U, de petitionaris
Img 0946 01

Red de Gendtse Polder, stop de baggermaffia in Gendt

45 ondertekeningen

De Gendtse polder mag niet veranderen in een watervlakte onder de dekmantel van natuurontwikkeling en ruimte voor de rivier. Tot hier en niet verder. Geen zandwinning, kleiwinning en grond verliezen.

Petitie

Wij

Wij inwoners van Gendt, Bemmel, Huissen, Angeren, Doornenburg,

 

constateren

  • Wij stellen vast dat nuttige grond dreigt te worden vernietigd en in de uitverkoop gaat voor zand- en kleiwinning door de verkwistende bouwindustrie.

  • Dit is onverantwoord tegenover onze kinderen en niet nodig omdat er alternatieven voor de bouw zijn.

  • Binnendijks en buitendijks ontgronden richt voor eeuwen schade aan in het landschap en maakt van kostbare agrarische grond onbruikbare dode diepe koude watervlaktes.

  • Om te bouwen zijn er alternatieven met duurzame en natuurlijk vervangbare en gerecyclede bouwmaterialen.

 

en verzoeken

  • Wij willen een einde aan de vernietiging van kostbare grond. Stop met ontgrondingen in de Gendtse polder en overal elders in de gemeente Lingewaard.

  • Wij verzoeken om u om zich met alle middelen en met woningbouwbedrijven en woningcorporaties in te zetten voor duurzame bouwmethoden. Bouw voortaan houtskeletbouw met leem en stro.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Lingewaard 
Petitieloket:
Einddatum:
19-02-2018 
Petitionaris:
Erwin Labijt 
Organisatie:
Burgerinitiatief tegen ontgronding door klei-zand- en grindwinning. 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Stichting ARK Natuurontwikkeling gebeld over ontgronding 36 ha weiland in polder Gendt.

Gebeld met De Ark. Die Ark krijgt genoeg water om er op uit te gaan.

+Lees meer...

Twan en De Ark gaan volledig akkoord met ontgronding. Niet van harte maar ze hebben baat bij de zgn. natuurontwikkeling. Ik heb hem de verspilling en voor eeuwig onbruikbaar maken van grondstoffen voorgehouden en hun nieuwe natuur ter discussie gesteld met dat er geen vis leeft in dooie 30 meter diepe gaten. Geen reactie. Ik vond het opmerkelijk dat hij het nut van de nieuwe plannen voor de Gendtenaren secundair achtte. Ik heb hem nog gevraagd met zijn werk bij Omroep Gelderland nog eens in te gaan op anders en duurzaam bouwen. Bij de gemeente Lingewaard ga ik informeren hoe de procedure er voor staat. https://www.ark.eu/de-mensen-achter-ark/twan-teunissen https://www.omroepgelderland.nl/wieiswie/33/Twan-Teunissen

02-07-2018

Voortgang gesprekken met K3Delta. Moeten we hier blij mee zijn?

Verslag van onderzoek van K3Delta naar besproken punten.

Een aantal concrete punten t.a.v.

+Lees meer...

de inrichting in Gendt: 1. Wij inventariseren de mogelijkheden voor de inpassing van een rust- of uitzichtplek voor jong en oud, zoals wij hebben gedaan in de Marspolder. Voor deze plek wordt een combinatie gezocht met het kunstwerk van Rineke Verhoeven en de beschikbare ruimte. De locatie op basis van het definitieve inrichtingsplan worden bepaalt. 2. Er wordt rekening gehouden met eventuele activiteiten voor amateurarcheologen in Gendt, onder begeleiding van K3 en/of professionele archeologen. 3. We onderzoeken de mogelijkheden voor het inpassen van het, door u geopperde, struinrondje vanaf de dijk (locatie Ruimzicht) naar de zuidwestelijke oever van de polder. Dit betreft een oversteek over het water parallel aan de Kaaksedam. 4. Het inpassen van gewassen c.q. duurzame bouwmaterialen, welke ingezet kunnen worden door toekomstige generaties. In onderzoek hiernaar, komen wij uit op het hardhoutooibos dat langs de nieuwe zomerkade zal worden ontwikkelt. Enerzijds is dit gewas passend in het polderlandschap van Gendt. Anderzijds is dit een gewas met natuurwaarde, wat op termijn kan worden gebruikt tot bruikbaar hardhout, zoals bijvoorbeeld eikenhout.

Dan nog een aantal overige zaken die zijn besproken of aangestipt: • De status van het project Gendt: momenteel zijn we op weg naar de MER, waarbij we ervoor hebben gekozen om niet door te gaan met de variant optimalisatie van de zandwinning. Dit betekent dat de inrichting met focus op het hoogste aantal tonnen te winnen, is komen te vervallen. • K3 is in gesprek met diverse natuurorganisaties, waaronder Ark en de imkers. Deze laatste partij heeft wensen en voorkeuren voor de beplanting uitgesproken, welke K3 meeneemt in de inventarisatie. • U opperde het idee om een nieuw initiatief op te zetten waarbij vrijgekomen grondstoffen of -stromen bij consumenten, wordt afgehaald door een – op te richten – service. • Op uw verzoek controleert K3 de metaalscheider in Millingen aan de Rijn. U gaf aan dat deze niet werkt of gebruikt wordt. Dit wordt momenteel onderzocht.
• De Konijnenwaard zou een effectieve locatie zijn om de Kleimotor te realiseren. Echter valt dit niet binnen ons plangebied Gendtsewaard. Daarom inventariseren wij welke mogelijkheden er zijn voor deze locatie via het onderzoek dat wij reeds hebben opgezet. Hierover later meer. Commentaar. Het gebruik van cement, klei, zand en grind in de bouw is de doodsklap voor de bodem en het landschap en veranderen we kostbare grond in koude waterputten. De gemeente Lingewaard heeft er alle belang bij circulair bouwen te realiseren in nieuwe huizen in de Gemeente.

Tot zover. Erwin Labijt.

25-05-2018

Gesprekken met de leiding van K3Delta in goede sfeer... Lees het uitvoerig bericht.

Een eerste reactie. Mijn weekend was OK met het mooie weer.

+Lees meer...

Mijn tuin opgeknapt, zevenblad eruit, bloemen gezaaid en bessenstruiken gemest.

Ik lees een tegenspraak, mogelijkheid tot onduidelijkheid in het onderstaande stukje. Mijn voorstel is: route vrachtverkeer verleggen naar de achterkant van de fabriek en via de kortste route naar de polderweg. De weg langs de rivier blijft voor lokaal autoverkeer en fietsers open. In de bocht op de hoek bij de zwarte dam wordt een rustplek en parkeerplaatsje voor passanten, recreanten en bezoekers ingericht.

Een wandelpad van Ruimzicht op de dijk naar het zuidoostelijke deel van de polder is een goede verrijking voor de toegankelijkheid.

Fietsen en wandelen kan door het gebied zoals dat in de huidige situatie ook mogelijk is. De route (voor het vrachtverkeer) wordt verlegd naar de noordkant van het fabrieksterrein en opgeknapt, zodat er een betere scheiding komt tussen de recreanten en het vrachtverkeer van de steenfabriek.

Het heeft mijn absolute voorkeur om in de nieuwe bestemming duurzame landbouw en veeteelt op te nemen. Om twee redenen. Omdat het cultureel en historisch het Gendtse landschap heeft bepaald en omdat dierenwelzijn, duurzame landbouw de alternatieven zijn voor de tegenwoordige milieuproblemen door intensivering in de agrarische sector.

Een extra reden om landbouw een plaats te geven in de nieuwe bestemming is de mogelijkheid hier alternatieve organische bouwstoffen te laten groeien. Hout, riet, bamboe. Daar kunnen Jaap en Martin zich misschien over buigen.

Alleen op een landschappelijk en maatschappelijk verantwoorde wijze geloven wij erin op termijn volledig over te kunnen op groene energie van eigen bodem. Concreet kan dit bijvoorbeeld betekenen: meervoudig ruimtegebruik zoals drijvende zonnepanelen (duurzame energie) in combinatie met waterkwaliteit verhogende functies (natuur en recreatie), of een combinatie van een zonnepanelenveld (duurzame energie) en veeteelt (landbouw, recreatie en natuur)

Algemene opmerkingen die ik wil maken zijn dat ik hoop dat er zo min mogelijk wordt weggenomen van het bestaande pakket klei en zand en grind. Om een reserve te behouden, de polder te verschonen. Dat er weiland blijft met koeien, schapen en paarden en akker om over uit te kijken. Liefst zie ik dat er pas een plan komt wanneer dit een kleimotor omvat op de plaats waar sediment weggenomen wordt.

Over onderdelen in de notitie reikwijdte en detailniveau Gendtse Waard zoals de milieuschade door verstoring van de hydrologie, trilling en geluidschade, verkeer, stof en verstoring van het bodemarchief valt nog veel te zeggen. Dat houden we als onderwerpen voor onze gezamenlijke verkenningen tegoed.

Om tot een gezamenlijk beeld te komen over de gebiedsontwikkeling en -activiteiten van K3 in de Gendtse Polder, is er voor dhr. Labijt een beschrijving gemaakt van de, vier vooraf besproken, thema’s die zullen terugkeren in de polder. De toegankelijkheid in Gendt beschrijft de wijze waarop K3 recreanten wilt faciliteren in de toegang tot de polder. De sedimentmotor beschrijft het (voor)onderzoek dat momenteel wordt gedaan naar een artificiële wijze van klei en zand (her)winnen. Daarnaast wordt de beoogde inpassing voor duurzame energie en kunst in de polder beknopt beschreven. 1. Toegankelijkheid in Gendt De Gendtse polder wordt jaarrond bezocht door recreanten. In de huidige inrichting van de polder wordt er niet gefaciliteerd in plekken of routes waar recreanten kunnen parkeren, fietsen en wandelen. In het nieuwe inrichtingsplan is aandacht besteed aan het beter faciliteren van recreanten in de polder. Veiligheid, rust en ruimte voor de natuur staan hierbij centraal. Fietsen en wandelen kan door het gebied zoals dat in de huidige situatie ook mogelijk is. De route wordt verlegd naar de noordkant van het fabrieksterrein en opgeknapt, zodat er een betere scheiding komt tussen de recreanten en het vrachtverkeer van de steenfabriek. Daarnaast zijn er diverse wandel- struinroutes opgenomen in het plan. Het parkeren van auto’s gebeurt momenteel lukraak langs de weg en op de coupure. Momenteel wordt onderzoek gedaan of er een kleine parkeerplaats aangelegd kan worden om de huidige onveilige situatie te verbeteren. 2. De sedimentmotor Sediment (klei en zand) wordt via de rivier aangevoerd en bezinkt in het rivierengebied. De klei- en zand-deeltjes sedimenteren op verschillende plekken. Door het sedimentatie proces te bestuderen en inrichtingsmaatregelen te nemen, kunnen we proberen deze processen in de toekomst meer te sturen. Er wordt gewerkt aan het opzetten van een langjarige sedimentatieproef in het rivierengebied. Allereerst wordt kennis over sedimentatie(gedrag) verzamelt. Daarna wordt gekeken naar locaties en de wijze waarop deze voor gerichte sedimentatie moeten worden ingericht. De sedimentatiebekken moeten fraai ingepast, realistisch en effectief kunnen zijn. 3. Duurzame energie K3 zet zich in om binnen een gering aantal jaar haar totale energiebehoefte groen en CO2-neutraal te maken. Dit doen we o.a. door de ontwikkeling van nieuwe energiebronnen middels zonnepanelen, gebruik van water of bijvoorbeeld windmolens. Alleen op een landschappelijk en maatschappelijk verantwoorde wijze geloven wij erin op termijn volledig over te kunnen op groene energie van eigen bodem. Concreet kan dit bijvoorbeeld betekenen: meervoudig ruimtegebruik zoals drijvende zonnepanelen (duurzame energie) in combinatie met waterkwaliteit verhogende functies (natuur en recreatie), of een combinatie van een zonnepanelenveld (duurzame energie) en veeteelt (landbouw, recreatie en natuur). De zandwinning in Gendt bestaat uit een classificeerinstallatie en een zandzuiger. Vroeger liepen deze op diesel. In de aanloop naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering, worden deze omgebouwd en elektrisch aangedreven. Hierdoor kunnen deze beter worden overgezet naar de zonne-energie. 4. Kunst in Gendt In 2013 schreef de provincie Gelderland een kunstopdracht uit voor de Gendtse Polder. Met ‘Baken van de rivier’ wilde de Provincie door middel van kunst en het versterken van monumentale plekken de beleefbaarheid en aantrekkelijkheid van het Waallandschap versterken en de veranderingen accentueren. Door kunst mee te nemen in de gebiedsontwikkeling is het gelukt om dit te doen. Ook kunstenares Rineke Verhoeven nam deel aan deze opdracht met haar ‘Hinkelman’. Het werk vertelt een historisch verhaal, en haalde de meeste publieksstemmen binnen. Echter werd Dijk van een Wijf het winnende ontwerp en verdween de Hinkelman naar de achtergrond. Als onderdeel van de gebiedsontwikkeling is K3 voornemens om alsnog de Hinkelman terug te brengen in het gebied. In samenwerking met Rineke Verhoeven willen we de beste locatie voor de Hinkelman onderzoeken. Dit doen we om de gebiedsontwikkeling in de polder te versterken door middel van kunst, te verrijken door historische verhalen te blijven vertellen en passanten te verrassen door deze extra belevingswaarde toe te voegen.

10-04-2018