maar 1 systeem hoefde te bestaan en ook nieuwe bezoekers die vaker zouden willen gaan deze mogelijkheid zouden hebben. Ook in de Horsten en bij het Noord-Hollands Landschap en op vele andere plekken bestaat deze mogelijkheid van de aanschaf van een jaarkaart voor een natuurgebied.

Ik vraag mij af of hun verandering juridisch wel mogelijk is en zal achter de schermen nog verdergaan met deze zaak.

Het spijt me zeer dat het me niet gelukt is om voor jullie allemaal te zorgen dat er een eerlijke en betaalbare regeling blijft bestaan. Ik heb zeer mijn best gedaan, maar stuitte op onbuigzame muren.

Los van hun negatieve antwoord, hebben ze zelfs niet eens een tegemoetkoming geboden aan de voormalig passepartouthouders, voor alle plotselinge commotie die ze hebben teweeggebracht. Ook dit vind ik een gemiste kans om jarenlange trouwe bezoekers (nog) aan zich te verbinden.

Mocht er in de toekomst nog nieuws zijn, dan laat ik het weten via deze weg.

Hieronder plak ik de gehele berichtgeving van Dunea aan mij, voor de geïnteresseerden.

Het AD publiceerde gisteren een artikel over de teleurstellende uitslag

Groeten van Elisa en nogmaals zeer bedankt voor het ondertekenen van de petitie!

PS 525 ondertekenaars is niet niks en daarom blijf ik doorgaan om deze zaak onder de aandacht te brengen van mensen die wellicht iets meer invloed hebben. Het staat iedereen vrij om dit ook te doen.


Bijlage 1: de brief van Dunea aan mij van 24 januari 2020

Beste Elisa,

In de petitie Solleveld moet betaalbaar blijven en het begeleidende document heb je, mede namens een aantal medestanders, jullie klachten over de nieuwe toegangsregeling voor Solleveld verwoord. Jullie hebben ook een aantal alternatieven voorgesteld die het voor frequente bezoekers mogelijk maken om Solleveld te blijven bezoeken zoals zij gewend zijn, zonder veel extra kosten te maken.

Wij waarderen het dat jullie zo betrokken zijn bij Solleveld en de bescherming van het gebied. Dat jullie niet blij zijn met de nieuwe regeling, begrijpen we ook. Het dagkaartensysteem pakt voor jullie als regelmatige bezoekers van Solleveld immers niet voordelig uit. In jullie klachten over het moment waarop we dit hebben gecommuniceerd, kunnen we ons ook vinden. Dit hadden we achteraf gezien beter eerder kunnen doen.

Jullie voornaamste klacht is dat de kosten voor regelmatige bezoekers van Solleveld door de nieuwe regeling fors toenemen. Het is nadrukkelijk niet onze bedoeling om de kosten voor welke groep bezoekers dan ook te verhogen, integendeel. Het doel van de nieuwe regeling is juist om Solleveld voor meer mensen toegankelijk te maken en tegelijkertijd het aantal bezoekers op dagelijkse basis te kunnen reguleren.

Wij hebben jullie petitie en het begeleidende document met belangstelling en een open blik gelezen. Helaas hebben wij hierin geen praktisch uitvoerbare alternatieven gevonden die voldoen aan onze doelstellingen van bredere toegankelijkheid en regulering van het aantal bezoekers. We hebben dan ook besloten om de toegangsregeling zoals die sinds 1 januari van kracht is, niet te wijzigen. In de bijlage bij deze mail vind je een uitgebreidere toelichting op dit besluit.

Wij begrijpen dat dit bericht voor jullie een teleurstelling betekent, maar willen er ook graag op wijzen dat het dagkaartensysteem juist een verbetering is voor een grote groep mensen die geen passe-partout hadden voor Solleveld. Zij hebben nu voor het eerst de kans om tegen een redelijke prijs dit unieke natuurgebied te bezoeken, zonder aanvullende voorwaarden. Helaas betekent dit dat de mensen die gewend zijn om Solleveld meerdere keren per week te bezoeken, iets moeten inleveren.

In onze inhoudelijke reactie komen we ook terug op de mogelijkheid om actiever in contact te treden met de frequente bezoekers van Solleveld en de aangrenzende natuurgebieden. Als je daar interesse in hebt, blijf ik graag met je in gesprek.

Met vriendelijke groet,

Domein manager Duin en Omgeving, faciliteren Recreatie


Bijlage 2: de PDF van Dunea waarin een en ander nog nader wordt gespecificeerd

Datum: 23 januari 2020

Onderwerp: Petitie 'Solleveld moet betaalbaar blijven'

De petitie ‘Solleveld moet betaalbaar blijven’ is een reactie op de gewijzigde toegangsregeling voor Solleveld, van passe-partouts naar dagkaarten. De initiatiefnemers van de petitie zijn frequente bezoekers van Solleveld. Zij zijn ontevreden over de nieuwe regeling omdat deze voor hen, bij regelmatig bezoek, een sterke stijging van de kosten betekent.

Alternatieven

De initiatiefnemers van de petitie hebben de volgende alternatieven voorgesteld voor het dagkaartensysteem dat per 1 januari 2020 geldt voor het natuurgebied Solleveld:

 1. Wij willen graag dat naast de uitgifte van dagkaarten er ook (gezins-)jaarkaarten komen, bijvoorbeeld zoals dit nu gebeurt bij Landgoed De Horsten in Wassenaar: http://home.hccnet.nl/am.siebers/horsten/toegang.html of bij het Noord-Hollands Duinreservaat: https://www.pwn.nl/natuur/duinkaart . Hierbij kan nog altijd worden vastgehouden aan het dagquotum van toegestane bezoekers.

 2. Jaarabonnement alléén voor donateurs ZHL en daarnaast een beperkt aantal dagkaarten.

 3. Een jaarabonnement dat geldig is door de weeks. In de weekenden wel betalen met losse kaartjes.

 4. Systeem van passe-partouts gewoon laten bestaan naast het losse-kaartjes-systeem.

 5. Solleveld alleen openstellen met dagkaart voor donateurs van het ZHL. Dan zijn bezoekers meer gereguleerd en zijn het echte natuurliefhebbers. En ZHL kan dan hiervan blijven profiteren.

 6. Systeem inbouwen dat de kaartjes na 20 dagkaarten gratis worden in dat kalenderjaar. Zo kan je toch het dagquotum blijven handhaven en tegelijkertijd trouwe bezoekers tegemoet komen.

 7. Naast de jaarkaarten: het samenstellen van een groep vrijwilligers die met een roulatiesysteem extra toezicht houdt op de dagkaart-bezoekers.

 8. Naast jaarkaarten ook QR-code bij toegangshek plaatsten, zodat aankoop dagkaarten makkelijker wordt voor mensen die niet handig zijn met mobiele telefoons/computers.

Reactie van Dunea

Wij streven naar een begrijpelijke en eenvoudig uit te voeren regeling. Dat betekent wat ons betreft: óf dagkaarten, óf een jaarabonnement. Vanwege de beperkte capaciteit van het gebied én de wens om iedereen gelijke kans te bieden om het gebied te bezoeken, hebben we gekozen voor het dagkaartensysteem. Een systeem waarbij in het weekend en doordeweeks verschillende regelingen gelden, is wat ons betreft niet werkbaar en ook voor de recreant niet duidelijk.

De voorgestelde alternatieven waarbij het dagkaartensysteem en een of andere vorm van abonnement of passe-partout naast elkaar bestaan, zijn naar onze mening ook niet verenigbaar met onze doelstellingen van brede toegankelijkheid en regulering van het aantal bezoekers per dag. Als we passe-partouts en dagkaarten naast elkaar hanteren, weten we immers niet op voorhand hoe veel passe-partouthouders op een dag besluiten naar Solleveld te komen. En als we een deel van de capaciteit reserveren voor jaarabonnementen, gaat dat automatisch ten koste van het aantal dagkaarten. De suggestie is gedaan om passe-partouthouders hun bezoek vooraf te laten reserveren via een online systeem. Dit is echter technisch moeilijk uitvoerbaar en in de praktijk niet haalbaar.

Om de kosten voor frequente bezoekers te beperken, is voorgesteld om na 20 dagkaarten de entree gratis te maken. In feite is hiermee sprake van een passe-partoutsysteem, met het verschil is dat men na 20 dagkaarten niet meer hoeft te betalen, maar wel moet reserveren. Hiermee kan men in theorie, nadat de grens van 20 dagkaarten bereikt is, onbeperkt dagkaarten kopen. De kans voor incidentele bezoekers dat zij een kaartje kunnen kopen voor Solleveld, neemt hiermee af en het gebied wordt dus minder breed toegankelijk.

Wij kunnen ons niet vinden in de aanname dat alleen beschermers van Zuid-Hollands landschap echte natuurliefhebbers zijn. Dit is dan ook wat ons betreft geen redelijke voorwaarde voor een bezoek aan Solleveld. Iedereen moet de kans krijgen om van de natuur te genieten en zich te ontplooien als natuurliefhebber. Een verplicht lidmaatschap van Zuid-Hollands Landschap zou bovendien ten opzichte van de huidige regeling een extra kostenpost betekenen. Daarmee benadelen we recreanten met een kleine beurs en maken we Solleveld niet breder toegankelijk, maar werpen we juist drempels op.

Het samenstellen van een groep vrijwilligers vinden wij een interessant voorstel. Wij zouden dit wel graag breder willen trekken dan alleen Solleveld en daar ook nabijgelegen gebieden bij betrekken. Ook willen we hier andere natuurbeheerders en belanghebbenden bij betrekken, zoals Zuid-Hollands Landschap en de gemeente Den Haag. Ook Zuid-Hollands Landschap heeft aangegeven actief in contact te willen treden met de recreanten, dus wat ons betreft gaan we deze mogelijkheid verder verkennen. Overigens blijft toezicht en handhaving in Solleveld nadrukkelijk de taak van Dunea, niet van recreanten of vrijwilligers.

De suggestie om op het bord bij de ingang van Solleveld een QR-code te plaatsen op het de bezoekers makkelijker te maken om online een kaartje te kopen vinden wij een waardevolle. Dat voorstel gaan we dan ook uitvoeren.

Conclusie

Dunea ziet in de gedane voorstellen geen praktisch uitvoerbare alternatieven die voldoen aan onze doelstellingen van brede toegankelijkheid en regulering van het aantal bezoekers. We hebben dan ook besloten om de toegangsregeling voor Solleveld zoals die sinds 1 januari 2020 van kracht is, niet te wijzigen.

Domeinmanager Duin en Omgeving

27-01-2020

Petitie overhandigd!

Beste (voormalig!) passepartouthouders en medewandelaars,

Op woensdag 8 januari 2020 om 15.00 uur heb ik samen met enkele anderen onze petitie aangeboden aan Dunea en het Zuid-Hollands Landschap, bij het hek van Solleveld. Gelukkig regende het niet!

Uiteindelijk hebben 525 mensen de petitie ondertekend, ‘een half duizend’, zoals een van de passepartouthouders het mooi verwoordde!

Dit is een grote groep en Dunea en het Zuid-Hollands Landschap hebben dan ook beloofd om serieus naar onze wensen en suggesties te kijken.

+Lees meer...

Een inhoudelijke reactie hierop komt uiterlijk op 24 januari.

De petitie is in ontvangst genomen door Eric van Gerrevink en Wijnand Simons van Dunea en door Kirstin Poot en Jasper Ohm van het Zuid-Hollands Landschap. Naderhand hebben zij met ons (4 ex-passepartouthouders) een goed en constructief gesprek gevoerd in Brasserie OCK, waarin wij alle ruimte kregen om naar voren te brengen wat belangrijk voor ons was. Ook hebben zij natuurlijk hun kant van de zaak toegelicht. Het gesprek verliep in een goede sfeer en wij zijn nu nog altijd in contact.

De sterke betrokkenheid van ons als trouwe bezoekers bij het natuurgebied Solleveld is hen in elk geval volledig duidelijk.

Bij de petitie heb ik met hulp van enkele andere ex-passepartouthouders een uitgebreid document gemaakt, waarin zowel onze hoofdwensen staan, als een bijlage met mogelijke andere oplossingen en allerlei andere informatie die ik in de loop der weken van jullie ontving. Wie interesse in dit document heeft, kan mij mailen.

Hieronder staan onze hoofdwensen:

 • Wij willen graag dat naast de uitgifte van dagkaarten er ook (gezins-)jaarkaarten komen, bijvoorbeeld zoals dit nu gebeurt bij Landgoed De Horsten in Wassenaar: http://home.hccnet.nl/am.siebers/horsten/toegang.html of bij het Noord-Hollands Duinreservaat: https://www.pwn.nl/natuur/duinkaart . Hierbij kan nog altijd worden vastgehouden aan het dagquotum van toegestane bezoekers. (Uitwerking hiervoor leverden we bij.)

 • Graag blijven wij betrokken bij het overleg en zijn dus bereid om steeds mee te denken.

 • In de periode dat bovenstaande oplossingen overdacht en met ons besproken worden, vragen wij om de huidige passepartouthouders nog een kwartaal respijt te geven, zodat zij t/m eind maart 2020 (dus buiten het broedseizoen) Solleveld op de oude manier kunnen blijven bezoeken. Dit vinden wij niet meer dan redelijk nu alle kaarthouders abrupt en zonder enig vooroverleg zijn overvallen door de plotselinge veranderingen.

Dit waren onze drie hoofdwensen aan Dunea en het Zuid-Hollands Landschap.

Omdat een exclusieve koppeling van dag- en of jaarkaarten enkel voor beschermers van het Zuid-Hollands Landschap door de natuurbeschermingsorganisaties momenteel niet gewenst is, hebben wij dit niet bij de hoofdwensen gezet. Het staat wel bij de overige oplossingen (hier niet vermeld), omdat het door jullie veel genoemd is.

Iets wat alvast voorzichtig genoemd werd, is dat er waarschijnlijk een belangengroep opgericht zal worden voor Solleveld, net zoals die momenteel al bestaat voor Meijendel.

Nogmaals bedankt iedereen voor het tekenen van de petitie en ik hou jullie op de hoogte van het verdere verloop.

Groeten van Elisa Goudriaan

09-01-2020

Veel gebeurd!

Beste passepartouthouders, sympathisanten en andere liefhebbers van Solleveld,

Jullie zullen je vast afvragen wat de nieuwe ontwikkelingen zijn!

Ten eerste: het gaat nog steeds goed met de petitie. Sinds mijn vorige bericht kwamen er nog zo’n 150 mensen bij en we zitten nu op maar liefst 346 ondertekeningen! Iedereen die de petitie ondersteunt: zeer bedankt.

+Lees meer...

En stuur hem graag door, zodat we nog sterker staan.

Ten tweede: er is een datum dat de petitie aangeboden gaat worden en deze datum is 8 januari 2020.

Wegens beperkte beschikbaarheid van de kant van Dunea is het helaas niet gelukt om het eerder in te plannen. Ik heb echt hard geprobeerd om het nog in december 2019 te laten gebeuren, maar dit lukte helaas niet. Het goede nieuws is dat er nu wel een officieel moment is dat de petitie aangeboden wordt en bovendien willen zij met ons in gesprek gaan. Bij het gesprek zullen in elk geval Eric van Gerrevink aanwezig zijn, manager Duin&Omgeving bij Dunea en Wijnand Simons, woordvoerder van Dunea. Ook zal (hoogstwaarschijnlijk) Michiel Houtzagers komen, directeur van het Zuid-Hollands Landschap. Het gesprek zal gaan over de nieuwe toegangsregeling en ook over onze zorgen om de bescherming van het gebied.

Naar het gesprek mogen buiten mijzelf slechts 2 andere mensen mee. Ik heb reeds contact met enkele mensen die mij aanschreven en zal kijken wie van hen er meegaat.

Maar niet getreurd als je toch graag een bijdrage wilt leveren, want er komt een informeel VOORGESPREK! Dit zal plaatsvinden op maandag 30 december in de ochtend. In dit gesprek kunnen wij al onze argumenten even scherp op een rijtje zetten. Wij kunnen hiervan een document maken, dat we aanbieden samen met de petitie. Ook zal dit de basis zijn voor het gesprek met Dunea en Het Zuid-Hollands Landschap. En eventueel kunnen we dit document gebruiken om nogmaals de media en lokale politieke partijen te benaderen.

Wil je graag bij het voorgesprek zijn? Stuur mij dan een e-mail en dan laat ik de precieze tijd en locatie weten.

Er is sinds mijn vorige nieuwsbericht veel gebeurd:

 • Op 8 december schreef ik een persbericht en stuurde dit naar lokale media en politieke partijen.

 • Op 11 december hebben de SP (Den Haag) en de Partij van de Dieren (Den Haag) n.a.v. dit persbericht schriftelijke vragen over Solleveld gesteld aan het college van de gemeente Den Haag. De betrokken lokale politici zijn Lesley Arp (SP) en Robin Smit (PvdD). De vragen zouden binnen zes weken beantwoord moeten worden door het college.

 • Op 11 december verscheen ook in de Posthoorn Loosduinen (p. 9) een stukje over de petitie voor Solleveld n.a.v. mijn persbericht, met daarbij een foto van een aalscholver in broedkleed, genomen in Solleveld natuurlijk.

 • Op 12 december verscheen in het AD Westland en in het AD Den Haag een artikel over de petitie voor Solleveld, geschreven door Fred Vermeer.

 • Op 13 december deelde ik de oproep voor de petitie op de Facebook-pagina van de Loosduinse Courant.

 • In alle dagen hierna zijn er vanwege deze (bescheiden) persaandacht nog heel wat ondertekeningen bijgekomen. Zeer fijn!

 • Op 16 december stond in het AD Haagsche Courant een mini-stukje over de vragen die de SP en de Partij vd Dieren over Solleveld stelden aan de gemeenteraad.

 • Op 17 december kon ik dan eindelijk een afspraak met Dunea en Het Zuid-Hollands Landschap inplannen!

 • 18 december: dat is vandaag. Vandaag gebeurde er nog niet zoveel, maar als wij allemaal samen de petitie blijven verspreiden zal er hopelijk nog meer aandacht voor komen van relevante partijen en betrokken mensen.

Het is noodzaak dat de petitie doorloopt, want allerlei mensen schreven mij aan die van Dunea en Het Zuid-Hollands Landschap zeer onpersoonlijke reacties terugkregen op hun mails en zich heel erg in hun jarenlange vertrouwen beschaamd voelen. Het is dus belangrijk dat wij ons laten horen en dat wij echt gehoord worden. We gaan ons best doen op 8 januari!

Ik ben van plan om de petitie op 6 januari af te sluiten en uit te printen. Tot die tijd blijft hij dus open!

Bedankt voor al jullie betrokkenheid en laten we hopen dat al onze gezamenlijke inspanningen zullen helpen om in de toekomst ons prachtige Solleveld op een betaalbare wijze te kunnen blijven bezoeken.

Dit was een lang nieuwsbericht, maar er was dan ook veel gebeurd!

Groeten van Elisa en tot ziens in Solleveld!

(elisagoudriaan@hotmail.com)

PS De komende 13 dagen kunnen we nog even heerlijk genieten van de oude regeling...!

18-12-2019